2014

    11. december 2013 - 23. februar 2014: Høring om revideret vejledning om omskæring.

Den 11. december 2013 lægger Sundhedsstyrelsen revideret vejledning om omskæring ud til høring. Den foreslåede tekst sendes sammen med et høringsbrev til en række parter, som fremgå af høringslisten.. Med en enkelt undtagelse, afgav de nævnte parter i listen høringssvar. Herudover blev der afgivet høringsssvar fra et antal organisationer og enkeltpersoner, som ikke var på Sundhedsstyrelsens høringsliste. Høringssvarene var, gennemgående, kritiske eller helt afvisende over for det udsendte forslag til vejledning.

Den 23. januar 2014 afsluttedes høringen med et par dages udsættelse af høringsfristen. Den nye vejledning skulle være trådt i kraft den 31.januar 2014, men anonyme kilder har oplyst at ikrafttrædelsen er udsat nogle måneder, formentlig under indtryk af forslagets kritiske modtagelse.

   Januar 2014


3. februar 2014: Sundhedsminister - Nick Hækkerup (S) afløser Astrid Krag (SF) som sundhedsminister, ved SF's udtrædelse af regeringen


    4. februar 2014: Reaktion fra USA på omskæringsdebatten i Danmark

Det fremgår af sagslisten for Sagsnr. 5-1010-215/1 hos Sundhedssstyrelsen, at styrelsen den 7.februar 2014 modtager en kopi (SST Dokument ID 1176324) af en indberetning fra den danske ambassade i Washington til Udenrigsministeriet, om den amerikanske reaktion på den danske omskæringsdebat. Medarbejderen som arbejder med revisionen af vejledningen om omskæring af drenge modtager ligeledes kopi af dokumentet. Af sagslisten for Sundhedsminsteriets sagsnr 1302452 fremgår det at der er tale om et referat af et møde den 4. februar mellem repræsentanter fra USA's State Department og den danske ambassadør i Washington. Referatet blev den 6.februar sendt fra Udenrigsministeriet til Sundhedsministeriet til orientering. (Sundhedsministeriet har efter senere rådførsel med Udenrigsministeriet afgjort at dokumentet (Dokument ID 1176324) som helhed er undtaget fra aktindsigt, af hensyn til diplomatisk fortrolighed.)

I forsættelse af referatet fra mødet i Washington henvender Udenrigsministeriet sig den 3. marts 2014 til Sundhedsministeriet, og forespørger til status vedr. omskæring. I den vedhæftede interne mail i Udenrigsministeriet fremgår motivationen for henvendelsen:
  Hej Thomas
  I lyset af debatten om slagtningsbekendtgørelsen har både Christian og Niels nævnt, at den hjemlige debat om omskæring også kunne have et vist internationalt potentiale, specielt i det nuværende miljø. Jeg er ikke klar over, om der er nye undersøgelser, redegørelser, vejledninger eller lignende i pipelinen, men det ville være nyttigt at få afklaret. Vil I kunne skaffe en kort status eller skal vi. Helt op til dig.
  Bh Jesper
Sundhedsministeriet udarbejder derefter et status-notat, som sendes til Udenrigsministeriet den 14. marts 2014.


    7.-17. februar 2014: TV og radio om omskæring af drenge

Den 7. februar 2014 sendes TV-programmet DR2 undersøger: Omskåret mod sin vilje, og udsendelsen følges op den 11.februar 2014, i P1 debat på DR2: Omskåret mod sin vilje.

Den 15. februar 2014 tager Radio24syv omskæring af drenge op (spol til 21 minutter ind i udsendelsen, og den 17. februar 2014 sender Radio24syv, Nattevagten, et 3 timers tema om omskæring af drenge: 1.time * 2.time * 3.time *


    10-19. februar 2014: Erklæring mod omskæring af drenge fra Børnerådet, Red Barnet, og Børns Vilkår, Erklæring for omskæring fra SOS racisme, Holdningspapir fra Dansk Sygeplejeråd

Den 10. februar 2014 udsender Børnerådet, Red Barnet og Børns vilkår en fælles erklæring imod drengeomskæring, mens SOS mod racisme udsender en erklæring til støtte for omskæring. Modstand mod omskæring af drenge er racisme, ifølge SOS mod racisme. Den 19. februar 2014 udsendes Dansk Sygeplejeråds holdningspapir om omskæring af drenge under indtryk af mediedebatten og henvendelser til rådet vedrørende spørgsmålet. Holdningspapiret giver anledning til yderligere debat, og senere på året, den 25. juni 2014, udsender Dansk Sygeplejeråd en Uddybende udtalelse.

   21.februar 2014 Ny sundhedsminister: Krav om behandlingssted droppes

Den nye sundhedsminister, Nick Hækkerup, henholder sig, i sit svar til folketingetspørgsmål S 860 af Sophie Løhde (V) til en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, hvori styrelsen oplyser, at styrelsen ikke generelt stiller krav om, at lægelig behandling som mindre kirurgiske indgreb, kun må ske på lægelige behandlingssteder. I udtalelsen konkluderer styrelsen , at der ikke er noget sundhedsfagligt til hinder for, at mindre kirurgiske indgreb kan foretages i for eksempel patientens eget hjem, hvis dette i øvrigt ikke strider imod lægens pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.     vis mere...


   26.februar 2014: Borgerhenvendelse om antallet af hidtidige indberetninger af rituel omskæring.

Den 26.februar 2014 beder en borger Statens Serum Institut om at få oplyst, hvor mange rituelle omskæringer der er indberettet i årene 2004 til 2013. I forbindelse med overvejelserne til besvarelse af henvendelsen opgør instituttet de årlige indberetninger i perioden 1994 til 2014 i skemaet nedenfor (som dog ikke bliver fremsendt til borgeren. Det fremgår af intern mail i instituttet, vedrørende opgørelsen, at der i perioden frem til og med 2003 er sket indberetninger til både Sygesikringsregisteret og Landspatientregisteret, og herefter kun til Landspatientregisteret (LPR). Medarbejderen der udarbejder opgørelsen bemærker lakonisk: "Som det fremgår er antallet af indberetninger til LPR ikke overvældende."

   Sundhedsstyrelsen udsender revideret vejledning om omskæring af drenge.

Den 9. april 2014 offentliggør Sundhedsstyrelsen revideret vejledning om omskæring af drenge.    vis mere...


Maj 6, 2014: Sundhedsministeriet sender ordførernotat til Sundhedsudvalget.

  Med et ordførernotat dateret d. 6. maj 2014, svarer Sundhedsministeriet på nogle kritiske spørgsmål, bl.a. om den lovmæssige regulering af omskæring, som Hans Jørgen Lassen og Morten Frisch har tilsendt Folketingets Sundhedsudvalg i forbindelse med høringen af en ny vejledning om drengeomskæring tidligere på året.

Maj 22, 2014: Opgørelse af de første indberetninger til det særlige Register for omskæring.

  Af en opgørelse fra Statens Serum Institut fremgår hvor mange omskæringer der er indberettet til det særlige supplerende register for omskæring frem til den 22.maj 2014, siden indsamlingen af data til registeret blev indledt den 1. januar 2014. Af opgørelsen fremgår også aldersfordelingen. Til sammenligning er der hidtil i årene 2004-2013 blevet indberettet kun ganske få omskæringer årligt til Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret.

Juni 27, 2014: Sundhedsstyrelsen udsender ny vejledning om kosmetisk behandling.


Sep 15, 2014 -    De første opgørelser fra statens særlige register over rituelle omskæringer af drengebørn.

  De første opgørelser fra statens særlige register over rituelle omskæringer af drengebørn har vist, at der til det nye register bliver indberettet i gennemsnit godt 30 omskæringer pr måned.
Til sammenligning er der i årene siden 2004 pr. år kun indberettet ganske få rituelle omskæringer til Landspatientregisteret/Minipas og Sygesikringsregisteret. Den ansvarlige læge har indberetningspligt til Landspatientregisteret for al lægelig behandling, herunder operationer, hermed også for omskæringer af drengebørn, når den lægelige behandling udføres på private hospitaler og klinikker.

Af tallene synes at fremgå at kun et fåtal af de rituelle omskæringer af drengebørn udføres på sådane lægelige behandlingssteder, og/eller at der i et ikke ubetydeligt omfang udføres omskæringer af drengebørn på private hospitaler og klinikker, som på trods af indberetningspligten ikke indberettes til LPR.Oktober, 2014 -    "Uddrag fra den danske debat om drengeomskæring".

  En video med titlen "Uddrag fra den danske debat om drengeomskæring" er blevet uploadet til Youtube under den anonyme profil CircumWatch DK. Denne website circumwatch.dk har ingen relation til denne Youtube profil, eller til videoen iøvrigt. Videoen synes at være fremkommet ud fra en kollektiv interesse og indsamling af udsagn fra debatten om drengeomskæring over de sidste par år, som kan fremstilles som racistiske. Den indeholder iøvrigt ingen uddrag fra den danske debat om drengeomskæring. Videoen er dog interessant, på sin egen skæve måde.


Oktober 10, 2014: Mette Frederiksen (S) afløser Karen Hækkerup (S) som justitsminister


Oktober 22, 2014 -    Høring på Christiansborg: "Omskæring af drenge- hvad med rettighederne?".


November 5, 2014 -    Oplysninger om fordeling af omskæringer udført af lægen, hhv lægens medhjælp

  Af opgørelsen nedenfor ses at der op til den 5.november 2014 er indberettet 2 rituelle omskæringer til det særlige register, hvor selve operationen blev udført af en medhjælp til en læge, og 293, hvor operationen er udført af en læge. De 2 indberetninger, hvor medhjælpen har udført operationen, vedrører formentlig de rituelle omskæringer der sker i regi af det jødiske samfund.November 22, 2014 -     Kristeligt Dagblad: For få omskæringer indberettes

  I en artikel den 22.november 2015 oplyser Kristeligt Dagblad, at "et nyt register for rituelle omskæringer af drengebørn kun har modtaget 298 indberetninger i løbet af årets første ti måneder." De 298 rituelle omskæringer af drengebørn fremgår af en aktindsigt, som Kristeligt Dagblad oplyser at have fået i registeret. Overlæge Morten Frisch fra Statens Seruminstitut mener at der formentlig er tale om "massiv underrapportering.". Læge Kamran Shah, der er muslim og blandt andet rådgiver Islamisk Trossamfund om medicinske spørgsmål, mener også, at der er tale om underrapportering. Han vurderer, at de fleste danske muslimer får foretaget indgrebet på en lægeklinik. Blandt muslimer med tyrkisk baggrund er der dog tradition for at få indgrebet foretaget i Tyrkiet. Rabbiner Bent Lexner fra Det Jødiske Samfund i Danmark er ikke overrasket over det forholdsvis lave antal indberetninger. Rabbineren oplyser, at det Jødiske Samfund indberetter alle omskæringer, og at der i år er foretaget fire rituelle omskæringer af drengebørn blandt de godt 2000 medlemmer af Det Jødiske Samfund.


December 12, 2014 -    Ny 'Total' opgørelse af indberettede rituelle omskæringer for hvert af årene 2000-2014.

  Ved at grave dybt i alle de relevante sundhedsregistre er det lykkedes at sammenstille en 'total' opgørelse af indberettede rituelle omskæringer i perioden fra 2000 til 2014.

  I perioden 2000-2003 domineres tallene af det store antal drengeomskæringer som i den periode blev udført, betalt af det offentlige, og derved blev registreret i sygesikringsregisteret. Tallet fra 2014 er i hovedsagen det antal der er blevet indberettet til det ny-oprettede særlige register fra 1.januar 2014.

  I den mellemliggende periode, 2004 til 2013 repræsenterer tallene samtlige operationer med kode KKGV20 som ses indberettet til Landspatientregisteret fra de offentlige sygehuse, de private hospitaler, og de private klinikker, uanset den angivne aktionsdiagnose. Hovedparten af disse indberetninger har dog tilknyttet en 'sygdoms'- aktionsdiagnose, hvilket tyder på fejlregistrering. Indberetninger med den forventede tilknyttede diagnosekode DZ412 for en rituel omskæring var ganske få i denne periode, typisk 1 eller 2 om året.

  >