Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde onsdag den 11. juni 2003

 

 

BR 259/03

Aftale med praktiserende speciallæger om rituel omskæring af drenge

Aftale med praktiserende speciallæger om rituel omskæring af drenge

 

 

Indstilling om, at Københavns Kommune opsiger aftalen med praktiserende speciallæger om at tilbyde vederlagsfri rituel omskæring af drenge i praksissektoren.

                                            (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

(Standsningsret)

 

 

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller

 

at Københavns Kommune opsiger aftalen med praktiserende speciallæger om at tilbyde vederlagsfri rituel omskæring af drenge i praksissektoren.

 

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 15. maj 2003

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

 

 

FOR

IMOD

UNDLOD

Inger Marie Bruun-Vierø

   x

 

 

Tanwir Ahmad

  

    x

 

Lars Engberg

 

    x

 

Karen Hækkerup

   x

 

 

Johannes Nymark

   x

 

 

Heinrich Metz

   x

 

 

Trine Schaltz

   x

 

 

Bente Møller

   x

 

 

A. Ben Haddou

  

    x

 

Lise Helweg

    x

 

 

Carl Chr. Ebbesen

    x        

 

 

 

A. Ben Haddou ønskede med henvisning til § 9 i Sundheds- og Omsorgsudvalgets forretningsorden, at benytte sig af standsningsretten, hvorefter sagen skal behandles i Borgerrepræsentationen.

 

Til behandlingen i Borgerrepræsentationen udarbejder Sundhedsforvaltningen et uddybende notat om de sundhedsfaglige aspekter.

 

A. Ben Haddou ønskede ført til protokol, at Centrum Demokraterne stemmer imod indstillingen om at fjerne tilskud til rituel omskæring af drenge. Det er endnu et bevis på hetz ført mod en bestemt gruppe skatteborgere. Især i betragtning af, at visse kosmetiske operationer og selvforskyldte sygdomme betales over skattesystemet. CD mangler desuden oplysninger om omskæring har en forebyggende effekt på HIV og andre kønssygdomme. Netop af den grund bliver hovedparten af drenge i USA omskåret

 

 

 

 

 

RESUME

Københavns Kommune indgik 1. maj 1994 en aftale med 4 praktiserende speciallæger om rituelle omskæringer af drenge. Aftalen indebærer, at drengebørn på op til ½ år kan få foretaget omskæring hos speciallæger, som Københavns Kommune har indgået aftale med, og at Københavns Kommune betaler honoraret for indgrebet. Ydelsen er ligeledes blevet tilbudt på Børnekirurgisk afdeling ved Rigshospitalet.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede sagen på møde den 30. januar 2003 og besluttede at anmode om at få yderligere oplysninger bl.a. ved, at Sundhedsforvaltningen rettede henvendelse til Universitetshospitalerne i hhv. Århus og Odense for at få oplysning om evt. komplikationer ved uautoriserede indgreb.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Københavns Kommune indgik 1. maj 1994 en aftale med 4 praktiserende speciallæger om rituelle omskæringer af drenge. Aftalen indebærer, at drengebørn på op til ½ år kan få foretaget omskæring hos de 4 speciallæger (3 kirurger og 1 gynækolog), som Københavns Kommune har indgået aftale med, og at Københavns Kommune betaler honoraret for indgrebet.

 

Aftalen retter sig primært mod muslimske drenge, selvom både jødiske og muslimske drenge får foretaget rituelle omskæringer. På jødiske drenge foretages indgrebet af overrabbineren under overværelse af en læge. Det muslimske samfund står selv for omskæringen, eller overlader det til en læge. Indgrebet er lovligt i Danmark.

 

Begrundelsen for, at Københavns Kommune i sin tid indgik aftalen, var et ønske om at forhindre, at de rituelle indgreb blev foretaget af ikke-autoriserede personer med risiko for varig skade af drengebørnene.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede på møde den 30. januar d.å., hvorvidt aftalen skulle fortsætte og besluttede inden stillingtagen hertil at anmode Sundhedsforvaltningen om at få sagen yderligere belyst ved, at Sundhedsforvaltningen skulle rette henvendelse til hhv. Universitetshospitalet i Odense og Universitetshospitalet i Århus for at få oplysninger om, i hvilken udstrækninger man ser komplikationer i forbindelse med rituelle omskæringer, der foretages uden for hospitals-regi.

 

Endvidere ønskede udvalget at få uddybet H:S Direktionens oplysninger om, at Børnek irurgisk afdeling ved Rigshospitalet ser færre komplikationer i dag end tidligere, dels en yderligere uddybning af de faglige grunde til at bibeholde ydelsen. Endeligt ønskede udvalget en belysning af mulighederne for hel- eller delvis brugerbetaling.

 

Sygehusforvaltningen i Fyns Amt oplyser, dels at Fyns Amt i forbindelse med en generel afgrænsning af sygehusopgaverne besluttede, at amtet ikke foretager rituelle omskæringer, dels at ingen af sygehusene i Fyns Amt har set eksempler på mén efter rituelle omskæringer. Sygehusforvaltningen har ikke indgået aftaler med speciallæger om at foretage indgrebet i praksis

 

Sygehusforvaltningen i Århus Amt oplyser, at Skejby Sygehus gennem de sidste 10 år kun har set én alvorlig komplikation, som krævede en større operation, men omskæringen var ikke foretaget i Danmark. Sygehuset vurderer, at der kan være 2-3 mindre komplikationer årligt med blødninger. De øvrige sygehuse har ikke modtaget patienter, der har pådraget sig skade pga. uautoriseret omskæring. Sygehusforvaltningen har heller ikke kendskab til, at dette er et problem, de praktiserende læger og speciallæger støder på.

 

H:S Direktionen oplyser, at en nærmere gennemgang af journaler og andet materiale imidlertid har vist sig ikke at indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at der kan gives en konkret beskrivelse af arten og omfanget af komplikationer efter rituel omskæring under forskellige forhold, hvorfor man desværre ikke kan verificere de tidligere oplysninger. H:S Direktionen oplyser samtidigt, at H:S Bestyrelsen i marts 2003 traf beslutning om, at ydelsen ikke fremover er en hospitalsydelse i H:S.

 

Det kan endvidere oplyses, at samtlige amter har besluttet at ophøre med at foretage rituelle omskæringer på sygehuse.

 

Sundhedsforvaltningen har valgt ikke at foreslå indførelse af brugerbetaling i ordningen, dels fordi øvrige amter, som nævnt ovenfor, er holdt op hermed, dels fordi praktiserende speciallæger fortsat kan tilbyde ydelsen som fuldt selvfinansieret mulighed.

 

På baggrund af ovenstående anbefaler Sundhedsforvaltningen, at Københavns Kommune opsiger aftalen med praktiserende speciallæger om at foretage vederlagsfri rituelle omskæringer på drenge.

 

MILJØVURDERING

Ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Der vil være en besparelse i størrelsesordenen 500.000 – 550.000 kr. årligt på budgettet for sygesikringen.

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

Ingen

 

Ib Haurum                                                                                                                                                                                                        /Karis Hagild