Home  >  News

 A S S O C I A T I O N  for  G E N I T A L   I N T E G R I T Y 


 
POLITIKEN
København
Danmark

20. november 2002

Omskæring - en halv debat

Af Lau Sander Esbensen

Herhjemme tillader vi hvert år, at cirka 300 drengebørn omskæres. Hvorfor? Kronikøren er historiker og ph.d.-studerende ved Københavns Universitet.

  POLITIKEN
Copenhagen
Denmark

November 20, 2002

Circumcision - a half debate

By Lau Sander Esbensen

This year in Denmark we allowed about 300 boys to be circumcised. Why? The writer is a historian and Ph.D. student at Copenhagen University.


Skyklapper er sådan nogle, man bruger til heste, når man gerne vil undgå, at de ophidses af for mange forstyrrende indtryk. Som det siges i den gamle talemåde, har nogle mennesker det ligesom heste; de har det bedst med kun at kigge i én retning. Det gode ved psykologiske skyklapper er, at de giver ro, hvor der i virkeligheden er uro. Med skyklapper på kan man koncentrere sig om de dele af verden, de sider af livet, som man kan forholde sig til, og som man kan holde ud at se på.
 
Blinkers are devices we put on horses to shield them from sights that would frighten or disturb them. As the old saying goes, some people are like horses: they work best if they can see in only one direction. The good thing about psychological blinkers is that they give peace of mind where in reality there is something disturbing. By wearing blinkers, people can focus on those parts of the world, and those pages from life, that they can relate to and tolerate.

Og denne selektive form for erkendelse er nærmest blevet ophøjet til en kunstform de seneste ugers tid, hvor traditionen for at omskære kvinder har været til debat.
 
This selective mode of perception was if anything elevated to an art form last week when the issue of female circumcision came up for debate.

Dét, som bevidst er ladt ude af syne, er problemet med den mandlige omskæring, og jeg kan ikke se, at undladelsen handler om andet end frygten for at vække alt for meget uro, fordi man i så fald kommer til at træde nogen over tæerne. Men problemer forsvinder som bekendt ikke af ikke at blive set på...
 
The issue of male circumcision was deliberately hidden from sight, and I can't see that this omission could be attributed to anything other than a fear of causing alarm and stepping on other people's toes. It's a well-known fact, however, that problems can't be solved merely by hiding them from view...

Tilbage i februar 1999 udgav Sundhedsstyrelsen en rapport om 'Forebyggelse af omskæring af piger'. Det er - så vidt jeg overhovedet kan vurdere - en god og solid rapport, som tager fat på et arbejde, vi alle sammen gerne så fuldført snarest muligt, nemlig afskaffelsen af kvindelig omskæring. Men selvom den eneste principielle forskel på kvindelig og mandlig omskæring er, at sidstnævnte undtagelsesvis kan være lægeligt begrundet (eksempelvis ved forhudsforsnævring), mens førstnævnte aldrig er det, har Sundhedsstyrelsen ikke lavet en rapport om mandlig omskæring, og det til trods for at mange danske læger er med til at føre kniven og hvert år udfører over 300 af slagsen (som det fremgår af Ugeskrift for Læger 8/2001).
 
Back in February 1999 the National Board of Health issued a report called "Prevention of female circumcision." It is - at least as far as I can tell - a good, well-founded report, which addresses a task we would all like to see accomplished as soon as possible: namely, the abolition of female circumcision. However, the only fundamental difference between female and male circumcision is that in exceptional cases the latter is medically indicated (e.g. for a tight foreskin), while the former never is. Yet the National Board of Health issued no report on male circumcision, despite the fact that many Danish doctors carry knives and perform 300 operations of this type every year (as per the Physicians' Weekly, 2001, No. 8).

Men hvorfor er omskæring af piger overhovedet forbudt, og hvilken forskel gør dét i forhold til drengene? Kvindelig omskæring er forbudt i Danmark, ikke fordi vi ligesom i Norge og Sverige har en særlov, der forbyder det, men fordi det regnes for et lemlæstende indgreb, som straffes efter straffelovens paragraf 245 og 246 - paragraffer, som handler om »skade på legeme eller helbred«, eventuelt under »særdeles skærpende omstændigheder«.
 
On what basis is female circumcision completely prohibited, and what is the difference in the case of boys? Female circumcision is prohibited in Denmark, not because we have a special law against it as in Norway and Sweden, but because it is considered to be a mutilative operation prohibited under sections 245 and 246 of the Penal Code - sections that deal with "injury to body or health" and include provisions relating to "aggravated assault."

Kvindelig omskæring anses desuden for et brud på FN's Børnekonvention, som kræver, at »deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed« (artikel 24), og endvidere forpligter staten på »at beskytte barnet mod alle former for mishandling, begået af forældre eller andre« (artikel 19). Kvindelig omskæring er ydermere en overtrædelse af lægeloven og er i særlige tilfælde også et brud på FN's 'Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder', men det er bestemmelserne i straffeloven, som vejer tungest her.
 
Moreover female circumcision is considered to be a breach of the UN Convention on the Rights of the Child, which stipulates that "States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children" (Article 24), and requires States Parties to "protect the child from all forms of maltreatment while in the care of parent(s) or others" (Article 19). Female circumcision is also a violation of the Medical Law and, in particular cases, an infringement of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; however, it is the provisions of the Danish Penal Code that are most pertinent here.

Men omskæring af drenge svarer medicinsk set fuldstændigt til kvindelig omskæring i dens 'mildeste' form, hvor kun de ydre kønslæber fjernes - et faktum, som burde vække eftertanke - og begge typer indgreb må derfor anses for lemlæstelse.
 
From a medical perspective, male circumcision is fully comparable to female circumcision in its "mildest" form, in which only the outer labia are removed. This fact ought to generate some afterthought, for it is evident that both types of operations can be viewed as amputations.

Omskæring af drengebørn er med andre ord et brud på børnekonventionens forbud mod »traditionsbundne ritualer«, der er skadelige for børns helbred - fordi omskæring af drengebørn er et skadevoldende indgreb - ligesom den er en »mishandling« udført af forældrene, som staten har pligt til at værne børnene imod.
 
In other words, circumcision of young boys infringes on that portion of the Convention on the Rights of the Child which prohibits "traditional practices" prejudicial to a child's health, because male circumcision is a wounding and therefore an "assault" perpetrated by the parents. The state has a duty to protect children from such acts.

Og som Katrine Søe for et par år siden konstaterede i Ugeskrift for Læger, så er alle operative indgreb strafferetligt set en legemsbeskadigelse, som kun er fritaget for straf, når der er lægelig indikation for det. Dette, at nogle forældre anmoder om at få indgrebet udført, kan aldrig udgøre en sådan indikation. Derfor: Når omskæring af piger er omfattet af straffelovens paragraf 245 og 246, som er de strengeste voldsparagraffer, vi har, skyldes det indgrebets lemlæstende karakter.
 
And as Katrine Søe pointed out a couple of years ago in a paper in the Physicians' Weekly, all surgical operations are viewed in law as woundings and subject to punishment unless there is a medical indication. A parental request for surgery on a child can never constitute a medical indication. Therefore when female circumcision is covered under sections 245 and 246 of the Penal Code, which contain the strongest provisions against assault, it is due to the lack of medical need for the surgery.

Når mandlig omskæring ikke, ud fra helt den samme juridiske logik, er forbudt, kan det kun være, fordi vi som samfund accepterer, at bestemte religiøse grupper lemlæster deres børn som et led i udøvelsen af deres religion. Vi vælger forældrenes ret til religionsfrihed frem for barnets ret til ikke at blive udsat for mishandling. Og endnu mere absurd bliver det, når man, som Katrine Søe meget rigtigt peger ud, ser, at det kun er forældrenes religionsfrihed, vi respekterer. Barnets ret til frit at vælge religion vælger vi derimod fuldstændig at tilsidesætte. Hvordan kan et retssamfund forlige sig med en sådan retstilstand?
 
When male circumcision is not prohibited, despite the legal parallels with female circumcision, it can only be because we as a society accept the right of certain religious groups to mutilate their children in accordance with religious requirements. We let the parents' right to religious freedom trump the child's right not to be exposed to ill-treatment. And what makes it even more absurd is that, as people like Katrine Søe have very aptly pointed out, it is only the parents' religious freedom that we respect. We completely ignore the child's right to freely choose his own religion. How can a human rights aware society compromise its own principles in this way?

Men der en dimension mere i omskæringsproblematikken, som jeg mener må med, og som man kunne kalde 'omskæringens psykologi'. Det, der er det virkelig fæle ved omskæring af børn, uanset køn, er, at forældrene misbruger deres naturlige autoritet til at påføre barnet et fysisk og psykisk overgreb.
 
There is a further dimension to the circumcision problem, which might be called "circumcision psychology." By this I mean that the parents misuse their natural authority to inflict a physical and mental injustice on the child. That's the really bad thing about circumcision of either sex.

Jeg mener, det er vigtigt at holde fast i, at omskæring er et tvangsmæssigt indgreb. Det er forældrenes vilje, som påtvinges barnet, og det er det også i tilfælde af mandlig omskæring.
 
It is important to keep in mind that circumcision involves the use of force. The child is made to submit to the will of the parents, and that is the case with both male and female circumcision.

Og hvad er det så for et indgreb, forældrene påtvinger deres børn? Ja, det er selvfølgelig i første instans en krænkelse af barnets krop.
 
So what's wrong with a parent forcing a child to have surgery? Well, to begin with, it is of course an invasion of the child's body.

Men det er en meget karakteristisk del af kroppen, der er genstand for overgrebet, nemlig kønsorganerne. En omskæring er en fysisk manifesteret indblanding i barnets fremtidige seksualliv.
 
The surgery also targets a very special part of the body: namely, the sex organs. Circumcision is nothing less than a physical intrusion into a child's future sex life.

Hvis barnet ikke formår at holde godt fast i sig selv og se omskæringen som et overgreb, det ikke selv har nogen andel i, vil han eller hun risikere at få sværere ved at forholde sig til sin egen seksualitet.
 
If the child grows up with a damaged self-image and sees circumcision as an unjust act that he or she did not choose freely, then he or she will have more difficulty coming to terms with his or her own sexuality.

Forældrene vil så at sige altid være til stede i akten, i form af den manglende forhud eller den afskårne klitoris, og barnet vil, når det bliver voksent, være sværere stillet i forhold til at forstå sin egen mandlighed hhv. kvindelighed - og dermed i sidste ende deres egen forældreidentitet.
 
The parents will be forever present, so to speak, in the sex act, in the form of a missing foreskin or an excised clitoris; and when the child has grown up, he/she will be silent about the matter in order to understand his/her own masculinity/femininity and complete his/her own identity as a parent.

Omskæring er derfor i psykologisk forstand et seksuelt overgreb, en seksuel krænkelse, og det tror jeg, de færreste forældre til børn, der er blevet omskåret, gør sig klart.
 
Psychologically, therefore, circumcision is a sexual assault, a sexual affront, and I think that very few parents who have had their children circumcised really understand this.

Nogle vil måske synes, jeg er langt ude her, men jeg mener faktisk, det er et vigtigt synspunkt at have med i diskussionen, fordi det understreger behovet for at hjælpe og beskytte de her børn, psykologisk og gennem (straffe)lovgivning, ligesom det retter opmærksomhed på forældrenes ansvar. Men psykologisk set har omskæringen en yderligere dimension. Den er, for nu at sige det så klart som det kan siges, en påstand om, at det pågældende barn ikke er et frit, selvstændigt væsen; barnet er i stedet et ubrydeligt led i den kæde, slægten eller kulturen trækker tilbage gennem tiden!
 
Some people may think I'm exaggerating here, but I really think it's an important point to bring into the discussion, because it underscores the need to assist and protect the child both psychologically and through legislation. It also directs attention to the parents' liability. But viewed psychologically, circumcision has additional dimensions. It should be stated as clearly as possible that the child concerned is not a free agent; instead the child is a sacred link in the chain connecting the family or the culture to its past!

Noget af dét, jeg kan undre mig over, er, hvorfor man skulle blive en bedre jøde eller en bedre muslim - et bedre menneske - af at blive omskåret? Som jeg ser det, er mandlig omskæring ikke et tegn på, at man er et godt menneske, men på, at man er en god jøde eller en god muslim.
 
One of the things I'm wondering about is how could a person become a better Jew or a better Muslim - or a better human being - through circumcision? As far as I can see, male circumcision is no guarantee that a person is a good human being, or that a person is a good Jew or a good Muslim.

Den afskårne hudlap bliver så at sige familiens og traditionens pant.
 
The severed skin becomes a kind of mortgage held by the family or the tradition.

Og hvis det barn, det er gået ud over, virkelig tager budskabet til sig, rent psykologisk, deponerer det en del af sin selvstændige identitet hos sine forældre, sin slægt, og har dermed i princippet ikke længere den fulde adgang til sig selv. Den fare, der lurer, er, at man som barn får sit jeg bundet så stærkt op på en bestemt tradition, en bestemt forestillingsverden, at man, resten af livet måske, må kæmpe mod omgivelsernes 'vished' om, hvem man er; at éns fornemmelse af, hvem man inderst inde er, éns ønske om at leve sit eget, frie liv, hele tiden møder modstand fra det stempel, man har fået, som påstår at vide, hvem man er: Jøde eller muslim.
 
And if, upon leaving home, the child has really gotten the message, then he psychologically deposits a part of his original identity with his parents and his family, thereby in principle giving up full ownership of himself. The danger in this is that the person gets bound so tightly in childhood to a certain tradition, a certain way of doing things, that possibly for the rest of his life he struggles with the broader community's "certainty" about who he is; the desire to know his innermost feelings, and the wish to live his own life, constantly bump into the permanent branding he has received, which proclaims his identity as a Jew or a Muslim.

At lade sine børn omskære er derfor, mener jeg, i psykologisk forstand det samme som at hævde, at et barn er forældrenes ejendom, som de (åbenbart) kan behandle, som det passer dem, og dermed har forældrene i sagens natur amputeret deres egen forståelse af, hvad det vil sige at være far eller mor eller barn. Der er dybest set tale om en virkelig ulykkelig situation for alle implicerede.
 
I think that having one's children circumcised is equivalent psychologically to asserting that a child is a piece of property which parents can (obviously) treat as they see fit. In essence the parents have compromised their own understanding of what it means to be a father or a mother or a child. It's basically an unfortunate situation for everyone involved.

Men hvis det er så slemt, hvorfor lever sådan en tradition så videre?
 
But if the practice is so odious, why does it continue?

Der er for mig at se én forklaring, som kommer indefra, fra traditionen selv, og en anden, som kommer udefra, fra os andre, fra samfundet.
 
As I see it, one explanation comes from within, from the tradition itself, and a second explanation comes from outside, from the broader community.

Forholdet mellem et barn og dets forældre er én af de stærkeste kræfter i verden. Der findes næppe noget mere loyalt væsen end et lille barn, og det kan være svært for de voksne helt at forstå, at børns verden begynder og ender med netop dem. For børn er forældre at ligne ved guder, og barnet vil bogstaveligt talt gå gennem ild og vand, ja, i døden for dets forældre og påtager sig villigt - og det er rystende, men sandt - skylden for selv de frygteligste forbrydelser, som f.eks. forældrenes seksuelle overgreb imod dem, fordi deres verden ikke kan rumme den tanke, at forældrene af sig selv kan være så onde.
 
The parent/child bond is one of the strongest relationships in the world. There is practically nothing more loyal than a small child. It can be difficult at times for adults to realize that a child's universe begins and ends with the child himself. Children see their parents as gods; a child will literally go through hell and high water for a parent, and will do so willingly, even if it means death. It is appalling but true that children will blame themselves for terrible crimes, e.g. a parent's sexual assaults, because they cannot comprehend how the parents could be capable of such evil.

Og disse sammenhænge er meget tydelige i omskæringsproblematikken. Når forældrene til et barn, som er gjort klar til at blive omskåret, kaster et blik bagud, sådan psykologisk set, står deres forældre, og måske deres bedsteforældre, lige bagved og ånder dem i nakken. Og hvis det unge par så ikke ønsker deres barn omskåret og mod forventning siger fra, siger de jo samtidig, at deres egne forældre har udsat dem for et korporligt overgreb.
 
These features can be clearly identified in the circumcision problem. As psychologists have noted, when the parents of a child who is supposed to be circumcised look over their shoulder, they see their own parents, and possibly their grandparents, standing there and breathing down their necks. And if the young couple try to protect their child from circumcision, then they are essentially showing that their own parents exposed them to a physical assault.

Og når bedsteforældrene så inddrages, er hele slægten, hele traditionen, impliceret, og lige pludselig er en ældgammel kultur forvandlet til et slagtehus. Og at afsløre sine forældre og hele den kultur, de og man selv er runden af, som primitive, kræver et mod, de færreste besidder - og det er en af grundene til, at det kan fortsætte.
 
If the grandparents get involved, then the whole family and the whole tradition get involved, and pretty soon an ancient community is turned into a slaughterhouse. It takes courage to expose one's own parents and culture as being primitive; very few people have such courage, and that is one of the reasons the practice continues.

De udefrakommende forklaringer har et væsentligt historisk eller sociologisk element. Dels er der en generel berøringsangst over for kritik af jødiske interesser. Holocaust har trukket et spor af skyld gennem Europas moderne historie, som mange gange har givet de jødiske argumenter et overdrevet albuerum, et albuerum, de har forstået at drage nytte af (det er ikke noget, jeg finder på, det siger de sådan set selv - nogle af dem!). Og dels er der historisk set forskel på f.eks. jøders og somalieres relationer til Danmark.
 
The external explanation has an important historical or sociological component. In part there is a general reluctance to criticize Jewish interests. The Holocaust has left a trail of guilt through modern European history which has often given Jewish arguments an excessive amount of elbow room, which Jews themselves have realized can be turned to advantage (they have admitted as much themselves - some of them!). And partly there are historical differences, e.g. with respect to Jewish and Somali relations with Denmark.

Problemet med kvindelig omskæring er først blevet rigtig synligt i Danmark i forbindelse med indvandring fra Somalia, hvor omskæring er meget udbredt.
 
The problem of female circumcision first came to light in Denmark in connection with immigration from Somalia, where circumcision is widespread.

Jøderne har til gengæld været i Danmark i århundreder, og det gør deres skikke mindre fremmedartede. Vi har derfor opbygget en vis tolerance over for mandlig omskæring, som så også kommer de muslimske traditioner på dét område til gode. Vi har vænnet os til den jødiske omskæring, men med somalierne og deres piger er det noget andet. Dem har vi ikke vænnet os til, så i deres tilfælde skal vi ikke først skrælle en årelang kulturel tilvænning af, før vi kan se, hvad det egentlig er for en handling, det drejer sig om.
 
Jews, on the other hand, have lived in Denmark for centuries, and that makes their customs less exotic. We have therefore developed a certain tolerance for male circumcision, and that tolerance is being extended to the Muslim tradition. We have become accustomed to Jewish circumcision, but Somalis and their girls are another matter. We're not familiar with them, so in their case we don't want to accept a long-standing cultural practice before we can see what it actually involves.

Vi kan umiddelbart og uden vanskeligheder se, at dét, piger og kvinder udsættes for i somalisk kultur, er en rituel skamfering af et fuldstændigt værgeløst menneske, som vi simpelthen er nødt til at værne dem imod, også med straf. Og denne umiddelbare, instinktive afsky over for kvindelig omskæring burde vi efter min mening bruge til at få øjnene op for, at når det gælder mandlig omskæring, har vi vænnet os til noget, som er tilsvarende forkasteligt og på samme måde strafværdigt.
 
We have no difficulty seeing that the ritual undergone by girls and women as part of Somali tradition is a mutilation of a thoroughly impermissible character, and that we must use all available means, including the law, to protect people against it. We have an immediate instinctive abhorrence of female circumcision, and in my opinion we ought to view male circumcision in the same light, because it is equally impermissible and equally punishable by law, even though we have come to accept it.

Men nu er det tilsyneladende ikke så ligetil at forbyde bestemte kulturtræk eller lægge bånd på bestemte gruppers religionsfrihed.
 
However, it does not seem so easy now to prohibit certain cultural practices or place limits on the religious freedom of certain groups.

Religionsfriheden er jo traktatfæstet som en menneskeret i FN, og det skal naturligvis respekteres. Men for mig at se er det vigtigt at skelne mellem konkrete handlinger og den tradition eller kultur, disse handlinger indgår i, og man kan ikke legitimere sine overgreb mod andre mennesker ved at påberåbe sig sin religionsfrihed. Det religiøse argument må derfor falde, og det endelige forbud mod enhver form for omskæring rejses i dets sted.
 
Religious freedom is guaranteed under UN treaties, and naturally it should be respected. As I see it, however, it is important to distinguish between physical acts on the one hand, and the culture that supports them on the other. People cannot legitimate assaults on others by invoking religious freedom. The religious argument should therefore be dropped and replaced with a ban against all forms of circumcision.

Og her har danskerne som folk eller nation en slags problem, fordi vi for længe har været for bange for at udsætte os selv for en anklage om religiøs eller kulturel intolerance. Måske skyldes det et usundt miks af vores berømte jantelov og vores lige så berømte frisind: At pege andre kulturer ud som barbariske er jo at fremhæve sig selv, og ligefrem at antyde, man har nået en indsigt, andre ikke har nået, er hverken særlig socialdemokratisk eller et tegn på god, dansk maner.
 
Here we Danes as a people or a nation have a kind of hangup, because for a long time we have been worried about being accused of religious or cultural intolerance. Possibly this is due to an unhealthy mix of our famous "Law of Jante" and our equally famous open-mindedness: to call others barbaric is to draw attention to yourself; and to insinuate that you have gained an insight that has eluded others is neither particularly social democratic nor consistent with good Danish manners.

Og gjorde man det alligevel, ville det være en 'moraliseren', som passer dårligt til et folk, som har bundet sine kulturelle særkender op på noget så uforpligtende som fri porno, fri abort og fri bar. Måske var det på tide, at medier og politikere, ja, os alle sammen, tog skyklapperne af og så virkeligheden i øjnene - og levede op til vores ansvar over for hinanden. Måske var det på tide, at vi blev voksne og begyndte at tage livet en lille smule alvorligt, i denne sag først og fremmest for børnenes skyld.
 
 
If we went ahead and did it anyway, we would be "moralizers," which would hardly suit a nation that has bound its cultural identity to things like freely available pornography, abortion on demand, and widespread nudity. But perhaps it's time the media and politicians, indeed all of us, took off our blinkers and assumed our responsibilities towards each other. Perhaps it's time we grew up and started to take life a bit more seriously. Perhaps it's time we tackled this issue, first and foremost for the sake of the children.
 

^Top