2006

   Sundhedsministeren svarer Folketinget om smitterisiko ved kropsudsmykning

Den 3. maj 2006 svarer Sundhedsminsteren på spm 270 af 23. feb. 2006 fra Sundhedsudvalget (2006-1443-17).

I svaret siges bl.a.:

  "Piercing kan som kropsudsmykning jævnføres med tatovering, som henhører under Justitsministeriet og er reguleret ved lov nr. 194 af 8. juni 1966 om tatovering" .. "I forbindelse med tatovering og piercing kan der opstå visse sundhedsmæssige problemer. Dette aspekt – og kun dette – henhører under sundhedsmyndighederne, herunder Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet."

Iøvrigt udtaler ministeren at antallet af infektioner ved piercing og tatovering ikke kan begrunde en sundhedsfaglig regulering til mindskelse af risikoen, som skal imødegås med almindelige hygiejniske foranstaltninger, og at Sundhedsstyrelsen til dette formål har udsendt folderen ”Vil du pierces?”, der indeholder vejledning til personer, der overvejer at lade sig pierce.

   Sundhedsstyrelsen vs. Justitsministeriet om ikke-terapeutisk kvindelig intimkirurgi efter henvendelse fra Kvinder for Fred

På baggrund af avisskriverier henvender Kvinder for Fred sig i en mail til Sundhedsstyrelsen om kosmetiske indgreb på kvindelige kønsorganer.

Sundhedsstyrelsen svarer tilbage til Kvinder for Fred i en mail af 5. juli 2006, og den 7. juli 2006 skriver Sundhedsstyrelsen en mail til Justitsministeriet og forespørger om forholdet mellem kosmetiske indgreb på kvindelige kønsorganer og straffelovens forbud mod kvindelig omskæring.

I et interessant internt notat af 30.august 2006 beskriver fuldmægtig Anna Murphy fra Sundhedstyrelsen, hvorledes hun den 15.august har haft en længere samtale med Anders Nielsen fra Justitsministeriet om styrelsens behov for en udmelding fra Justitsministeriet om forholdet mellem kosmetiske indgreb på kvindelige kønsorganer og straffelovens forbud mod kvindelig omskæring. Hun beskriver videre, at Anders Nielsen den 24.august ringede op og oplyste at kosmetiske indgreb på kvindelige kønsorganer, hvor der fjernes dele af dem, er omfattet af forbuddet mod kvindelig omskæring. Som baggrund for denne vurdering henviste han til forarbejderne til loven hvoraf det fremgår at selv den mildeste form for omskæring som ikke omfatter indgreb i klitoris indebærer betydelig risiko for beskadigelse af klitoris. Anna Murphy beder om at få dette på skrift, men Anders Nielsen svarer at det hele fremgår af forarbejderne til loven. Forløbet bekræftes af telefon-notater hos Justitsministeriet, her, og her. Den seneste samtale synes dog efter telefonnotatet at have været den 23. august 2006.

I en mail til Sundhedsministeriet af 24. oktober 2006, henviser Anna Murphy igen til samtalen med Justitsministeriet, og oplyser deri, at kontorchefen for den fuldmægtige (Anders Nielsen) som hun talte med i august, har ringet efter udsendelsen den 13. oktober 2006 af udredningen om kosmetisk behandling, for at sikre sig at kvinder fortsat vil kunne udført indgreb på psykisk indikation. Justitsministeriet har ikke kunnet identificere et telefonnnotat vedr. denne samtale i arkivet.

   Danske Regioner ønsker rituel omskæring omfattet af ny regulering af kosmetisk behandling

Den 1. november 2006 skriver Danske regioner i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Sundhedsstyrelsens rapport om kosmetiske behandlinger som var blevet offentliggjort den 13.oktober 2006, at Danske regioner anbefaler at rituel omskæring af drenge indgår i Sundhedssstyrelsen planlagte regulering af kosmetisk behandling.

  "I afsnit 2.6.1. angives, at kosmetiske indgreb på kvindelige kønsorganer er strafbart i henhold til straffelovens § 245a, idet loven har til formål at forhindre enhver form for kvindelig omskæring. Justitsministeriet har bekræftet, at loven også omfatter indgreb på de kvindelige kønsorganer på kosmetisk indikation.

  Det kan derfor undre, at rituel omskæring af drenge slet ikke er omtalt under afsnit 2.6.2. Da der ikke foreligger en medicinsk begrundelse for rituel omskæring af drenge, kunne man meget vel argumentere for, at dette emne falder ind under den i rapporten angivne definition: ”Kosmetisk behandling er i loven defineret ved korrektiv virksomhed, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation eller behandling, der som hovedformål har til hensigt at forandre eller forbedre udseendet.”

  Det foreslås på den baggrund, at rituel omskæring af drenge indgår i Sundhedsstyrelsens regulering af kosmetisk behandling."

   Øvrige høringssvar vedr. udredning om kosmetiske behandlinger

Den 7. november 2006:Dansk Sygeplejeråd

   Sundhedsministeren svarer Folketinget om omskæring og kosmetisk behandling af ydre kvindelige kønsorganer.

Den 10. november 2006 svarer Sundhedsminsteren på spm 418 af 9. juni 2006 fra Sundhedsudvalget (2006-1530-80) om forbud mod både omskæring og kosmetisk behandling af ydre kvindelige kønsorganer. Af svaret fremgår, at det er gået op for Sundhedsstyrelsen i forbindelse med dens udredning om kosmetisk behandling, at straffelovsændringen i 2003 mod kvindelig omskæring også omfatter et forbud mod operative indgreb på de kvindelige kønsorganer på kosmetisk indikation.

  "I forbindelse med Sundhedsstyrelsens udredning om kosmetisk behandling, der netop er sendt i høring, har styrelsen forespurgt Justitsministeriet, hvorvidt forbudet i straffeloven mod kvindelig omskæring også omfatter operative indgreb på de kvindelige kønsorganer på kosmetisk indikation.Dette har Justitsministeriet svaret bekræftende på. Bestemmelsen omfatter alle indgreb på de kvindelig kønsorganer, der ikke har et terapeutisk formål. Det vil sige, at kosmetiske operative indgreb på kvindelige kønsorganer er strafbart i henhold til straffelovens § 245."

   Sundhedsministeren svarer Folketinget om om der sker fejl ved piercing og om der bør være aldersgrænse.

Den 20. december 2006 svarer sundhedsministeren folketinget på spm 31 SUU af 25. oktober 2006 om der sker fejl ved piercing og om der bør være aldersgrænse (2006-1443-20). I forbindelse med besvarelsen har Justitsministeriet afgiver en udtalelse, hvoraf det fremgår at piercing af et barn er strafbart, hvis der ikke foreligger gyldigt samtykke fra barnet selv, dvs at barnet skal have opnået en sådan alder og modenhed at det er i stand til at afgive gyldigt samtykke:

  "Den, der udfører piercing på et barn, vil efter omstændighederne kunne straffes efter straffelovens bestemmelser om vold. Piercing indebærer således en handling, der i princippet er omfattet af gerningsindholdet i straffelovens voldsbestemmelser. Den, der foretager piercingen, vil derfor kunne straffes for vold, medmindre der foreligger et gyldigt samtykke til piercing fra den person, på hvem piercingen udføres.".."Det er ikke muligt præcist at angive, hvornår et barn har opnået tilstrækkelig modenhed til at kunne give et gyldigt samtykke til piercing. Afgørelsen heraf må bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder, herunder barnets alder, modenhed, indgrebets karakter og omstændighederne, hvorunder piercingen er foregået."

I udtalelsen henvises iøvrigt til et tidligere udredningarbejde, hvis konklusion var at der ikke skulle indføres et forbud mod piercing af mindreårige børn, under indtryk af at Sundhedsministeriet ikke mente at der var sundhedsmæssige problemer der "i sig selv" kunne begrunde lovindgreb:

  "Justitsministeriet har tidligere i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet overvejet, om der er behov for at indføre regler om piercing af børn og unge, f.eks. i form af et forbud mod piercing af mindreårige børn. Der blev i den forbindelse indhentet en række oplysninger om udenlandsk ret, og justitsministeren tilkendegav på denne baggrund, at der på daværende tidspunkt ikke burde fastsættes regler om piercing af børn og unge på Justitsministeriets område. Der var herved også lagt vægt på, at de sundhedsmæssige problemer, der er forbundet med piercing – herunder af børn og unge – efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke i sig selv kunne begrunde, at der indførtes lovgivning på området."

Sundhedsministeren henviser iøvrigt til svar givet tidligere i år til SUU, hvoraf det fremgår, at ministeriet fortsat ikke mener de sundhedsmæssige problemer, der er forbundet med piercing kan begrunde et forbud mod piercing af mindreårige børn.

   Politikere vil have gratis omskæring, fordi omskæring beskytter mod HIV. Vrøvl, siger læger.

Politikere siger Ja til gratis omskæring, da det mellem jul og nytår rygtes at omskæring beskytter mod HIV i Afrika. Læger siger der er noget politikerne har misforstået.

===> 2007