2009

   Halekupering af grise

2009.01.28: Svar spm 386 REU om ministeren vil stoppe forsøg med halekupering af smågrise

    "Det kan oplyses, at halekupering af svin i henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr som udgangspunkt er forbudt. Pattegrise kan dog efter bekendtgørelsen halekuperes inden for dyrets 2.-4. levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget. Halen skal kuperes mindst muligt, og der må højst kuperes indtil halvdelen af den." .." resultaterne fra de nævnte dyreforsøg vil kunne danne baggrund for en vurdering af, om halekupering af grise fortsat vil skulle kunne gennemføres i besætninger med stor forekomst af halebid, og – i givet fald – om kupering af halvdelen af halen er det rigtige indgreb."

    Omskæring af drenge (2008-1530-227)

Den 25. februar 2009 oversender Sundhedsministeriet svar til Sundhedsudvalget på en lang række spørgsmål, som udvalget stillede ministeren i slutningen af november sidste år, og som af en eller anden grund først blev besvaret nu. De nødvendige bidrag til besvarelsen fra Sundhedsstyrelsen og Patientankenævnet forelå allerede i december 2008.

    Svar på anmodningen fra Venstres folketingsgruppe, om en redegørelse om omskæring.

Den 25. februar 2009 sendes også svarskrivelse til Venstre's folketingsgruppe: ikke vedlagt noget der minder om den redegørelse gruppen havde bedt om, men i stedet blot kopi af svarene på spm 96-99 og 112-116 til Sundhedsudvalget, samt justitsministerens svar på S 531 den 2. december 2008. Afslutningsvis skriver ministeren:"Jeg finder ikke, at der på baggrund af besvarelserne eller oplysninger fremkommet i forbindelse med debatten er grundlag for at foretage ændringer indenfor mit ressortområde, men jeg og mit ministerium står naturligvis til rådighed, hvis I finder, der er behov for at få belyst yderligere sundhedsfaglige aspekter. "

    Svarbidrag til Udenrigsministeriet, på tidligere henvendelse fra rabbiner Wurmser.

Den 5. marts 2009 sendes også svar til Udenrigsministeriet med bidrag til besvarelse af en henvendelse af 1. december 2008 fra en Rabbiner Wurmser, vedrørende drengeomskæring. Lige som ovenfor vedlægger sundhedsministeriet kopi af svarene på spm 96-99 og 112-116 til Sundhedsudvalget, justitsministerens svar på S 531 den 2. december 2008, og oplyser afslutningsvis "Ministeren for sundhed og forebyggelse har tilkendegivet, at han ikke finder, at der er grundlag for at foretage ændringer inden for hans ressortområde."

    Kunstig jomfruhinde (0900642)

2009.03.09: Svar spm 270 af 12. februar 2009 SUU om etablering af kunstig jomfruhinde inden for sundhedsvæsenet (0900642)

2009.03.09: Svar spm 271 af 12. februar 2009 SUU om at afskaffe omskæring af drenge og etablering af kunstig jomfruhinde som gratisydelser inden for sundhedsvæsenet (0900642)

   JM vil ikke sætte aldersgrænse for piercing og andre kropsdekorationer

2009.03.09: Brian Mikkelsen blåstempler horn i panden

2009.03.27: Svar spm S1786 af 2. marts 2009 om SUM finder det i orden, at danske læger omskærer børn i kontorlokaler (0903442)

    Ekstreme kropsdekorationer (0904067)

2009.04.14: Svar spm 447 af 14. april 2009 SUU om ekstreme kropsdekorationer er operative indgreb der skal udføres af en læge (0904067)

2009.04.17: Svar spm 453 af 17.april 2009 SUU om der bør indføres regler og aldersgrænse for ekstreme kropsdekorationer (0904067)

2009.04.17: Svar spm 454 af 17.april 2009 SUU om ekstreme kropsdekorationer i form af dermal anchors og skin divers bør reguleres ved lov (0904067)

   Bekendtgørelse udstedes, om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp

2009.12.11:Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp

===> 2010