logo logologo logologo logologo logologo logologo logologo logologo

   2018

April 30, 2018 - STIGNING I ANTALLET AF ANMELDELSER AF OMSKÆRING PÅ PRIVATE KLINIKKER OG SYGEHUSE I 2017

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af anmeldte rituelle omskæringer i 2017 nu er blevet er opgjort til 662, heraf 654 udført på behandlingssteder, og 8 uden for behandlingssteder overværet af individuelle læger. Dette skal ses i forhold til, at de private behandlingssteder i de foregående mange år siden 2005 og frem til 2014 kun indberettedede ganske få eller ingen rituelle omskæringer årligt til Landspatientregisteret. I 2016 begyndte et par klinikker i Københavnsområdet at indberette i løbet af efteråret, da de blev pålagt det af Sundhedsdatastyrelsen. Antallet af indberetninger i 2016 nåede da op på 229 for året som helhed.

Den kraftige stigning i forhold til tidligere år er sket efter at Circumwatch i 2015 valgte at politianmelde en række private sygehuse og klinikker for deres manglende overholdelse af anmeldelsespligten.(Heriblandt alle de behandlingssteder, som der ifølge Sundhedsdatastyrelsen i 2017 er modtaget anmeldelser fra, dvs. Aros Privathospital, Kirurgisk Klinik Amager, Norre Kirurgisk klinik, og Uroklinik.). Den 1.januar 2017 trådte en ny bekendtgørelse om indberetninger til Landspatientregisteret i kraft, og der gøres nu en mere seriøs myndighedsindsats for at forbedre dækningsgraden af indberetninger. Området har også nu et vist omfang af politisk bevågenhed.

Af den nye opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen fremgår desuden foreløbige tal pr. 30.april 2018, for de første 4 måneder af 2018, hvor der er blevet indberettet ialt 273 rituelle omskæringer. Heraf 271 udført på behandlingssteder, og 2 uden for behandlingssteder, overværet af individuelle læger. Antallet indikerer, at anmeldelses-raten for rituelle omskæringer udført på private behandlingssteder fortsat er i stigning.

logo

August 6, 2018 - NY OPGØRELSE OVER BEHANDLINGSSTEDER SOM HAR UDFØRT OG INDBERETTET RITUEL OMSKÆRING I 2018

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser hvilke behandlingssteder, der frem til den 6.august 2018 har indberettet til Landspatientregisteret, om at de har udført operationer af typen 'Rituel omskæring' i operationsåret 2018. Ny på listen, set i forhold til indberetninger i 2017, er Kirurgisk Klinik Svendborg *), Privathospitalet Mølholm, og Aarhus Universitetshospital**). Tabellen oplyser SHAK-koden (sygehusafdelingskoden) og navnet på de omfattede behandlingssteder.

*) Opdatering 15.nov 2018: Oplysningen i tabellen fra Sundhedsdatastyrelsen, om at Kirurgisk Klinik Svendborg har udført rituel omskæring er fejlbehæftet. Fejlen skyldes formodentlig at en anden klinik har anmeldt rituelle omskæringer, men på en eller anden måde er kommet til at anmelde under Kirurgisk Klinik Svendborgs SHAK-kode.

**) Opdatering 22.nov 2018: Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at også oplysningen i listen, om at Privathospitalet Mølholm og Aarhus Universitetshospital har udført rituel omskæring er fejlbehæftede. Fejlen skyldes "fejlagtige indberetninger", ifølge styrelsen

logo

August 6, 2018 - OPGØRELSE OVER INDBERETTEDE KØKKENBORDSOMSKÆRINGER (Omskæringer udført uden for behandlingssted)

En ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser omfanget af indberettede "køkkenbordsomskæringer", dvs drengeomskæringer udført i hjemmet eller andre steder uden for et behandlingssted.

Tabellen angiver autorisationsID for den lægeansvarlige for indgrebene, og hvorvidt det har været den lægeansvarlige der selv har stået for udførelsen, eller den har været uddelegeret til en medhjælp/en mohel, således som det sker ved rituelle omskæringer af drenge i regi af det jødiske samfund. Tabellen opsummerer alle indberetninger der er sket, siden ordningen med indberetningspligt til en særlig tabel for køkkenbordsomskæringer trådte i kraft 1.januar 2017. Ialt er der, siden ordningen trådte i kraft, frem til 6.august 2018 indberettet 14 drengeomskæringer til denne tabel Heraf er de 8 udført i 2017. For året 2018 er der frem til 6.august tilsvarende udført 3 rituelle omskæringer af en medhjælp til en læge. De blev alle overværet af lægen Marianne Lewinsky (autID 005TV). (Marianne Lewinsky stod også som overværende læge, for 3 af de rituelle (jødiske) omskæringer i 2017.) Herudover er der i 2018, til den særlige tabel for 'køkkenbordsomskæringer', udført uden for et behandlingsted, blevet indberettet 3 stk rituelle omskæringer, udført af lægen Muner Mahases (autID 08F7P). Lægen Muner Mahases har tidligere (i den første halvdel af 2017) haft tilknytning til omskæringsklinikken "Verdens Kirurgisk Kosmotologisk Center" i Aarhus, hvorfra der i den periode blev indberettet et ikke ubetydeligt antal omskæringer til Landspatientregisteret.

logo

November 22, 2018 - SUNDHEDSDATASTYRELSEN FINDER FLERE FEJL I REGISTRERINGEN AF OMSKÆRINGER

logo

Sundhedsdatastyrelsen oplyser nu, at der er fundet flere fejl i den liste styrelsen tidligere på måneden fremsendte til Circumwatch, over behandlingssteder, som har anmeldt rituel omskæring i 2018. Af listen fremgik navnene på ialt 10 behandlingssteder, som ifølge Sundhedsdatastyrelsens oplysninger havde udført og anmeldt rituelle omskæringer i indeværende år, frem til den 6.november 2018.

Styrelsen oplyser nu, at 3 af disse behandlingssteder er taget af listen: der er tale om "Kirurgisk Klinik Svendborg", "Aarhus Universitetshospital", og "Privathospitalet Mølholm".

Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at "der var tale om fejlagtige indberetninger.", og at ingen af de 3 nævnte sygehuse/klinikker har foretaget rituelle omskæringer i 2018.

Styrelsen oplyser videre, at "der er taget skridt til, at de fejlagtige indberetninger slettes, og at der genindberettes, hvor dette er relevant."November 22, 2018 - NÆSTEN ALLE ANMELDELSER AF OMSKÆRING KOMMER FRA NOGLE FÅ KLINIKKER I KØBENHAVN OG AARHUS

Langt de fleste af anmeldelserne til omskæringsregisteret -- formodentlig mere end 95 % af dem! -- , kommer fra nogle ganske få klinikker beliggende i København og Aarhus:

Det drejer sig om de tre klinikker "Norre Kirurgisk Klinik", "Kirurgisk Klinik Amager", og " Verdens Kirurgisk Kosmetologisk Center" (med et formentligt relativt mindre bidrag fra "Aros Privathospital".)

Det fremgår af nye oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen, på forespørgsel fra Circumwatch, om den antalsmæssige fordeling af anmeldelser mellem de ialt 7 behandlingssteder, som der følge styrelsen, er modtaget anmeldelser fra i 2018.

Sundhedsdatastyrelsen har dog afgjort, efter en konkret vurdering, at tallene for antal anmeldelser fra de fire behandlingssteder Kirurgisk Klinik Amager, Norre Kirurgisk Klinik, Verdens Kirurgisk Kosmetologisk Center, og Aros Hospital, er undtaget fra aktindsigt.

De 4 nævnte behandlingssteder har tilkendegivet over for styrelsen, "at oplysninger om antallet af anmeldte rituelle omskæringer udgør oplysninger om forretningsforhold, og at udlevering af oplysninger herom kan have negative konkurrencemæssige konsekvenser for virksomhederne."

Styrelsen vurderer på det grundlag, "at videregivelse af oplysninger om antal indberetninger af rituelle omskæringer for disse virksomheder, vil indebære, at der oplyses om forretningsforhold, hvor det er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, at oplysningerne ikke videregives."

De tre øvrige behandlingssteder på listen har eksplict tilkendegivet at de ikke har indvendinger imod, at oplysningerne videregives. Men, som det fremgår af tabellen, har de tilsammen kun anmeldt 12 rituelle omskæringer, frem til den 6.november 2018 -- ud af de ialt 640 rituelle omskæringer, der på dette tidspunkt af året er anmeldt til Landspatientregisteret. Langt, langt de fleste af disse udføres altså af de klinikker, hvis salgstal vi ikke må se.

logo

===> 2019