2016

Januar 23, 2016 - Nyt indlæg om drengeomskæring fra Jeremy Wilson i dagbladet Information


Januar 29, 2016 - Sundheds- og Ældreministeriets anmoder Sundhedsdatastyrelsen om en teknisk beskrivelse af indberetningssystem for rituel omskæring, og en vurdering af om der sker registrering af religiøs overbevisning.

  Ved mail og brev af 29.januar 2016 anmoder Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsdatastyrelsne om en teknisk beskrivelse af et indberetningssystem af rituelle omskæringer, og om en vurdering af om der ved en sådan indsamling af data sker registrering af religiøs overbevisning.

Februar 5, 2016 - Sundhedsdatastyrelsen svarer på Sundheds- og Ældreministeriets anmodning om en teknisk beskrivelse af indberetningssystem for rituel omskæring

  Den 5.februar 2016 fremsender Sundhedsstyrelsen et notat om registrering af rituel omskæring til Sundheds- og Ældreministeriet. Notatet besvarer ministeriets anmodning om en teknisk beskrivelse af et indberetningssystem, og en vurdering af om der ved en sådan indsamling af data sker registrering af religiøs overbevisning.

  I følgemailen af 5.februar 2016 oplyser Sundheddatastyrelsen desuden nogle overvejelser om diagnose- og operationskoder til registrering af omskæring uden medicinsk indikation, og om muligheder for manglende datakomplethed ved registrering af rituelle omskæringer og konsekvenser heraf.

Marts 1, 2016 - Formand for Etisk Råd: Omskæring er en detalje bioetikkonventionen er gået galt af..

  I et indlæg i Kristeligt Dagblad den 1. marts 2016, erkender den nye formand for det Etiske Råd, at omskæring af drenge er i strid med bioetikkonventionen, eller som han udtrykker det, den (bioetikkonventionen) er gået galt af denne detalje (omskæring af drenge).

  Udmeldingen kommer på baggrund af Hans Jørgen Lassen's indlæg den 25.februar 2016, "Omskæring og den glemte konvention". I indlægget foreholder Hans Jørgen Lassen den nye formand, at bioetikkonventionen ikke blot er etik, men gældende lov i Danmark.

  At omskæring af drenge ikke er i overensstemmelse med konventionen, dvs. der foreligger konventionsbrud, tager den nye formand tilsyneladende afslappet. Han mener nemlig, at indgrebet har stor kulturel og religiøs betydning, mens der er kun et "lille" lægeligt aspekt i det. Man må vel forstå, at Etisk Råds nye formand mener, at små brud på børns menneskerettigheder efter konventionen kan gå an, når det er af stor vigtighed for forældrene.


Marts 2, 2016 - Tidligere medlem af Etisk Råd: Det Etiske Råd kan ikke undgå at udtale sig om omskæring

  Det er ved at være påfaldende, at Det Etiske Råd aldrig har behandlet emnet drengeomskæring. Det er noget, der kan bruges mod rådet af de politikere, der ønsker det nedlagt, hvis emnet undgås, blot fordi det er vanskeligt, og der er religion og kultur i det, skriver nu tidligere rådsmedlem Lene Kattrup, i et indlæg i Kristeligt dagblad, den 2. marts 2016.

Marts 3, 2016 - Formanden for det Etiske Råd har svært ved at se hvad rådet kan bidrage med..

  I en replik til Lene Kattrup, i Kristeligt Dagblad den 3.marts 2015, gentager den nye formand for Etisk Råd, Gorm Greisen, sin tidligere forklaring, om at omskæring kun er et "lille" spørgsmål "i snæver sundhedsfaglig forstand", men et "meget stort" spørgsmål i "politisk-kulturel-religiøs" forstand. Gorm Greisen har svært ved at se, hvad rådet skulle kunne bidrage med i spørgsmålet om omskæring, som han mener er "godt beskrevet i den medicinsk-etiske litteratur".


Marts 3, 2016 - Sundheds- og Ældreministeriet beder om uddybning af oplysning om mangler ved anmeldelsen af Landspatientregisteret.

  Med mail af 3.marts 2016, beder Sundhedsdatastyrelsen om en uddybning af at styrelsen, som meddelt i dens notat af 5.februar 2016, er blevet opmærksom på, at det ikke fremgår af anmeldelsen af Landspatientregisteret, at det kan indeholde oplysninger om religiøs overbevisning, og at styrelsen har iværksat en selvstændig analyse af om dette medfører pligt til sletning af data i registret. Minsteriet spørger om Sundhedsdatastyrelsen har drøftet sagen med Datatilsynet.

Marts 9, 2016 - Sundhedsdatastyrelsen sender en uddybning til Sundheds- og Ældreministeriet om mangler ved anmeldelsen af Landspatientregisteret.

  Med mail af 9.marts 2016 uddyber Sundhedsdatastyrelsen sine overvejelser af det forhold at det ikke fremgår af anmeldelsen af Landspatientregisteret, at det kan indeholde oplysninger om religiøs overbevisning, og hvilke konklusioner styrelsen er nået frem til af om dette medfører pligt til sletning af data i registret. Minsteriet orienteres også om styrelsens drøftelser med Datatilsynet.Det fremgår af mailen, at Sundhedsdatastyrelsen endnu ikke har foretaget ændringer i anmeldelsen af Landspatientregisteret til Datatilsynet.

Marts 11, 2016 - Sundheds- og Ældreministeriet beder Sundhedsdatastyrelsen om at iværksætte den tilstrækkelige anmeldelse til Datatilsynet af Landspatientregisteret,og undersøge konsekvenser for allerede indsamlede oplysninger om rituelle omskæringer.

  Ved brev til Sundhedsdatastyrelsen af 11.marts beder Sundheds- og Ældreministeriet styrelsen om straks at iværksætte opdatering af anmeldelsen af Landspatientregisteret, efter at Sundhedsdatastyrelsen den 9. marts 2016 har meddelt ministeriet at den foreliggende anmeldelse ikke har taget højde for at diagnose- og operationskoder for rituelle omskæringer indirekte henviser til patientens/patientens forældres religiøse overbevisning.

  Samtidig beder ministeriet styrelsen indhente Datatilsynets vurdering af, om den manglende anmeldelse for de hidtil indsamlede oplysninger om rituelle omskæringer i Landspatientregisteret, og anmoder om at minsteriet løbende at bliver orienteret om sagen.

  Sundhedsdatastyrelsen sender svar til ministeriet samme dag og meddeler at den nu har indsendt ændret anmeldelse til Datatilsynet, hvor der bl.a. er tilføjet flere oplysningstyper, der behandles i registeret, fx oplysninger om religiøs overbevisning. I den eksisterende anmeldelse er kun helbredsoplysninger nævnt som personlige oplysninger der behandles i registeret.

  Sundhedsdatastyrelsen oplyser desuden, at det har oplyst Datastyrelsen at der vil fremkomme et følgebrev til ændringen af anmeldelsen, og at der muligvis vil følge yderligere ændringer til anmeldelsen senere.

Marts 18, 2016 - Sundhedsdatastyrelsen sender følgeskrivelse til ændret anmeldelse af Landspatientregisteret til Sundhedsdatastyrelsen

  Opfølgende til den ændring af anmeldelsen af Landspatientregisteret, som Sundhedsdatastyrelsen indsendte den 11.marts 2016, fremsender styrelsen et langt følgebrev brev til Datatilsynet om de foretagne ændringer, herunder vedrørende det forhold, at der ud fra visse diagnosekoder kan udledes oplysninger om fx. personers seksuelle og religiøse forhold, hvorfor flere oplysningstyper er tilføjet anmeldelsen. Bemærkelsesværdigt oplyser Sundhedsdatastyrelsen at der "forefindes nogle få indberetninger/registreringer af rituelle omskæringer i registret.". Da antallet af disse registreringer skal tælles i tusinder, synes angivelsen 'nogle få' at være en underdrivelse. Følgebrevet sendes til orientering også til Sundheds- og Ældreministeriet.

Marts 23, 2016 - Sundheds- og Ældreministeriet beder Sundhedsdatastyrelsen om at sætte udvikling af teknisk løsning til registrering af rituelle omskæringer i bero

  I lyset af at der skal foretages ændring af anmeldelsen af Landspatientregisteret anmoder Sundheds- og Ældreministeriet ved mail af 23.marts 2016 til Sundhedsdatastyrelsen om at styrelsen sætter udviklingen af den tekniske løsning af registrering af rituelle omskæringer, både omskæring udført på sygehuse, klinikker og i hjemmet, i bero indtil videre.

April 1, 2016 - Sundheds- og Ældreministeriet beder Sundhedsdatastyrelsen om at overveje ændring af termen 'rituel omskæring' i Landspatientregisteret

  I et brev til Sundhedsdatastyrelsen af 1. april 2016 beder Sundheds- og Ældreministeriet styrelsen om en vurdering af en eventuel ændring af termen "rituel omskæring" som diagnosekode i Landspatientregisteret. Det sker fordi, ifølge ministeriet opfattelse "en omskæring på ikke medicinsk indikation i princippet også kan udføres hos borgere, der ønsker indgrebet udført af andre årsager end religiøse".

  Samtidig beder ministeriet styrelsen afdække, i forbindelse med dens igangværende drøftelser med Datatilsynet, om en sådan ændring af diagnosekoden vil have betydning for om der skal indgives en opdateret anmeldelse af Landspatientregisteret.
  De efterfølgende drøftelser mellem ministeriet og Sundhedsdatastyrelsen holdes hemmeligt for offentligheden, jvf mørklægningslovens ministerbetjeningsregel. Det synes at være et varmt problem for ministeren, at der med anvendelsen af termen rituel omskæring i SKS kodesystemet henføres til noget med religion.

April 5, 2016 - Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde orienterer folketingets Sundheds- og Ældreudvalg om registrering af rituelle omskæringer, og problemer med anmeldelsen af Landspatientregisteret

  I et brev til folketingets Sundheds- og Ældreudvalg orienterer Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde den 5.april 2016 om, at den anmeldelse til Datatilsynet af Landspatientregisteret, som det oprindeligt blev godkendt med, ikke har taget højde for, at der i forbindelse med registreringen af rituelle omskæringer i registeret sker en indirekte registrering af patientens religiøse overbevisning! "Det er dybt utilfredsstillende og beklageligt, at vi derfor igen må konstatere en mangelfuld anmeldelse af et register.", skriver sundhedsminister Sophie Løhde i brevet til Sundheds- og Ældreudvalget, idet hun henviser til det tidligere supplerende særskilte register for drengeomskæring, som blev slettet i efteråret 2015, efter at det kom frem at indsamling var blevet iværksat uden forudgående udtalelse fra Datatilsynet. Det fremgår af brevet at der har været politisk enighed om at der fortsat skal arbejdes for at forbedre registrering af rituelle omskæringer, og at der har været stilet mod en model hvor den nødvendige supplerende registrering tilknyttes det allerede eksisterende Landspatientregister.

  Sophie Løhde orienterer i brevet videre udvalget om, at ministeriet har anmodet Sundhedsdatastyrelsen om straks at foretage de nødvendige opdateringer af anmeldelsen af Landspatientregisteret til Datatilsynet. Samtidig er styrelsen blevet bedt om ufortøvet at afklare, om den utilstrækkelige anmeldelse bør have konsekvenser for de allerede registrerede oplysninger om rituelle omskæringer i Landspatientregistret."Indtil det arbejde er afsluttet, har Sundhedsdatastyrelsen sat arbejdet med udvidelsen af Landspatientregisteret i bero," oplyser Sophie Løhde over for udvalget.

April 7, 2016 - Circumwatch peger over for Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen på, at der er tilsvarende problemer med anmeldelsen af Sygesikringsregistet. Sundhedsdatastyrelsen anmodes om en udtalelse.

  Under henvisning til ministerens orientering til udvalget af 5.april 2016 peger Circumwatch i en mail af 7.april 2016 til Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen på, at der er tilsvarende problemer med Sygesikringsregistet, som de, der er kommet frem omkring Landspatientregisteret. I mailen skriver Circumwatch,
   "at der også i _Sygesikringsregisteret_ er indsamlet oplysninger om rituelle omskæringer (Kode 5301, Ritu. omskær. §2 A13), og at der heller ikke i anmeldelsen af Sygesikringsregisteret er taget højde for behandling af oplysninger om patienters religiøse overbevisning."
  og videre:
   "Der er således også foretaget utilstrækkelig anmeldelse af Sygesikringsregisteret. Der er følgeligt også behov for at indhente Datatilsynets vurdering af, om den manglende anmeldelse skal have konsekvenser for de oplysninger om rituelle omskæringer der foreligger i Sygesikringsregisteret."

  Den 21.april 2016 anmoder Sundheds- og Ældreministeriet i den forbindelse Sundhedsdatastyrelsen om en udtalelse..

Juni 20-28, 2016 - Spørgsmål i folketinget om registrering af omskæringer - Sundhedsdatastyrelsen genoptager arbejdet med teknisk løsning

  Foranlediget af en artikel i MetroXpress, stiller Liselott Blixt(DF) den 20.juni 2015 spørgsmål S 1269 til Sundheds- og Ældreminster Sophie Løhde, om registrering af rituelle drengeomskæringer.

  Den 24. og 27. juni skriver Sundheds- og Ældreministeriet til Sundhedsdatastyrelsen med anmodning om at genoptage arbejdet med den tekniske løsning vedr. registrering af omskæringer.
   (Tidligere i år, den 5. april 2016 orienterede ministeren folketinget, om at arbejdet var stillet i bero, da der var konstateret mangler ved anmeldelsen til Datastyrelsen af Landspatientregisteret, som først skulle opklares og forholdene bringes i orden.)

  Den 28.juni 2016 sender ministeriet ministerens svar på S 1259 til folketinget.

Juni 9 - Juli 21, 2016 - Sundheds- og Ældreministeriet erindrer Sundhedsdatastyrelsen om anmodning om udtalelse om registreringer af rituelle omskæringer i Sygesikringsregisteret

  Den 9. juni 2016 erindrer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsdatastyrelsen om ministeriets anmodning af 21.april 2016 om en udtalelse vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret. Den 24. juni 2016 erindrer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsdatastyrelsen om anmodningen igen. Endelig, den 21.juli 2016 foreligger Sundhedsdatastyrelsens udtalelse.

Juli 8 - August 11, 2016: Uformel høring om udkast til ny bekendtgørelse om anmeldelsespligt til Landspatientregisteret

  Der afholdes uformel (hemmelig) høring hos Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsdatastyrelsen om udkast til en ny bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse skal bl.a. udvide anmeldelsespligten til Landspatientregisteret, så den også omfatter læger der udfører eller lader en medhjælp udføre omskæringer af drenge og mænd ved hjemme- eller udebesøg.

Oktober 3, 2016: NY BEKENDTGØRELSE VIL GØRE ALLE RITUELLE OMSKÆRINGER ANMELDELSESPLIGTIGE

  Offentlig høring er nu igangsat over udkast til den ny bekendtgørelse, som skal udvide anmeldelsespligten til Landspatientregisteret, til også at omfatte læger der udfører eller lader en medhjælp udføre omskæringer af drenge og mænd uden for sygehuse og klinikker.

  Omskæringer, der udføres i regi af det Jødiske Samfund, vil således også blive omfattet af anmeldelsespligten til Landspatientregisteret.

  Den nye bekendtgørelse, som vil blive det første dokument i dansk ret, som med retskraft som en lov fastsætter særlige regler for rituel omskæring, forventes at træde i kraft pr. 1.januar 2017.

  Høringsfristen er den 26. oktober 2016. Høringsbrev. høringsliste, og udkastet til bekendtgørelse kan læses på Høringsportalen.

Oktober 17, 2016: Relevante trossamfund orienteres om den igangværende høring om udkast til ny bekendtgørelse

  På høringslisten til den nye bekendtgørelse savnedes iøjnefaldende de relevante trossamfund som muligt berøres af den påtænkte indførelse af indberetningspligt for omskæringer der udføres i hjemmet, i synagoger, moskeer, eller andre steder uden for registrerede behandlingsteder.
  I et brev af 17.oktober 2016 til Jødisk Samfund og andre relevante trossamfund orienterer Sundheds- og Ældreministeriet nu om den igangværende høring, som har høringsfrist om en uge.

November 15, 2016: Sundhedsminister oplyser igen Folketinget, om at drenge ikke har sundhedsmæssig fordel af omskæring

  Sophie Løhde oplyser i et svar over folketinget, at det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at et raskt lille drengebarn reelt ikke har nogen sundhedsmæssig fordel ved at få skåret en del af sin penis.

November 19, 2016: 20-års dagen for godkendelse af den færdige tekst til Bioetikkonventionen

  Vi fejrer i dag 20-års dagen for godkendelse af den færdige tekst til Bioetikkonventionen i Europarådets Ministerkomité. Ifølge konventionens artikel 6, må der kun gøres indgreb på mindreårige børn, som er til direkte fordel for deres sundhed. Danmark har ratificeret konventionen, og er således forpligtet af dens bestemmelser.

November 23, 2016: Sundhedsminister vil ikke oplyse, om drenge der modsætter sig indgrebet, må omskæres

  Sophie Løhde vil i forbindelse med en konkret sag ikke oplyse, om drenge der modsætter sig indgrebet, må omskæres. I et svar over folketinget, giver hun i stedet en generel beskrivelse af samtykke-reglerne, forholdet til forældreansvarsloven, og reglerne for den samtykke-inhabile patients medinddragelse.Hun oplyser naturligvis ikke, at forældre kun kan samtykke på deres børns vegne, til lægelige indgreb, som er til børnenes sundhedsmæssige fordel.

November 28, 2016: Thyra Frank (LA) og Ellen Trane Nørby (V) afløser Sophie Løhde (V) som ældre-, hhv. sundhedsminister
November 28, 2016: Søren Pape Poulsen (K) afløser Søren Pind (V) som justitsministerDecember 1, 2016 -    Lægeforeningen: Det er etisk uacceptabelt.

Drengeomskæring er etisk uacceptabelt og bør elimineres,siger Lægeforeningen
  I december 2016 opdaterede Lægeforeningen sit holdningspapir vedr. omskæring. I det nye holdningspapir skriver lægeforeningen, at

   "omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt,
   hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet"
   .


  Lægeforeningen udtaler videre:

   "kirurgiske indgreb [bør] som udgangspunkt begrænses til situationer, hvor de med stor sandsynlighed vil være en sundhedsmæssig fordel for patienten.
   Lægeforeningen mener ikke, at det er dokumenteret, at omskæring indebærer en sundhedsmæssig fordel for drengebørn. ..
   .


   Processen hen imod en eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation er kompleks og bør varetages i dialog med de befolkningsgrupper, for hvem drengeomskæring har en særlig religiøs eller kulturel betydning. Det vigtigste hensyn i overgangen hen imod eliminering af omskæring bør være de pågældende børns helbred, herunder minimering af uautoriserede indgreb.".


===> 2017