1992

   Kravet om patientens informerede samtykke lovfæstes i dansk ret.

Kravet om at patienten skal give sit informerede samtykke til behandling blev først lovfæstet i dansk ret i forbindelse med en ændring af lægeloven i 1992. Indtil da havde kravet om samtykke været baseret på en uskreven rets- grundsætning. I forbindelse med en ændring af lægeloven i 1992 blev samtykkekravet indføjet i lægelovens 6, stk. 3 sammen med bestemmelsen i lægelovens § 6, stk. 2, som fastslog, at en patient har krav på at blive informeret om sin helbredsstilstand og behandlingsmulighederne. De nye bestemmelser udtrykte kravet om det informerede samtykke. Disse regler bliver erstattet i 1998 af §§ 6-12 i patientretstillingsloven, i forbindelse med forberedelserne til Danmarks ratifikation af Bioetikkonventionen. Reglerne om det informerede samtykke blev den 1. januar 2007 overført til den nye Sundhedslovens §§ 15-21.

===> 1995