2003

   Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om pigeomskæring

Den 13.januar 2003 offentliggøres rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe om pigeomskæring. Arbejdsgruppen blev nedsat i 2002, og skulle kortlægge hvilke pligter og handlemuligheder, som fagpersoner har, når de er i konakt med piger, der er omskåret eller i far for at blive det.

   Omskæring af drenge bliver til egenbetalt ydelse, uden for det offentlige sundhedsvæsen

Processen med udskilning af omskæring af drenge fra det offentlige sundhedsvæsen fortsætter i 2003 med stor hast. Den 30. januar foreslår Københavns Kommunes sundhedsudvalg at kommunen skal forny aftalen med speciallæger om omskæring af drenge op til 6-måneders alderen, en ordning som har eksisteret siden 1994. Af indstillingen fremgår at Københavns sundhedsforvaltning i de seneste 5 år har honoreret nedenstående:

Rituelle omskæringer af drengebørn, betalt af Københavns sundhedsforvaltning i de seneste 5 år
År199719981999200020012002 (første 10 md.)
Antal rituelle omskæringer292367357414424326
Udgift pr. år333.673418.999420.003495.283519.431367.439*
Udgift pr. omskæring1.1421.1421.1761.1961.2251.242
*Der mangler en efterregulering p.g.a. honorarstigning.

Det oplyses desuden, at også H:S foretager rituel omskæring på drenge, og at H:S ultimo 2002 har vurderet tilbuddet, og af faglige grunde besluttet at bibeholde ydelsen. Indgrebene foretages af Børnekirurgisk afdeling, Rigshospitalet, som ellers i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier udelukkende varetager landsdelsfunktion. Afdelingen foretager efter det oplyste ca. 60 indgreb om året. Der nyhenvises ca. 100 om året. Den seneste ventelisteopgørelse pr. 1. august 2002 viste, at der stod 238 på ventelisten.

Over de næste få måneder opstår der tvivl om bevarelsen af ordningen tjener noget 'fagligt formål', dvs. om det kan antages at medvirke væsentligt til at undgå komplikationer ved 'køkkenbords-omskæringer'. På sundhedsudvalgets møde den 30.januar besluttede udvalget at bede kommunens sundhedsforvaltning om at rette henvendelse til bl.a. Universitetshospitalerne i Odense og Århus for at belyse forholdet.

På et møde mellem amterne den 7. februar 2003 drøftes, hvorledes sundhedsvæsenet skal forholde sig til rituel omskæring af drenge. Der er i kredsen enighed om at anbefale, at rituel omskæring af drengebørn ikke længere skal ydes som en del af det offentlige sygehustilbud.

På det efterfølgende møde i sundhedsudvalget i Vejle Amt den 26. februar 2003 besluttes det at ophøre med rituel omskæring af drenge på sygehusene i Vejle Amt. Samme beslutning forventes taget i Ringkøbing, Sønderjyllands og Viborg Amter, som er de øvrige sygehusvæsener, hvor der har været et offentligt sygehustilbud om denne ydelse.

Den 27. marts 2003 afskaffer Hovedstadsregionen gratis omskæring på Rigshospitalet, hvor der indtil da er blevet udført ca. 40 rituelle omskæringer årligt. Det koster efter det oplyste 4783 kr. at omskære en dreng på Rigshospitalet. Med ca. 40 årlige omskæringer er udgiften oppe på ca. 200.000 kr. hvert år."Vi kan ikke opretholde en ydelse, som de øvrige amter har afskaffet. En af konsekvenserne af det frie sygehusvalg er, at det skaber ensartethed," siger Inger Marie Bruun-Vierø (R), medlem af HS-bestyrelsen og sundhedsborgmester i Københavns Kommune.

Den 5. maj sker fornyet indstilling fra Københavns kommunes Sundhedsudvalg om ikke at forny aftalen med speciallæger om omskæring af drenge, en indstilling, som følges, hvorved Københavns kommune dropper gratis omskæring. Endelig den 11. juni 2003 opsiger Københavns amt sin aftale med speciallæger om gratis omskæring af drenge. som det sidste amt til at tage skridtet til fuld egenbetaling. Efter sommeren 2003 ses der således kun undtagelsesvis udført rituelle omskæringer på hospitalerne.

   Lov-ændring vendt mod kvindelig omskæring

Den 12. marts 2003 fremsætter justitsministeren, Lene Espersen (KF) Forslag til lov om forbud mod omskæring af kvinder. Dette sker efter en lang proces, hvor et lovudkast udarbejdet i november 2002, og udsendt til høring den 18. december 2002. Indskudt i processen var behandlingen af DF's konkurrerende lovforslag. I forbindelse hermed blev bl.a Lene Ravns 1998 artikel Omskærelse i strafferetten og andet materiale om dobbelt strafbarhed sendt til Retsudvalget

I forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget gennemførtes en høring. Institut for Menneskerettigheder afgav ikke høringssvar, men fremsendte efer høringsfristen et notat af 22.april 2003. I notatet udtrykte instituttet bekymring for at lovforslaget som fremsat ikke var kønsubestemt. Det ville efter insituttets opfattele afskære drenge der blev omskåret muligheden for senere at rejse sag om erstatning mm.

Lene Espersen's forslag til lovændring mod kvindelig omskæring blev endelig vedtaget den 13. maj 2003 efter forslagets behandling i folketinget..

   Udgivelse af omskæringspjece om pigeomskæring

Den 9.oktober 2003 udgives en omskæringspjece om pigeomskæring. Pjecen giver retningslinjer for, hvordan fagpersoner skal forholde sig og handle, hvis de møder en pige, som er i risiko for at blive omskåret eller allerede er blevet det.

   Forening mod drengeomskæring

I starten af december 2003 startes en ny forening mod drengeomskæring. Foreningens stifter Kims Sejr, folketingskandidat for RV, stiller spørgsmål til justitsministeren om forholdet mellem straffelovens generelle voldsbestemmelser og omskæring af drenge, og om bestemmelsen der er indført mod kvindelig omskæring er kønsdiskrimerende. Foreningen ønsker debat om omskæring skal være tilladt, Børnerådet bakker op, mens politikere er mere forbeholdne. Foreningens initiativer vil vise sig at få betydning i det kommende år.

===> 2004