2012 Politianmeldelser mod personer der udfører omskæring

Med udgangspunkt i en debat på Informations hjemmeside Omskæringsdebat på afveje besluttede nogle af debatdeltagerne at anmelde personer der udfører omskæring af drengebørn til politiet for overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser. Alle de indgivne anmeldelser blev afvist. Politiets afgørelse var at der ikke var grundlag for at indlede efterforskning, idet politiet henviste til at straffeloven kun forbyder rituel omskæring af kvinder, og at omskæring af drengebørn derfor ikke er strafbart.

Nedenfor er samlet dokumenter fra to tidslinjer fra politianmeldelserne, og de efterfølgende dønninger der fulgte, i forhold til forskellige myndigheder, i de to tilfælde.

   HJL

Den 2. august, 2012 - 20:23 skriver Hans Jørgen Lassen på debatsiden Omskæringsdebat på afveje: "Nu har jeg anmeldt ham. Det er et eksperiment. Jeg er klar over, at politiet ikke gør noget ved sagen. Så kommer vi dog så vidt.

   TB

Den 2. august, 2012 - 23:25 skriver Torsten Brinch på debatsiden Omskæringsdebat på afveje: En tilsvarende anmeldelse er sendt herfra. "Det fremgår af dagspressen at overrabbiner Bent Lexner, Mosaisk Trossamfund rutinemæssigt fjerner dele af de ydre kønsorganer på nyfødte drengebørn, i gennemsnit 1-2 gang pr måned ifølge Bent Lexners udtalelser til dagspressen. Jeg skal hermed anmelde Bent Lexner for overtrædelse af Straffelovens bestemmelser om legemsangreb jvf Straffelovens paragra 244ff."

Udover Bent Lexner anmelder TB også en privat klinik der udbyder drengeopmskæring.


TB's to politianmeldelser

Den 23. august 2012: Københavns politis afvisning af HJL's anmeldelse

Den 1. september 2012: HJL klager til Statsadvokaten for København og Bornholm over Københavns politis afgørelse.

Den 23. august 2012: Københavns politis afvisning af TB's anmeldelser

Den 27. august 2012: TB klager pr email til Københavns politi, med efterfølgende genfremsendelse pr rekommanderet brev af 17.september over Københavns politis afgørelser. Københavns politi meddeler den 18.september TB at hans klager er oversendt til Statsadvokaten for København og Bornholm.

Den 1.november henvender HJL sig til ombudsmanden, i forbindelse med ombudmandens oprettelse af et børnekontor, idet HJL spørger ombudsmanden om Danmarks overholdes af Børnekonventionens art. 24.stk 3 i forbindelse med omskæring af drengebørn.
Den 5. november 2012: Statsadvokaten for København og Bornholm afviser klage over Københavns politis afvisning af HJLs anmeldelse af Bent Lexner, med den begrundelse, at HJL ikke er klageberettiget.

Den 7. november 2012: HJL sender mail til ombudsmanden, vedlagt klage over statsadvokatens afgørelse, samt som bilag Københavns politis afgørelse af 23.august , HJL's klage til statsadvokaten af 1. september, og statsadvokatens afgørelse af 5. november 2012. Ombudsmanden meddeler den 9.november HJL, at ombudsmanden ikke kan gå ind i sagen, da en overordnet myndighed (dvs statsadvokaten) ikke har haft lejlighed til at udtale sig i forholdet -- da HJL ikke er klageberettiget i forhold til Københavns politis afgørelse, har statsadvokaten nemlig ikke kunnet forholde sig til denne. Samtidigt tager ombudsmanden dog det særlige skridt at han fremsender bilagene i sagen til Social- og integrationsministeriet, som en henvendelse fra HJL til ministeriet om rituel omskæring af mindreårige drenge er et ritual af den type, som omtales i børnekonventionens artikel 24, nr. 3, og om Danmark i givet fald har truffet alle effektive og passende forholdsregler med henblik på at afskaffe ritualet, med anmodning fra ombudsmanden om at blive holdt orienteret, når et svar foreligger.

Det fremgår af sagsakter at en af ombudsmandens medarbejdere den 11.januar 2013 henvender sig til Social-og integrationsministeriet, formentlig for at følge op på sagen. Ministeriet kan, fremgår det yderligere, imidlertid ikke se at den har modtaget ombudsmandens henvendelse til ministeriet af 9.november 2012. Ombudsmanden genfremsender derfor henvendelsen med bilag til ministeriet, den 14.januar 2013.

Den 11. marts 2013 sender Social-og Integrationsministeriets integrationskontor høringsbrev til Sundhedsministeriet, bilagt Ombudsmandens henvendelse med bilag af 14.januar 2013. Henvendelsen sendes samme dato også i høring internt i Social-og intgerationsministeriets børneafdeling, og sendes også i høring hos Justitsministeriet. Minsteriets integrationskontor beder om at modtage høringssvar senest den 22.marts 2013.

Det fremgår ikke af sagens akter, at Social-og Integrationsministeriets børnekontor har afgivet noget svar på høringen. Sundhedsministeriet udarbejder et notat, som den 19.marts 2013 sendes til Social- og integrationsministeriet. Den 9.april 2013, har Social-og integrationsministeriet endnu ikke hørt noget fra Justitsministeriet, og anmoder igen om en udtalelse fra Justitsministeriet.

Social- og integrationsministeriet modtager Justitsministeriets svar den 13.maj 2013, vedlagt kopi af forarbejderne til straffelovens forbud mod kvindelig omskæring, og justitsministerens svar fra 2008 på spørgsmål S531 vedrørende omskæring af drenge og Børnekonventionen.

Social- og integrationsministeriet oversender den 14. maj det indkomne justitsministerielle bidrag til Sundhedsministeriet, idet Sundhedsministeriet bedes om et bidrag vedrørende sondringen mellem piger og drenge i henseende til omskæring og i lyset af Børnekonventionens artikel 24 stk. 3.

Det fremgår af Sundhedsministeriets sagsliste, at Irene Holm fra Sundhedsministeriet den 15. maj 2013, har haft en samtale med Jørgen Witsø-Lund fra Social-og integrationsministeriet, hvor det er blevet aftalt at vende tilbage til sagen når rapport fra Sundhedsstyrelsen fra styrelsens igangværende undersøgelse foreligger. Irene Holm opretter samme dag en sag i Sundhedsministeriet vedrørende den omhandlede henvendelse fra HJL via ombudsmanden.

Den 16.maj 2013 giver Social- og Integrationsministeriet en status til HJL, herunder den oplysning at endeligt svar afventer en rapport fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsministeriet, og ombudsmanden, modtager kopi af status-meddelelsen til HJL.

Den 21.maj 2013 kvitterer ombudsmanden for den modtagne kopi vedr. status, idet ombudsmanden gentager sin tidligere anmodning om at modtage kopi når svar til HJL foreligger.

Den 14.juni 2013 forespørger Jørgen Witsø-Lund om der er noget nyt om rapporten fra Sundhedsstyrelsen. Irene Holm svarer tilbage den 16.juni 2013 at Sundhedsministeriet endnu ikke har modtaget rapporten, men at den foreventes at foreligger inden der skal afholdes møde med partiernes sundhedsordførere den 27. juni 2013. Rapporten foreligger i slutningen af juni 2013.

Det fremgår af en intern mail fra den 8. juli 2013 i Social- og integrationsministeriet, at sagsbehandlerne er blevet opmærksomme på, og har talt om, en artikel den 5. juli 2013 i Berlingske Tidende, hvoraf det fremgår at Sundhedsstyrelsens rapport er udkommet. Dagen efter, den 9.juli 2013 rykker Social- og integrationsministeriet Sundhedsministeriet for svar, under henvisning til at rapporten nu foreligger.

Den 15.august 2013 svarer Irene Holm fra Sundhedsministeriet. Til svaret er vedhæftet det tidligere fremsendte bidrag af 19.marts 2013, og sundhedsstyrelsens notat om omskæring af drengebørn. Irene Holm peger derudover i sit svar på Sundhedsministerens igangsatte initiativer vedrørende behandlingssted, registrering af omskæring, og fokus på området i Patientforsikringen.

Den 9.september 2013 sender Social-og integrationsministeriet et udkast til svarbrev til HJL til udtalelse hos Sundhedsministeriet, idet der bedes om et hurtigt svar. Sundhedsministeriet sender svar tilbage den 10.september 2013, kl 10:47. Til svaret vedhæftes et tilrettet udkast, med Sundhedsministeriets udtryksmæssige rettelser vedrørende den i udkastet såkaldte 'redegørelse', forårsaget af at "Sundhedsstyrelsens arbejde er resulteret i et notat.."

Herefter, samme dag, den 10.september 2013, kl 14:57, sender Social- og integrationsministeriet endeligt svar til HJL på HJL's af ombudsmanden faciliterede henvendelse af til ministeriet 10 måneder tidligere, den 9. november 2012.

HJL kvitterer umiddelbart for modtagelsen, den 10. september 2013, med en yderligere replik, med kopi til Sunhedsministeriet og ombudsmanden, og vedhæfter et forslag til ændring af sundhedsloven, ved tilføjelse til paragraf 17, et Stk. 4: Til indgreb, der ikke tjener behandlingsformål, kan hverken den mindreårige eller forældremyndighedens indehavere give informeret samtykke.

Den 5. november 2012: Statsadvokaten for København og Bornholm afviser klage over Københavns politis afvisning af TBs anmeldelse af Bent Lexner, med den begrundelse, at TB ikke er klageberettiget. Der fremsendes ikke nogen afvisning af TBs klage over afvisningen af anmeldelsen mod en private klinik, som TB derefter afventer.

I slutningen af 2012 indser TB, at statsadvokaten for København og Bornholm ikke har tænkt sig at svare på klagen over Københavns Politis afgørelse i forbindelse med anmeldelsen af den private klinik. TB forespørger derfor den 24. december 2012 Justitsministeriet, vedrørende afgørelsen, som han finder muligvis for vidtgående og magtfordrejende. TB peger på en en række forhold i forbindelse med afgørelsen, som han finder kritisabel. Den 4. februar 2013 svarer Justisministeriet, uden at komme ind på nogen af disse forhold. Justitsministeriet peger blot på at det er antaget i den juridiske litteratur, at drengebørn kan omskæres straffrit, idet ministeriet peger på Kommenteret straffelov. Ministeriet oplyser iøvrigt at sundhedsmæssige forhold vedrørende omskæring hører under Sundhedsministeriet, og at Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning herom.

Den 9. april 2013 henvender TB sig til Sundhedsministeriet, idet han forspørger om omskæring af drenge er et indgreb som omfattes af Bioetikkonventionens artikel 6.1, hvorefter forældre ikke kan samtykke til et lægeligt indgreb på deres barn, med mindre indgrebet er til direkte fordel for barnet. TB peger i den forbindelse på at Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring af drengebørn ikke tager sådanne forbehold.

Den 1. juli 2013 henvender TB sig igen til Justitsministeriet, idet han peger på at Justitsministeriet med sit svar af 4.februar ikke forholder sig til de spørgsmål TB rejste med sin henvendelse af 24.december 2012. Justitsministeriet svarer den 4. juli, idet ministeriet henholder sig til tidligere svar og oplyser at ministeriet ikke er klageinstans, men at det er statsadvokaten en eventuel klage skal sendes til. TB svarer samme dag tilbage, idet han gør rede for sagens forløb, herunder at klage allerede er blevet indgivet til, og afvist af, statsadvokaten. TB henviser iøvrigt til at en evt overordnet myndighed bør have lejlighed til at forholde sig til spørgsmålet, idet ombudsmanden ikke kan behandle en klage før dette er sket. Den 11. juli svarer Justitsministeriet tilbage, idet ministeriet i det hele henholder sig tidligere svar af 4. februar og 4. juli 2013. Ministeriet bemærker iøvrigt, at det ikke har opfattet TBs henvendelse af 24.december 2012 som en klage, og tilføjer at Justitsministeriet ikke er en overordnet myndighed i forhold til politidirektørerne vedrørende strafforfølgning, og altså ikke klageinstans i forhold til politiets beslutninger om ikke at indlede efterforskning.

Den 29.juli 2013 rykker TB Sundhedsministeriet for svar, idet han peger på at en evt overordnet myndighed skal gives lejlighed til at forholde sig til et forhold, før ombudsmanden kan behandle en klage over det.

Den 22. august 2013 indgiver TB klage til ombudsmanden over Københavns politis afgørelser af 23. august 2012, idet han peger på at begrundelsen i afgørelserne lider af retslige mangler.

Den 2. september 2013 kvitterer Sundhedsministeriet for TBs henvendelse af 29.juli 2013, hvori TB rykkede for svar på sin henvendelse af 9.april 2013. Ministeriet oplyser at et svar vil fremkomme hurtigst muligt. Ministerets svar fremkommer den 6. november 2013. Den 14.november 2013 vender TB tilbage i email til Sundhedsministeriet, idet TB observerer at ministeriet overhovedet ikke forholder sig til det spørgsmål TBs henvendelse vedrørte, og spørger om ministeriet har noget at tilføje.

Den 29.november 2013 forespørger TB Sundhedsministeriet, i forbindelse med Sundhedsministeriets redegørelse af 30.september: "The Danish legal situation on male circumcision" til Europarådets Bioetikkomitte, vedrørende lovhjemmel til forældresamtykke til omskæring i dansk sundhedslovgivning, og forligelighed af denne med Bioetikkonventionens artikel 6.1.

Den 2. december 2013 sender ombudsmanden sin afgørelse til TB. Ombudsmanden meddeler at han ikke kan behandle klagen, idet statsadvokaten, som er en overordnet klageinstans, ikke har haft lejlighed til at forholde sig til de forhold TB klager over. Statsadvokaten har afvist at kunne behandle klagen, med den begrundelse at TB ikke er klageberettiget.

Den 9. december 2013 sender TB forespørgsel til SUM, vedrørende kvindelig kønslemlæstelse type FGM IV, hvor der ikke fjernes dele af de kvindelige kønsorganer. TB forespørger om Sundhedsstyrelsens vejledning om drengeomskæring kan tages for retningsgivende for læger som udfører disse former for kønslemlæstelse af pigebørn.Samme dag forespørger TB Justitsministeriet om forholdet mellem FGM type IV og straffeloven. Marie Krarup (MF) modtager kopi af henvendelserne, da hun har udtrykt interesse for emnet.

Den 11. december 2013 sender TB mail til sundhedsministeren, Astrid Krag. TB udtrykker i mailen bekymring over at ministeriet ikke har villet forholde sig til hans spørgsmål i løbet af 2013, vedrørende forholdet mellem omskæring af drengebørn og Danmarks forpligtelser i forhold til Bioetikkonventionen, og over at Sundhedsministeriet tilsyneladende administrerer området uden hjemmel i sundhedslovgivningen og i strid med Bioetikkonventionens artikel 6.1.

Den 11. december lægger Sundhedsstyrelsen revideret vejledning om drengeomskæring ud til høring. TB indsender i den forbindelse høringssvar af 17.december 2013, og tekniske kommentarer af 20.december 2013.

Den 13.februar 2014 beder SUM SST om bidrag til besvarelse af TBs yderligere spørgsmål om FGM type IV

Den 7.marts 2014 henvender TB sig til statsministeriet om hjælp til at få opklaret forholdet mellem omskæring af drengebørn og Bioetikkonventionens artikel 6.1.

Den 13.marts 2014 forespørger TB om hvornår der kan forventes en udtalelse fra Justitsministeriet i sagen, og bemærker at Bioetikkonventionen hører under Sundhedsministeriet, og altså også involverer dette ministerium.

Den 8.april 2014 meddeler SST SUM at vejledning om omskæring af drenge er lagt til Schultz (retsinformation.dk) og høringsnotat og høringssvar lagt på høringsportalen. Samtidig meddeles at SST regner med at sende bidrag til besvarelse af TBs yderligere spørgsmål om FGM type IV senest 11.april

Den 23.april 2014, henvender TB sig igen til statsministeriet om en status på sagen, specifikt om han skal forvente noget svar.

Den 5.maj 2014 sender Justitsministeriet svar til TB på hans henvendelse af 20.januar 2014, idet ministeriet citerer et afsnit fra Justitsministeriets svar på S531 fra 2008, og angiver at Justitsministeriet stadig finder at det er retvisende. Iøvrigt henviser justitsministeriet til TBs henvendelser til statsministeriet, og oplyser at de er videresendt til Sundhedsministeriet, idet de vedrører Oviedokonventionen, som hører under Sundhedsministeriet.

Den 7.maj 2014 sender Justitsministeriet svar til TB på hans henvendelse af 9.december 2013 lovligheden af kvindelig kønsbeskadigelse FGM type IV. Justitsministeriet oplyser at det af principielle og ressourcemæssige årsager ikke påtager sig at udføre responsumvirksomhed eller at afgive udtalelser i retsspørgsmål til private.

Den 8.maj 2014 sender Justitsministeriet svar til TB på hans henvendelse af 18.marts 2014 om aktindsigt i dokumenter der viser hvilke kilder i den juridiske litteratur der ligger til grundlag for Jutstitsministeriets svar på S531 i 2008, hvori ministeriet som sin faglige vurdering anførte at det er den overvejende opfattelse i den juridiske litteratur at forældres samtykke til drengeomskæring er diskulperende. Justitsministeriet oplyser at der ikke kan gives aktindsigt i sådanne dokumenter eller kilder.

Den 13.maj 2014 sender SUM svar til TB på hans henvendelse af 18.marts 2014 om erstatnings- og klageadgang i forbindelse med omskæring af drenge.

===> Nyeste