Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 30. januar 2003

 

12. Aftale med praktiserende speciallæger om rituel omskæring af drenge

SOU 19/2003 J.nr. 1/2003

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundhedsforvaltningen fastholder aftalen af 1. maj 1994 og fortsat tilbyder vederlagsfri rituel omskæring af drenge hos praktiserende speciallæger.

 

RESUME

Sundhedsforvaltningen indgik 1. maj 1994 en aftale med 4 praktiserende speciallæger om rituelle omskæringer af drenge. Aftalen indebærer, at drengebørn op til ½ år kan få foretaget omskæring hos speciallæger, som Sundhedsforvaltningen har indgået aftale med, og at Sundhedsforvaltningen betaler honoraret for indgrebet.

Ydelsen tilbydes ligeledes på Børnekirurgisk afdeling ved Rigshospitalet.

Af faglige grunde anbefaler Sundhedsforvaltningen, at der fortsat tilbydes vederlagsfri rituel omskæring af drenge hos praktiserende speciallæger.

Indgrebet er lovligt i Danmark.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Sundhedsforvaltningen indgik 1. maj 1994 en aftale med 4 praktiserende speciallæger om rituelle omskæringer af drenge. Aftalen indebærer, at drengebørn op til ½ år kan få foretaget omskæring hos de 4 speciallæger (3 kirurger og 1 gynækolog), som Sundhedsforvaltningen har indgået aftale med, og at Sundhedsforvaltningen betaler honoraret for indgrebet. Indgrebet er lovligt i Danmark.

I praksis er det primært muslimer, der benytter sig af aftalen, selvom både jødiske og muslimske drenge får foretaget rituelle omskæringer. På jødiske drenge foretages indgrebet fortrinsvis af overrabbineren under overværelse af en læge. Det muslimske samfund står enten selv for omskæringen eller overlader det til en læge.

Begrundelsen, for at Sundhedsforvaltningen i sin tid indgik aftalen, var at forhindre, at de rituelle indgreb blev foretaget af ikke-autoriserede personer med risiko for varig skade af drengebørnene.

Sundhedsforvaltningen har i de seneste 5 år indenfor aftalen honoreret nedenstående antal rituelle omskæringer.

År

1997

1998

1999

2000

2001

2002 (10 mdr.)

Antal rituelle omskæringer

292

367

357

414

424

326

Udgift pr. år

333.673

418.999

420.003

495.283

519.431

367.439*

Udgift pr. omskæring

1.142

1.142

1.176

1.196

1.225

1.242

*Der mangler en efterregulering p.g.a. honorarstigning.

H:S foretager ligeledes rituel omskæring på drenge. Indgrebene foretages af Børnekirurgisk afdeling, Rigshospitalet, som ellers i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier udelukkende varetager landsdelsfunktion. Afdelingen foretager ca. 60 indgreb om året. Der nyhenvises ca. 100 om året. Den seneste ventelisteopgørelse pr. 1. august 2002 viste, at der stod 238 på ventelisten. Det er ikke muligt at få oplyst prisen på ydelsen i hospitalsvæsenet.

H:S har ultimo 2002 vurderet tilbuddet, og har af faglige grunde besluttet at bibeholde ydelsen.

Børnekirurgisk afdeling udtrykker tilfredshed med den københavnske ordning, idet man i de senere år har set langt færre komplikationer end tidligere. Børnekirurgisk afdeling anbefaler derfor af faglige grunde, at også primær sektor bibeholder tilbuddet.

Af ovennævnte oversigt over indgrebene kan det konstateres, at hovedparten af indgrebene varetages i speciallægepraksis, og at kun et mindre antal varetages i hospitalsvæsenet. Der er ikke faglige årsager, som betinger om et indgreb foretages af praktiserende speciallæger eller på Børnekirurgisk afdeling.

Udfra princippet om, at en opgave bør behandles på det laveste forsvarlige kvalitative og ressourcemæssige niveau, anbefaler Sundhedsforvaltningen, at man af faglige grunde fortsat tilbyder vederlagsfri rituel omskæring af drenge indenfor den hidtidige aftale. Anbefalingen skal også ses i lyset af, at en eventuel opsigelse af aftalen med speciallægerne vil medføre et endnu større pres på Børnekirurgisk afdeling og dermed belaste en højtspecialiseret landsdelsafdeling unødigt.

Uden for københavnsområdet foretages indgrebet fortrinsvis på sygehusene, men der findes ikke noget overblik over, hvor mange drenge, der omskæres på danske sygehuse eller hos privatpraktiserende speciallæger.

På baggrund af ovenstående anbefaler Sundhedsforvaltningen, at man af faglige grunde forsat tilbyder vederlagsfri rituel omskæring af drenge inden for den hidtidige aftale.

 

MILJØVURDERING

Ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Udgiften vil udgøre fra 500.000 – 550.000 kr. årligt, som er indeholdt i budgettet for sygesikringen.

HØRING

Ingen

 

BILAG

Ingen

Ib Haurum

/Karis Hagild