2013-14 Henvendelser til myndigheder om FGM type IV

Nedenfor er samlet dokumenter fra to tidslinjer med henvendelser om FGM type IV til Sundhedsministeriet og Justitsministeriet i perioden 2013-2014.

    Det skal bemærkes at Foreningen mod pigeomskæring tidligere har interesseret sig for emnet, se beskrivelse og links til dokumenter fra aktindsigt, på de generelle sider for årene 2004 og 2005.

   Sundhedsministeriet


To: sum@sum.dk
Subject:Kønsbeskadigelse af pigebørn
Date: Mon, 09 Dec 2013 20:36:47 +0100

På given foranledning forespørges ministeriet, om sundhedstyrelsens retningslinjer for kønsbeskadigelse af drenge (Vejledning om omskæring af drengebørn, SSt (2005)), kan anses for retningsgivende for læger som under skyldigt hensyn til de begrænsninger der følger af straffelovens § 245a udfører deraf ikke omfattede former for kønsbeskadigelse af pigebørn.

Der ville i praksis være tale om indgreb der i WHO's klassifikations-system for kønsbeskadigelse falder under FGM Type IV (fx. piercing, incision, hudskrabning eller -ætsning af dele af de ydre kvindelige kønsorganer), se, http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/


med venlig hilsen

Torsten Brinch

From: Mie Saabye
To: tb@gyldengrisgaard.dk
Subject:Kønsbeskadigelse af pigebørn
Date: Fri, 17 Jan 2014 10:49:09 +0100

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har modtaget din nedenstående e-mail af 9. december 2013, hvori du spørger til, hvorvidt om Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring af drengebørn kan anses for retningsgivende for læger som under skyldigt hensyn til de begrænsninger der følger af straffelovens § 245a udfører deraf ikke omfattede former for kønsbeskadigelse af pigebørn.

Ministeriet skal i den anledning oplyse, at Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9267 af 23. juni 2005 om omskæring af drenge omhandler særlige problemer knyttet til omskæring af drenge under 18 år.

Mie Saabye
Specialkonsulent, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik
Direkte tlf. 7226 9603
Mail: msb@sum.dk

From: Torsten Brinch
To: Mie Saabye
Subject:Re: Kønsbeskadigelse af pigebørn
Date: Sun, 19 Jan 2014 13:14:03 +0100

Jeg har modtaget Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse's nedenstående e-mail af 17. januar 2014, som udgør ministeriets respons på mit spørgsmål i e-mail af 9 december, om Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring af drengebørn kan anses for retningsgivende for læger som udfører former for kønsbeskadigelse af pigebørn, som ikke omfattes af straffelovens § 245a, dvs kønsbeskadeligelser der i WHO's FGM klassifikationssystem for kvindelig kønslemlæstelse falder under type IV.

Hertil oplyser ministeriet, at Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9267 af 23. juni 2005 om omskæring af drenge omhandler særlige problemer knyttet til omskæring af drenge under 18 år.

-

Jeg skal dertil anføre, at vejledningens tekst for så vidt den vedrører _særlige_ problemer knyttet til omskæring af drenge under 18 år, naturligvis ikke kan anses som retningsgivende for de nævnte former for kønsbeskadigelse af piger under 18 år.

Men store dele af den nævnte vejledning handler om helt generelle forhold, der bidrager til lægens udfyldelse af sin pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med et mindre kirurgisk indgrebs udførelse. Forhold som informationsgivning, samtykke, hygiejne, smertelindring, journalføring osv., og forhold som Sundhedsstyrelsen med vejledningen jo blot indskærper og kun i et vist mindre omfang præciserer, jvf kravet om at lægen skal være tilstede, ved lægens evt anvendelse af medhjælp.

Mit spørgsmål er således, om Sundhedsstyrelsens vejledning ikke, for så vidt angår disse _generelle_ forhold omkring udførelse af mindre kirurgiske indgreb uden terapeutisk formål på børn under 18 år, kan anses for naturligt retningsgivende også for læger som udfører fx FGM type IV kønsbeskadigelse af pigebørn?

Tilsvarende kunne spørges til andre kirurgiske indgreb uden terapeutisk formål af børn uanset køn, såsom piercing og scarifikation: Her ville det synes tilsvarende naturligt at opfatte vejledningen som retningsgivende for lægens udfyldelse af sin pligt til omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med hans udførelse af sådanne kropsdekorerende indgreb på mindreårige børn som ikke selv kan give deres informerede samtykke.

Jeg skal i den forbindelse pege på, at Sundhedsministeren i et tidligere svar af 15.maj 2009 til foketingets Sundhedsudvalg på spm 453, netop anfører som en generel betragtning, at det ligger inden for en læges kompetence at udføre kropsdekorerende kirurgiske indgreb på børn der ikke selv kan give deres samtykke, såfremt forældrenes samtykke foreligger. Det er vanskeligt at se hvilken saglig grund der skulle være til at undtage WHO FGM type IV kønsbeskadigelse af piger fra en sådan bestemmelse, eller for ikke at anse de generelle sundhedsfaglige forordninger der kommer til udtryk i Vejledning om omskæring af drenge som retningsgivende også for sådanne indgreb på piger.


med venlig hilsen

Torsten Brinch


Date 13 Maj 2014: SUM Svar til TB

Du har ved e-mail 18.januar 2014 på ny rettet henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, idet du som opfølgning på ministereits svar til dig af 17. januar 2014, hvori ministeriet besvarer din henvendelse af 9.december 2013, anmoder oplyst, om "Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring af drenge ikke, for så vidt angår vejledningens afsnit om generelle forhold omkring udførelse af mindre kirurgiske indgreb uden terapeutisk formål på børn under 18 år, kan anses for naturligt retningsgivende også for læger, som udfører fx. FGM type IV kønsbeskadigelse af pigebørn".

Du har i e-mailen af 19. januar 2014 desuden spurgt til, om vejledningen af drenge er retningsgivende for lægens udfyldelse af sin pligt til omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med udførelse af andre kirurgiske indgreb uden terapeutisk formål af børn uanset køn, såsom piercing og scarifikation.

Ministeriet kan, udover at henvise til svaret af 17.januar 2014 til dig, oplyse, at Sundhedsstyrelsen til brug for besvarelsen af dine spørgsmål har oplyst, at vejledningen om omskæring af drenge udelukkende omhandler omskæring af drenge.

Herudover kan ministeriet oplyse, at straffelovens § 245a indebærer, at det udtrykkeligt er fastsat, at enhver form for kvindelig omskæring er strafbar, og at pigen eller forældrene ikke i noget tilfælde kan give samtykke til indgrebet med den virkning, at det bliver straffrit.

Sundhedsstyrelsen har desuden henvist til forarbejderne til autorisationslovens § 74, stk 2. Det fremgår heraf, at hvis et indgreb uden terapeutisk formål er mere omfattende end gennembrydning af huden, regnes det for et operativt indgreb i § 74's forstand og er således forbeholdt læger og dissses medhjælp at udføre. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at mindre indgreb, hvor der hovedsagelig er tale om gennembrud af huden med et ikke-terapeutisk formål, ikke regnes som operative indgreb. Derfor opfatter Sundhedsstyrels ikke kropsudsmykning som tatovering, scarification og piercing som operative indgreb.

<..>

Med venlig hilsen

Mie Saabye

From: Torsten Brinch
To: Mathilde Augusta Wahl
Cc: sum@sum.dk
Subject: Ministeriet bedes oplyse om læger som del af deres virksomhed må udføre WHO-FGM type IV kønsbeskadigelse af pigebørn
Date: Wed, 14 May 2014 09:15:29 +0200

Jeg takker for ministeriets brev af 13.maj 2014 (sagsnr 1402412, dok ID 1453052).

I brevet oplyser ministeriet, at Sundhedsstyrelsen har oplyst at dens vejledning om omskæring af drenge er en særlig forordning, som udelukkende omhandler fjernelse af visse særlige dele af drengebørns kønsorganer. Vejledningen må altså ikke tages som retningsgivende for nogen anden form for lægelig virksomhed i forbindelse med ikke terapeutisk kønsbeskadigelse af børn.

Ministeriet peger i den forbindelse på, at enhver ikke terapeutisk kønsbeskadigelse af pigebørn, for så vidt der herved sker fjernelse af dele af de ydre kønsorganer, er strafbar, idet sådanne indgreb er omfattet af straffelovens § 245a.

Ministeriet oplyser desuden at Sundhedsstyrelsen har oplyst at ikke-terapeutiske kropslige indgreb, som ikke er mere omfattende end gennembrydning af huden, og altså ikke indbærer fjernelse af vævsdele, ikke anses for at være operative indgreb i autorisationslovens forstand. Sådanne indgreb, fx. kønsbeskadigelse af pigebørn af WHO-FGM Type IV, eller mere generelt piercing og scarifikation af køns- eller andre kropsdele, kan således både lægfolk, og læger at udføre.

I fortsættelse heraf bedes ministeriet oplyse om det kan anses for at være i overensstemmelse med lægens pligt til omhu og samvittighedsfuldhed jvf autorisationslovens § 17, som et led i sin virksomhed at udføre indgreb hvor der sker kønsbeskadigelse af pigebørn af WHO-FGM Type IV -- som ved anden lignende lægelig behandling, naturligvis under iagttagelse af sædvanlige hygiejniske forholdsregler, den tilstrækkelige og nødvendige smertelindring, og i øvrigt under forsvarlige forhold efter indgrebets natur -- samt efter indhentning af begge forældres informerede samtykke efter principperne i sundhedslovens § 14.


med venlig hilsen

Torsten Brinch


From: Torsten Brinch
To: Mathilde Augusta Wahl , sum@sum.dk
Cc: Marie Krarup
Subject: Re: Ministeriet bedes oplyse om læger som del af deres virksomhed må udføre WHO-FGM type IV kønsbeskadigelse af pigebørn
Date: Thu, 19 Jun 2014 21:50:14 +0200

Til: Mathilde Augusta Wahl , sum@sum.dk
Cc: Marie Krarup , MF (DF) til orientering

Ministeriet rykkes for svar jvf nedenstående ubesvarede forespørgsel vedr. de lovgivningsmæssige sundhedsfaglige rammer for lægers udførelse af FGM type IV kønsbeskadigelse af pigebørn.

med venlig hilsen

Torsten Brinch

On Wed, 14 May 2014 09:15:29 +0200
Torsten Brinch wrote:
>Jeg takker for ministeriets brev af 13.maj 2014 (sagsnr 1402412, dok ID 1453052).
> <..>
>I fortsættelse heraf bedes ministeriet oplyse om det kan anses for at være i overensstemmelse med lægens pligt til omhu og samvittighedsfuldhed jvf autorisationslovens § 17, som et led i sin virksomhed at udføre indgreb hvor der sker kønsbeskadigelse af pigebørn af WHO-FGM Type IV -- som ved anden lignende lægelig behandling, naturligvis under iagttagelse af sædvanlige hygiejniske forholdsregler, den tilstrækkelige og nødvendige smertelindring, og i øvrigt under forsvarlige forhold efter indgrebets natur -- samt efter indhentning af begge forældres informerede samtykke efter principperne i sundhedslovens § 14.
--
Torsten Brinch

From: Mie Saabye
To: "tb@gyldengrisgaard.dk"
Subject: VS: Ministeriet bedes oplyse om læger som del af deres virksomhed må udføre WHO-FGM type IV kønsbeskadigelse af pigebørn
Date: Thu, 10 Jul 2014 13:45:05 +0200

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan i anledning af din e-mail af 14. maj 2014 nedenfor oplyse, at ministeriet ikke har yderligere at tilføje end, hvad der fremgår af ministeriets svar til dig af 13. maj 2014.

Med venlig hilsen

Mie Saabye
Specialkonsulent, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik

From: Torsten Brinch
To: Mie Saabye
Cc: Cc: Karina Adsbøl , Liselott Blixt , Marie Krarup ,
Subject: Re: VS: Ministeriet bedes oplyse om læger som del af deres virksomhed må udføre WHO-FGM type IV kønsbeskadigelse af pigebørn
Date: Thu, 10 Jul 2014 15:49:28 +0200

Cc: Marie Krarup , Karina Adsbøl , Liselott Blixt , til orientering
CC: Statsministeren vedr. STM Sagsnr.: 2014 - 1777

Jeg takker for ministeriets mail, se nedenfor, hvori Sundhedsministeriet afviser at oplyse om det er i overensstemmelse med en læges pligt til omhu og samvittighedsfuldhed jvf autorisationslovens § 17, at udføre ikke-terapeutiske indgreb hvor der -- uden at der fjernes nogen vævsdel -- af rituelle grunde fx stikkes eller gøres mindre indsnit i de ydre kvindelige kønsorganer på pigebørn.

med venlig hilsen

Torsten Brinch

On Thu, 10 Jul 2014 13:45:05 +0200 Mie Saabye wrote:

> Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan i anledning af din e-mail af 14. maj 2014 nedenfor oplyse, at ministeriet ikke har yderligere at tilføje end, hvad der fremgår af ministeriets svar til dig af 13. maj 2014.
>
> Med venlig hilsen
>
>
> Mie Saabye
> Specialkonsulent, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik

   Justitsministeriet


From: Torsten Brinch
To: jm@jm.dk
Subject:Kønsbeskadigelse af pigebørn
Date: Mon, 09 Dec 2013 20:37:23 +0100

På given foranledning forespørges, om justitsministeren kan bekræfte, at straffeloven alene forbyder de former for kønsbeskadigelse hvor der sker fjernelse af dele af de ydre kvindelige kønsorganer, hvorfor det er tilladt at udføre andre traditionelle former for kønsbeskadigelse af pigebørn -- også uden medicinsk indikation.

Sådanne indgreb (svarende til WHO FGM Type IV) ville kunne omfatte fx. piercing, incision, hudskrabning eller -ætsning af dele af de ydre kvindelige kønsorganer. For yderligere information se: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/

mvh.

Torsten Brinch

From: Torsten Brinch
To: jm@jm.dk
Subject: Anmodning om aktindsigt -- Almindelige strafferetlige principper til afgørelse af straffrihed for FGM type IV kønsbeskadigelse af pigebørn.
Date: Thu, 10 Apr 2014 13:30:34 +0200

Til: Justitsministeriet

Anmodning om aktindsigt -- Almindelige strafferetlige principper til afgørelse af forudsætninger for evt straffrihed for FGM type IV kønsbeskadigelse af pigebørn.

Under henvisning til vedhæftede svar fra Justitsministeriet til Foreningen for Pigeomskæring, og nedenstående ubesvarede forespørgsel til ministeriet, anmodes om aktindsigt i akter der oplyser om de almindelige strafferetlige principper, hvorefter det kan afgøres hvilke omstændigheder der skal foreligge for at de nævnte former for kønsbeskadigelse af pigebørn (WHO FGM type IV) straffrit kan udføres.

med venlig hilsen

Torsten Brinch

Date 1 Maj 2014: JM afgørelse

Ved e-mail af 10.april 2014 har De anmodet Justitsministeriet om aktindsigt på følgende måde:
    "Under henvisning til vedhæftede svar fra Justitsministeriet til Foreningen for Pigeomskæring, og nedenstående ubesvarede forespørgsel til ministeriet, anmodes om aktindsigt i akter der oplyser om de almindelige strafferetlige principper, hvorefter det kan afgøres hvilke omstændigheder der skal foreligge for at de nævnte former for kønsbeskadigelse af pigebørn (WHO FGM type IV) straffrit kan udføres."

Justitsministeriet har forstået Deres aktindsigtsanmodning således, at den sigter til dokumenter, hvori de almindelige strafferetlige principper er beskrevet i forhold til det specifikke emne (og således ikke alle ministeriets dokumenter, hvori almindelige strafferetlige principper er beskrevet).

Justitsministeriet har på den baggrund foretaget en søgning i ministeriets journalsystem på relevante søgeord, men har ikke herved eller i øvrigt kunnet identificere dokumenter, som er omfattet af Deres aktindsigtsanmodning, og som De ikke allerede er blevet meddelt aktindsigt i.

Med venlig hilsen

Esben Haugland

7.maj 2014 Svar fra JM

Ved e-mail af 9.december 2013 har De rettet henvendelse til Justitsministeriet vedrørende en række forskellige typer af indgreb i de kvindelige kønsorganer.

Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at ministeriet af principielle og ressoucemæssige grunde ikke påtager sig at udøve responsumvirksomhed eller at afgive udtalelser i retsspørgsmål til private.

Justitsministeriet foretager sig på den baggrund ikke mere i anledning af Deres henvendelse.

Med venlig hilsen

Morten Holland Heide

===> Nyeste