2000

   Højesteretsdom bremser det frie sygehusvalg / Ny sundhedsminister

Den 23. marts 2000 indtræder Sonja Mikkelsen (S) som sundhedsminister, hvor hun afløser Carsten Koch (S).

Umiddelbart før ministerskiftet har en principiel Højesterets-dom bremset det frie sygehusvalg. "Afgørelsen af ....hvad der hører til varetagelsen af "sygehusvæsenet" er inden for lovens rammer overladt til den enkelte amtskommune," skriver Højesteret i sine bemærkninger til dommen. Hermed kan de enkelte amter selv beslutte hvilke ikke-obligatoriske ydelser de vil udbyde, og de vil ikke være forpligtigede til at betale hvis borgeren efterspørger en ydelse i et andet amt, som borgerne tilbydes af et andet amt. Serviceniveauet i de forskellige amter kan derved blive forskellige.

Sundhedsminister Sonja Mikkelsen foreslår sygehusloven ændret efter højesteretsdommen. Retten til behandling og frit sygehusvalg må ikke indskrænkes, siger hun. Amtsrådsforeningen er uenig: Vi vil selv prioritere. Bent Hansen mener, at afgørelsen kan få stor betydning for, i hvilket omfang det offentlige udover barnløshed skal betale til f.eks. fjernelse af tatoveringer, udretning af skæve næser og brystreducerende operationer. Han advarer Sonja Mikkelsen mod konsekvenserne af en detaljeret lovgivning. Venstres næstformand, Lars Løkke Rasmussen, støtter Sonja Mikkelsens krav om en lovændring. "Serviceniveauet på danske sygehuse skal være ens. Men en ændret lovgivning bør følges op med større frihedsgrader til amterne, så de f.eks. i økonomisk samarbejde med private klinikker kan udnytte sygehuskapaciteten bedre," siger Lars Løkke Rasmussen. Lovændringen vedtages af Folketingetden 26. maj, og træder i kraft den 1.juli 2000. Ved lovændringen præciseres sygehuslovens paragraf § 5 b, stk. 1, med følgende formulering: "En person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsamtskommunens sygehuse, andre amtskommuners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 5, stk. 1-3, uanset bopælsamtskommunens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen."

   Kritik af offentligt betalte omskæringer af drenge

I ugeskrift for læger offentliggør Osama Abdallah & Said A. El-Batran artiklen "Rituel cirkumcision - et medikosocialt problem". I artiklen beskriver forfatterne resultatet af en undersøgelse af hvordan det går de drenge der bliver omskåret i, og udenfor, det offentlige sundhedsvæsen. Forfatterne anbefaler på den baggrund, at indgrebet for at mindske risiko for komplikationer, kun skal kunne udføres af kirurger i det offentlige sundhedsvæsen, eventuelt med delvis egenbetaling.

I begyndelsen af november 2000 er der debat op til et møde i Den Almindelige Danske Lægeforenings etiske udvalg, om hvorledes læger skal forholde sig til omskæringer af drenge. Kritik er rejst blandt andet af lægerne Hanne Merete Mollerup og Kathrine Søe.
Formanden for sundhedsudvalget i Vejle Amt Erik Rasmussen vil ikke som arbejdsgiver være med til at tvinge en læge til at foretage omskæring på små drenge, men mener dog at det mest praktiske er, at det er læger, der foretager indgrebet, så man ikke bagefter får dem, der ganske givet vil blive omskåret af andre, ind til reparation på vores sygehuse. Kathrine Søes chef, overlæge på Vejle Sygehus, Asser Høgsbro Østergaard, mener dog at man godt kan drøfte om omskæring af drenge skal være en sygehusopgave, eller om det ikke rimelighedsvis kunne henvises til egenbetaling på private klinikker, ligesom kosmetisk behandling. Ved udgangen af 2000 er Vejle er blandt de amter, som fortsat udbyder omskæring af drenge som en vederlagsfri sundhedsydelse, mens fx. Århus og Fyns amter er ophørt hermed.

Omkring den 25. november 2000 udtaler Eva Kjer Hansen (V) kritik af de offentligt betalte omskæringer af drenge. Eva Kjer Hansen understreger dog, at hun ikke rejser sagen for at diskutere, hvorvidt det er etisk at foretage omskæringer. - For mig er det en rent økonomisk diskussion. Jeg mener, at de personer, der vil have foretaget omskæringer, må henvises til privathospitaler, så de offentlige sygehuse kan koncentrere sig om at bruge deres midler på de mennesker, som er syge, siger Eva Kjer Hansen.

Andre avisartikler om emnet fra denne periode:
"Kritik af offentligt betalte omskæringer", og
"Læger mod omskæring",

   Ny sundhedsminister, igen

Den 21. december 2000 afløser Arne Rolighed (S) Sonja Mikkelsen (S) på sundhedsminister-posten.

===> 2001