Sundhedsudvalget 2006-07
SUU Alm.del
Offentligt

 

 

Dato:           

Kontor:         Internationalt kt.

J.nr.:             2007-1530-132

Sagsbeh.:   HEB

Fil-navn:       SUU spm. 686

 


Besvarelse af spørgsmål nr. 686 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sund­hedsministeren den 23. august 2007

 

Spørgsmål 686:

"Ministeren bedes oplyse, om der er medlemmer af arbejdsgrupperne om kosmetisk behandlinger, der har privat økonomiske interesser i klinikker, der udfører kosmetiske behandlinger, (f.eks. i form af ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker). I bekræftende fald bedes oplyst navnene på disse medlemmer."

 

Svar:

For så vidt angår spørgsmålet om inhabilitet kan jeg henvise til min besvarelse af SUU alm. del spørgsmål 157, 158 (2007-1530-102) og 481 (2007-1530-116).

 

Jeg har endvidere indhentet følgende udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, hvortil jeg kan henholde mig:

 

”Det fremgår af Sundhedsstyrelsens udredning af oktober 2006 om kosmetisk behandling, hvem de arbejdsgrupper, der kom med indstilling til den fremtidige regulering af kosmetisk behandling, bestod af.

 

Nedenfor vil alle arbejdsgruppemedlemmerne blive opregnet, herunder hvem der har udpeget medlemmet. Det vil herefter blive nævnt for hvert enkelt medlem, hvad denne har oplyst over for Sundhedsstyrelsen om ejerskab eller ansættelse på klinikker, der udfører behandlinger omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling. Sundhedsstyrelsen har, hvor det er angivet, indhentet oplysninger fra Internettet.

 

Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at det er vigtigt ved indhentelse af faglig rådgivning på højt niveau vedrørende behandlingskvalitet og patientsikkerhed, at man er i besiddelse af både viden og erfaring. For så vidt angår kosmetisk behandling, er det som med andre behandlinger kun muligt at erhverve sig den viden og erfaring ved at udføre kosmetisk behandling, og den tilbydes ikke i det offentlige sygehusvæsen, hvorfor det har været nødvendigt at indhente rådgivning fra den private sektor, hvor kosmetisk behandling tilbydes. Det fremgår endvidere af høringssvarene, at alle er enige om, at det er væsentligt, at rådgivningen, som gives Sundhedsstyrelsen i forbindelse med forberedelsen af regelsættet for kosmetisk behandling, gives af fagfolk med konkret erfaring i udførelsen af kosmetiske behandling.

 

 

Medlemmer af arbejdsgrupperne:

·         Formand for arbejdsgrupperne Anne Mette Dons, overlæge og kontorchef i Sundhedsstyrelsen - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Projektleder for én arbejdsgruppe Anna Murphy, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Projektleder Torben Hærslev, afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Eva Bidstrup, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Professor, overlæge Torkil Menné, Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver i dermatologi - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Overlæge Steen Matzen, Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver i plastikkirurgi - har ved siden af sin ansættelse i det offentlige syge-husvæsen tilknytning til en privat klinik i Hørsholm, hvor han 3 timer hver anden tirsdag udfører behandling inden for sygesikringen, altså ikke kosmetisk behandling.

·         Professor Toke Bek, Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver i oftalmologi - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Professor Paul Bretlau, Sundhedsstyrelsens tidligere sagkyndige rådgiver i otorhinolaryngologi - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Praktiserende læge Jens Aage Stauning, Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver i almen medicin - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Overlæge Steffen Bülow, Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver i kirurgi - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Overlæge Merete Hædersdal, Sundhedsstyrelsens ad hoc sagkyndige rådgiver i dermatologisk IPL og laserbehandling - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Speciallæge Benedikte Thuesen, udpeget af Dansk Selskab for Plastik- og rekonstruktionskirurgi - har arbejdet i 11 år på Eriksens Privathospital, men efter 1. marts 2007 medejer af Københavns Privathospital.

·         Klinikchef Krzysztof Drzewiecki, udpeget af Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Speciallæge Jens Christian Dahl, udpeget af Dansk Dermatologisk Selskab - har selvstændig speciallægepraksis, hvor der bl.a. foretages laserbehandling og mikrosclerosering.

·         Overlæge Henrik Sølvsten, udpeget af Dansk Dermatologisk Selskab - har tidligere, ved siden af ansættelse i det offentlige sygehusvæsen, været ansat som konsulent få timer om måneden hos Ida Halberg, N´age, men er i dag ansat i en privatpraktiserende speciallægepraksis.

·         Speciallæge Steen Hagen Petersen, udpeget af Dansk Oftalmologisk Selskab - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Overlæge Peter B. Toft, udpeget af Dansk Oftalmologisk Selskab - er ved siden af sin ansættelse i det offentlige sygehusvæsen været tilknyttet "Euroeyes" på Privathospitalet Hamlet som øjenlægekonsulent, men udfører ikke kosmetisk behandling i forbindelse dermed.

·         Overlæge Birgit Becker, udpeget af Dansk Otorhinolaryngologisk Selskab - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Overlæge Henrik Lavlund Flyger, udpeget af Dansk Kirurgisk Selskab - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Speciallæge Jes Henrik Steen, Udpeget af Dansk Selskab for Ambulant kirurgi - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Overlæge Jens Ahm Sørensen, udpeget af Dansk Selskab for Plastikkirurgi - er ved siden af sin ansættelse i det offentlige sygehusvæsen ansat som konsulent på privathospitalet Mariahjemmet og på Erichsens privathospital.

·         Speciallæge Peter Hundevadt Andersen, udpeget Dansk Dermatologisk Selskab - har egen speciallægepraksis, hvor alene 5 % af behandlingerne er kosmetiske.

·         Overlæge Hans Bredsted Lomholt, udpeget af Dansk Dermatologisk Selskab - i 2006 og frem til april 2007 intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker, men fra april 2007 ansættelse i en speciallægepraksis.

·         Overlæge Jens Jørgen Elberg, udpeget af Den Almindelige Danske Lægeforening – udøfrer lidt konsulentvirksomhed for og har en aktiepost i Danske Privathospitaler A/S.

·         Speciallæge Susanne Vissing, udpeget af Den Almindelige Danske Lægeforening - ejer af en speciallægepraksis, hvor der primært ydes behandling inden for sygesikringen, således er kun ca. 5 % af behandlingerne der udføres kosmetiske.

·         Professor Peter Bjerring, udpeget af Sammenslutningen af privathospitaler og privatklinikker i Danmark – ansat på Mølholm klinikken.

·         Udviklingssygeplejerske Birthe Pedersen, udpeget af Dansk Sygeplejeråd - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Klinisk oversygeplejerske Susanne Grothe Skiveren, udpeget af Dansk Sygeplejeråd - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Sygeplejerske Lis Julsgaard Gjørup, udpeget af Dansk Sygeplejeråd - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Kosmetolog Diana Sommer, repræsenterede Dansk kosmetolog forening - har ikke ønsket at besvare henvendelse, men ifølge oplysninger på Internettet, har hun en klinik, hvor der udføres diverse behandlinger.

·         Konsulent Annie Hartvig, repræsenterede Frisørfagets Fællesudvalg, De statsanerkendte kosmetikeruddannelser - intet ejerskab af eller ansættelse på sådanne klinikker.

·         Skoleleder Pernille Bjarnøe, repræsenterede De SU-berettigede kosmetologskoler - har en klinik, hvor der udføres diverse behandlinger samt underviser i de forskellige discipliner inden for kosmetolog-branchen.”