2004

   Justitsministeriet svarer Foreningen mod drengeomskæring

Den 29. januar 2004 kommer der svar fra justitsministeriet på Foreningen mod drengeomskæring's 2003-henvendelse. I svaret udtaler Justitsministeriet at omskæring af drenge er et så "ringe" et indgreb at forældrene kan samtykke, og at indgrebet da er straffrit, under forudsætning af at det udføres af en læge. Desuden, at Sundhedsministeriet har oplyst at indgrebet ikke er sundhedsskadeligt, samt at indgrebet under nogen omstændigheder kan være medicinsk indiceret. I modsætning hertil indebærer omskæring af piger altid betydelig risiko for skade på klitoris og arvæv der kan give fødselskomplikationer. Justitsministeriet mener derfor at det ikke er samme forhold der gør sig gældende ved omskæring af henholdsvis piger og drenge, og at der således ikke er tale om kønsdiskrimination.

Brevet fra Justitsministeriet er i øvrigt underskrevet af Anne Kristine Axelsson, af senere 'fame' i forbindelse med en senere justitsministers vildledning af folketinget.

   Foreningen mod drengeomskæring henvender sig derefter med spørgsmål til sundhedsministeren

Den 23.marts henvender Foreningen mod omskæring sig med en lang række detaljerede og begrundede spørgsmål til Sundhedsministeren Den 28. april 2004 rykker foreningen for ministerens svar.

   Sundhedsministeren forsøger at lukke sagen, men kommer i problemer

Den 11. maj 2004 sender sundhedsminsteren, Lars Løkke Rasmussen (V), sit svar på Foreningen mod drengeomskærings henvendelse. Et senere internt notat fra sundhedsministeriet viser at svaret var et forsøg på at lukke sagen med nogle generelle bemærkninger, og en henvisning til at indgrebet, da det ikke udgør behandling, ikke vedrører sundhedsministeriet på anden måde en ved at det - i og med det er et operativt indgreb - nødvendigvis måtte involvere en læge, som da i overensstemmelse med principper i patientretsstillingsloven skal informere før indgrebets udførelse.

Men i svaret siges bl.a. også "Omskæring af drenge er ikke en behandling og er således ikke omfattet af patientretsstillingsloven.". Dette kunne jo nærliggende forstås som ministerens udsagn om, at de omskårne drenge ikke nød de samme rettigheder som personer der underkastes lignende operative indgreb på medicinsk indikation.

Dette udsagn var selvsagt problematisk, men var en naturlig følge af ministerens forsøg på at gå den nemme vej for at komme omkring foreningens mange spørgsmål, simpelt at henholde sig til at indgrebet ikke er en behandling; indgrebet kunne da heller ikke være omfattet af patientretsstillingsloven

   Foreningen stiller yderligere spørgsmål til sundhedsministeren, og gentager de som ikke er besvaret

Den 8. august 2004 skriver Foreningen mod drengeomskæring igen til SUM, med yderligere spørgsmål til det forhold at indgrebet ikke er omfattet af patientretstillingsloven. Betyder det at drengene så heller ikke er omfattet af Patientforsikringen, vil foreningen gerne vide. ligesom der også stilles spørgsmål om hvad det indebærer af pligter for lægen, at han skal følge visse principper i patientretsstilingsloven, fx. journalisering. Herudover gentager foreningen en række spørgsmål, som sundhedsministeren undgik at svare på, i sit svarbrev af 12. maj 2004.

I en mail fra kontorchef Steen Loiborg i sundhedsministeriet til sundhedsstyrelsens tilsynschef Michael von Magnus SST den 3. september 2004 anføres nogle punkter som Steen Loiborg har opsamlet til behandling i et fremtidigt møde, bl.a. den retlige regulering af "gråzoneområdet", dvs. piercing, omskæring og kosmetisk behandling. Det drejer sig formentlig om punkter medtaget på et møde der blev afholdt den 16.september 2004. Det er ifølge sundhedsministeriet ikke muligt at lokalisere et referat fra dette møde, idet et sådant ikke synes journaliseret til nogen sag i ministeriets arkiv.

Et interessant internt notat dateret 14.september 2004 beskriver situationen som ministeriet ser den, omkring spørgsmålene, som Foreningen mod drengeomskæring har stillet, og stiller forslag til hvorledes ministeriet skal forholde sig til dem. Et kerne-element er fortsat at omskæring ikke er behandling, idet det ud fra den betragtning bliver muligt at afvise en række af spørgsmålene. På den anden side tages det forbehold at positionen måske ikke er holdbar.

Den 16. september afholdes, som nævnt ovenfor, et møde med deltagelse af både sundhedsministeriet og sundhedsstyrelsen, som der ikke har kunnet findes noget referat af. I et brev den 20.september fra sundhedsministeriet til styrelsen sender ministeriet efter aftale på dette møde et antal bilag i ministeriets sag om Foreningen mod Drengeomskæring (Kim Sejr). "Al hjælp til besvarelse af Kim Sejrs E-mail af 11. maj imødeses.", skiver ministeriet.

   Sundhedsstyrelsen bidrager til svar til Foreningen, og oplyser at styrelsen vil udsende en vejledning

Sundhedsstyrelsen udarbejder derefter bidrag til ministeriets besvarelse af henvendelsen fra foreningen. Den 4. oktober mailer afd.læge Lena Graversen i styrelsen til Dansk Urologisk Selskab, for at få en kopi af en artikel fra 2001 af Hanne Mollerup i Ugeskriftet, og evt nyere notater om omskæring af drenge. . I mollerups artikel henvises videre til en artikel af Abdallah et al fra 2000, som anbefaler at omskæring tilbydes af amterne. Styrelsen er altså på det tidspunkt i gang med at overveje bidraget til ministeren, og/eller, den vejledning den kommer til at varsle.

Den 6. oktober sender sundhedsstyrelsen sit notat med bidrag til besvarelse af Foreningen mod Drengeomskærings spørgsmål til ministeriet. Specifikt oplyser Sundhedsstyrelsen, i modsætning til ministerens svar til foreningen den 11.maj 2004, at indgrebet er omfattet af lov om patienters retsstilling, som følge af at indgrebet er et operativt indgreb og dermed forbeholdt læger.

I notatet oplyser styrelsen desuden, at styrelsen vil udarbejde vejledning om omskæring af drenge "Sundhedsstyrelsen er i forbindelse med indberetningssager vedr. omskæring af drenge blevet opmærksom på særlige problemer på området, og har fundet det nødvendigt at udarbejde retningslinjer for omskæring af drenge. ", begrunder styrelsen beslutningen.

Derefter, den 13. oktober 2004 svarer Sundhedsministeriet kort på Foreningen mod drengeomskæring's brev af 11. august 2004, idet ministeriet vedlægger Sundhedstyrelsens notat. Specifikt til spørgsmålet om forholdet til lov om patienters retsstilling anføres dog: "Ministeriet har revurderet spørgsmålet om, hvorvidt drengeomskæring er omfattet af lov om patienters retsstilling, og deler Sundhedsstyrelsens opfattelse heraf."

   De varslede nye regler hilses velkommen fra forskellige sider

Udmeldingen fra Sundhedsstyrelsens og ministeriet gav anledning til nogen medieomtale i slutningen af oktober, fx 2004.10.27: Minister skærper krav til omskæring, 2004.10.29: Strengere regler for omskæring af drenge, og 2004.11.10: Styrelse klar med strammere regler Det blev fremhævet som en sejr, at omskæring skulle omfattes af patientretsstillingsloven, 'fordi' indgrebet udgjorde et operativt indgreb og derfor var forbeholdt læger at udføre - og der således var mulighed for erstatning hvis noget gik galt.

   Foreningen mod Drengeomskæring og andre mente dog stadig indgrebet bør forbydes

Medieomtalen af drengeomskæring fortsatte i november 2004, hvor både foreningen, Dagens Medicin og Børnerådet mente at omskæring af drenge skulle helt forbydes, se fx. 2004.11.01: Forening mod drengeomskæring: Religiøse ritualer retfærdiggør ikke, 2004.11.01: Forening siger: Forbyd omskæring, 2004.11.xx: Dagens Medicin: Forbyd omskæring under 18 år og 2004.11.27: Børnerådet Rituelle lemlæstelser af børn

   Foreningen mod drengeomskæring henvendte sig nu også med yderligere spørgsmål til Sundhedssstyrelsen

Den 26.oktober 2004 skrev Foreningen mod drengeomskæring til Sundhedsstyrelsen med spørgsmål til de indberetningssager, som styrelsen havde anført som grund til at udsende en vejledning om omskæring. Styrelsen bekræftede modtagelsen af foreningens brev den 29.oktober, og styrelsens noget fåmælte svar forelå den 12. november 2004.

Foreningen henvendte sig derefter igen med mail af 29.november 2004 til Sundhedsstyrelsen. Foreningen var nu interesseret i det forhold om læger, lægers medhjælp eller lægfolk kunne udføre indgrebet. Styrelsens svar på denne mail forelå den 9. december 2004.

   Også Mosaisk Troessamfund, ved Bent Lexner, meldte sig på banen

I begyndelsen af november havde Bent Lexner fra Mosaisk Troessamfund fået nys om at Sundhedsstyrelsen var i gang med at udarbejde en 'udtalelse' om omskæring., og Bent Lexner bad i et brev af den 10 november 2004 om et møde med ministeren. Brevet og et udkast til et svar sendtes den 26. november 2004 fra ministeriet til Sundhedsstyrelsen til styrelsens udtalelse med påskriften HASTER!! Den 7. december 2004 sendtes svarbrevet i sin endelige udforming til Bent Lexner, sammen med en kopi af sundhedsstyrelsens notat af 6.oktober 2004. I svarbrevet foreslår ministeriet at Sundhedsstyrelsen skulle indkalde til et møde med Bent Lexner, når et udkast til de nye retningslinjer forelå. Bent Lexner svarede umiddellbart tilbage, i brev af 9.december 2004. I brevet oplyste Bent Lexner at han ikke havde nærmere kommentarer til sundhedsstyrelsens notat, og at han så frem til et møde med Sundhedsstyrelsen.

   Udformning af vejledningen mod omskæring påbegyndes

Overvejelser over hvad der skulle medtages i den kommende vejledning om omskæring af drenge var så småt startet formentligt allerede i forbindelse med udarbejdelsen af styrelsens notat fra 6.oktober 2004, og en foreløbig tekst har taget form i løbet af november. Dette dokument, med datering 30.november 2004. det tidligste kendte udkast til vejledning om omskæring af drenge


Af øvrige begivenheder af interesse i løbet af 2004 kan nævnes

   Foreningen mod pigeomskæring henvender sig til Justitsministeriet vedrørende FGM type IV

Den 20.september 2004 sender Foreningen mod Pigeomskæring en forespørgsel til Justitsministeriet og spørger om forholdet mellem de former for kønsbeskadigelse af piger, som ikke omfattes af straffelovens forbud mod at fjerne dele af de ydre kvindelige kønsorganer. Justitsministeriet beder i første omgang, den 8.oktober 2004, Sundhedsstyrelsen om en udtalelse. Udtalelsen lader dog vente længe på sig, på trods af at Justitsministeriet adskillige gange rykker telefonisk, svarer Sundhedsstyrelsen først Justisministeriet 8! måneder senere, se siden for 2005.

   Bekymrede forældre henvender sig til Retsudvalget om aldersgrænse for piercing

Den 13. april 2004 henvender nogle forældre sig til Retsudvalget med et ønske om aldersgrænse for piercing. Henvendelsen synes ikke at have givet anledning til nogen reaktion.

   Sundhedsstyrelsen udkommer med en rapport om kosmetiske indgreb der udføres af læger

Den 12. december 2004 udkommer Sundhedsstyrelsens 'Rapport om kosmetiske indgreb der udføres af læger i Danmark. Rapporten kortlægger evt. indsatsområder for en regulering af området for kosmetiske indgreb.

===> 2005