SSI korrespondence

<td>TB< td>SSI
Dato TBSSITBSSITB SUMSSI
Dato TBTBSSITBSSI SUMSSI
14-04-29 09:08 TBTB:Under henvisning til offentlighedslovens § 11 anmoder jeg om en sammenstilling af foreliggende oplysninger i Landspatientregisteret, som oplyser om det registrede månedtlige opgjorte antal behandlinger med procedurekode KKGV20 i januar, februar, hhv marts måned 2013, samt i januar, februar, hhv marts måned 2014. med venlig hilsen Torsten Brinch TBTBSSI SUMSSI
14-05-21 08:31 TBTB:Til: Statens Seruminstitut, Dato: 21. maj 2014 Særskilt klage over sagsbehandlingstiden i forbindelse med min anmodning om datasammenstilling af 29. april 2014. Den 29.april 2014 anmodede jeg Statens Seruminstitut, under henvisning til offentlighedslovens § 11, om en sammenstilling af foreliggende oplysninger i Landspatientregisteret, som oplyser om det registrede månedtlige opgjorte antal behandlinger med procedurekode KKGV20 i januar, februar, hhv marts måned 2013, samt i januar, februar, hhv marts måned 2014. Statens Seruminstitut har ikke på nogen måde reageret på denne anmodning, hverken med en simpel kvittering ifm. anmodningens modtagelse, eller ved udløbet af den normale sagsbehandlingsfrist for myndigheden på 7 arbejdsdage, på hvilket tidspunkt instituttet, jvf offentlighedslovens § 36, stk 2, hvorefter instituttet havde pligt til at underrette mig om grunden til fristoverskridelsen, og om hvornår min anmodning forventedes færdigbehandlet. Som det fremgår af offentlighedslovens § 39 gælder det yderligere, at hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om aktindsigt inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt. Se for yderligere oplysning herom vedhæftede quick-guide med kommentarer fra Kammeradvokaten. Jeg skal derfor, da fristen på 14 arbejdsdage nu også er overskredet uden noget respons fra Statens Seruminstitut, hermed indgive særskilt klage over sagsbehandlingstiden i forbindelse med min anmodning om datasammenstilling af 29. april 2014. med venlig hilsen Torsten Brinch TBTBSSI SUMSSI
14-05-21 11:52 TBEEN-SSI: Kære Torsten Brinch, Tak for din mail, jeg beklager meget, hvis du ikke har fået noget svar på din anmodning tidligere. Vi tager fat i din sag med det samme og ser på din anmodning. Hvis det er muligt må du meget gerne fremsende din oprindelige anmodning til mig, så jeg kan se hvad der evt. er sket med din anmodning. Jeg er ikke klar over i hvilket omfang det er muligt, at sammenstille data, så det er muligt at få de ønskede udtræk til dig. Vi videresender din anmodning til den berørte afdeling. Når afdelingen har haft lejlighed til at vurder datamulighederne vil vi vende tilbage til dig, om muligt indenfor 7 dage. Jeg underskylder ulejligheden, beklager fejlen og den længere svartid fejlen har afstedkommet. Jeg skal samtidig hermed bekræfte modtagelsen af din anmodning om aktindsigt. Såfremt du måtte have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Erik Elm OlsenTBTBSSI SUMSSI
14-05-21 12:41 TBTB:Kære Erik Elm Olsen, Det lyder godt, tak skal du have. Til hjælp for at finde ud af hvad der er sket med min oprindelige anmodning, følger den pågældende mail nedenfor, efterfulgt af den relevante del af loggen fra min udgående SMTP-client for den transaktion, hvormed den blev oversendt. med venlig hilsen Torsten Brinch TBTBSSI SUMSSI
14-05-22 15:49 TBMEFK-SSI: Til Torsten Brinch Vedhæftet Statens Serum Instituts brev af dags dato. Med venlig hilsen Mette Fjord KristensenTBTBSSI SUMSSI
14-05-23 10:05 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen Jeg takker for instituttets brev med afgørelse af 22.maj 2014 (jnr. 14/19281). Jeg forstår af brevet at den tilsyneladende lange sagsbehandlingstid har været forårsaget af en uheldig utilsigtet hændelse, hvorved min oprindelige anmodning ikke er blevet registreret ved dens modtagelse.

Af brevet fremgår de oplysninger jeg specifikt anmodede om, idet instituttet oplyser at antallet af operationer med procedurekode KKGV20 indberettet til Landspatientregisteret for januar,februar, marts måned i 2013 var 2, 0, og 1 hhv, og 1, 0, og 0 hhv, for de tilsvarende måneder i 2014. Instituttet oplyser at opgørelsen omfatter alle patienttyper på offentlige og private sygehuse.

Jeg går ud fra at der her gøres henvisning til BEK nr 1073 af 06/09/2007, hvoraf det fremgår at oplysninger om lægelig behandling af patienter på private sygehuse eller klinikker skal anmeldes til Landspatientregisteret. De opgjorte antal rituelle omskæringer fra Landspatientregisteret, 3 for 1. kvartal 2013, og 1 for 1. kvartal 2014, repræsenterer således kun de omskæringer der er foretaget på offentlige og private hospitaler og klinikker, hvor der foretages lægelig behandling under indlæggelse og/eller ambulant lægelig patientbehandling, men ikke omskæringer der foretages uden for sådanne behandlingssteder. Det synes således at fremgå, at kun en ubetydelig lille andel af omskæringerne i Danmark udføres på et lægeligt behandlingssted.

Jeg takker for oplysningen om at data fra den fra 1.januar 2014 iværksatte centrale registrering af alle rituelle omskæringer tilgår et selvstændigt register, som ikke er en del af Landspatientregisteret. Jeg var under den fejlopfattelse at det forholdt sig således. Jeg vil gerne bede om databeskrivelsen for dette særskilte register, eller en henvisning til hvor jeg evt kan finde den offentligt tilgængeligt, og vil derudover gerne vide, om der er overlap imellem Landspatientregisteret, og dette nye særlige register, således at (de i praksis jo tilsyneladende ganske få) omskæringer der udføres på et lægeligt behandlingssted vil indgå i begge registre.

I brevet vedlægger instituttet iøvrigt orienterende noget yderligere datamateriale, bl.a. fra det nævnte særskilte register. Det drejer sig om,

- for det første, en 'Oversigt over rituelle omskæringer udført i 2014 frem til dags dato, fordelt på patientens alder ved behandling'. Det står ikke helt klart, men jeg forstår på den måde tabellen præsenteres at 'dags dato' for denne opgørelse er 31.marts 2014, altså at opgørelsen kun omfatter omskæringer der var indberettet på dette tidspunkt (og at tallene altså kan ændre sig ved en senere opgørelse), og som er registreret med en behandlingsdato i 1. kvartal 2014, dvs inden for perioden 1. januar til 31.marts 2014, og at disse tal udelukkende baserer sig på data fra det 'nye' særlige register. Jeg vil være taknemlig, ifald jeg der har misforstået noget, om instituttet vil korrigere, således at jeg ved anvendelse af materialet til brug for en bredere offentlighed, kan præsentere talmaterialets natur på en korrekt og retvisende måde.

- for det andet, en 'Oversigt over registreret rituelle omskæringer 2004-2013' indeholdende et årligt opgjorte antal for de pågældende år. Kilden til disse data er angivet til 'Minipas og Sygesikringsregisteret'. Jeg vil gerne vide hvad disse tal egentlig repræsenterer, specielt hvilket forhold der er mellem dem og tal opgjort fra Landspatientregisteret.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-05-26 16:55 TBMEFK-SSI:Til Torsten Brinch Statens Serum Institut skal herved bekræfte modtagelsen af din nedenstående e-mail, hvoraf det bl.a. fremgår, at du anmoder om databeskrivelsen for det nye register vedrørende rituelle omskæringer. SSI forventer hurtigst muligt og senest inden udgangen af uge 23, at foretage en endelig besvarelse af din henvendelse, dvs. senest den 6. juni 2014. Det kan oplyses, at det følger af offentlighedslovens § 39, stk. 5, at hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om sammenstilling af oplysninger, jf. offentlighedslovens § 12 , inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den pågældende sag. Klagen fremsendes til den myndighed, hvis sagsbehandlingstid der klages over, jf. § 39, stk. 2 og stk. 5. Du skal således sende din klage til Statens Serum Institut. Din sag behandles under sagsnr. 14/19281. Med venlig hilsen Mette Fjord KristensenTBTBSSI SUMSSI
14-06-04 12:26 TBMEFK-SSI:Kære Torsten Brinch SSI skal herved vende tilbage til din e-mail af 23. maj 2014, hvori du anmoder SSI om databeskrivelsen for den særlige registrering, der er etableret med virkning fra 1. januar 2014 for så vidt angår rituelle omskæringer af drenge. Du stiller herudover en række yderligere spørgsmål vedrørende registrering af rituelle omskæringer:

For så vidt angår databeskrivelsen for den særlige registrering af rituelle omskæringer skal det oplyses, at det følger af offentlighedslovens § 12, at enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i offentlighedslovens §§ 31-33, forlange at få indsigt i en beskrivelse af de typer af oplysninger, der indgår i en database, hvilket grundlag oplysningerne bygger på, samt oplysninger om, hvilke formater en database anvender (databeskrivelsen).

SSI kan i den anledning henvise til vedhæftede anmeldelse til Datatilsynet, der bl.a. ses at indeholde en generel og kortfattet beskrivelse af, hvordan den pågældende database er opbygget.

SSI skal oplyse, at du kan klage over denne afgørelse. Du skal sende din klage til SSI, Artillerivej 5, 2300 København S, serum@ssi.dk. Hvis din klage ikke giver SSI anledning til at ændre afgørelsen, sender SSI din klage samt denne afgørelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, jf. offentlighedslovens § 37, stk. 1, stk. 2 og stk. 5.

For så vidt angår dine øvrige spørgsmål kan der henvises til nedenstående oplysninger fra Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning:

"Indberetningen til Registeret for rituel omskæring af drenge foregår særskilt i forhold til indberetningen til Landspatientregisteret og via Minipas. Der er ingen grund til at formode at der er dobbelte registreringer på dette område, da indberetterne på de to snitflader typisk er forskellige. De indberettere, der anvender minipas og indberetter direkte til Landspatientregisteret er typisk praktiserende speciallæger og private sygehuse, der kun udfører rituelle omskæringer som en meget lille del af deres virke. Samtlige deres aktiviteter kan indberettes via Minipas.

Det specifikke skema til indberetning til registeret for rituelle omskæringer af drenge, er målrettet aktører, der ikke har indberetninger til Landspatientregisteret i forvejen og er dels mere simpelt og endvidere målrettet dette ene formål.

Oversigten fra januar til nu omfatter dels omskæringer indberettet via Minipas og dels indberetninger til registeret for rituelle omskæringer af drenge. Der er dog langt flere indberetninger via til det nye register end via minipas, hvilket jo var hovedårsagen til at man søsatte den nye registrering.

Således omfatter oversigten 1 observation fra Minipas (indberetning til Landspatientregisteret) og de resterende 116 kommer fra Registeret for Rituelle Omskæringer af Drenge.

Derudover har vi kigget i LPR fra de offentlige sygehuse og også her fundet nogle indberetninger i perioden."

Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
14-06-04 12:52 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen

Jeg takker for det tilsendte, men det oplyser jo overhovedet ikke hvordan den pågældende database er opbygget. Jeg vil gerne vide hvilke tabeller, med hvilke data, som indgår i Registeret for Rituel Omskæring.

Jeg takker også for de yderligere oplysninger vedr. forholdet mellem de forskellige registre, hvori rituelle omskæringer kan finde sted. Jeg savner dog svar på spørgsmålet i min henvendelse vedrørende den til orientering tidligere fremsendte 'Oversigt over rituelle omskæringer udført i 2014 frem til dags dato, fordelt på patientens alder ved behandling'. Det står som nævnt ikke klart, hvilken dato 'dags dato' for denne opgørelse refererer til. Jeg vil være taknemlig såfremt instituttet vil oplyse herom, således at jeg ved anvendelse af materialet til brug for en bredere offentlighed, kan præsentere talmaterialets natur på en korrekt og retvisende måde.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-06-06 15:39 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen

Statens Serum Institut har til min orientering i tilgrænsende forbindelse fremsendt bl.a. vedhæftede opgørelse over udviklingen i antallet af registrerede rituelle omskæringer for perioden 2004-2013.

Der har, jvf. BEK nr 1073 af 06/09/2007, siden 2007 været anmeldepligt til Landspatientregisteret for oplysninger om lægelig behandling af patienter på private sygehuse og klinikker. Som tidligere nævnt vil jeg gerne kunne anvende disse tal til orientering af en bredere offentlighed og vil da gerne kunne præsentere dem på en korrekt og retvisende område. Jeg skal -- da jeg ser at der i den offentlige debat er rejst tvivl derom, i forbindelse med ovennævnte opgørelse -- forespørge Statens Serum Institut om opgørelsens tal på nogen meningsfuld måde repræsenterer bare tilnærmelsesvis det faktiske antal rituelle omskæringer udført på private hospitaler og klinikker i perioden 2007-2013.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-06-19 10:44 TBMEFK-SSI:Til Torsten Brinch

SSI fremsendte ved brev af 22. maj 2014 et nærmere afgrænset dataudtræk fra Landspatientregistret vedrørende antallet af indberettede rituelle omskæringer. SSI fremsendte endvidere et dataudtræk vedrørende samme fra et selvstændigt register herom, der blev iværksat den 1. januar 2014, herefter kaldet Registret for Rituel Omskæring.

Ved e-mail af 4. juni 2014 sendte SSI en kopi til dig af anmeldelsen til Datatilsynet af det ovenfor nævnte register. SSI besvarede herudover en række øvrige spørgsmål fra dig vedrørende indberetning af rituelle omskæringer.

Du har ved e-mail af 4. juni 2014 og 6. juni 2014 fremsendt supplerende spørgsmål til SSI vedrørende indberetning af rituelle omskæringer.

SSI kan i den anledning henholde sig til det allerede oplyste. Det fremgår således af anmeldelsen af det pågældende register til Datatilsynet, hvilke oplysninger, der indberettes og til hvilke formål. Det fremgår bl.a. af anmeldelsen, at ”oplysningerne tilvejebringes ved direkte overførsel fra den autoriserede læge evt. via et elektronisk journalsystem”. Det fremgår endvidere hvilke typer af oplysninger, der behandles, jf. punkt 4. Kategorier af registrerede og oplysningstyper, hvorefter der behandles:” Personer, der siden 1. januar 2014 er blevet rituelt omskåret” og at de pågældende oplysninger omfatter: ”Personoplysninger (cpr-numre), tidsangivelse for indgrebet, hvorvidt indgrebet blev foretaget eller superviseret af en autoriseret læge, og den ansvarlige læges autorisations-ID.”

For så vidt angår dit spørgsmål om, hvilken periode, det ved e-mail af 4. juni 2014 fremsendte dataudtræk vedrører, kan det oplyses, at dataudtrækket vedrører perioden fra 1. januar 2014 til den 4. juni 2014, hvor dataudtrækket blev foretaget.

Som ligeledes oplyst ved SSI´s brev af 22. maj 2014, fremgår det bl.a. af Sundhedsstyrelsens notat af 26. juni 2013 om ”Omskæring af drenge”, at rituelle omskæringer af drenge i Danmark foregår uden for de offentlige sygehuse, enten hos privatpraktiserende speicallæger eller i hjemmet hos barnet. Som det fremgå samme sted var der ikke på daværende tidspunkt en registrering af, hvor mange rituelle omskræinger, der foretages i Danmark.

Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
14-06-19 15:23 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen

Det må være en misforståelse. Det kan jo ikke passe at det fremsendte dataudtræk vedrører perioden 1. januar 2014 til 4.juni, alene af den grund at dataudtrækket blev fremsendt den 22. maj 2014.

Omfatter dataudtrækket kun rituelle omskæringer udført inden for 1. kvartal 2014, dvs. omskæringer udført på et tidpunkt inden for perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2014, således som de forelå registrerede på udtræksdatoen (hvad den end måtte være) -- eller omfatter dataudtrækket samtlige omskæringer der på tidspunktet for udtrækket forelå registreret i det særlige register for rituel omskæring?

Jeg vil derudover gerne vide om rituelle omskæringer udført på private klinikker fremover vil ses registreret i Landspatientregisteret under behandlingskode KKGV20, efter bestemmelserne i BEK nr 1073 af 06/09/2007, eller om de vil ses registreret i det særlige register, jvf. Sundhedsministeriets brev til medlemmerne af visse lægeforeninger af 16.december 2013.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBSSI SUMSSI
14-06-23 TBTBTBSSI LHJ-DT:notat: Undertegnede var dags dato i telefonisk kontakt med Thomas Tjørnelund (TT) fra Statens Serum Institut angående uddybning af forhold i anmeldelsen. Jeg spurgte hvilken hjemmel SSI havde til at oprette et register for rituel omskæring, hvortil TT svarede, at hjemmelen var sundhedslovens prg 195. Jeg synes umiddelbart ikke, at hjemmelen gav mulighed for oprettelse af et sådant register, da den vedrører videregivelse af oplysninger til centrale sundhedsmyndigheder. TT fortalte, at de havde modtaget instrukser fra Sundhedsministeriet om oprettelse af et sådant register, hvilket jeg sagde DT var interesseret i at få kendskab til. TT undersøger således de instrukser de har modtaget fra SUM og vender tilbage. Derudover skal TT finde ud af, hvad SSI mener når de skriver i anmeldelsen at oplysninger skal bruges i behandlings- og planlægningsøjemed i regioner og kommuner. Sidst skal TT finde ud af hvornår oplysningerne bliver slettet. TT vender således tilbage når han har undersøgt dette./LHJ 23/6-14
14-06-30 13:36 TBMEFK-SSI:Kære Torsten Brinch

Dataudtrækket vedrører perioden fra 1. januar 2014 til den 22. maj 2014, hvor dataudtrækket blev foretaget. Jeg beklager fejlen.

Som tidligere oplyst, foregår rituelle omskæringer af drenge i Danmark uden for de offentlige sygehuse, enten hos privatpraktiserende speciallæger eller i hjemmet hos barnet. Der har derfor ikke hidtil været en registrering af antallet af rituelle omskæringer i Danmark. Dette er baggrunden for, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bestemt, at der fra 1. januar 2014 skulle etableres en ny central registrering.

Bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 vedrører anmeldelse til Landspatientregistret af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker, jf. bekendtgørelsens § 1.

Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
14-06-30 17:27 TBTB:On Mon, 30 Jun 2014 11:36:27 +0000 Mette Fjord Kristensen wrote:
> Kære Torsten Brinch > > Dataudtrækket vedrører perioden fra 1. januar 2014 til den 22. maj 2014, hvor dataudtrækket blev foretaget. Jeg beklager fejlen.

Tak skal du have for opklaringen. Jeg er stadig ikke på det rene, om dataudtrækket omfatter alle omskæringer med tidsangivelse for indgrebet liggende i perioden 1. januar 2014 - 22. maj 2014, således som de den 22. maj 2014 forelå registreret i det særlige register for rituel omskæring -- eller om dataudtrækket kun omfatter den del af disse, hvor tidsangivelsen for indgrebet ligger inden for 1. kvartal 2014.

> Som tidligere oplyst, foregår rituelle omskæringer af drenge i Danmark uden for de offentlige sygehuse, enten hos privatpraktiserende speciallæger eller i hjemmet hos barnet. Der har derfor ikke hidtil været en registrering af antallet af rituelle omskæringer i Danmark. Dette er baggrunden for, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bestemt, at der fra 1. januar 2014 skulle etableres en ny central registrering. > > Bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 vedrører anmeldelse til Landspatientregistret af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker, jf. bekendtgørelsens § 1.

Jeg tror vi taler forbi hinanden. Eksemplarisk, til opklaring, og uden særlig henseende til lige netop disse private klinikkers virksomhed: "Omskæringsklinikken i Cityvest"/"Kirurgisk Klinik Brabrand" (http://omskaering.dk/)... Det jeg gerne vil vide, er om patientbehandling på sådanne private klinikker er omfattede af anmeldelsespligten til LPR gældende for private klinikker efter bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007? med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-07-07 00:53 TBTB:Kære Anders Jørgen Jensen, Jeg mailer til dig i håbet om at du kan hjælpe mig med nogle tekniske oplysninger om det særlige register for rituel omskæring, som blev iværksat op til årsskiftet 2013/14. Mine spørgsmål vedrører den ny oprettede tabels databeskrivelse, og dataformater deri. Jeg ved naturligvis at tabellen indeholder nogle særlige behandlingsrelaterede datafelter såsom patientens CPR, dato for behandlingens udførelse, og den udførende læges autorisationsID. Det jeg gerne vil vide er hvilke datafelter, ud over de direkte patient/behandlingsrelaterede, som indgår i den nye tabel, dvs felter af mere data-administrativ karakter, det kunne fx være automatisk indlagte post-løbenr, eller datofelter der oplyser om datoen for postens oprettelse i tabellen, dato/initialer for evt. revision o.l. -- og meget gerne også dataformaterne for samtlige de felter der indgår i tabellen (fx. STRING30, BOOL, INT, LONGINT, eller hvordan nu dataformaterne er specifikt beskrivbare i den pågældende database-løsning). Jeg ved at du var involveret i løsningens beskrivelse og implementering, så jeg tænkte at du måske kunne være den rette at spørge om sådan nogen lidt database-nørdede tekniske ting. Ellers kan du måske henvise mig til en anden. TIA. med venlig hilsen Torsten Brinch GGG dataadmin tb@gyldengrisgaard.dkSSITBSSI SUMSSI
14-07-14 08:14 TBTB:Under henvisning til offentlighedslovens § 11 anmoder jeg hermed om en sammenstilling af foreliggende oplysninger i det særlige register for indberetning af drengeomskæring, som oplyser om det registrede antal udførte behandlinger, opgjort månedtligt efter tidspunktet for behandlingens udførelse, for hver af de seks måneder: januar, februar, marts, april, maj hhv juni måned 2014. med venlig hilsen Torsten BrinchTBTBSSI SUMSSI
14-07-29 10:21 TBTHTN-SSI:Kære Torsten Brinch, Tak for din henvendelse. Jeg har vedhæftet en feltliste med tekniske oplysninger vedr. Registeret for rituelle omskæringer af drengebørn. Skulle du have yderligere spørgsmål eller kommentarer er du naturligvis velkommen til at kontakte os igen. Med venlig hilsen Thomas SSITBSSI SUMSSI
14-07-29 10:52 TBTB:Kære Thomas Super, tak skal du have! Med venlig hilsen TorstenSSITBSSI SUMSSI
14-07-29 11:04 TBTB: Kære Thomas Lige et spørgsmål, hvordan registreres oplysningen, om indgrebet er udført af lægen eller af lægens medhjælp? Med venlig hilsen Torsten SSITBSSI SUMSSI
14-07-29 12:35 TBTHTN-SSI:Kære Torsten, Det beklager jeg. Det gik galt da jeg kopierede felterne over i det dokument jeg sendte, så der manglede to felter. Jeg har vedhæftet den fuldstændige feltliste, hvor de to felter ILAEGESTATUS og TXINDBERETNINGSSTATUS er med. Det registreres i ILAEGESTATUS hvorvidt indgrebet er udført af lægen eller af lægens medhjælp. Med venlig hilsen ThomasSSITBSSI SUMSSI
14-07-29 13:18 TBTB:Fint, og tak igen! Med venlig hilsen Torsten SSITBSSI SUMSSI
14-08-01 08:14 TBTB:Til: Statens Seruminstitut, Dato: 1. august 2014 Særskilt klage over sagsbehandlingstiden i forbindelse med min anmodning om datasammenstilling af 14. juli 2014. Den 14. juli 2014 anmodede jeg Statens Seruminstitut, under henvisning til offentlighedslovens § 11, om en sammenstilling af foreliggende oplysninger i Registeret for rituelle omskæringer af drengebørn, som oplyser om det registrede antal udførte behandlinger, opgjort månedtligt efter tidspunktet for behandlingens udførelse, for hver af de seks måneder: januar, februar, marts, april, maj hhv juni måned 2014. Statens Seruminstitut har ikke reageret på denne anmodning, udover med en automatisk udløst kvittering for modtagelse. Ved udløbet af den normale sagsbehandlingsfrist for myndigheden på 7 arbejdsdage havde Statens Seruminstitut pligt til at underrette mig om grunden til fristoverskridelsen, og om hvornår min anmodning forventedes færdigbehandlet. Statens Seruminstitut har ikke overholdt denne pligt efter offentlighedslovens § 36, stk 2. Som det fremgår af offentlighedslovens § 39 gælder det yderligere, at hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om aktindsigt inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt. Jeg skal derfor, da fristen på 14 arbejdsdage nu også er overskredet uden noget respons fra Statens Seruminstitut, hermed indgive særskilt klage over sagsbehandlingstiden i forbindelse med min anmodning om datasammenstilling af 14. juli 2014. med venlig hilsen Torsten Brinch TBTBSSI SUMSSI
14-08-04 13:22 TBMEFK-SSI: Statens Serum Institut skal herved bekræfte modtagelsen af din anmodning af 14. juli 2014 om dataudtræk fra "Registret for rituelle omskæringer af drenge" samt din nedenstående klage af 1. august 2014 over sagsbehandlingen i forbindelse hermed.
I overensstemmelse med din anmodning af 14. juli 2014 om dataudtræk vedhæftes de ønskede oplysninger. For så vidt angår din klage over sagsbehandlingen skal Statens Serum institut herved beklage, at din anmodning ikke blev færdigbehandlet inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, samt at Statens Serum Institut ikke underrettede dig om baggrunden herfor, samt om hvornår din anmodning kunne forventes færdigbehandlet, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, og stk. 3. Du kan klage over sagsbehandlingen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Du bedes sende din klage til SSI, Artillerivej 5, 2300 København S, serum@ssi.dk. Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
14-08-05 09:23 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen,

Jeg savner fortsat svar på nedenstående spørgsmål.

a) Omfatter det ved mail af 23. maj 2014 fremsendte dataudtræk samtlige omskæringer, som den 22. maj 2014 forelå registreret i det særlige register, eller omfatter dataudtrækket kun den del af disse, som blev udført i 1.kvartal 2014?

b) Er patientbehandling på private klinikker som fx. "Omskæringsklinikken i Cityvest"/"Kirurgisk Klinik Brabrand" (http://omskaering.dk/) omfattede af anmeldelsespligten til LPR gældende for private klinikker efter bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007?

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-08-07 16:58 TBMEFK-SSI:Til Torsten Brinch

Den ved -mail af 22. maj 2014 fremsendte opgørelse over rituelle omskæringer indberettet til "Registret for rituelle omskæringer af drenge" (side 3 i SSI´s brev) omfatter indberetninger foretaget i perioden fra 1. januar 2014 (datoen hvor den nye registrering trådte i kraft) til den 22. maj 2014 (datoen for opgørelsen).

For så vidt angår dit spørgsmål om bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 kan SSI kan henvise til det allerede oplyste, hvorefter der skal foretages indberetning til Landspatientregistret af patienter på private sygehuse eller klinikker i overensstemmelse med reglerne heri. Såfremt betingelserne heri i øvrigt er opfyldte, skal private klinikker således fortsat foretage indberetning til Landspatientregistret, uanset den nye centrale registrering.

Mvh. Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
14-08-08 11:32 TBTB: Kære Mette Fjord Kristensen,

Tak for SSI's mail af 7.august 2014.

Til din orientering og som reference vedlægger jeg dokument med databeskrivelse og dataformater for registeret for rituelle omskæringer af drengebørn. Dokumentet har jeg tilladt mig at rekvirere hos Thomas Tjørnelund Nielsen, da du ikke syntes synderlig fremkommelig mht at få adgang til disse oplysninger. (Jeg henfører her til SSI's mail af 19. juni 2014, hvori du fastholdt at jeg med en tidligere tilsendt kopi af anmeldelsen til Datatilsynet af det nævnte register havde modtaget databeskrivelsen/formaterne, i offentlighedslovens forstand, for den pågældende database.)

Af databeskrivelsen som jeg har modtaget fra Thomas Tjørnelund Nielsen fremgår at der i registeret for rituelle omskæringer af drengebørn indgår to dato-felter, DTOPRETTET, som oplyser om datoen for indberetningen, og DTINDGREB, som oplyser om datoen for operationens udførelse.

I SSI's mail af 7.august 2014 oplyser du på mit spørgsmål, at den ved mail af 22. maj 2014 fremsendte opgørelse over rituelle omskæringer indberettet til "Registret for rituelle omskæringer af drenge" (side 3 i SSI´s brev, ligeledes vedhæftet) omfatter indberetninger foretaget i perioden fra 1. januar 2014 (datoen hvor den nye registrering trådte i kraft) til den 22. maj 2014 (datoen for opgørelsen).

Der er således, hvis jeg forstår dig ret, tale om en opgørelse over samtlige de indberetninger der den 22. maj 2014 forelå oprettet i registeret, og ikke blot de af disse, hvor DTINDGREB, dato for operationens udførelse, ligger inden for 1. kvartal 2014. Der gives således en fejlagtig oplysning, når der i opgørelsen, på side 3 i SSI's brev anføres: "Nedenstående tabel viser antallet af registrerede rituelle omskæringer i første kvartal 2014". Der skulle retteligt have stået '.. i perioden 1.januar-22.maj 2014'. Dette har jeg noteret mig.

I din mail af 7.august 2014 oplyser du videre -- på mit spørgsmål, eksemplarisk, om hvorvidt en privat klinik som "Omskæringsklinikken i Cityvest" (http://omskaering.dk/) er indberetningspligtig efter bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 -- at der skal foretages indberetning til Landspatientregistret af patienter på private sygehuse eller klinikker i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, og at private klinikker, såfremt betingelserne i bekendtgørelsen i øvrigt er opfyldte, fortsat skal foretage indberetning til Landspatientregistret, uanset den nye centrale registrering.

Af bekendtgørelsen fremgår at der er indberetningspligt til Landspatientregisteret for al lægelig behandling, herunder operationer, uanset om behandlingen er offentlig eller privat finansieret (egenbetaling, forsikringsbetaling mv.), når behandlingen finder sted på private sygehuse eller klinikker.

Indberetningspligten omfatter dog ifølge bekendtgørelsen ikke lægelig behandling, der er omfattet af overenskomster på praksisområdet. Men, det synes ikke plausibelt at rituelle omskæringer der udføres på en klinik som "Omskæringsklinikken i Cityvest" er omfattet af en overenskomst på praksisområdet. (Sådanne ydelser, herunder operationer, som er omfattet af overenskomster, ville ellers fremgå af afregningen af sygesikringsydelser mellem regionerne og ydere, og skal altså findes registreret i Sygesikringsregisteret, ikke i Landspatientregisteret.)

Det synes således af dit svar at fremgå, at rituelle omskæringer udført på sådanne klinikker som "Omskæringsklinikken i Cityvest" igennem en årrække har været, er, og fortsat vil være omfattet af indberetningspligten til Landspatientregisteret efter bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007.

Imidlertid er der intet i det oplyste, der tyder på at denne indberetningspligt hidtil er blevet overholdt. Det vil jeg gerne bede om SSI's kommentar til: om SSI selv har eller evt. vil foranstalte påtale af forholdet, tilsikre at pligten fremover udfyldes, eller om forholdet skal anmeldes til anden myndighed, og i så fald hvilken.

Ifølge den opgørelse jeg tidligere har modtaget (side 4 i SSI's brev) er der jo igennem en længere årrække, faktisk, årligt blevet indberettet kun ganske få, eller slet ingen rituelle omskæringer til Landspatientregisteret/Sygesikringsregisteret, herunder fra sådanne private klinikker. Der ses heller ikke at være oprettet en SHAK-kode for en klinik som fx. "Omskæringsklinikken i Cityvest", og uden SHAK-kode kan en klinik jo slet ikke indberette de på klinikken udførte rituelle omskæringer til Landspatientregisteret.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-08-08 11:58 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen,

Kan SSI oplyse om der er sket eller sker registreringer af rituelle omskæringer af drengebørn i "Register over Danske patienter behandlet på Udenlandske Sygehuse og Aktivitet i Speciallægepraksis der ikke afregnes under sygesikringsoverenskomsten" (DUSAS)?

Der kunne fx være tale om de rituelle omskæringer der udføres i en speciallæge-praksis som Uroklinik (http://uroklinik.dk/). Sådanne indberetninger til DUSAS ville, så vidt jeg forstår systemet, hverken findes registreret i Landspatientregisteret, eller i Sygesikringsregisteret.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-09-09 12:26 TBMEFK-SSI:Kære Torsten Brinch

Jeg bekræfter herved modtagelsen af dine 3 e-mails af 8. august 2014, hvori du fremkommer med en række bemærkninger vedrørende registrering af rituelle omskæringer af drenge. Du anmoder endvidere om oplysninger om, hvordan det sikres, at indberetningspligten i medfør af bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 om indberetning til Landspatientregistret af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker, overholdes.

SSI kan i den anledning oplyse, at det følger af den ovennævnte bekendtgørelses § 6, at den læge, der gør sig skyldig i overtrædelse af bekendtgørelsen, straffes med bøde.

Såfremt SSI som registeransvarlig myndighed bliver bekendt med en overtrædelse af bekendtgørelsen, f.eks. ved manglende anmeldelse til Landspatientregistret, vil der efter en konkret vurdering blive indgivet politianmeldelse. Hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale afgøres af anklagemyndigheden.

I øvrigt er det Sundhedsstyrelsen, der fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. sundhedslovens § 215. SSI vil således i forbindelse med en evt. overtrædelse af bekendtgørelsen orientere Sundhedsstyrelsen herom.

Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
14-10-08 10:44 TBTBTBSSI TB: til OJYL@politi.dk:
Politianmeldelse vedrørende Kirurgisk klinik Brabrand, City Vest, Lægecenteret, Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand, Århus.

Hermed skal jeg anmelde de(n) for patientbehandlingen på Kirurgisk Klinik Brabrand ansvarlige, for overtrædelse af indberetningspligten i medfør af bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 om indberetning til Landspatientregistret (LPR) af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker.

Vedrørende baggrunden for min anmeldelse kan jeg oplyse:

a) Ifølge bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11425) har en privat klinik indberetningspligt til Landspatientregisteret for al lægelig behandling, herunder operationer, uanset om behandlingen er offentlig eller privat finansieret (egenbetaling, forsikringsbetaling mv.), når behandlingen finder sted på den private klinik.

b) Ifølge Kirurgisk Klinik Brabrand's hjemmeside, http://omskaering.dk udføres der på klinikken aktuelt operationer af typen 'omskæring af drengebørn'. Af hjemmesiden fremgår videre, at det har der gjort i mange år, og at klinikken har stor erfaring med netop denne type operationer.

c) Fra et dataudtræk fra Statens Seruminstitut (se vedhæftet) er jeg bekendt med, at der i de sidste mange år årligt er blevet indberettet kun ganske få eller ingen operationer af typen 'omskæring af drengebørn' (procedurekode KKGV20) til Minipas/Landspatientregisteret.

d) Ifølge aktuelt dataudtræk fra National Sundheds-it SKS-databasen (se vedhæftet) er Kirurgisk Klinik Brabrand ikke blandt de klinikker i Midtjylland, som har anmodet om og modtaget en SHAK kode. Uden SHAK kode kan der fra en klinik ikke foretages indberetning til Minipas/Landspatientregisteret for den patientbehandling som udføres på klinikken.

med venlig hilsen Torsten Brinch
14-10-08 10:44 TBTBTBSSI TTN-SSI: Kære Nanna Østerrøgild Bødker
Efter at vi blev kontaktet af jer, har vi nu ændret i vores anmeldelse af behandling "Registeret for Rituel Omskæring"(J.nr 2014-54-0606).

I var i tvivl om et afsnit vedr. videregivelse af oplysninger til sygehuse, regioner og kommuner i behandlingsøjemed. Vi vurderer at dette ikke er relevant og har derfor fjernet afsnittet.

Derudover har vi ændret i angivelsen af om behandlingen indeholder følsomme oplysninger. Specifikt er det vores vurdering, at behandlingen ikke indeholder oplysninger om "Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.". Personer der får foretaget en rituel omskæring fejler jo ikke noget og registreringen omfatter generelt ingen oplysninger om personens helbred.

Vi har ikke ændret i punktet vedr. sletning af data, som altså sker 50 år efter optagelse i registeret.
Med venlig hilsen Thomas
14-10-09 TBTBTBSSI SB-DT: Kære Thomas Tjørnelund
Den 9. oktober 2014 har Datatilsynet modtaget ændringer i anmeldelsen af behandlingen "Registeret for Rituel Omskæring".
Det er fortsat uklart for Datatilsynet, hvad formålet med behandlingen er. Er der således tale om et behandlingen til administrative formål eller til forsknings- og statistiske formål? Jeg skal på den baggrund bede dig omformulere/uddybe formålsbeskrivelsen af projektet. Dette kan blot ske i en e-mail til undertegnede

Jeg skal endvidere bede dig oplyse følgende:
* hvad hjemlen for den ønskede behandling er,
* på hvilken lovmæssig baggrund læger med autorisation overfører oplysninger til registeret,
* hvilke oplysninger, der vil blive behandlet om personer der siden 1.januar 2014 er blevet rituelt omskåret. Det skal i den forbindelse overvejes om registreringen vil omfatte helbredsoplysninger, oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund eller om religiøs overbevisning,
* om man har gjort sig nogle overvejelser i forhold til persondatalovens prg 10, stk 2 og stk 3, i de tilfælde, hvor der er sket behandlingen til formålet "c) Bidrage til kvalitetssikring i sundhedsvæsenet".

Jeg skal bede dig tage stilling til ovennævnte, hvorefter Datatilsynet vil gå videre med sagens behandling.
Afslutningsvis kan jeg oplyse, at jeg er ny sagsbehandler på sagen.
Med venlig hilsen Signe Astrid Bruun
14-10-27 00:28 TBTB:Under henvisning til offentlighedslovens § 11 anmoder jeg hermed om en sammenstilling af foreliggende oplysninger i det særlige register for indberetning af drengeomskæring, som oplyser om det registrede antal udførte behandlinger, opgjort månedtligt efter tidspunktet for behandlingens udførelse, for hver af de ti måneder: januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, septemebr, og oktober måned 2014.

Desuden anmoder jeg om en tilsvarende sammenstilling af foreliggende oplysninger i Landspatientregisteret, som oplyser om det registrede antal udførte behandlinger med behandlingskode KKGV20 (rituel omskæring), opgjort månedtligt efter tidspunktet for behandlingens udførelse, for hver af de ti måneder: januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, septemebr, og oktober måned 2014.

med venlig hilsen Torsten Brinch
SSITBSSI SUMSSI
14-10-27 00:46 TBSSITBSSI TB: til SUM:
Pr 1. januar 2014 trådte en ny indberetningspligt i kraft vedrørende rituel omskæring af drenge; Den ansvarlige læge har pligt til at indberette indgrebet hertil, uanset om indgrebet udføres på et privat hospital, på en privat klinik, i hjemmet, eller andre steder, og med det særlige dataindhold der er fastsat for dette register.

Ifølge Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker, har den ansvarlige læge indberetningspligt vedr alle behandlinger, også rituelle omskæringer (behandlingskode KKGV20), som udføres på de private hospitaler og klinikker, med det dataindhold der fremgår af den gældende beskrivelse af »Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter«.

Kan Sundhedsministeriet bekræfte, at der for så vidt angår rituelle omskæringer af personer under 18 år, og som foretages på behandlingsteder (private hospitaler og klinikker), er indberetningspligt for den ansvarlige læge til både det nye særlige register for drengeomskæring, og til Landspatientregisteret, efter de ovennævnte retningslinjer?

med venlig hilsen Torsten Brinch
14-10-30 12:26 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen

Jeg takker for oplysningerne. Jeg kan oplyse over for SSI, at der nu er indgivet politianmeldelse mod Omskæringsklinikken Cityvest, for manglende overholdelse af indberetningspligten til Landspatientregisteret efter bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007.

Under henvisning til den tidligere givne (og nedenfor citerede) oplysning fra Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, vil jeg gerne bede om en forklaring på, hvorfor der ikke formodes at være rituelle omskæringer, der registreres i såvel det nye særlige register som i Landspatientregisteret.

Alle rituelle omskæringer af personer under 18 år uanset hvor behandlingen er sket, er omfattede af indberetningspligten til det nye særlige register. Den del af disse behandlinger, som er foretaget på et privat hospital eller klinik er derudover omfattet af indberetningspligten til Landspatientregisteret. Så, hvordan kan det formodes, at der *ikke* er et overlap imellem de riteulle omskæringer der indberettes til det nye særlige register og de som indberettes til Landspatientregisteret?

Tidligere given oplysning, jvf din mail af 4. juni 2014, fra Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning: "Indberetningen til Registeret for rituel omskæring af drenge foregår særskilt i forhold til indberetningen til Landspatientregisteret og via Minipas. Der er ingen grund til at formode at der er dobbelte registreringer på dette område, da indberetterne på de to snitflader typisk er forskellige. De indberettere, der anvender minipas og indberetter direkte til Landspatientregisteret er typisk praktiserende speciallæger og private sygehuse, der kun udfører rituelle omskæringer som en meget lille del af deres virke. Samtlige deres aktiviteter kan indberettes via Minipas.Det specifikke skema til indberetning til registeret for rituelle omskæringer af drenge, er målrettet aktører, der ikke har indberetninger til Landspatientregisteret i forvejen og er dels mere simpelt og endvidere målrettet dette ene formål."

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-11-04 08:44 TBTB:Hermed forespørges til umiddelbar underretning om status for SSI's sagsbehandling af min anmodning om datasammenstilling, se nedenfor.

En anmodning om datasammenstilling skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om datasammenstilling, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Det fremgår af offentlighedslovens § 36.

med venlig hilsen Torsten Brinch
SSITBSSI SUMSSI
14-11-04 12:39 TBEEN-SSI:Kære Torsten Brinch,

Vedlagt følgebrev og dataudtræk. Jeg håber det er den sammenstilling du ønsker. Såfremt der er spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til Jesper Borch.

Mvh Erik Elm Olsen
SSITBSSI SUMSSI
14-11-04 13:30 TBTB:Kære Erik Elm Olsen,

Det er helt perfekt. Tak skal du have.

Mvh Torsten Brinch
SSITBSSI SUMSSI
14-11-13 11:28 TBTB:Ifølge en besvarelse fra Sundhedsministeren i 2009 (Spm nr 144 SUUU) oplystes det:

"På offentlige sygehuse er der ifølge Sundhedsstyrelsens registreringer foretaget følgende antal rituelle omskæringer:
2006:20
2007:17
2008: 5* * 1.halvår af 2008."

Statens Serum Institut vedlagde en lignende opgørelse i instituttets mail til mig den 22.maj, over udviklingen i antallet af registrerede rituelle omskæringer for perioden 2004-2013. Af denne opgørelse fremgår følgende antal rituelle omskæringer:
2006:1
2007:2
2008:3

Under henvisning til offentlighedslovens § 11 anmoder jeg om en sammenstilling af foreliggende oplysninger, som oplyser det samtligt registrede antal rituelle omskæringer for hvert af årene 2000 til 2014.

med venlig hilsen Torsten Brinch
SSITBSSI SUMSSI
14-11-13 11:47 TBTB:Jeg skal for fuldstændighedens skyld pege på, at der ifølge oplysninger fra Københavns Kommune, blev udført følgende antal rituelle omskæringer, i regi af kommunens sundhedsforvaltning i perioden 2000-2002:
2000:414
2001:424
2002:326 (første 10 mdr)

og at det fremgår af andre kilder, at der på Rigshospitalet i samme periode blev udført ca 60 rituelle omskæringer årligt.
SSITBSSI SUMSSI
14-11-13 15:41 TBEEN-SSI:J. nr.: 14/24129 13. November 2014 Torsten Brinch tb@gyldengrisgaard.dk
Vedr.: Anmodning om aktindsigt– Rituelle omskæringer for 2000 til 2014 datasammenstilling
Kære Torsten Brinch, Jeg henviser til din mail af 13. november 2014, og bekræfter modtagelsen. Jeg har videresendt din mail til den berøre afdeling, som vil se på din sag og dine indsamlede data. Vi skal herefter vende tilbage med et svar. Afhængig af kompleksiteten vil vi vende tilbage snarest muligt. Du har mulighed for at klage over denne afgørelse. Du kan sende din klage til Statens Serum Institut. Hvis klagen ikke giver Statens Serum Institut anledning til at ændre afgørelsen, sender Statens Serum Institut klagen, samt denne afgørelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der er klageinstans i forhold til Statens Serum Institut inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, jf. Offentlighedslovens § 37, stk. 1 og 2. Med venlig hilsen Erik Elm Olsen
SSITBSSI SUMSSI
14-11-20 15:45 TBTBTBSSI MEFK-SSI: til MSB-SUM:
Kære Mie

Vedhæftet SSI's besvarelse af 4. juni 2014, hvori der står noget om dobbeltregistreringer.SSI har i øvrigt modtaget en henvendelse fra samme borger med nogenlunde enslydende spørgsmål. Denne henvendelse er ikke besvaret endnu.

Mvh Mette
14-11-20 16:00 TBMEFK-SSI:Kære Torsten Brinch

Statens Serum Institut (SSI) skal herved bekræfte modtagelsen af din nedenstående e-mail af 30. oktober 2014, hvori du bl.a. oplyser, at du har foretaget anmeldelse af en privatklinik til politiet.

Du fremkommer herudover med spørgsmål vedrørende muligheden for dobbeltregistreringer af rituelle omskæringer. SSI kan i den anledning henholde sig til e-mail af 4. juni 2014 og det heri oplyste.

Din sag behandles under j. nr. 14/19281. Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
14-11-20 23:31 TBTB:Kære Mette Fjord Kirstensen

Under henvisning til offentlighedslovens § 11 anmoder jeg om en sammenstilling af foreliggende oplysninger som oplyser hvor mange rituelle omskæringer som er indberettet til Landspatientregisteret til dato, med det dataindhold der fremgår af den gældende beskrivelse af "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter", og hvilken alder disse patienter havde på behandlingstidspunktet.

For de af disse patienter som ikke var fyldt 18 år på behandlingstidspunktet, og som således er omfattet af indberetningspligten til det særlige register, ønskes sammenstillingen suppleret med oplysningen fra dette register om indgrebet blev udført af lægen eller lægens medhjælp.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-11-21 09:50 TBTBTBSSI MSB-SUM: til MEFK-SSI:
Kære Mette

Tak for besvarelsen. Jeg synes dog ikke helt, at den svarer på det, som borgeren spørger om - nemlig om den ansvarlige læge på private sygehuse og klinikker både skal indberette til LPR og til det særlige register. Når nu I har modtaget lignende henvendelse fra samme borger, synes jeg, at vi skal koordinere et svar. Jeg arbejder hjemme i dag, men kan vi ikke ringes ved mandag.

Mvh Mie
14-11-21 12:43 TBTBTBSSI MEFK-SSI: til MSB-SUM:
Kære Mie

Jeg besvarede henvendelsen i går, hvor jeg bare henviste til det tidligere oplyste, og tilsyneladende er han tilfreds med svaret, jf. vedhæftede svar fra ham. Men lad os snakkes ved mandag.

Mvh Mette
14-11-21 13:11 TBTBTBSSI MSB-SUM: til TB;
Du har ved e-mail af 27. oktober 2014 rettet henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. indberetningspligt for omskæring af drenge, idet du forespørger, om ministeriet kan bekræfte, at der for så vidt angår rituelle omskæringer af personer under 18 år, og som foretages på behandlingssteder (private hospitaler og klinikker), er indberetningspligt for den ansvarlige læge til både det nye særlige register for drengeomskæring, og til Landspatientregisteret.

Ministeriet skal i den forbindelse oplyse, at ministeriet har forelagt dit spørgsmål for Statens Serum Institut, som har henvist til deres besvarelse til dig af 4. juni 2014 samt 20. november 2014 om samme problemstilling.

Ministeriet kan henholde sig hertil.
Med venlig hilsen Mie Saabye
14-11-21 13:28 TBTBTBSSI TB: til MSB-SUM:
Kære Mie Saabye,

Jeg går ud fra at du mener: Statens Serum Instituts mail af 7. august, se nedenfor, hvoraf jeg opfatter at svaret på mit spørgsmål til ministeriet, om der for så vidt angår rituelle omskæringer af personer under 18 år, og som foretages på behandlingssteder (private hospitaler og klinikker), er indberetningspligt for den ansvarlige læge til både det nye særlige register for drengeomskæring, og til Landspatientregisteret, er bekræftende.

med venlig hilsen Torsten Brinch


From: Mette Fjord Kristensen
Subject: VS: SV: Vedr. rituelle omskæringer
Date: Thu, 7 Aug 2014 14:58:12 +0000

Til Torsten Brinch
Den ved -mail af 22. maj 2014 fremsendte opgørelse over rituelle omskæringer indberettet til "Registret for rituelle omskæringer af drenge" (side 3 i SSI´s brev) omfatter indberetninger foretaget i perioden fra 1. januar 2014 (datoen hvor den nye registrering trådte i kraft) til den 22. maj 2014 (datoen for opgørelsen).

For så vidt angår dit spørgsmål om bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 kan SSI kan henvise til det allerede oplyste, hvorefter der skal foretages indberetning til Landspatientregistret af patienter på private sygehuse eller klinikker i overensstemmelse med reglerne heri. Såfremt betingelserne heri i øvrigt er opfyldte, skal private klinikker således fortsat foretage indberetning til Landspatientregistret, uanset den nye centrale registrering.

Mvh. Mette Fjord Kristensen
14-11-23 16:06 TBTB:Kære Erik Elm Olsen Hermed forespørges til umiddelbar underretning om status for SSI's sagsbehandling af min anmodning om datasammenstilling, se nedenfor. En anmodning om datasammenstilling skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om datasammenstilling, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Det fremgår af offentlighedslovens § 36. med venlig hilsen Torsten BrinchSSITBSSI SUMSSI
14-11-24 TBTBTBSSI SB-DT:notat: Undertegnede har den 24. november været i telefonisk kontakt med Mette Fjord, MF, fra SSI vedrørende anmeldelsen. MF var i tvivl om forståelsen af mine spørgsmål i e-mail af 9. oktober 2014 til Thomas Tjørnelund. Vi drøftede disse spørgsmål. MF takkede for orienteringen og vil vende tilbage med svar på mine spørgsmål. /SB 24/11-2014
14-11-25 TBTBTBSSI MEFK-SSI: Kære Signe Astrid Bruun
Under henvisning til din nedenstående e-mail af 9.oktober 2014 kan følgende oplyses:
Indledningsvis kan det oplyses at "Registeret for Rituel Omskæring" blev oprettet på baggrund af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses brev af 16. december 2013 til Lægeforeningen, FAS og PLO, se vedhæftede. Det fremgår bl.a. heraf, at ministeriet med hjemmel i sundhedslovens prg 195 ønsker at pålægge den ansvarlige læge en indberetningspligt omfattende omskæringer foretaget i hjemmet og på klinik, samt at indberetningen kan ske enten via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI) dels via det eksisterende skema Minipas, for de brugere, der allerede er vant til at benytte dette, dels via et særligt udviklet skema.

For så vidt angår Datatilsynets spørgsmål om hvilke formål behandlingen har kan det oplyses, at behandlingenbl.a. har til formål at forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for tilsyn med det nødvendige datagrundlag, jf. anmeldelsen punkt 2, og behandlingen finder derfor ikke udelukkende sted i videnskabeligt eller statistisk øjemed.

På baggrund af Datatilsynets henvendelse finder SSI efter en fornyet gennemgang, at selve registreringen af en rituel omskæring kan siges at indeholde følsomme oplysninger om dels religiøs overbevisning og dels helbredsforhold. På denne baggrund er dette nu afkrydset i anmeldelsen.
For så vidt angår spørgsmålet om hvilke overvejelser SSI har gjort sig i forhold til persondatalovens prg 1o, stk 2, og stk 3, er SSI opmærksom på, at oplysninger, der alene er indsamlet mhp. at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser ikke senere må behandles i andet end statistisk eller videnskabeligt øjemed, jf persondatalovens prg 10, stk 2, samt at det følger af prg 10, stk 3, at de i stk 1 og 2 omfattede oplysninger kun må videregives til tredjemand efter forudgående tilladelse fra Datatilsynet.
Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen.
14-11-25 11:55 TBMEFK-SSI:Kære Torsten Brinch

Under henvisning til din nedenstående e-mail af 20. november 2014 kan det herved oplyses, at SSI har forstået din henvendelse som en anmodning om et dataudtræk fra Landspatientregistret vedr. rituelle omskæringer fordelt på alder.

På den baggrund fremsendes herved et dataudtræk fra Landspatientregistret vedr. rituel omskæring i perioden fra 2000 til 2014. Dataudtrækket er fordelt på aldersgrupper.

Det kan i den forbindelse oplyses, at indberetningen til Landspatientregistret ikke er betinget af patientens alder, samt at Landspatientregistret ikke indeholder oplysninger om, hvem der har foretaget indgrebet.

Din sag behandles under j. nr. 14/19281

Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
14-11-25 12:27 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen,

Tak for det tilsendte dataudtræk, og de oplysninger der gives, både i dataindhold og de tilføjede noter. Jeg vil muligvis vende tilbage til det ved en senere lejlighed.

For perioden efter 1. januar 2014, dvs for behandlinger udført i året 2014, særskilt, vil jeg under henvisning til OFL§11 bede om en sammenstilling af foreliggende oplysninger som oplyser antal indberettede rituelle omskæringer til Landspatientregisteret til dato, og alderen for disse patienter på behandlingstidpunktet. For de af disse patienter, som ikke var fyldt 18 år på behandlingstidspunktet, og som således er omfattet af indberetningspligten til det særlige register, ønskes sammenstillingen suppleret med oplysningen fra det særlige register, om indgrebet blev udført af lægen eller lægens medhjælp.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-11-25 14:20 TBTBTBSSI TB: til SUM:
Forespørgsel vedr. definition af området for indberetning til det nye særlige register for rituelle omskæringer af drengebørn.

Idet jeg henviser til ministeriets brev af 16.december 2013, hvori der meddeles læger indberetningspligt foromskæringer til et nyt særligt register, beder jeg ministeriet oplyse om området for indberetningspligten omfatter alle behandlinger af patienter under 18 med en operativt indgreb svarende til den i Landspatientregisteret anvendte procedurekode KKGV20 'Rituel omskæring' -- uanset hvilken kontakt-type den udførte procedure er udløst af , fx svarende til Landspatientregisterets aktionsdiagnose, DZ412 'Kontakt mhp på rutinemæssig eller rituel omskæring', DZ412A 'Kontakt mhp på rutinemæssig omskæring', DZ412B 'Kontakt mhp på rituel omskæring' e.l. --- eller om fx. kun kontakter af typen DZ412B, men ikke kontakter af typen DZ412A er omfattet af den nye særlige indberetningspligt, eller om området for den nye indberetningspligt er defineret på en eller anden _anden_ måde.

med venlig hilsen Torsten Brinch
14-11-28 15:14 TBEEN-SSI: Kære Torsten Brinch, Jeg blev i tvivl om denne sag vedrøre det som du fik af mig omkring den 4 november ? Mener at du allerede har fået et svar i den sagen. Jeg når først at vende tilbage til dig på mandag, beklager forsinkelsen. Mvh Erik Elm OlsenSSITBSSI SUMSSI
14-11-28 15:35 TBTB:Kære Erik Elm Pedersen, Den 4. november fik jeg tilsendt en anden datasammenstilling, en månedsvis opgørelse af omskæringer i 2014 fra det særlige register, som udtømmende imødekommelse af min anmodning af 27. oktober.

Dette her vedrører min anmodning af 13. november om en anden datasammenstilling, som så dækkende som muligt ud fra de foreliggende opysninger oplyser _samtlige_ registrerede rituelle omskæringer per år, for perioden 2000-2014, under henvisning til forskellige tidligere opgørelser fra Statens Serum Instititut, Sundhedssstyrelsen, Københavns Kommune m.m. som delvist beskriver omfanget af disse registreringer.

Statens Serum Institut vedlagde en opgørelse i instituttets mail til mig den 22.maj, over udviklingen i antallet af registrerede rituelle omskæringer for perioden 2004-2013. Af denne opgørelse fremgår fx. følgende antal rituelle omskæringer for årene 2006-2008:
2006:1
2007:2
2008:3

Derimod, i en besvarelse fra Sundhedsministeren i 2009 (Spm nr 144 SUU) oplystes det for samme periode: "På offentlige sygehuse er der ifølge Sundhedsstyrelsens registreringer foretaget følgende antal rituelle omskæringer:
2006:20
2007:17
2008: 5* * 1.halvår af 2008."

Desuden, for den tidlige del af perioden 2000-2014 blev der ifølge oplysninger fra Københavns Kommune udført følgende antal rituelle omskæringer, i regi af kommunens sundhedsforvaltning i perioden 2000-2002:
2000:414
2001:424
2002:326 (første 10 mdr),

og fra andre kilder fremgår, at der på Rigshospitalet i samme periode blev udført ca 60 rituelle omskæringer årligt, og at der i nogle amter var lignende ordninger, e.g. Friklinikken i Brædstrup i Vejle Amt.

med venlig hilsen Torsten Brinch
SSITBSSI SUMSSI
14-12-02 15:05 TBMEFK-SSI: Kære Torsten Brinch

Under henvisning til din nedenstående anmodning om dataudtræk i medfør af offentlighedslovens § 11 skal jeg herved venligst bede dig præcisere din anmodning. SSI har umiddelbart forstået, at din anmodning vedrører antal indberettede rituelle omskæringer til Landspatientregistret fordelt på alder.

SSI kan i den forbindelse henvise til det dataudtræk, du fik fremsendt ved SSI´s e-mail af 25. november 2014. SSI kan endvidere henvise til det heri oplyste, hvorefter indberetningen til Landspatientregistret ikke er betinget af patientens alder samt at Landspatientregistret ikke indeholder oplysninger om, hvem der har foretaget et indgreb.

Det kan supplerende oplyses, at indberetning til Registret for Rituel Omskæring ligeledes ikke er betinget af patientens alder. Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
14-12-02 16:58 TBTB: On Tue, 2 Dec 2014 14:05:11 +0000 Mette Fjord Kristensen wrote:
> Det kan supplerende oplyses, at indberetning til Registret for Rituel Omskæring ligeledes ikke er betinget af patientens alder.

Jeg takker for oplysningen, som er ganske overraskende i betragtning af de talrige henvisninger SSI og Sundhedsministeriet har gjort til det nye register som et register for rituelle omskæringer af _drengebørn_. Se udpluk nedenfor. Du bedes på den baggrund, bekræfte at der er indberetningspligt for rituelle omskæringer til det nye register, uanset patientens alder, og uanset om behandlingen udføres i patientens hjem, eller behandlingen udføres på klinikken og således er omfattet af også indberetningspligten til Landpatientregisteret.

Brev fra Sundhedsministeriet til lægeforeninger 16. december 2013, hvormed den ny indberetningspligt udmeldes: Titel: "Indberetning af rituelle omskæringer af drengebørn" "Ved indberetningen registreres, at der er tale om en rituel omskæring, og om indgrebet blev foretaget af lægen eller overværet af lægen, Herudover registreres dato for indgrebet, samt CPR-nummer for barnet.."

Mette Fjord Kristensen (SSI) mail af 22. maj: "Der er således oprettet et selvstændigt register for indberetningen af omskæringer af drenge.."

Mette Fjord Kristensen (SSI) mail af 4. juni "Indberetningen til Registeret for rituel omskæring af drenge foregår særskilt i forhold til.." "Det specifikke skema til indberetning til registeret for rituelle omskæringer af drenge.." "..de resterende 116 kommer fra Registeret for Rituelle Omskæringer af Drenge."

Thomas Tjørnelund Nielsen(SSI) mail af 29.juli: "tekniske oplysninger vedr. Registeret for rituelle omskæringer af drengebørn."

Tilsendt dokument med datasammenstilling fra SSI af 4.august, titel "Antal indberetninger til Registeret for rituelle omskæringer af drengebørn" kildeangivelse: "Kilde: Registeret for rituelle omskæringer af drengebørn"

Tilsendt dokument med datasammenstilling fra SSI af 4.november kildeangivelse: "Kilde: Registeret for rituelle omskæringer af drengebørn"

email fra Sundhedsministeriet af 21. november: "det nye særlige register for drengeomskæring"

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
14-12-05 14:07 TBSSITBSSI TB: til SUM:
Tillægsforespørgsel til nedenstående ( som henligger ubesvaret i ministeriet)

Statens Serum Institut har over for mig ved mail af 2. december oplyst, at indberetning til det nye særlige register for drengeomskæring ikke er betinget af patientens alder. Er denne oplysning korrekt?

med venlig hilsen Torsten Brinch

On Tue, 25 Nov 2014 14:20:57 +0100 Torsten Brinch wrote:

>
> Forespørgsel vedr. definition af området for indberetning til det nye særlige register for rituelle omskæringer af drengebørn.
14-12-08 07:44 TBTB:Til: serum@ssi.dk Cc: Erik Elm Olsen Hermed fremsendes, under henvisning til offentlighedslovens § 39, særskilt klage over sagsbehandlingstiden i forbindelse med min anmodning om datasammenstilling af 13. november 2014. med venlig hilsen Torsten BrinchSSITBSSI SUMSSI
14-12-08 08:57 TBEEN-SSI: Kære Torsten Brinch, Jeg beklager meget at jeg ikke har noget at få et svar frem til dig endnu, men jeg har haft sygdom i familien og mange sager etc. Nåede desværre ikke at komme ind i weekenden og tage mig af din sag. sørge for at du får svar snarest muligt. Med venlig hilsen Erik Elm OlsenSSITBSSI SUMSSI
14-12-12 14:35 TBEEN-SSI: J. nr.: 14/24129 12. december 2014 Torsten Brinch tb@gyldengrisgaard.dk Vedr.: Anmodning om aktindsigt– Rituelle omskæringer for 2000 til 2014 datasammenstilling Kære Torsten Brinch, Jeg henviser til din mail af 13. november 2014, og efterfølgende mails. Jeg vedlægger svar til dig, og skal dybt beklage at du ikke har fået svar før nu. Der har som tidligere nævnt dels været sygdom, sagspukel og andet forfald, dels har jeg også godt ville prøve at give et så akkurat svar som muligt, selv prøve at drøfte og forstå de relative store svingninger og bemærkninger så at tallene ikke stod alene, før du fik fremsendt svaret jfr. vedlagte bemærkning nedenfor.

Stigningen fra 2013 til 2014 skyldes at man (vi) med virkning fra 1. januar 2014, etablerede en ny lovfæstet indberetning af rituelle omskæringer. Hvor de andre opgørelser alene medtager offentligt finansierede hændelser, er den nye registrering obligatorisk for samtlige aktører, der foretager disse indgreb og ikke indberetter disse andet et sted (LPR eller SSR). Det bemærkes at som noget helt enestående i den danske sundhedssektor, kan en læge uddelegere selve den udførende del af dette indgreb til f.eks., en imam. Dette forudsat at den pågældende læge tilser handlingen og sikrer at denne foregår forsvarligt. Uanset om det er lægen selv eller en anden der udfører indgrebet, skal dette efterfølgende indberettes, selv om det finansieres privat. Stigningen skyldes derfor, at vi har fået en del af disse indgreb med, der før har været mørketal på området.

Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte mig. Jeg skal venligt for god ordens skyld høre, om du med baggrund i vedlagt svar ønsker at opretholde din klage. Du har mulighed for at klage over denne afgørelse. Du kan sende din klage til Statens Serum Institut. Hvis klagen ikke giver Statens Serum Institut anledning til at ændre afgørelsen, sender Statens Serum Institut klagen, samt denne afgørelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der er klageinstans i forhold til Statens Serum Institut inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, jf. Offentlighedslovens § 37, stk. 1 og 2. Med venlig hilsen Erik Elm Olsen
SSITBSSI SUMSSI
14-12-15 10:32 TBEEN-SSI: Kære Torsten Brinch, Jeg skal venligst hør om du måtte have modtaget min mail fra i fredags med bilag, vedlagt. Grunden til at jeg spørger, er at vi i fredags havde et større udfald i IT afdelingen, som også berørte vor mail ud af huset. På forhånd tak Med venlig hilsen. Erik Elm OlsenSSITBSSI SUMSSI
14-12-15 11:02 TBTB: Kære Erik Elm Olsen Ja, jeg modtog din mail med bilag i fredags, ingen problemer. Jeg beder dig undskylde jeg ikke fik kvitteret umiddelbart, familiebesøg i weekenden, og så kom jeg væk fra det. Det ser meget fint ud, tak skal du have! med venlig hilsen Torsten BrinchSSITBSSI SUMSSI
14-12-15 11:07 TBEEN-SSI: Kære Torsten Brinch, Mange tak for tilbagemeldingen. Om muligt vil jeg gerne høre dig, om du vil opretholde din klage. Mvh Erik Elm OlsenSSITBSSI SUMSSI
14-12-15 11:31 TBTB:Kære Erik Elm Olsen, Jeg vil ikke opretholde særskilt klage over sagsbehandlingstid, hvilket nok er hvad du henfører til. Der er ikke mere i den for mig. Jeg var ude efter en datasammenstilling, og den har jeg nu fået til min fulde tilfredshed. med venlig hilsen Torsten Brinch SSITBSSI SUMSSI
14-12-15 11:41 TBEEN-SSI:Kære Torsten Brinch, Mange tak - du siger blot til hvis jeg kan hjælpe yderligere. Mvh Erik Elm OlsenSSITBSSI SUMSSI
15-01-05 11:49 TBTB:Jeg anmoder hermed om aktindsigt i:

a) samtlige akter og aktlister for sager, der vedrører indberetninger/ indberetningspligten for rituelle omskæringer i medfør af Sundhedsministeriets brev til lægeforeninger 16. december 2013 "Indberetning af rituelle omskæringer af drengebørn", og

b) samtlige akter og aktlister for sager, der vedrører indberetninger/indberetningspligten for rituelle omskæringer i medfør af bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 om indberetning til Landspatientregistret af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker.

Aktindsigtsanmodningen er begrænset til dokumenter fra perioden 1. december 2013 til dato.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
15-01-06 10:18 TBMEFK-SSI: Kære Torsten Brinch.

Herved bekræftes modtagelsen af din nedenstående anmodning om aktindsigt i oplysninger om indberetning af rituelle omskæringer til offentlige registre.

SSI forventer at træffe endelig afgørelse i sagen snarest og senest fredag den 16. januar 2015.

Din sag behandles under sagsnr. 15/00071.

Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
15-01-20 09:42 TBTB: Kære Mathilde Augusta Wahl. Jeg bemærker at den i offentlighedslovens § 36, stk 2 nævnte frist er overskredet, og at instituttet i den forbindelse ikke har overholdt sin underretningspligt efter loven. Ifølge offentlighedslovens § 36, stk 2, skal en anmodning om aktindsigt færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. med venlig hilsen Torsten Brinch TBTBSSI SUMSSI
15-01-20 10:25 TBMEFK-SSI: Kære Torsten Brinch Under henvisning til nedenstående e-mail skal det herved oplyses, at SSI beklageligvis ikke har færdigbehandlet din anmodning.

SSI forventer at træffe endelig afgørelse i sagen snarest og senest fredag den 23. januar 2015.

Baggrunden for sagsbehandlingstiden er, at anmodningen omfatter et relativt stort antal dokumenter, herunder dokumenter, der kræver en nærmere juridisk gennemgang med henblik på at udskille eventuelle fortrolige oplysninger, der kan undtages aktindsigt.

Det kan oplyses, at det følger af offentlighedslovens § 39, stk. 1, at hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om aktindsigt, inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den pågældende sag. Klagen fremsendes til den myndighed, hvis sagsbehandlingstid der klages over, jf. § 39, stk. 2. Du skal således sende din klage til Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, e-mail: serum@ssi.dk .

Kopi af denne e-mail er sendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til orientering.

Din sag behandles under sagsnr. 15/00071.

Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
15-01-23 18:12 TBMEFK-SSI: Kære Torsten Brinch Kære Torsten Brinch Vedhæftet SSI´s afgørelse af dags dato. Mette Fjord Kristensen
Afgørelse Akter1 Akter2 aktliste, 14-17234_150123.pdf
TBTBSSI SUMSSI
15-01-15 TBTBTBSSI SB-DT: Kære Mette Fjord Kristensen, Tak for din e-mail af 25.november 2014. Den har afklaret en del af Datatilsynets spørgsmål i relation til anmeldelsen af registeret for rituel omskæring.
Datatilsynet bad i e-mail af 9.oktober 2014 SSI om at omformulere/uddybe formålsbeskrivelsen af registret. Baggrunden for at tilsynet ønskede formålsbeskrivelsen uddybet var, som oplyst, at det ikke stod klart for Datatilsynet, hvad formålet med behandlingen var. Det står fortsat ikke Datatilsynet klart, hvad formålet er. Jeg skal derfor bede dig sende en samlet formålsbeskrivelse, som uddyber, den beskrivelse som er anført i anmeldelsesblanketten. I formålsbeskrivelsen bedes det bl.a. oplyst, hvilket "tilsyn" der er tale om og hvilke myndigheder, der fortager tilsynet. Tilsynet skal endvidere anmode om, at formålsbeskrivelsen uddyber hvilken "overvågning", der er tale om. Formålsbeskrivelsen kan blot sendes i en e-mail, så kan tilsynet sætte den in i anmeldelsesblanketten.
I anmeldelsesblanketten er det anført, at personoplysninger slettes 50 år efter optagelse i registeret. Datatilsynet skal bede om at få oplyst SSI's overvejelser og begrundelse for denne slettefrist.
Af det fremsendte brev af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremgår det, at registreringen af rituelle omskæringer omhandler registrering af omskæring af drengebørn. Datatilsynet vil på den baggrund ændre i anmeldelsens punkt 4 A, således at det fremgår, at der behandles oplysninger om "Drengebørn der siden 1. januar 2014 er blevet rituelt omskåret."
Afslutningsvis skal jeg oplyse, at behndlingen af denne sag vil overgå til en kollega, da jeg går på barselsorlov den 16.januar 2015. Svar på denne e-mail skal derfor sendes til dt@datatilsynet.dk.
Med venlig hilsen Signe Astrid Bruun
15-01-26 09:20 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen,

Jeg takker og kvitterer for modtagelsen af de fremsendte akter og aktliste for instituttets sag nr 14/17234 "Oprettelse af register for rituel omskæring", vedrørende den tilsyneladende endnu ikke færdigbehandlede anmeldelse til Datatilsynet af behandlingen af de indsamlede oplysninger til registeret for rituel omskæring.

I følgebrevet oplyser instituttet, at det har behandlet min anmodning om aktindsigt i samtlige akter og aktlister for sager der vedrører indberetninger/indberetningspligten for rituelle omskæringer under den forudsætning, at anmodingen _ikke_ skulle omfatte akter og aktlister for sager der vedrører henvendelser om dataudtræk/aktindsigt i oplysninger fremkommet ved de nævnte indberetninger.

Det må bero på en misforståelse. Min anmodning om aktindsigt omfatter naturligvis samtlige akter og aktlister for sager der vedrører indberetningerne, og er ikke begrænset til sådanne, som ikke vedrører dataudtræk/aktindsigt.

Instituttet bemærker iøvrigt, at det ikke har forstået min anmodning som omfattende selve indberetningerne, hvilket jeg naturligvis helt kan tiltræde. Indberetningerne foregår digitalt fra afsender til register, og de udgør indberetningerne i sig selv udgør næppe dokumenter i offentlighedslovens forstand.

Med særlig henvisning til min anmodning om aktindsigt i samtlige akter og aktlister for sager der vedrører indberetninger/indberetningspligten for rituelle omskæringer til Landspatientregisteret oplyser instituttet, at det ikke ses at være i besiddelse af oplysninger omfattet heraf, men alene af selve de foretagne indberetninger.

Jeg skal i den forbindelse henvise til det vedhæftede dokument, som nødvendigvis må rejse tvivl om denne oplysning er korrekt. Dokumentet har været postet via internet, og jeg går ud fra at det er autentisk. Af dets indhold fremgår at det netop vedrører forhold omkring indberetninger/indberetningspligten for rituelle omskæringer til Landspatientregisteret, og ved logo og afsender synes det identificeret til at måtte være journaliseret til en sag hos instituttet.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
15-01-26 09:40 TBTB:Anmodning om datasammenstilling.

Under henvisning til offentlighedslovens § 11 anmoder jeg hermed om

a) en sammenstilling af foreliggende oplysninger i det særlige register for rituel omskæring, som oplyser om det registrede antal udførte behandlinger i 2014 (dvs. antallet af records med feltet DTINDGREB inden for perioden 1.januar 2014 til 31. december 2014), fordelt på (GROUP BY) feltet TXAUTORISATIONSID.

b) en sammentilling af foreliggende oplysninger i Landspatientregisteret, som oplyser antallet af udførte behandlinger med procedurekode KKGV20 inden for kalenderåret 2014, fordelt på (GROUP BY) SHAK-kode.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
15-01-26 10:33 TBTBTBSSI TB: til SUM:
Yderligere tillægsforespørgsel til nedenstående (som fortsat henligger ubesvaret i ministeriet)

Indberetningspligten til det nye register har angivet hjemmel i sundhedslovens § 195, hvorefter praktiserende læger kan forpligtes til at give oplysning om deres virksomhed til de centrale sundhedsmyndigheder. Indberetningspligten påhviler ifølge ministeriets brev af 16.december 2013 den ansvarlige læge, og omfatter omskæringer foretaget i hjemmet og på klinik.
Betyder dette at der ikke er indberetningspligt for rituelle omskæringer, som udføres eller superviseres af ikke-praktiserende læger, eller af læger som udfører eller superviserer omskæringer uden for rammerne af deres professionelle praksis?

med venlig hilsen Torsten Brinch .

On Fri, 5 Dec 2014 14:07:48 +0100 Torsten Brinch wrote:

> Tillægsforespørgsel til nedenstående ( som henligger ubesvaret i ministeriet)
15-01-26 11:40 TBTBTBSSI TB: til SUM:
Ifølge anmeldelsen til Datatilsynet fra Statens Serum Institut (se side 3, i den senest indsendte version af 25. november 2014, vedhæftet) skal der i forbindelse med det særlige register for rituel omskæring ske behandling af følsomme oplysninger om "Religiøs overbevisning".

Er ministeriet enig i denne vurdering, og i bekræftende fald, hvorledes skal det forstås?

Det nye register indeholder ingen felter der oplyser noget om "religiøs overbevisning", og der fremgår intet af Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring, eller på anden måde, at der ved rituel omskæring skal ske registrering af patientens religiøse overbevisning, ej heller beskrives eller kræves der af vejledning nogen diagnostiske kriterier for iværksættelse af rituel omskæring overhovedet, og således heller ikke diagnostiske kriterier begrundet i eller forbundet med patientens særlige religiøse overbevisning. Alene af den grund at langt de fleste rituelle omskæringer udføres på spædbørn som ingen religiøs overbevisning har, ville dette slet ikke synes muligt.

med venlig hilsen Torsten Brinch
15-01-27 14:14 TBMEFK-SSI:Kære Torsten Brinch. Herved bekræftes modtagelsen af din nedenstående anmodning om dataudtræk i medfør af offentlighedslovens § 11. SSI forventer at træffe endelig afgørelse i sagen snarest og senest onsdag den 4. februar 2015. Din sag behandles under sagsnr. 15/00826. Med venlig hilsen Mette Fjord KristensenTBTBSSI SUMSSI
15-01-28 15:27 TBTBTBSSI MWA-SUM: til TB:
Til Torsten Brinch,

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har modtaget din henvendelse af 25. november 2014 samt dine tillægsspørgsmål af 5. december 2014 og 26. januar 2015 vedr. indberetningspligten ved drengeomskæring. Ministeriet vender tilbage med svar på dine spørgsmål snarest.

Med venlig hilsen Mathilde Augusta Wahl
15-02-06 11:17 TBMEFK-SSI:
opgørelse rituelle omskæringer anonymiseret 20150202
Kære Torsten Brinch

Statens Serum Institut (herefter SSI) skal herved vende tilbage til din nedenstående anmodning, hvorved du ved e-mail af 26. januar 2015 har anmodet SSI om to dataudtræk i medfør af offentlighedslovens § 11.

SSI har forstået, at du anmoder om følgende to dataudtræk:

a) Dataudtræk fra det særlige register for rituel omskæring for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 vedrørende antallet af indberetninger fordelt på ydernumret (autorisations ID) på de/n læge/r, der har indberettet indgrebet.

b) Dataudtræk fra Landspatientregisteret for år 2014 vedrørende antallet af indberetninger af "rituelle omskæringer" (procedurekode KKG20) fordelt på speciallægeklinik.

SSI kan ikke imødekomme din anmodning. SSI kan som begrundelse herfor henvise til nedenstående:

Det følger af offentlighedslovens § 11, at enhver kan forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, hvis sammenstillingen kan foretages ved få og enkel kommandoer. Såfremt oplysningerne er omfattet af bl.a. offentlighedslovens § 30, gælder sammenstillingsretten kun, hvis de hensyn, der er nævnt i disse bestemmelser, kan tilgodeses gennem anonymisering eller lignende, der kan foretages ved få og enkle kommandoer.

Ved vurderingen af, om sammenstillingen og en eventuel anonymisering m.v. er for ressourcekrævende, lægges der vægt på, hvor lang tid sammenstillingen vil tage, herunder hvor kompliceret den er. Betingelsen om få og enkle kommandoer er ikke opfyldt, hvis sammenstillingen ikke kan foretages i løbet af kort tid. Betingelsen om få og enkle kommandoer vil under alle omstændigheder ikke være opfyldt, hvis den pågældende forvaltningsmyndighed selv skal foretage en nærmere vurdering af, hvilke oplysninger der skal sammenstilles med henblik på at imødekomme en anmodning om at foretage en sammenstilling.

SSI finder, at de to dataudtræk isoleret set hver især vil kunne foretages ved få og enkle kommandoer, herunder i løbet af kort tid. En imødekommelse af din anmodning vil dog efter SSI´s vurdering for begge de to dataudtræks vedkommende frembringe oplysninger, der kan være omfattet af offentlighedslovens § 30, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om

1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold og

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el. lign, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes.

For at vurdere, hvorvidt de to dataudtræk omfatter oplysninger omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 1. og/eller nr. 2., vil SSI indhente en vejledende udtalelse herom fra de omfattede personer og/eller virksomheder. Denne sagsbehandling ligger efter SSI´s vurdering ud over den ret, der følger af offentlighedslovens § 11, idet SSI således ikke kan tilgodese de hensyn til ressourceforbruget hos offentlige myndigheder, der er i bl.a. offentlighedslovens § 30, ved få og enkle kommandoer.

SSI kan på den baggrund ikke imødekomme din anmodning.

Vedlagt fremsendes dog en anonymiseret opgørelse vedrørende de to ønskede dataudtræk, dvs. henholdsvis autorisations-ID og SHAK-kode er anonymiseret.

For så vidt angår anvendelsen af operationskoden KKG20 i Landspatientregistret kan det oplyses, at der er tvivl om hvorvidt denne kode i praksis udelukkende anvendes til egentlige rituelle omskæringer. Hvis ønsket er at opgøre dette, er det vores vurdering, at operationskoden KKG20 bør opgøres for kontakter med aktionsdiagnoser af typen DZ412*.

SSI kan oplyse, at du kan klage over denne afgørelse.

Du kan sende din klage til SSI, Artillerivej 5, 2300 København S, serum@ssi.dk. Hvis din klage ikke giver SSI anledning til at ændre afgørelsen, sender SSI din klage samt denne afgørelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, jf. offentlighedslovens § 37, stk. 1, stk. 2, og stk. 5.

Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
15-02-05 15:13 TBTBTBSSI MEFK-SSI: til MWA-SUM
Kære Mathilde
Vil du ringe til mig? Vedrører offentliggørelse af oplysninger om omskæringer.
Mette Fjord Kristensen
15-02-06 11:08 TBTBTBSSI MWA-SUM: til MEFK-SSI
Kære Mette
Jeg har prøvet at ringe her til formiddag. Jeg er på kontoret til 15.30 i dag - du ringer bare.
Vh. Mathilde
15-02-06 11:17 TBTBTBSSI MEFK-SSI: til MWA-SUM
Kære Mathilde
Helle Falborg herfra har talt med Thomas Bille. Vi ville bare orientere om, at SSI i dag har sendt et dataudtræk i medfør af offentlighedslovens prg 11, der viser, at der i år 2014 blev indberettet fra 4 autorisations-id til det særlige register for rituelle omskæringer. SST er også orienteret.
Udtrækket er sendt til en borger, Torsten Brinch.
mvh Mette
15-02-06 13:26 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen,

Jeg fatter ikke en brik af hvad du skriver nedenfor om at "SSI kan ikke imødekomme min anmodning". Den datasammenstilling du vedhæfter er, så vidt jeg kan se, præcis den datasammenstilling jeg anmodede om.

Som jeg forstår fx sammenstillingen fra det særlige register, er der pr 2. februar 2015 indberettet i alt 421 rituelle omskæringer udført i 2014 til dettte register, udført under ansvar af ialt 4 forskellige læger (kendetegnet ved deres individuelle autorisationsID), -- og disse 4 læger har været ansvarlige for hhv. 272, 9, 77, og 54 af de ialt 421 indberettede omskæringer.

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
15-02-11 11:03 TBTBTBSSI TB: til SUM:
Jeg tillader mig at vende tilbage til nedenstående besvarelse fra ministeriet, idet jeg har fået nye oplysninger via aktindsigt om sagens behandling i ministeriet, se vedhæftede korrespondance mellem ministeriet og Statens Serum Institut den 20. og 21. november 2014.

Som det fremgår af denne korrespondance udtrykker ministeriet den 20. november 2014 over for Statens Serum Institut, at oplysningerne i Statens Serum Institut's e-mail af 4. juni 2014 ikke ses at besvare den forespørgsel jeg har tilsendt ministeriet ved e-mail af 27.oktober 2014.

Men, over for mig, dagen efter, den 21. november 2014, udtrykker ministeriet, i sit svar på min forespørgsel, at ministeriet "kan henholde sig" til oplysningerne givet i Statens Serum Institut's e-mail af 4. juni 2014.

Ministeriet har således tilsyneladende 'svaret' mig ved at henholde sig til oplysninger, som ministeriet vidste ikke besvarede min forespørgsel.

Jeg må på denne lidet tillidsvækkende baggrund nu bede ministeriet om en _realitets-besvarelse_ af min forespørgsel af 27.oktober 2014: om den ansvarlige læge for en drengeomskæring der udføres på private sygehuse og klinikker både har indberetningspligt til LPR, og til det særlige register.

Spørgsmålet aktualiseres i øvrigt af nylig datasammenstilling, som viser at en meget stor andel (66%) af alle drengeomskæringer udført i 2014, som er indberettet til det særlige register, er indberettet under een enkelt læges autorisationsID.

Det er nærliggende at tro at der her netop er tale om behandlings-aktivitet på een af de private klinikker, der velkendt offentligt udbyder disse behandlinger, og som kunne være omfattet af den vedrørte indberetningspligt for private hospitaler og klinikker til Landspatientregisteret for al behandling, jvf bekendtgørelsen herom.

med venlig hilsen Torsten Brinch
15-02-11 12:28 TBTB: Til: Statens Serum Institut Cc: Mette Fjord Kristensen

Jeg forventer Statens Serum Institut's svar på min nedenstående indvending mod instituttets afgørelse om aktindsigt af 23. januar 2015. Mine klagepunkter er følgende:

a) Det fremgår af afgørelsen, at min aktindsigt i "samtlige akter og aktlister for sager der vedrører indberetninger/indberetningspligten for rituelle omskæringer" uden aftale med mig og uden nærmere forklaring er blevet begrænset, således at den ikke skulle omfatte akter og aktlister for "sager vedrørende henvendelser om dataudtræk/aktindsigt i oplysninger omfattet af de nævnte indberetninger" -- en begrænsning som ikke naturligt følger af min formulering af anmodningens omfang, og som jeg stiller mig uforstående over for.

b) Med særlig henvisning til min anmodning om aktindsigt i samtlige akter og aktlister for sager der vedrører indberetninger/indberetningspligten for rituelle omskæringer til Landspatientregisteret oplyser instituttet afgørelsen, at det "ikke ses at være i besiddelse af oplysninger omfattet heraf, men alene af selve de foretagne indberetninger." Som beskrevet nedenfor fremgår det af andre kilder (se vedh. 1), at denne oplysning ikke kan være korrekt.

Til det sidste punkt kan tilføjes, at det nu fremgår af aktindsigt af nyere dato, i Sundhedsministeriets journaler, at der også foreligger korrespondance mellem ministeriet og Statens Serum Institut vedrørende indberetninger/indberetningspligten for rituelle omskæringer til Landspatientregisteret. Det fremgår yderligere, at den sagsbehandler, som har behandlet min anmodning til instituttet om aktindsigt, og herunder undladt at inddrage den nævnte korrespondance med ministeriet, har været direkte involveret i den.(se vedh.2)

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBTBSSI SUMSSI
15-02-11 15:37 TBTBTBSSI MWA-SUM: til MEFK-SSI:Kære Mette
Torsten Brinch har henvendt sig igen med spørgsmål om indberetningen af rituelle omskæringer. Jeg har skrevet et svarudkast, der er vedhæftet her. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt jeg har fanget systemet rigtigt. Kunne jeg få dig til at tjekke mit svarudkast?
På forhånd tak. Vh. Mathilde
15-02-11 15:41 TBTBTBSSI MWA-SUM: til TB:Til Torsten Brinch,
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har modtaget din henvendelse af 11. februar 2015 vedrørende indberetningspligten for rituelle omskæringer. Henvendelsen er vedhæftet denne mail. Din henvendelse vil blive besvaret snarest muligt.
Med venlig hilsen Mathilde Augusta Wahl
15-02-12 14:09 TBTBTBSSI MWA-SUM: til MEFK-SSI:Kære Mette
Kan du hjælpe med et svarudkast til borgerbrevet her? Borgeren bruger nogle koder, som jeg ikke kender til.
Vh. Mathilde
15-02-16 13:55 TBTBTBSSI MEFK-SSI: til MWA-SUM:Kære Mathilde
Jeg har forsøgt at ringe til dig vedr. disse henvendelser. Jeg er faktisk helt enig med dig i din fortolkning af regelrne, herunder jeres brev til Lægeforeningen og FAS, men problemet er, at det kan diskuteres, om det har været hensigten at oprette en sådan dobbeltregistrering. Dette er evt. problematisk rent politisk (dobbeltarbejdet), statistisk (usikkerhed om opgøreslerne), og -- ikke mindst -- rent praktisk, idet de fleste af de, der evt. vil være omfattet af denne dobbelte indberetningspligt rent faktisk ikke vil være i stand til at indberette rent teknisk (kan ikke indberette til LPR og vil heller ikke kunne få adgang hertil)! De personer her på SSI, der var med til at lave det særlige register, mener heller ikke, det har været hensigten, idet hensigten netop var at fange dem, der ikke indbrettede i forvejen... I praksis sker der derfor heller ikke dobbelt indberetning. De sidste to afsnit i dit brev er derfor måske ikke retvisende.

Det er ret teknisk, og jeg tænker derfor, om du måske kunne komme til et møde herude, hvor vi kan få talt detaljerne igennem? Jeg har vist brug for lidt teknisk backup fra Sundhedsdokumentation herfra. Jeg tænker, at "problemet" måske kan løses ved en revision af jeres brev til Lægeforeningen, således at denne ordning kun gælder de, der ikke i øvrigt er indberetningspligtige efter andre regler eller lignende. Men det er måske ikke så enkelt, idet mange af dem, der faktisk er forpligtet til indberetning til LPR, alligevel ikke kan gøre det, så problemet bliver vist ikke løst ved at sondre mellem hvor indgrebet foretages.

Der har også tidligere været usikkerhed om forskellen i rekationsmuligheder, idet der er strafhjemmel for manglende indberetning til LPR.

Mvh. Mette
15-02-16 14:11 TBMEFK-SSI: Kære Torsten Brinch

Under henvisning til din nedenstående e-mail skal det herved oplyses, at din henvendelse beklageligvis endnu ikke er færdigbehandlet.

Baggrunden herfor er, at SSI i første omgang havde forstået, at din anmodning ikke omfattede akter og aktlister for sager, der vedrører henvendelser om dataudtræk/aktindsigt i oplysninger fremkommet ved de nævnte indberetninger. SSI har efter din fornyede henvendelse den 26. januar 2015 foretaget en fornyet søgning og fremfundet et større antal sager, som er ved at blive nærmere vurderet med henblik på offentliggørelse heraf. Denne vurdering har beklageligvis taget længere tid end antaget, ligesom der har været afholdt ferie (vinterferie) hos relevante medarbejdere på SSI.

SSI vil dog hurtigst muligt og senest tirsdag den 24. februar 2015 have færdigbehandlet din anmodning.

I den forbindelse kan det oplyses, at det følger af offentlighedslovens § 39, stk. 1, at hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om aktindsigt, inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den pågældende sag. Klagen fremsendes til den myndighed, hvis sagsbehandlingstid der klages over, jf. § 39, stk. 2. Du skal således sende din klage til Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, e-mail:serum@ssi.dk . Din sag behandles under sagsnr. 15/00826.

Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
TBTBSSI SUMSSI
15-02-20 09:45 TBMEFK-SSI: Kære Torsten Brinch Vedhæftet SSI´s afgørelse af dags dato. Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
Afgørelse Akter1 Akter2 Akter3 Akter4
TBTBSSI SUMSSI
15-02-23 TBTBTBSSI Møde mellem MWA-SUM og MEFK-SSI
15-02-24 16:21 TBTBTBSSI TB: til SUM:Yderligere tillægsforespørgsel til de nedenstående (som fortsat henligger ubesvaret i ministeriet)

Indberetningspligten til Landspatientregisteret for al lægelig behandling på private hospitaler og klinikker har, jvf. bekendtgørelsen herom, hjemmel i autorisationslovens § 19, og det bestemmes således af samme lovs § 82, at manglende overholdelse af indberetningspligten er behæftet med bødestraf.

Indberetningspligten til det nye register derimod, har hjemmel i sundhedslovens § 195,stk 1, hvorfor - jvf samme lovs § 273 a -- ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte bestemmelser om straf af bøde ved overtrædelse af den således pålagte indberetningspligt. Aktindsigt hos, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, og Sundhedsministeriet har imidlertid ikke frembragt noget dokument herom.

Kan ministeriet bekræfte, at der af ministeren for sundhed og forebyggelse i forbindelse med den nye indberetningspligt IKKE er fastsat nogen bestemmelse om bødestraf, og at der således ikke er nogen sanktionsmulighed over for eventuel manglende overholdelse af indberetningspligten til det nye særlige register?

med venlig hilsen Torsten Brinch
15-02-25 14:09 TBTBTBSSI MWA-SUM: til MEFK-SSI:Kære Mette,
Tak for mødet i mandags. Ang. henvendelsen her, ville du da sende min forespørgsel videre til en med forstand på koderne?
Vh. Mathilde
15-02-27 14:54 TBTBTBSSI MWA-SUM: til HMH-SSI, Cc MEFK: Kære Henrik
Som vi talte om i telefonen, får du her en forespørgsel fra Torsten Brinch. Det er henvendelsen af 25.november 2014 jeg meget gerne vil have hjælp til.
På forhånd tak. Vh. Mathilde
15-02-27 15:01 TBTBTBSSI MWA-SUM: til TB:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har modtaget din henvendelse af 11. februar 2015. Af din henvendelse fremgik følgende:
"Jeg må på denne lidet tillidsvækkende baggrund bede ministeriet om en _realitets-besvarelse_ af min forespørgsel af 27.oktober 2014: om den ansvarlige læge for drengeomskæring der udføres på private sygehuse og klinikker både har indberetningspligt til LPR, og til det særlie register".

Ministeriet besvarede den 21.november din henvendelse af 27.oktober 2014 ved at henvise til Statens Serum Instituts svar til dig af 4.juni 2014 samt 20.november 2014.

Af bekendtgørelse nr 1073 af 6.september 2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Det betyder, at lægelig behandling på private sygehuse eller klinikker, for eksmpel omskæring af drenge, skal anmeldes til Landspatientregisteret.

Pr. 1. januar 2014 er der oprettet et centralt register for rituelle omskæringer. Registeret har hjemmel i sundhedslovens prg 195. Kravet om registrering påhviler den ansvarlige læge og omfatter omskæringer foretaget i hjemmet og på klinik.

Som svr på din henvendelse af 11.februar 2015, kan ministeriet orientere om, at drengeomskæringer udført på private sygehuse og klinikker skal indberettes til Landpatientregisteret, jf. ovenfor omtalte bekendtgørelse. I den udstrækning omskæring udføres i hjemmet eller på klinik og ikke i forvejen skal indbrettes til Landspatientregisteret, skal omskæringen indberettes til det nye register, jvf sundhedslovens prg 195.
Med venlig hilsn Mathilde Augusta Wahl
15-03-03 08:28 TBTBTBSSI TB: til MWA-SUM:Kære Matilde Augusta Wahl,

Jeg kvitterer og takker for ministeriets klare svar (Sagsnr 1305415, dok nr.1644692) . Ministeriet oplyser heri, at den nye indberetningspligt fra 1. januar 2014 til Registeret for Rituel Omskæring er betinget af, at behandlingen ikke i forvejen er omfattet af indberetningspligten til Landspatientregisteret jvf. bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007. Det kan således ikke forekomme, at der for en given rituel omskæring er indberetningspligt til begge registre.

Jeg beder ministeriet oplyse, eksemplarisk,

- om de to private klinikker "Kirurgisk Klinik v/Speciallæge T.Rasmussen", Christianshavns Torv 2, 4., 1410 København K, hhv. "Uroklinik v/Speciallæge i urologi Mowafak Yasin", Hovedvejen 154, 1. Dør 8, 2600 Glostrup, fra 1.januar 2014 således ved ministerens initiativ er pålagt indberetningspligt til Registeret for Rituel Omskæring for de rituelle omskæringer der udføres på klinikkerne, med det dataindhold der gælder for dette register og tilknyttet lægens autorisationsID, eller

- om de pågældende private klinikker ikke omfattes af den nye indberetningspligt til Registeret for Rituel Omskæring, idet klinikkerne i forvejen har indberetningspligt til Landspatientregisteret for al lægelig behandling, med oplysningerne tilknyttet klinikkens SHAK-kode, og det dataindhold der beskrives i »Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter« - kun suppleret ved ministerens initiativ fra 1.jan 2014 med en indberetningspligt af en ny tillægskode for oplysningen, om den enkelte rituelle omskæring er blevet udført af en læge, eller af en medhjælp under supervision af en læge.

Links til de nævnte klinikker:

Kirurgisk Klinik v/Speciallæge T.Rasmussen: http://cure4you.dk/597/index.php?m=7&a=e2&ei=27922

Uroklinik v/Speciallæge i urologi Mowafak Yasin http://www.uroklinik.dk/drengeoms.html
med venlig hilsen Torsten Brinch.
15-03-03 08:42 TBTB: Anmodning om datasammenstilling. Under henvisning til offentlighedslovens § 11 anmoder jeg hermed om

a) en sammenstilling af foreliggende oplysninger i det særlige register for rituel omskæring, som oplyser om antallet af records, hvor feltet DTINDGREB er inden for perioden 1.januar 2014 til 31. december 2014 og feltet ILAEGESTATUS angiver at indgrebet ikke er udført af lægen, fordelt på (GROUP BY) feltet TXAUTORISATIONSID.

b) en sammentilling af foreliggende oplysninger i Landspatientregisteret, som oplyser antallet af udførte behandlinger med procedurekode KKGV20 inden for kalenderåret 2014 hvor den dertil tilknyttede tillægskode angiver at indgrebet ikke er udført af en læge, fordelt på (GROUP BY) SHAK-kode.

med venlig hilsen Torsten Brinch
SSITBSSI SUMSSI
15-03-03 10:49 TBEEO-SSI: Kære Torsten Brinch,

Jeg henviser til din mail af 3. marts 2015, vedlagt nedenfor, og bekræfter modtagelsen. Jeg har videresendt din mail til den berøre afdeling, som vil se på din anmodning om datasammenstilling. Vi skal herefter vende tilbage med et svar. Afhængig af kompleksiteten vil vi vende tilbage snarest muligt.

Med venlig hilsen Erik Elm Olsen
SSITBSSI SUMSSI
15-03-04 11:08 TB SSITBSSI
Fra: Mathilde Augusta Wahl
Til: Mette Fjord Kristensen
Emne: VS: Forespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientreisteret

Kære Mette

Som vi talte om i telefonen, får du her borgerens henvendelse af 3. marts 2015. Jeg har vedhæftet ministeriets svar af 27. februar vedr. evt dobbeltregistrering.

Lad os tales ved.

Vh. Mathilde
15-03-06 07:11 TBSSITBSSI Fra: Mette Fjord Kristensen
Til: mwa@sum.dk
Emne: VS: Vedrørende anmeldelse til Datatilsynet, j.nr. 2014-54-0606
Hej Mathilde Her er seneste spørgsmål fra DT til anmeldelsen, som endnu ikke er besvaret. Jeg sender om et øjeblik det første spørgsmål og vores svar herpå. Mvh. Mette


Fra: Signe Astrid Bruun [mailto:sb@datatilsynet.dk]
Sendt: 15. januar 2015 11:43
Til: Mette Fjord Kristensen
Emne: Vedrørende anmeldelse til Datatilsynet, j.nr. 2014-54-0606
Kære Mette Fjord Kristensen Tak for din e-mail af 25. november 2014. Den har afklaret en del af Datatilsynets spørgsmål i relation til anmeldelsen af registeret for rituel omskæring. Datatilsynet bad i e-mail af 9. oktober 2014 SSI om at omformulere/uddybe formålsbeskrivelsen af registeret. Baggrunden for at tilsynet ønskede formålsbeskrivelsen uddybet var, som oplyst, at det ikke stod klart for Datatilsynet, hvad formålet med behandlingen var. Det står fortsat ikke Datatilsynet klart, hvad formålet er. Jeg skal derfor bede dig sende en samlet formålsbeskrivelse, som uddyber, den beskrivelse som er anført i anmeldelsesblanketten. I formålsbeskrivelsen bedes det bl.a. oplyst, hvilket ”tilsyn” der er tale om og hvilke myndigheder, der foretager tilsynet. Tilsynet skal endvidere anmode om, at formålsbeskrivelsen uddyber, hvilken ”overvågning”, der er tale om. Formålsbeskrivelsen kan blot sendes i en e-mail, så kan tilsynet sætte den ind i anmeldelsesblanketten. I anmeldelsesblanketten er det anført, at personoplysninger slettes 50 år efter optagelse i registeret. Datatilsynet skal bede om at få oplyst SSI’s overvejelser og begrundelse for denne slettefrist. Af det fremsendte brev af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremgår det, at registreringen af rituelle omskæringer omhandler registrering af omskæring af drengebørn. Datatilsynet vil på den baggrund ændre i anmeldelsens punkt 4 A, således at det fremgår, at der behandles oplysninger om ”Drengebørn der siden 1. januar 2014 er blevet rituelt omskåret.” Afslutningsvis skal jeg oplyse, at behandlingen af denne sag vil overgå til en kollega, da jeg går på barselsorlov den 16. januar 2015. Svar på denne e-mail skal derfor sendes til dt@datatilsynet.dk.
Med venlig hilsen Signe Astrid Bruun
15-03-06 07:26 TBSSITBSSI Fra: Mette Fjord Kristensen
Til: Mathilde Augusta Wahl
Cc: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV:Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register
Kære Mathilde

Her er en forklaring på diagnosekoderne til brug for borgerhenvendelsen.

Operationskode:

KKGV20 Rituel omskæring

Diagnosekode (i det her tilfælde årsag til sygehuskontakten):

DZ412 Kontakt mhp. rutinemæssig eller rituel omskæring

DZ412A Kontakt mhp rutinemæssig omskæring

DZ412B Kontakt mhp rituel omskæring

Ved indberetning til det særlige register for rituelle omskæring benyttes ikke koder. I indberetningen angives hvorvidt lægen selv udførte indgrebet eller om lægen superviserede indgrebet. I registeret tilføjes værdien "1" hvis lægen selv udførte indgrebet og "0" hvis lægen superviserede indgrebet.

Mvh. Mette Fjord Kristensen
15-03-06 07:32 TBSSITBSSI Fra: Mette Fjord Kristensen
Til: Mathilde Augusta Wahl
Emne: VS:Forespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret
Kære Mathilde

Jeg tænker, at den vel kan besvares med (endnu) en overordnet, men ultra kort beskrivelse af reglerne, så der ikke konkret tages stilling til, om der foreligger en overtrædelse af nogen regler?

Mvh. Mette
15-03-12 13:29 TBSSITBSSI From: "Mathilde Augusta Wahl" mwa@sum.dk
To:Mette Fjord Kristensen
Date:12.marts 2015 13:43
Subject:SV:Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register
Kære Mette

Tak for mailen. Som jeg skrev den 12.februar, vil jeg gerne bede Serum om et svarudkast. Jeg har vedhæftet min mail af 12.februar her samt den oprindelige henvendelse fra borgeren.

Du må meget gerne vende tilbage med et svarudkast snarest muligt.

Vh. Mathilde
15-03-12 13:40 TBSSITBSSI From:Mette Fjord Kristensen
To: "Mathilde Augusta Wahl" mwa@sum.dk
Date:12.marts 2015 13:40
Subject:SV:Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register
Kære Mathilde

Jeg forstod det sådan på mødet, at SSI skulle hjælpe med "en oversættelse af koderne", og at SUM på baggrund heraf ville besvare, derfor nedenstående mail. Men for nu at være sikker, så vil jeg spørge, om SSI skal lave et udkast til SUM's besvarelse eller om den er sendt hertil til besvarelse?

Mvh. Mette
15-03-12 13:43 TBSSITBSSI From: "Mathilde Augusta Wahl" mwa@sum.dk
To:Mette Fjord Kristensen
Date:12.marts 2015 13:43
Subject:SV:Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register
Kære Mette

Jeg vil gerne bede om, at I skriver et udkast til besvarelsen, som jeg kan sætte ind som citat i besvarelsen af borgerbrevet af 25.november 2014. Besvarelsen af borgerens henvendelse af 25. november 2014 kommer til at indgå i en samlet besvarelse af en række henvendelser om samme emne fra borgeren.

Og tak fordi du skrev tilbage hurtigt.

På forhånd tak for hjælpen.

Vh. Mathilde
15-03-12 17:24 TBEEO-SSI:Kære Torsten Brinch,

Vedlagt svar på din anmodning på aktindsigt og følgebrev.

Som det fremgår er der ikke indberettet behandlinger til LPR i 2014, hvor operationskoden er KKGV20 og hvor det er angivet at lægen kun superviserede indgrebet.

I det særlige register er der i alt indberettet fire sådanne indgreb i 2014.

Med venlig hilsen Erik Elm Olsen
SSITBSSI SUMSSI
15-03-13 00:41 TBTB:Kære Erik Elm Olsen, Jeg takker og kvitter for modtagelsen. Med venlig hilsen Torsten Brinch SSITBSSI SUMSSI
15-03-16 09:04:11 TBTB:Kære Erik Elm Olsen, Jeg har gennem aktindsigt hos Statens Serum Institut fået adgang til bl.a. den vedhæftede afgørelse i SSI's sagsnr 14-24000. Af dokumentet synes at fremgå, at der indgår indberetninger til Registeret for rituelle omskæringer af drengebørn, som i registeret findes knyttet til ydernr, og som således ikke nødvendigvis refererer til en bestemt læge. Det samme indtryk efterlades man med ved læsning af din opfølgende mail til borgeren af 15. november 2014. Kan du bekræfte/oplyse, om det forholder sig således? med venlig hilsen Torsten Brinch SSITBSSI SUMSSI
15-03-17 12:57 TBSSITBSSI From: "Mette Fjord Kristensen"
To:mwa@sum.dk
Date:17.marts 2015 12:57
Subject:SV:Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register
Kære Mathilde

Torsten Brinch har ved e-mail af 25.november 2014 stillet SUM en række spørgsmål i forbindelse med det særlige register for rituelle omskæringer, herunder hvilke koder vedr. rituelle omskæring, der kan ske indberetning under i hhv. dette register og i Landspatientregistret.

SSI kan i den forbindelse oplyse, at følgende koder anvendes i Landspatientregisteret

Operationskode:

KKGV20 Rituel omskæring

Tillægskode:

KZYB01A procedure udført under supervision af læge

KZYB02 procedure ikke udført under supervision

Diagnosekode:

DZ412 Kontakt mhp. rutinemæssig eller rituel omskæring

DZ412A Kontakt mhp rutinemæssig omskæring

DZ412B Kontakt mhp rituel omskæring

Ved indberetning til det særlige register for rituelle omskæring benyttes ikke koder. I indberetningen angives hvorvidt lægen selv udførte indgrebet eller om lægen superviserede indgrebet. I registeret tilføjes værdien "1" hvis lægen selv udførte indgrebet og "0" hvis lægen superviserede indgrebet.

Med venlig hilsen

Mette Fjord Kristensen
15-03-25 12:36 TBSSITBSSI From: "Mette Fjord Kristensen"
To:mwa@sum.dk
Date:3/25/2015 12:36:51 AM
Subject:VS: Vedrørende anmeldelse til Datatilsynet, j.nr. 2014-54-0606Kære Mathilde

Jeg er ved at lukke og overdrage sager til min afløser, og vil derfor høre om status for denne? Som drøftet på mødet har vi svært ved at få anmeldelsen igennem hos Datatilsynet, bl.a. fordi det er uklart hvad formålet er. Vi er derfor pt. meget i tvivl om hvorvidt vi skal fortsætte på det foreliggende grundlag eller om der evt. kommer fortolkningsbidrag fra jer? Som nævnt er behandlingen af personoplysninger jo allerede startet, da indsamlingen begyndte 1. januar sidste år.

Mvh. Mette Mette Fjord Kristensen
15-03-30 11:45 TBSSITBSSI Fra: Mathilde Augusta Wahl
Til:Serum
Cc: Ole Jensen
Sendt:30 marts 2015 11:45
Emne:Indberetning af omskæring

Kære SSI,

Har I mulighed for at skrive et svarudkast til borgerens konkrete spørgsmål tilindberetningspligten for de to omtalte klinikker?

I er meget velkomne til at ringe, hvis brevet eller min anmodning giver anledning til spørgsmål.

På forhånd tak.

Vh. Mathilde Mvh. Mette Mette Fjord Kristensen
15-03-31 11:14 TBSSITBSSI Fra: Henrik Mulvad Hansen Til:Mathilde Augusta Wahl
Sendt:31. marts 2015 11:14
Emne:FW:VS: Indberetning af omskæring
Vedhæftede filer: Spørgsmål fra borgeren vedr. konkrete klinikkers indberetning af omskæri.....txt

Kære Mathilde Wahl

Spørgsmålet giver ikke meget mening, men her er mit udkast til et svar til Torben Brinch.

Vi stiller ikke krav om at benytte en speciel indberetningsform, men ligestiller de to kanaler, hhv Minipas og den dedikerede indberetning for rituelle omskæringer.

Begge dele foregår via SEI, men via to forskellige skemaer. Minipas benyttes af private aktører til generel indberetning til Landspatientregisteret. Indberetning via minipas til Landspatientregisteret kræver, at man er oprettet i SKS og har en sygehuskode til formålet.

Har man ikke en sådan kan man benytte det særlige skema til indberetning af rituelle omskæringer, der alene er baseret på et autorisationsnummer, hvilket samtlige læger som udgangspunkt har.

Dermed har vi sørget for at indberetningspligten -- der gælder samtlige rituelle omskæringer -- enten kan forertages via Minipas for de aktører, der er vant til at benytte denne kanal eller via det særlige skema for indberetning af rituelle omskæringer for resten.

Det giver derfor ikke mening at tale om hvorvidt man ifaldler indberetningspligt i den ene eller den anden kanal, da valget af denne er op til indberetter.

Det vigtige er, at samtlige indgreb er indberetningspligtige og at indberetning er mulig for samtlige aktører i sundhedsdomænet ved hjælp af enten den ene eller den anden indberetningskanal.

Jeg håber at dette kan bringe dig videre

God påske

/Henrik

Henrik Mulvad Hansen
15-04-08 17:11 TBTB:Kære Erik Elm Olsen, Jeg tillader mig at påminde om nedenstående henvendelse. med venlig hilsen Torsten Brinch On Mon, 16 Mar 2015 09:04:54 +0100 Torsten Brinch wrote: SSITBSSI SUMSSI
15-04-10 14:29 TBSSI TBSSI Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Til: Mette Fjord Kristensen
Emne: Besvarelse af borgerbreve vedr. indberetning af rituel omskæring
Kære Mette,Som aftalt i telefonen, sender jeg her en kopi af ministeriets besvarelse på henvendelser af 25. november 2014, 5. december 2014, 26. januar 2015 og 24. februar 2015 fra Torsten Brinch. Vh. Mathilde
15-04-15 11:55 TBEEO-SSI:Kære Torsten, Mange tak for din mail, og din forespørgsel. Jeg vil se om jeg kan få svaret snarest muligt på dit tekniske spørgsmål. Som jurist er jeg nød til at konferer da jeg ikke er inde i den tekniske del af opsætningen /sagerne. Med venlig hilsen Erik Elm Olsen SSITBSSI SUMSSI
15-04-18 07:57 TBTB:Jeg anmoder hermed om (opdateret) aktindsigt i akter og aktliste for instituttets sagsnr. 14/17234. Instituttet gav mig ved brev af 23.januar 2015 (sagsnr 15/0071) aktindsigt i instituttets sagsnr. 14/17234, frem til og med akt nr 15 på sagen (med dok.dato 15.november 2014). Der ønskes aktindsigt i akter der er tilkommet sagen siden da, samt en opdateret aktliste. med venlig hilsen Torsten Brinch SSITBSSI SUMSSI
15-04-21 13:30 TB SSITBSSI MWA-SUM: til ASN-SUM:
Fra: Mathilde Augusta Wahl
Til: Anna Skat Nielsen
Emne: Svarudkast - Torsten Brinch ang. indberetning af omskæring

Kære Anna,

Kan du godkende svaret? Har valgt bare at henholde til Serum's svar.

Vh. Mathilde
15-04-21 15:15 TBMEFK-SSI:Kære Torsten Brinch Statens Serum Institut skal herved bekræfte modtagelsen af din e-mail af 20. april 2015 vedrørende aktindsigt i SSI´s j. nr. 14/17234. SSI forventer hurtigst muligt om senest onsdag den 29. april 2015 at træffe afgørelse i sagen. Din henvendelse behandles under j. nr. 15/03843. Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen SSITBSSI SUMSSI
15-04-23 08:49 TBTBSSITBSSI Fra: Mette Fjord Kristensen
Til: mwa@sum.dk
Cc: Henrik Mulvad Hansen; Ole Jensen
Emne: Vedr. indberetning af rituelle omskæringer
Kære Mathilde

Under henvisning til vores telefoniske samtale for et par uger siden omkring en evt. bekendtgørelse for indberetningsordningen kan SSI oplyse følgende: Vi ser frem til en afklaring af de forskellige spørgsmål, som ordningen med indberetning af rituelle omskæringer, har rejst, herunder i relation til Datatilsynet. Måske vi hurtigst muligt skulle mødes - evt. også med SST omkring det mere sundhedsfaglige - og drøfte de forskellige overordnede problemstillinger op processen fremadrettet? Mht. dit spørgsmål om antallet af sundhedspersoner, der ikke indberetter til LPR, kan SSI henvise til følgende: LPR indeholder behandlingssteders indberetning af oplysninger om personer, der har været til undersøgelse eller været indlagt på et offentligt sygehus (behandlingssted). Herudover skal læger indberette oplysninger til LPR om lægelig behandling af patienter på private sygehuse eller klinikker i medfør af bekendtgørelse nr. 1073 fra 2007. De eneste, der er undtaget indberetningspligt til LPR, er således de læger, der er dækket af sygesikringsoverenskomsten - det vil sige læger i almen praksis. Disse læger skal derfor ikke indberette til LPR og har i de fleste tilfælde heller ikke en sygehuskode, som er nødvendig for at indberette til LPR. Disse læger skal således indberette via den mere simple indberetningsblanket til dette formål baseret på autorisationsid i SEI. SSI har en nøjagtig kopi af yderregisteret og kender dermed antallet af læger omfattet af sygesikringsoverenskomsten. Hvor stor en andel af denne population, der kunne tænkes at udføre rituelle omskæringer (og dermed er indberetningspligtige til det Særlige register) er dog "best guess" - alle læger med en autorisation kan i princippet foretage dette indgreb eller overvåge at en anden foretager det.

Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen
15-04-25 12:09 TBTBSSITBSSI TB: til MWA-SUM: Kære Mathilde Augusta Wahl,
(Under henvisning til nedennævnte svar fra ministeriet (også her vedhæftet).)

Vedr. mit spørgsmål af 25. november 2014: Jeg takker for ministeriets oplistning af visse koder der anvendes i forbindelse med den i forvejen eksisterende indberetningspligt til LPR. Som det fremgår af spørgsmålet kender jeg disse koder i forvejen, og de bringer desværre ikke ministeriet frem til et svar på mit spørgsmål.

Mit spørgsmål af 25. november 2014 vedrører, hvorledes området for den nye indberetningspligt, jvf ministeriets brev af 16. december 2013, er defineret. Af brevets tekst fremgår, at det ved indberetning af et indgreb til det nye register registreres "at der er tale om en rituel omskæring". Men det angives ikke i brevet, hvilke kriterier der afgør, om en omskæring er en rituel omskæring, dvs hvorledes 'rituel omskæring' er defineret i kontekst af den nye indberetningspligt. Det er det jeg beder ministeriet oplyse.

Jeg takker for ministeriets bekræftelse af oplysningen fra Statens Serum Institut, om at indberetning til det nye register ikke er betinget af patientens alder. Dette fremgår ikke klart af ministeriets brev af 16.december 2013, hvori den nye indberetningspligt er udmeldt til Lægeforeningen, FAS, og PLO. Visse formuleringer i brevet vil nærliggende kunne misforstås, som at den udmeldte nye indberetningspligt er betinget af patientens alder, og ikke vedrører rituel omskæring af voksne. Brevet kommer under overskriften "Indberetning af rituelle omskæringer af drengebørn", og i brevets tekst tales der for eksempel om, at der ved indberetningen registreres "CPR-nummer for barnet".

Jeg takker også for ministeriets oplysning om, jvf. reference i sundhedslovens § 195,stk 1 til 'praktiserende sundhedspersoner', at dette led vedrører læger som yder efter overenskomst- Læger som yder efter overenskomst er således omfattet af den nye indberetningspligt, hjemlet i denne bestemmelse. Jeg beder ministeriet oplyse, om dette skal forstås, som at kun rituelle omskæringer, der ydes efter overenskomst af sådanne læger, er indberetningspligtige, eller om indberetningspligten også omfatter rituelle omskæringer, som sådanne læger ikke yder efter overenskomst.

med venlig hilsen Torsten Brinch
15-04-26 22:27 TB SSITBSSI ASN-SUM: til MWA-SUM:
Fra: Anna Skat Nielsen
Til: Mathilde Augusta Wahl
Emne: Sv: Svarudkast - Torsten Brinch ang. indberetning af omskæring

Kære Mathilde,

Jeg er enig, men foreslår, at der henvises til de relevante bekendtgørelser, som regulerer indberetningspligten. Fornyet forelægges må gerne ske via Captia.

Hilsen Anna
15-04-28 09:27 TBTBSSITBSSI TB: til MWA-SUM:Kære Mathilde Augusta Wahl
Jeg takker for det den 23.april 2015 tilsendte materiale, vedrørende min aktindsigtsanmodning af 8. april 2015.

Jeg savner i materialet et dokument, som i den offentliggjorte postliste for perioden 27.marts-6.april 2015: http://www.sum.dk/Om-ministeriet/Postlister/~/media/01Postlister/2015/April/Udgaaende/07042015udgaaendepost.ashx angives, som et udgående dokument med brevdato 31-03-2015, journaliseret med dokumentID 1680962 på sagsnr 1305415.

Dokumentet's titel, "Svar på borgerens brev af 3. marts 2015" ifølge postlisten, antyder en tilknytning til min henvendelse af 3.marts 2015 til ministeriet(dokument ID 1658541 i sagen). Men jeg har ikke modtaget svar fra ministeriet på denne henvendelse.

Dokumentet, dokumentID 1680962, ses også indført i journalsystemet ifølge den tilsendte "Sagsliste Med parter og dokumenter" for sagsnr 1305415, men der ikke med noget selvstændigt aktnr, i stedet med aktnr 0, som en slags bilag, og som sagt savnes dokumentet i de tilsendte akter.

Jeg beder dig sende mig en kopi af det nævnte dokument.

Jeg bemærker iøvrigt, at det fremgår af materialet, at ministeriet internt over for Statens Serum Institut har givet udtryk for at der med den nye indberetningspligt, således som den er blevet udmeldt, formelt i et vist omfang faktisk er oprettet en dobbbeltregistrering, idet private hospitaler og klinikker, som i forvejen var pligtige til at indberette al behandling til Landspatientregisteret med det dataindhold der fremgår af den gældende beskrivelse af »Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter«, ved udmeldingen ved brev af 16.december 2013 også blev omfattet af en særskilt indberetningspligt for behandlinger af typen 'rituel omskring' til et nyt register, med det særlige og reducerede dataindhold der gælder for indberetningen til dette register.

Jeg noterer, at ministeriet modsat (ved dit brev til mig af 27.februar 2015 (dokumentID 1644692)), eksternt over for mig uden nogen kvalifikation eller forklaring efterfølgende har oplyst at den udmeldte indberetningspligt til det nye register er betinget af, at der ikke i forvejen foreligger en indberetningspligt for den pågældende behandling til Landspatientregisteret.

Dette kommer i halen på ministeriets mail af 21. november 2014 i samme sag og vedrørende samme spørgsmål, hvor ministeriet som 'svar' på spørgsmålet 'henholdt sig' til en mail fra Statens Serum Institut, som ministeriet internt og overfor Statens Serum Institut havde givet udtryk for ikke besvarede mit spørgsmål.

I begge tilfælde har oplysningerne jeg har modtaget fra ministeriet på forespørgslen således været i strid med kendsgerninger, som ministeret har været bekendt med, hvilket jeg kun har kunnet konstatere ved efterfølgende at søge om aktindsigt i sagernes behandling. Det finder jeg ikke tilfredsstillende.

Jeg har derfor tilladt mig at Cc denne mail til Julie Cederholm, som jeg formoder er din (og Mie Saabye's) overordnede.

med venlig hilsen Torsten Brinch
15-04-28 10:36 TB:Til: Statens Serum Institut Cc: Ministeriet for sundhed og forebyggelse til orientering

Det fremgår af vedhæftede mail af 16.februar 2015, fra Statens Serum Institut til Ministeriet for sundhed og forebyggelse, at instituttet har aktuelt kendskab til, at 'mange af dem, der faktisk er forpligtet til indberetning til LPR, alligevel ikke kan gøre det'.

Det fremgår videre, at de aktører, der er omfattet af den nævnte indberetningspligt, jvf. bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 , ifølge instituttets opfattelse evt. "rent faktisk ikke vil være i stand til at indberette rent teknisk (kan ikke indberette til LPR og vil heller ikke kunne få adgang hertil)!"

Jeg beder instituttet oplyse, hvorledes denne tekniske/juridiske tilstand harmonerer med ministeren for sundhed og forebyggelses svar af 1.juli 2014:

- på spm 849 SUU (alm del), hvori ministeren oplyser at "Statens Serum Institut har henvist til, at der er indberetningspligt for al lægelig behandling, herunder operationer, uanset om behandlingen er offentlig eller privat finansieret (egenbetaling, forsikrings-betaling mv.), når behandlingen finder sted på private sygehuse eller klinikker, jf. bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private s ygehuse og klinikker", og

- på spm 855 SUU (alm del), hvori ministeren for sundhed og forebyggelse udtaler sin klare intention med den pågældende indberetningspligt: "I de situationer, hvor læger er forpligtede til at indberette operationer m.v., jf. også min besvarelse af SUU spørgsmål nr. 849, forventer jeg selvfølgelig, at det sker."

med venlig hilsen Torsten Brinch
TBSSITB SUMSSI
15-04-30 08:51 MEFK-SSI:Til Torsten Brinch SSI bekræfter herved modtagelsen af din nedenstående henvendelse vedr. indberetning af rituelle omskæringer. SSI forventer at besvare din henvendelse hurtigst muligt. Din sag behandles under j. nr. 14/19281, hvortil du bedes henvise ved evt. fremtidige henvendelser. Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen TBSSITBSUMSSI
15-04-30 09:05 TBMEFK-SSI:Under henvisning til din nedenstående e-mail fremsendes herved SSI´s afgørelse af dags dato. (akter fremsendt) Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen SSITBSSI SUMSSI
15-04-30 09:13 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen, Jeg takker og kvitterer for modtagelsen. med venlig hilsen Torsten Brinch SSITBSSI SUMSSI
15-05-06 16:39 TBEEO-SSI:Kære Torsten Brinch, Jeg henviser til min mail af 15. april 2015 og beklager forsinkelsen.

Jeg har fået oplyst fra afdelingen, at data der Indberettes til Landspatientregisteret sker det via sygehuskoder (SHAK) der kan være personlige, men også omfatte det samlede sygehus eller den enkelte læge eller alle i den pågældende klinik.

Sker indberetning til det særlige register for omskæring af drenge benyttes autorisationsid, som altid er personlig.

Det bemærkes, at vi generelt ikke leverer data på et niveau, hvor man kan identificere indberetter direkte.

Jeg beklager, hvis mit svar fra Region Hovedstaden, som du henviser til ikke har været helt korrekt eller kan misforstås i denne konkrete sammenhæng.

Med venlig hilsen Erik Elm Olsen
SSITBSSI SUMSSI
15-05-06 17:08 TBTB:Kære Erik Elm Olsen, Jeg takker for oplysningerne. Som du beskriver det, er også hvordan jeg forstod at systemet er indrettet, vedr. hvilken slags operatør-ID indberetningerne til LPR, hhv til det særlige register, 'hænges op på'. Jeg vil kontakte den pågældende borger og underrette ham om den rette sammenhæng.

Naturligvis kan I ikke levere data, således at de enkelte indberettere kan identificeres direkte fra de udleverede data, og i særdeleshed ikke når der som her er tale om indgreb, som der er stor vrede i dele af befolkningen over, at børn bliver udsat for, i strid med den minimumsbeskyttelsesstandard for samtykke-inhabile der i øvrigt gælder i dansk sundhedsret.

med venlig hilsen Torsten Brinch
SSITBSSI SUMSSI
15-05-07 09:10 TB SSITBSSI MWA-SUM: til TB:Kære Torsten Brinch, Se venligst vedhæftede svar på din henvendelse af 28. april 2015. Med venlig hilsen Mathilde Augusta Wahl
15-05-07 09:46 TBEEO-SSI:Kære Torsten,

Tak for din tilbagemelding.

Du behøver ikke foretage dig videre i forhold til den pågældende anden anmoder om oplysninger. Jeg skal nok sende ham en kopi af svaret til dig. Det er kun rimeligt at han får de nye korrigerede oplysninger.

Mvh Erik Elm Olsen
SSITBSSI SUMSSI
15-05-08 15:30 TB SSITBSSI MWA-SUM: til TB:Kære Torsten Brinch,
Se venligst vedhæftede svar på din henvendelse af 25. april 2015.
Med venlig hilsen Mathilde Augusta Wahl
15-05-10 11:05 TB SSITBSSI TB: til MWA-SUM:
Ministeriet skrev:
>Torsten Brinch skrev:
>>det angives ikke i brevet .. hvorledes 'rituel omskæring' er defineret i kontekst af af den
>>nye indberetningspligt. Det er det jeg beder ministeriet oplyse.
>Ministeriet kan i den forbindelse oplyse, at området for rituel omskæring ikke er
>defineret i ministeriets brev af 16. december 2013. Af Sundhedsstyrelsens notat
>"Omskæring af drenge" fra 2013 er omskæringen defineret i afsnit 2 som "et kirurgisk
>indgreb, hvor forhuden af penis skæres bort".

Jo tak. Jeg må gå ud fra, at ministeriet er klar over at det ikke rækker til en definition af 'rituel omskæring', i kontekst af den nye indberetningspligt.

Af tidligere svar fra sundhedsministre til Folketinget er det fremgået, at det er en betingelse for at betegne et indgreb af det nævnte anatomiske omfang som en 'rituel omskæring', at der ikke er tale om behandling af en sygdom, skade eller anden tilstand, som kan ligestilles hermed. Jeg går ud fra, at denne sprogbrug er uændret i ministeriet.

Til nærmere afgrænsning af området for rituel omskæring beder jeg ministeriet oplyse konkret, hvorvidt en omskæring er omfattet af den nye indberetningspligt, når hovedformålet(diagnosen/indikationen) for indgrebets gennemførelse er een af disse:


a) almindelig fremme af hygiejne og sundhed (rutine omskæring)
b) profylaktisk terapi (mod fx. HIV)
c) at indgå som rite i et religiøst ritual
d) at forandre penis udseende ud fra kulturelt betinget præference

Jeg bemærker, at ministeriet har ladet mit andet spørgsmål være helt ubesvaret: om sundhedslovens § 195, stk 1 giver hjemmel til at pålægge praktiserende sundhedspersoner indberetningspligt for andre ydelser end sådanne, som de yder efter overenskomst. Der har så vidt jeg ved ikke eksisteret overenskomst med nogen praktiserende sundhedsperson på området rituel omskæring siden 2003.

Jeg har noteret mig at ministeriet er opmærksom på en anden problemstilling i forbindelse med hjemlen, og er ved at undersøge løsningsmulighederne nærmere.

med venlig hilsen Torsten Brinch


On Fri, 8 May 2015 15:30:36 +0200
Mathilde Augusta Wahl wrote:

> Kære Torsten Brinch,
> Se venligst vedhæftede svar på din henvendelse af 25. april 2015.<..>
15-05-10 11:23 TB SSITBSSI TB: til MWA-SUM: Kære Mathilde Augusta Wahl
Tak for opklaringen. Uden at kende baggrunden, teknisk eller designmæssigt, for at udtrukne postlister for udgående post inkluderer foreløbige dokumenter, som ikke er gået ud, synes det mig umiddelbart uhensigtsmæssigt. Det var måske noget I kunne få CSC Danmark A/S til at kigge på.

med venlig hilsen Torsten Brinch

On Thu, 7 May 2015 09:10:35 +0200 Mathilde Augusta Wahl wrote:


> Kære Torsten Brinch,
> Se venligst vedhæftede svar på din henvendelse af 28. april 2015.
> Med venlig hilsen
> Mathilde Augusta Wahl
15-05-12 13:59 TBTBSSITBSSI Fra: Mette Fjord Kristensen
Til: mwa@sum.dk
Cc: Henrik Mulvad Hansen; Line Pallisø Bornø; Ole Jensen
Emne: VS: Vedr. indberetning af rituelle omskæringer
Prioritet: Høj
Kære Mathilde

Under henvisning til nedenstående skal jeg venligst spørge til status. Som tidligere oplyst ser SSI frem til en snarlig afklaring af de forskellige spørgsmål, som ordningen har rejst, herunder ikke mindst en afklaring ift. den endnu ikke godkendte anmeldelse til Datatilsynet. Sidstnævnte er som også tidligere nævnt særligt uhensigtsmæssig, da enhver behandling af følsomme personoplysninger som bekendt kræver godkendelse, dvs. også selve indsamlingen. På det foreliggende grundlag anses det for tvivlsomt, om SSI overhovedet bør opretholde ordningen. Sagen er yderligere presserende, da SSI netop har modtaget en forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen omkring udlevering af oplysninger fra registret til brug for en konkret tilsynssag. Denne sag vil vi meget drøfte med jer hurtigst muligt. SSI deltager gerne i et snarligt møde, hvor de forskellige problemstillinger kan drøftes, herunder evt. alternative indberetningsmåder - såfremt indberetningsordningen ønskes opretholdt - da en selvstændig indberetningsordning med egen bekendtgørelse måske ikke er det mest hensigtsmæssige.

Mvh. Mette
15-05-19 14:28 TBTBSSITBSSI Fra: Ole Jensen [mailto:OLJ@ssi.dk]
Til: Mathilde Augusta Wahl
Cc: Mette Fjord Kristensen
Emne: VS: Vedr. indberetning af rituelle omskæringer
Prioritet: Høj
Kære Mathilde,

Har I fået set på denne? Mvh. Ole, SSI, Dir.sekr.
15-05-19 14:31 TBTBSSITBSSI Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk] Sendt: 19. maj 2015 14:31 Til: Ole Jensen; Mette Fjord Kristensen Emne: SV: Vedr. indberetning af rituelle omskæringer

Kære Ole, Ja, det har vi. Jeg er ved at lave en indstilling til ministeren om sagen. Jeg indkalder til et møde i ministeriet hvor vi kan drøfte det nærmere. Er er dage, hvor du Mette har bedst mulighed for at deltage? Vh. Mathilde
15-05-19 5:34:51 AM? TBTBSSITBSSI From:"Mette Fjord Kristensen"
To:"Henrik Mulvad Hansen"
Date: 5/19/2015 5:34:51 AM
Subject: VS: Vedr. indberetning af rituelle omskæringer
t.o.
Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Sendt: 19. maj 2015 14:31
Til: Ole Jensen; Mette Fjord Kristensen
Emne: SV: Vedr. indberetning af rituelle omskæringer


Kære Ole, Ja, det har vi. Jeg er ved at lave en indstilling til ministeren om sagen. Jeg indkalder til et møde i ministeriet hvor vi kan drøfte det nærmere. Er er dage, hvor du Mette har bedst mulighed for at deltage? Vh. Mathilde
15-05-21 08:21 TBTBSSITBSSI Fra: Ole Jensen [mailto:OLJ@ssi.dk]
Til: Mathilde Augusta Wahl
Cc: Mette Fjord Kristensen; Henrik Mulvad Hansen
Emne: Var det ikke i dag, torsdag, kl. 15.30 vi snakkede om i går??? Mvh. Ole, SSI
Prioritet: Høj
15-05-21 08:31 TBTBSSITBSSI Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Til: Ole Jensen
Emne: SV: Var det ikke i dag, torsdag, kl. 15.30 vi snakkede om i går??? Mvh. Ole, SSI

Jeg har sendt en opdatering – beklager fejlen.
15-05-21 08:47 TBTBSSITBSSI Fra: Ole Jensen [mailto:OLJ@ssi.dk]
Til: Mathilde Augusta Wahl
Emne: SV: Var det ikke i dag, torsdag, kl. 15.30 vi snakkede om i går??? Mvh. Ole, SSI

Helt ok. Henrik kan ikke i dag, men Mette og jeg kan. Mette er dog presset på hentning af børn, så kan du se på muligheden for at starte enten kl. 15 eller blot 15.15? Mvh. Ole
15-05-21 08:53 TBTBSSITBSSI Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Til: Ole Jensen
Emne: SV: Var det ikke i dag, torsdag, kl. 15.30 vi snakkede om i går??? Mvh. Ole, SSI

Det kan vi desværre ikke. Men I er også velkomne kl. 13.30 hvis det passer bedre?.
15-05-21 11:28 TBTBSSITBSSI Fra: Ole Jensen
Til: Mathilde Augusta Wahl
Cc: Mette Fjord Kristensen; Marie-Louise Paludan
Emne: SV: Var det ikke i dag, torsdag, kl. 15.30 vi snakkede om i går??? Mvh. Ole, SSI

Kære Mathilde, 13.30 er perfekt – jeg har andet møde i dep. kl. 14. Vi tager lige Marie-Louise med på en lytter også – ny jurist, der er ved at blive kørt ind i sagerne på SSI. Hvor skal vi være? Mvh. Ole
15-05-21 03:22 AM? TBTBSSITBSSI From:"Mette Fjord Kristensen"
To: "Henrik Mulvad Hansen"
Date:5/21/2015 3:22:24 AM
Subject:VS: Var det ikke i dag, torsdag, kl. 15.30 vi snakkede om i går??? Mvh. Ole, SSI

Hej Henrik Kan forstå, du nok ikke kan i eftermiddag? Var det en ide, at Thomas deltog og forklarede om selve anmeldelsesproceduren, altså hvorfor anmeldelsen endte med at medtage de forskellige formål, som ikke fremgår af brevet (eller hvorfor SSI mener, der er behovet), samt det mere tekniske omkring hvad der indberettes og hvilke muligheder, der er? Mvh. Mette
15-05-27 09:12 TBTB:Under henvisning til offentlighedslovens § 11 anmoder jeg om

a) en sammenstilling af foreliggende oplysninger i det særlige register for indberetning af rituel omskæring, som oplyser om det registrede antal udførte behandlinger, opgjort månedtligt efter tidspunktet for behandlingens udførelse, for perioden siden 1.januar 2014.

b) en tilsvarende sammenstilling for samme periode, af de foreliggende oplysninger i Landspatientregisteret, som oplyser om det registrede antal udførte behandlinger med behandlingskode KKGV20 (rituel omskæring), opgjort månedtligt efter tidspunktet for behandlingens udførelse.

Jeg skal yderligere oplyse, at jeg ved anmodningen ønsker at opdatere/supplere den vedhæftede datasammenstilling, som jeg tidligere har modtaget fra instituttet, med data fra de senere tilkomne indberetninger.

med venlig hilsen Torsten Brinch
SSITBSSI SUMSSI
15-05-28 14:03 TBMEFK-SSI:Kære Torsten Brinch Statens Serum Institut skal herved bekræfte modtagelsen af din anmodning af 27. maj 2015 om dataudtræk fra "Registret for rituelle omskæringer af drenge" og Landspatientregistret. Statens Serum Institut forventer hurtigst muligt og senest tirsdag den 12. juni 2015 at have færdigbehandlet din henvendelse. Din sag behandles under 15/04637. Med venlig hilsen Mette Fjord Kristensen SSITBSSI SUMSSI
15-05-28 14:03 TBSSITBSSI TB: til DT:
Jeg beder tilsynet oplyse om status for sagen j.nr. 2014-54-0606 fortsat er, at der ikke er indkommet nye akter på sagen, siden instituttets anmodning af 27. januar til Statens Serum Institut om at fremsende yderligere oplysninger vedr. den anmeldte databehandling af data i det nye register for rituel omskæring. Såfremt der skulle være kommet nye akter til sagen beder jeg om aktindsigt i disse.

Til den foreliggende anmeldelse vil jeg iøvrigt gerne komme med følgende kommentarer:

a) Statens Serum Institut har oplyst over for mig, at indberetningspligten til det nye register ikke er betinget af patientens alder, hvilket Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efterfølgende på min forespørgsel har bekræftet. Den måde ministeriet har udmeldt den nye indberetningspligt i brev af 16.december 2013 har nærliggende givet anledning til den forståelse at den kun skulle gælde rituelle omskæringer af børn, men hensigten har altså været at registrere, så godt som muligt alle rituelle omskæringer, uanset patientens alder ved indgrebets gennemførelse. Det er således ikke korrekt som der nu står i anmeldelsen, at registeret indeholder data om _drengebørn_ som efter 1. januar 2014 er blevet rituelt omskåret. Det bør retteligt beskrives som _personer_, som efter 1.januar 2014 er blevet rituelt omskåret.

b) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst over for mig, at indberetningspligten til det nye register er betinget af, at den udførte rituelle omskæring ikke i _forvejen_ er indberetningspligtig jvf Bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker. Det nye register skal således kun indeholde data om personer som efter 1. januar 2014 er blevet rituelt omskåret, såfremt omskæringen ikke er foretaget på de private hospitaler og klinikker, som efter bekendtgørelsen i forvejen har indberetningspligt til Landspatientregisteret for alle behandlinger der foretages på behandlingsstedet.

c) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst over for mig, at indberetningspligten til det nye register, jvf dens angivne hjemmel i sundhedslovens prg 195 stk 1, gælder for omskæringer der foretages af 'praktiserende sundhedspersoner', og at dette udtryk skal forstå som sundhedspersoner som yder efter overenskomst. Omskæringer der udføres af læger som ikke yder efter overenskomst er således (~desværre) ikke indberetningspligtige til det nye register, jvf. begrænsningerne i hjemlen. Ministeriet har oplyst mig, at det er blevet opmærksom på dette forhold, og er ved at undersøge løsningsmulighederne nærmere.

d) Ønsket om den nye indberetningspligt har baggrund bl.a. i et udtryk ønske fra Sundhedsstyrelsen om at få et bedre datagrundlag end det eksisterende, til videnskabelig opfølgning af evt. senskader efter rituel omskæring. Med den i anmeldelsen angivne slettefrist på 50 år, vil der kunne blive vanskeligheder med at opnå dette formål, for så vidt angår, senfølger hos midaldrende eller ældre mænd.

e) Det angives i anmeldelsen at der skal ske behandling af følsomme data vedr. religiøst tilhørsforhold. Men der indgår i registeret ikke oplysninger om patientens religiøse tilhørsforhold. Ved registreringen sker der kun registrering af, at patienten er blevet rituelt omskåret. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at der ikke i forbindelse med en rituel omskæring skal være nogen særlig grund til omskæringen, fx. kosmetisk eller religøst. Der kan således ikke fra de registrerede oplysninger sluttes noget om patientens religiøse tilhørsforhold. Alene af den grund at langt de fleste rituelle omskæringer foretages på børn under 1 år, er det vanskeligt at se, hvorledes der om disse patienter kan siges at være registreret nogen om et religiøst tilhørsforhold.

med venlig hilsen Torsten Brinch
15-06-01 13:38 TB TBSSITB: til MWA-SUM:
Kære Matilde Augusta Wahl,
Ved mail af 7. maj 2015 meddelte ministeriet, at det forventede snarest at kunne sende et svar til mig på min nedenstående henvendelse af 3.marts 2015. Henvendelsen er fortsat ubesvaret.

I henvendelsen beder jeg ministeriet oplyse, om det forholder sig således, at rituelle omskæringer udført på de private klinikker "Kirurgisk Klinik v/Speciallæge T.Rasmussen" og "Uroklinik v/Speciallæge i urologi Mowafak Yasin" i forvejen har været indberetningspligtige, jvf. bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007, til Landspatientregisteret, -- og dermed ikke omfattes af indberetningspligten, jvf. ministeriets brev til lægeforeninger af 16.december 2013, fra 1. januar 2014, til det supplerende nye Register for Rituel Omskæring.

Jeg vil gerne bede om oplysning også for så vidt angår de rituelle omskæringer der udføres på den private klinik "Kirurgisk Klinik Amager v/Kim_Jensen".

med venlig hilsen Torsten Brinch

On Tue, 3 Mar 2015 08:28:27 +0100
Torsten Brinch wrote:

> Kære Matilde Augusta Wahl,
>
> Jeg kvitterer og takker for ministeriets klare svar (Sagsnr 1305415, dok nr.1644692) . Ministeriet oplyse<..>
15-06-05 09:12 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen, Jeg beder instituttet oplyse om det forventer at kunne færdigbehandle min anmodning inden for 7 arbejdsdage efter modtagelsen, jvf. offentlighedslovens § 36, og skal for en god ordens skyld erindre insituttet om dets forpligtelse efter loven, til at give underretning om grunden til fristoverskridelsen, såfremt færdigbehandling inden for denne frist undtagelsevis ikke er mulig. med venlig hilsen Torsten Brinch SSITBSSI SUMSSI
15-06-08 17:42 TBTB:Til: Nils C. Strandberg Pedersen Cc: Mette Fjord Kristensen Klage over manglende underretning: Normal-fristen, jvf. offentlighedslovens § 36, for myndighedens færdigbehandling af min anmodning om datasammenstilling er overskredet, uden at instituttet har givet mig den den lovpligtige underretning om grunden til fristoverskridelsen. Jeg skal hermed klage over dette forhold. med venlig hilsen Torsten Brinch SSITBSSI SUMSSI
15-06-09 14:03 TBMEFK-SSI:Kære Torsten Brinch Vedhæftet Statens Serum Instituts afgørelse af dags dato. Med venlig hilsen Mette Fjord KristensenSSITBSSI SUMSSI
15-06-09 14:09 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen, Jeg kvitterer for modtagelsen af afgørelsen. med venlig hilsen Torsten BrinchSSITBSSI SUMSSI
15-06-09 20:24 TBTB:Under henvisning til offentlighedslovens § 11 anmoder jeg om en sammenstilling af foreliggende oplysninger i det særlige register for indberetning af rituel omskæring, som oplyser om antallet af poster i registeret.SSITBSSI SUMSSI
15-06-11 10:31 TBMEFK-SSI:Statens Serum Institut (SSI) bekræfter herved modtagelsen af din e-mail af 9. juni 2015, hvori du anmoder om "en sammenstilling af foreliggende oplysninger i det særlige register for indberetning af rituel omskæring, som oplyser om antallet af poster i registret".

SSI skal i den anledning anmode dig om at præcisere din anmodning, idet SSI ikke umiddelbart kan vurdere, hvilke oplysninger, du ønsker. Du bedes rette henvendelse til nedenstående - gerne telefonisk.

SSI kan endvidere henvise til det i afgørelse af 9. juni 2015 til dig anførte, hvorefter det er SSI´s vurdering, at offentlighedslovens regler, herunder om retten til dataudtræk i medfør af offentlighedslovens § 11, ikke gælder i de tilfælde, hvor en forvaltningsmyndighed indebærer en indtægt på grundlag af salg af det pågældende materiale, hvilke bl.a. er tilfældet for så vidt angår de oplysninger, der umiddelbart ses omfattet af din henvendelse.
TBTBSSI SUMSSI
15-06-11 11:14 TBTB:Jeg ønsker resultatet af at udføre SQL kommandoen SELECT COUNT(*) på tabellen (eller tilsvarende ord afhængig af den SQL-dialekten der anvendes i den pågældende database). Resultatet er et enkelt tal. Det vil tage 5 minutters arbejde for en af jeres medarbejdere med forstand derpå, at trække tallet og sende det til mig. SSITBSSI SUMSSI
15-06-11 14:44 TBMEFK-SSI:SSI bekræfter herved modtagelsen af din nedenstående e-mail. SSI forventer at træffe endelig afgørelse i sagen snarest og senest torsdag den 18. juni 2015. Det kan oplyses, at det følger af offentlighedslovens § 39, stk. 5, at hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om aktindsigt, inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den pågældende sag. Klagen fremsendes til den myndighed, hvis sagsbehandlingstid der klages over, jf. § 39, stk. 2. Du skal således sende din klage til Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, e-mail: serum@ssi.dk .TBTBSSI SUMSSI
15-06-11 15:15 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen Jeg takker for bekræftelsen. Det kan oplyses, at det følger af offentlighedenslovens § 36, stk. 2, at hvis det ikke er muligt for myndigheden at færdigbehandle en anmodning om aktindsigt inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, skal den der har anmodet om aktindsigt underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen forventes færdigbehandlet. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med behandlingen af anmodninger om sammenstilling af oplysninger, jvf offentlighedenslovens § 36, stk. 2. Da min anmodning er sendt med mail og modtaget i Statens Serum Instituts indbakke den 9. juni 2015, udløber 7-dages fristen den 16. juni 2015. SSITBSSI SUMSSI
15-06-11 16:15 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen (Cc: Nils C. Strandberg Pedersen , Til nedenstående skal jeg bemærke at der, uanset SSI's vurdering, skal være adgang til datasammenstilling. SSI har i den forbindelse henvist til Forskerservice som eneste alternativ outlet. Det elektroniske ansøgningsskema til data ad denne kanal, indeholder p.t. ikke mulighed for afkrydsning af den datakilde min anmodning vedrører, idet den slet ikke indgår i skemaet. Desuden indgår der i skemaet et obligatorisk felt, som skal udfyldes enten med ansøgerens SOR-nr (ID i Sundhedsvæsenets Organisationsregister) eller med ansøgerens P-nr (nr tilknyttet virksomhedens CVR-nummer i CVR-registeret). Dette kan ikke med rimelighed for indeværende anvises som alternativ vej for private borgere til datasammenstilling efter offentlighedsloven. Jeg skal igen bemærke at den sammenstilling jeg ønsker, kan dannes med een simpel kommando, en af de simpleste kommandoer man kan tænke sig, og at sammenstillingen resulterer i et enkelt tal, som en af jeres medarbejdere kan fremskaffe på 5 minutter. Jeg anmoder derfor Statens Serum Institut om at gøre fornuftig brug af muligheden for at afslutte sagsbehandlingen af min anmodning på meget kort tid. SSITBSSI SUMSSI
15-06-12 14:48 TBTB:Kære Mette Fjord Kristensen, (Cc: Nils C. Strandberg Pedersen , Jeg skal igen gøre opmærksom på, at min anmodning om datasammenstilling kan imødekommes af instituttet med minimalt tidsforbrug, med een simpel kommando, og, desuden, at den datasammenstilling, som kommandoen resulterer i, består af blot eet enkelt tal, et formodentlig trecifet heltal, som ikke er personhenførbar, hverken på patient eller behandlerside, idet tallet udelukkende oplyser om antallet af gjorte indberetninger til Registeret for Rituel omskæring til dato. Jeg skal oplyse, at en evt henvendelse til Folketingets ombudsmand i forbindelse med instituttets evt afvisning af min anmodning, vil udløse et behov for at Statens Serum Institut oplyser, hvilken indtægt instituttet aktuelt indebærer på grundlag af salg af data og personoplysninger fra Registeret for Rituel omskæring, og med hvilken hjemmel og tilladelse fra Datatilsynet. Men, det kan vi bare se på til den tid, hvis det blive aktuelt. SSITBSSI SUMSSI
15-06-15 18:27 TBTB:Til: Nils C. Strandberg Pedersen Cc: Mette Fjord Kristensen Klage over manglende underretning: Normal-fristen, jvf. offentlighedslovens § 36, for myndighedens færdigbehandling af min anmodning om datasammenstilling er overskredet, uden at instituttet har givet mig den den lovpligtige underretning om grunden til fristoverskridelsen. Jeg skal hermed klage over dette forhold.SSITBSSI SUMSSI
15-06-17 09:08 TBTB:Jeg skal hermed forespørge, om der foreligger en beslutning hos Statens Serum Institut, om ikke at ville overholde underretningspligten, jvf. offentlighedslovens § 36, når sagsbehandlingen ikke kan afsluttes inden 7 arbejsdage fra anmodningens modtagelse.SSITBSSI SUMSSI
15-06-17 12:25 TBMEFK-SSI:Du vil modtage et samlet svar på dine henvendelser i morgen, dvs. den 18. juni 2015.TBTBSSI SUMSSI
15-06-17 12:25 TBTB:Kære Mette Fjord Kirstensen, Betyder det, ja, Statens Serum Institut, har besluttet at den ikke vil opfylde sin forpligtelse jvf offentlighedslovens § 36 til at underrette om grunden til fristoverskridelsen ved udløbet af den frist der fremgår af loven? SSITBSSI SUMSSI
15-06-18 03:06 TBTB:Kære Nils C. Strandberg Pedersen, Jeg skal hermed forespørge om det er med Deres billigelse, at Mette Fjord Kristensen på Statens Serum Institut's vegne negligerer opfyldelsen af instituttets underretningsforpligtelse jvf. offentlighedslovens § 36, stk 2.SSITBSSI SUMSSI
15-06-18 12:57 TBMEFK-SSI:Vedhæftet SSI´s afgørelse af dags dato.TBTBSSI SUMSSI
15-06-18 13:31 TBTB:Jeg kvitter og takker for modtagelsen af afgørelsen. Jeg skal samtidig anmode, jvf afgørelsen, om en konkret vurdering af kompleksiteten og en estimeret pris på min anmodning om udførelse af den simple kommando 'COUNT(*) FROM ' på den databasetabel som udgør Registeret for rituelle omskæringer af drenge, incl notering af det af kommandoen resulterende trecifrede heltal medsamt datoen for kommandoens udførelse i en e-mail, som tilsendes mig.SSITBSSI SUMSSI
15-06-18 13:49 SSIJeg anmoder hermed om aktindsigt, akter og aktliste for sag nr 14-17234. Jeg skal oplyse at Statens Serum Insititut ved tidligere afgørelse af 23. januar (ref 15/0071) har givet mig aktindsigt til og med akt nr 15 i sagen.TBSSITB SUMSSI
15-06-18 15:02 TBJeg beder dig oplyse hvor jeg kan finde oplysningerne om fastsatte gebyrer, jvf PSI-lovens § 8, stk 3, og anmoder samtidigt om de dertil knyttede oplysninger, jvf PSI-lovens § 8, stk 4.SSITBSSI SUMSSI
15-06-19 12:14 TBTB:I vedhæftede afgørelse (ref 15/05088) oplyser SSI, "at SSI ikke umiddelbart kunne vurdere" hvilke oplysninger jeg ønskede ud fra min anmodning af 9.juni 2015. Min anmodning af 9.juni 2015 havde følgende ordlyd: "Under henvisning til offentlighedslovens § 11 anmoder jeg om en sammenstilling af foreliggende oplysninger i det særlige register for indberetning af rituel omskæring, som oplyser om antallet af poster i registeret." Af ordlyden fremgår klart, hvilket register anmodningen vedrører, og at den ønskede oplysning er 'antallet af poster i registeret'. Efter almindelig sprogbrug i omgang med databaser, jeg taler ud fra mangeårig professionel erfaring, er dette en helt entydig og præcis beskrivelse af den ønskede oplysning. Det var derfor med betydelig undren, at jeg modtog SSI's mail af 11. maj 2015, hvori SSI bad mig præcisere min anmodning. Jeg kunne og kan ikke forstå det som udtryk for andet end faglig ukyndighed på SSI's side, når en anmodning om at oplyse antallet af poster i et specificeret register, foranlediger SSI til at anmode om yderligere præcisering af hvilken oplysning der ønskes. Det har samme latterlighedens præg, som hvis man beder bagerjomfruen om 2 gifler, og hun beder een om at forklare hvad det er man vil have. I mit svar pr. email den 11. juni 2015 til SSI, kunne der således ikke tilføjes yderligere til præcision af hvilken oplysning jeg ønskede, end hvad der allerede fremgik entydigt og præcist af min anmodning af 9.juni 2015. I min mail af 11. juni 2015 oplyste jeg da også udelukkende den pågældende sagsbehandler om en mulig kommando, hvormed den ønskede oplysning kunne dannes. SSI oplyser i afgørelsen, at det fortsat "er SSI's vurdering, at SSI ikke umiddelbart var i stand til at behandle din anmodning inden modtagelsen af din præcisering af begæringen fremsendt ved din e-mail af 11.juni 2015". Jeg skal ikke anfægte, at det kan være den pågældende sagsbehandlers vurdering, at hun ikke umiddelbart var i stand til at behandle min anmodning, men problemet lå da ikke i, at min anmodning manglede præcision, men i at hun mangler faglig kompetence til at forstå den. Jeg har oplevet lignende data-faglig inkompetence tidligere hos den pågældende sagsbehandler, fx. da jeg ved en tidligere lejlighed anmodede om databeskrivelsen for det særlige register for rituel omskæring; hun mente da at have imødekommet denne anmodning ved tilsendelse af Statens Serum Institut's anmeldelse af behandling af data fra registeret til Datatilsynet, og det var umuligt at gøre hende det begribeligt, at det ikke er hvad der forstås ved ordet 'databeskrivelse' i offentlighedslovens forstand. Hun fastholdt bare, at jeg ved modtagelsen af anmeldelsen til Datatilsynet havde modtaget databeskrivelsen for registeret. Jeg beder SSI om at forholde sig til det ovenfor anførte. SSITBSSI SUMSSI
15-06-19 13:12 TB TBSSITB: til MWA-SUM:
Min nedenstående henvendelse til ministeriet af 3. marts 2015, henligger fortsat ubesvaret. Jeg vedhæfter Sundhedstyrelsens rapporter fra tilsyn med de nævnte klinikker, hvoraf det fremgår at de pågældende private klinikker udfører rituelle omskæringer af drengebørn. Det fremgår af rapporterne, at to af de nævnte klinikker har fået påtale for manglende overholdelse af kravene til indhentning og journalføring af samtykke, jvf. Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring.

Jeg vedlægger også en opgørelse fra Statens Serum Institut, hvoraf det fremgår at der i noget nævneværdigt omfang er indberettet rituelle omskæringer til Landspatientregisteret overhovedet, for den relevante periode, og altså således heller ikke fra de tre nævnte private klinikker.

Det kan oplyses, at "Uroklinik v/Speciallæge i urologi Mowafak Yasin" ifølge SOR (Sundhedsvæsenets Organisationregister) til brug for klinikkens indberetning til Landspatientregisteret er tildelt SHAK-koderne 1595/1595010. Der er intet ydernr knyttet til klinikken.

Til de to andre private klinikker "Kirurgisk Klinik v/Speciallæge T.Rasmussen" og "Kirurgisk Klinik Amager v/Kim_Jensen" er der ifølge SOR knyttet ydernr 206601, hhv 203270, formentlig til brug for indberetning af ydelser udført efter overenskomst med det offentlige. Ingen af klinikkerne har ansøgt om og fået tildelt den nødvendige SHAK kode til indberetning til Landspatientregisteret af øvrige behandlinger der udføres på klinikken.

Jeg skal forespørge hvornår ministeriet forventer at besvare min henvendelse.

med venlig hilsen Torsten Brinch
On Mon, 1 Jun 2015 13:38:22 +0200
Torsten Brinch wrote:
> Kære Matilde Augusta Wahl, >
> Ved mail af 7. maj 2015 meddelte ministeriet, at det forventede snarest at kunne sende et svar til mig på min nedenstående henvendelse af 3.marts 2015. Henvendelsen er fortsat ubesvaret.

> > I henvendelsen beder jeg ministeriet oplyse, om det forholder sig således, at rituelle omskæringer udført på de private klinikker "Kirurgisk Klinik v/Speciallæge T.Rasmussen"<..>
15-06-19 13:17 TB TBSSITB: til SUM:
Nedenstående henvendelse henligger fortsat ubesvaret i ministeriet, Jeg skal forespørge, hvornår ministeriet forventer at kunne besvare den.

med venlig hilsen Torsten Brinch

On Sun, 10 May 2015 11:05:51 +0200 Torsten Brinch wrote:
> Ministeriet skrev:
> >Torsten Brinch skrev:
> >>det angives ikke i brevet .. hvorledes 'rituel omskæring' er defineret i kontekst af af den
15-06-19 13:33 TBNedenstående henvendelse henligger ubesvaret hos Statens Serum Institut. Jeg skal forespørge, hvornår instituttet forventer at kunne besvare den. Jeg skal bemærke at sagsbehandler Mette Fjord Kristensen ved en tidligere lejlighed har oplyst over for mig, at Statens Serum Institut vil indgive politianmeldelse, såfremt instituttet bliver opmærksom på at private hospitaler og klinikker ikke overholder deres indberetningspligt til Landspatientregisteret, men at det tværtom fremgår af hendesnævnte mail til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at denne oplysning er i grov modstrid strid med kendsgerningerne, idet det af mailen fremgår at Statens Serum Institut har aktuelt kendskab til at mange der er forpligtet til indberetning alligevel ikke 'kan gøre det', uden nogen antydning af at instituttet har eller har planer om at gribe ind over for det. Snarere gives der i mailen udtryk for en ganske betydelig tolerance fra Statens Serum Instituts side over for klinikker der ikke opfylder deres indberetningspligt til LPR, jf. bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007. med venlig hilsen Torsten Brinch On Tue, 28 Apr 2015 10:36:38 +0200 Torsten Brinch wrote: > Til: Statens Serum Institut > Cc: Ministeriet for sundhed og forebyggelse til orientering > > Det fremgår af vedhæftede mail af 16.februar 2015, fra Statens Serum Institut til Ministeriet for sundhed og forebyggelse, at instituttet har aktuelt kendskab til, at 'mange af dem, der faktisk er forpligtet til indberetning til LPR, alligevel ikke kan gøre det'. <..> TBSSISUMSSI
15-06-23 15:20 TBMLPA-SSI:SSI bekræfter hermed modtagelsen af dine e-mails vedrørende anmodning af tilbud samt e-mail af samme dato vedrørende anmodning om oplysninger i medfør af PSI- loven. SSI forventer at vende tilbage med en samlet besvarelse af de to nævnte henvendelser hurtigst muligt og senest mandag den 29. juni 2015.TBTBSSI SUMSSI
15-06-24 10:06 TBMLPA-SSI:Statens Serum Institut (herefter SSI) bekræfter hermed modtagelsen af din anmodning om aktindsigt af 18. juni 2015. Det fremgår af din anmodning, at du beder om aktindsigt i akter og aktliste for j. nr. 14/17234. Du oplyser, at du ved SSI´s afgørelse af 23. januar 2015 (j. nr. 15/00071) har fået aktindsigt i sagen til og med akt nr. 15. Der findes ikke flere oplysninger i sagen, end hvad der følger af SSI`s afgørelse af 23. januar 2015. SSI henviser derfor til afgørelsen af 23. januar 2015 og de heri sendte oplysninger.TBSSITB SUMSSI
15-06-24 11:03 TB:Jeg takker for svaret. Som jeg forstår dig, er akt nr 15, af 25. november 2014, fortsat den sidste akt journaliseret på sagen j.nr. 14/17234, som bl.a. vedrører SSI's anmeldelse til Datatilsynet af databehandling fra Registeret for rituel omskæring, men altså kun akter frem til 25. november 2014. Jeg vil da gerne have aktindsigt i det j.nr hvortil senere akter i forbindelse med denne anmeldelse er journaliseret. Jeg kan i sagens natur ikke vide hvilket j.nr. det drejer sig om, men må formode, at den vedhæftede mail af 15. januar 2015, fra Datatilsynet til Statens Serum Institut, hvori Datatilsynet udbeder sig yderligere nødvendige oplysninger til brug for tilsynets videre sagsbehandling af anmeldelse, er journaliseret dertil -- og formoder jeg, således også Datatilsynets godkendelse. Såfremt Datatilsynets endelige godkendelse af databehandling fra registeret ikke foreligger på samme j.nr, mem på et yderligere tredje, vedrører min anmodning om aktindsigt også dette j.nr.

TB:Såfremt Datatilsynets godkendelse til databehandling endnu ikke foreligger, vil jeg gerne bede om en forklaring på at SSI i sin afgørelse af 18. juni 2015 har oplyst, at SSI aktuelt oppebærer indtægt ved salg af data og datasammenstillinger fra registeret.
SSISSITB SUMSSI
15-06-24 13:23 SSITB:Jeg har været i kontakt med Datatilsynet, som har oplyst mig, at der ikke er tilkommet akter til tilsynets sag om Statens Serum Instituts anmeldelse af databehandling fra Registeret for rituel omskæring siden Datatilsynets mail til SSI af 15. januar 2015 , med spørgsmål vedrørende anmeldelsen. Anmeldelsessagen synes således at bero hos Datatilsynet, på manglende besvarelse fra SSI af denne henvendelse. På dette grundlag må jeg antage, at der ikke foreligger godkendelse til databehandling fra det nævnte register, hvilket bekræftes af at registeret ikke fremkommer ved søgning i Datatilsynets fortegnelse over anmeldte registre. Jeg tænker disse oplysninger kan være dig til nytte, ved din behandling af min anmodning nedenfor.TBSSITB SUMSSI
15-06-25 14:53 MLPA-SSI: Vi oplyste dig ved mail af 24. juni 2015, at der ikke findes flere oplysninger i sagen, end hvad der følger af SSI`s afgørelse af 23. januar 2015. Vi henviste derfor til afgørelsen af 23. januar 2015 og de heri sendte oplysninger. Det fremgår af din mail nummer 2 af 24. juni 2015, at du har kontaktet Datatilsynet, som har oplyst, at der ikke er tilkommet akter til tilsynets sag om SSI's anmeldelse af databehandling fra Registeret for rituel omskæring siden Datatilsynets mail til SSI af 15. januar 2015. Vi kan hermed oplyse dig om, at det er korrekt, at der ikke findes yderligere akter på sagen med j.nr. 14/17234 eller på andre sager, som vedrører anmeldelsen af Registret for rituel omskæring.

MLPA-SSI:Du har dertil i din mail nummer 1 af 24. juni 2015 anmodet om en forklaring på at vi i vores afgørelse af 18. juni 2015 har oplyst, at SSI aktuelt oppebærer indtægt ved salg af data og datasammenstillinger fra registeret. Som vi tidligere har oplyst dig om, er ordningen med indberetning af rituelle omskæringer under nærmere overvejelse, jf. bl.a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses brev til dig af 10. april 2015. Din henvendelse behandles under j. nr. 15/00071, som vi beder dig henvise til ved evt. fremtidige henvendelser.
TBTBTB SUMSSI
15-06-25 16:46 TB: Det modsiges af vedhæftede aktliste for j.nr. 14/17234 af senere dato end den ved SSI's afgørelse 23.januar 2015 vedlagte. Kan du oplyse mig om baggrunden for diskrepansen, mellem hvad I her oplyser er korrekt, og hvad der fremgår af denne aktliste?

TB: Jamen, så må jeg spørge direkte: Er det korrekt, som SSI oplyste mig om i afgørelsen af 18. juni, at SSI aktuelt indebærer indtægt ved salg af af data og datasammenstilling fra registeret for rituelle omskæringer? Spørgsmålet synes både rimeligt og relevant, da der tilsyneladende ikke foreligger godkendelse fra Datatilsynet til databehandling fra registeret.
SSITBSSI SUMSSI
15-06-25 16:46 TB TB:Under henvisning til offentlighedsloven anmodes hermed om aktindsigt, dvs. akter og aktliste for instituttets j.nr j.nr. 15/03878.TB SUMSSI
15-06-29 12:54 TB Ved nedenstående mail af 23. juni 2015 skrev SSI til dig, at vi forventede at vende tilbage med en samlet besvarelse af dine 2 e-mails vedrørende anmodning af tilbud samt anmodning om oplysninger i medfør af PSI- loven senest i dag. Mandag den 29. juni 2015. Du har endvidere ved mail af 25. juni 2015 spurgt SSI, om det er korrekt, at SSI oppebærer indtægt ved salg af data og datasammenstilling fra Registret for rituelle omskæringer. SSI kan oplyse, at det på grund af principielle overvejelser om Registret for rituelle omskæringer ikke er muligt, at give dig et svar i dag på nedenstående mail og på din mail af 25. juni 2015. Du kan forvente et svar senest onsdag den 1. juli 2015. TBTBSSI SUMSSI
15-06-29 13:00 TBTBSSITBSSI Møde i Sundheds-og ældreministeriet mandag den 29. juni 2015 Møde afholdt mellem SSI og SUM vedrørende Registret for rituelle omskæringer, herunder henvendelser fra Torsten Brinch. Der er enighed om, at der ikke skal udleveres yderligere data fra Registret for rituelle omskæringer på nuværende tidspunkt. SSI finder det uhensigtsmæssigt, som tidligere anført over for SUM, at der fortsat sker indberetning til registret. SSI afventer herefter SUM’s stillingtagen hertil.
15-06-29 13:02 TB:Kan du oplyse om hvornår I forventer at kunne besvare denne del af min mail af 25.juni 2015:
Det modsiges af vedhæftede aktliste for j.nr. 14/17234 af senere dato end den ved SSI's afgørelse 23.januar 2015 vedlagte. Kan du oplyse mig om baggrunden for diskrepansen, mellem hvad I her oplyser er korrekt, og hvad der fremgår af denne aktliste?
TBSSI TB SUMSSI
15-06-29 14:21 MLPA-SSI:Du kan forvente et svar herpå, senest i morgen den 30. juni 2015. TBSSI TB SUMSSI
15-06-29 16:43 TBSSI TB TB: til MWA-SUM:Til: Mathilde Augusta Wahl , sum@sum.dk
Cc: Sundhedsstyrelsen

Mine nedenstående henvendelser til ministeriet, ligger fortsat ubesvaret. Henvendelserne vedrører tre private klinikkers tilsyneladende manglende opfyldelse af deres indberetningspligt til Landspatientregisteret efter bekendtgørelse nr 1073 af 06/09 2007, for behandlinger der udføres på klinikkerne,

Til det allerede oplyste kan jeg tilføje at ingen af tre klinikker på deres hjemmeside synes at have offentliggjort Sundhedsstyrelsens rapport vedrørende det seneste tilsyn let tilgængeligt på behandlingsstedets hjemmeside, hvilket er en overtrædelse af § 21, stk 2 i bekendtgørelse nr 835 af 27/06 2014.

Ministeriet bedes oplyse, om jeg skal henvende mig Sundhedsstyrelsen, snarere end ministeriet, vedrørende sådanne forhold, eller om jeg skal indgive anmeldelse direkte til Københavns Politi. Nedenfor er oplistet de tre klinikker med links til deres hjemmesider, og link til seneste tilsynsrapporter offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kirurgisk Klinik v/Speciallæge T. Rasmussen: http://cure4you.dk/597/index.php?m=7&a=e2&ei=27922 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/9BFA8CD50F69466380DFA50EBC15BADB.ashx

Kirurgisk Klinik Amager v/Søren Kim Jensen: http://kirurgiskklinikamager.dk/ https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/47B8AB20B51D4385B162F37D24E170C5.ashx

UroKlinik v/Mowafak Ragab Yasin: http://uroklinik.dk/ https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/3A53E6AD9F834A73AE3E0F326CC29277.ashx

med venlig hilsen Torsten Brinch

On Fri, 19 Jun 2015 13:12:16 +0200
Torsten Brinch wrote:<..>
15-06-30 14:59 MLPA-SSI:I henhold til nedenstående skal jeg oplyse dig om, at det ikke er muligt, at give dig et svar på nedenstående i dag, da din henvendelse kræver en nøjere gennemgang.Du kan forvente et svar senest i morgen, onsdag den 1. juli 2015. TBSSI TB SUMSSI
15-06-30 14:59 MLPA-SSI:Jeg kan oplyse dig om, at SSI i vores mails af 24. og 25. juni 2015 ved en fejl henviste til vores afgørelse af 23. januar 2015 og de heri sendte oplysninger. Der skulle have været henvist til vores afgørelse af 30. april 2015 og de heri sendte oplysninger. Der findes således ikke flere akter i sagen, end hvad der følger af SSI's afgørelse af 30. april 2015 . TBSSI TB SUMSSI
15-06-30 16:37 TBTB: Jeg beder dig oplyse navnet på din og Mette Fjord Kristensens overordnede. TBSSI SUMSSI
15-07-01 09:45 MLPA-SSI:SSI kan oplyse dig om, at din anmodning om aktindsigt vedrørende j.nr. 15/03878 er under behandling. Du kan forvente et svar hurtigst muligt og senest tirsdag den 7. juli 2015.TB SUMSSI
15-07-01 09:50 MLPA-SSI:Du kan kontakte afdelingschef Ole Jensen på e-mail, olj@ssi.dk eller på tlf. 3268 3187. TBSSI TB SUMSSI
15-07-01 12:50 OLJ-SSI:Kære Torben Brinch, Se venligst vedlagte vedr. dine henvendelser af 9., 18. og 25. juni 2015. Mvh. Ole Jensen. TBSSI TB SUMSSI
15-07-01 13:38 TB:Jeg takker og kvitterer for den tilsendte afgørelse. Jeg savner i afgørelsen svar på, om det er korrekt, som SSI oplyste i afgørelse af 18.juni 2015, som begrundelse for afvisning af min anmodning, at SSI på tidspunktet for afgørelsen oppebar indtægt ved salg af data og datasammenstilling fra Registret for rituelle omskæringer. mvh. Torsten Brinch TBSSI TB SUMSSI
15-07-01 18:05 SSITB:Idet jeg henviser til SSI's afgørelse af 1.juli 2015, hvori SSI oplyser at "Der kan ikke på nuværende tidspunkt udleveres data fra Registret for rituelle omskæringer", begrundet i at der "ikke aktuelt foreligger en godkendelse fra Datatilsynet til behandling, herunder indsamling af data i Registret for rituelle omskæringer" skal jeg forespørge, om al behandling, heri indbefattet også indsamling af nye data (dvs. modtagelse af nye indberetninger) til registeret således er stillet i bero. Jeg vil også gerne have at vide, hvorledes jeg skal forholde mig til de data fra registeret, vedr. indberetninger til registeret i 2014, som SSI tidligere har givet mig adgang til. Kan vi fortsat bruge dem? Som jeg forstår afgørelsen, er disse data fremkommet på ulovlig vis. Jeg har i den anledning -- afventende instituttets vejledning -- supenderet de afsnit på circumwatch-delen af vores webside, som har forsøgt at videreformidle disse data til offentligheden. Se http://circumwatch.dk/omsk/ med venlig hilsen Torsten Brinch GGG dataadmin circumwatch.dk TB TB SUMSSI
15-07-02 06:56 TB:Kære Ole Jensen, I afgørelsen skriver du bl.a.: "Efter nærmere principielle overvejelser er det .. således SSI’s opfattelse, at SSI allerede efter din første anmodning om dataudtræk fra Registret for Rituelle omskæringer af drenge skulle have afvist din anmodning i mails af 29. april og 21. maj 2015 med henvisning til, at der endnu ikke forelå en godkendelse fra Datatilsynet.." Jeg skal hertil bemærke, at min første anmodning om dataudtræk af 29. april 2014 (ikke 2015, som du skriver i afgørelsen), med tilhørende særskilt klage over sagsbehandlingstiden af 21. maj 2014, vedrørte data fra Landspatientregisteret, ikke data fra Registret for Rituelle omskæringer af drenge. Det faktum, at Statens Serum Institut har indsamlet data til Registeret for rituel omskæring, uden godkendelse til databehandling fra Datatilsynet, hvilket nu har ført til disse datas utilgængelighed, har næppe relevans for min fortsatte adgang til data fra _Landspatientregisteret_. Data i Landspatientregisteret er, formoder jeg, indsamlet på lovlig vis, samtidigt med at SSI jo faktisk aktuelt oppebærer indtægt ved salg af data og datasammenstilling derfra med hjemmel i Finansloven. Jeg skal hermed anmode om en konkret vurdering af kompleksiteten og en estimeret pris for en sammenstilling af de foreliggende oplysninger i Landspatientregisteret, som oplyser om det registrede antal udførte behandlinger, med behandlingskode KKGV20 (rituel omskæring), og med aktionsdiagnose DZ412/DZ412A/DZ412B, opgjort månedtligt efter tidspunktet for behandlingens udførelse. Sammenstillingen skal omfatte alle sådanne behandlinger, udført i perioden 1.januar 2014 til datoen for kommandoens udførelse. Jeg beder desuden Statens Serum Institut oplyse, umiddelbart, hvor jeg kan finde offentliggjorte oplysninger om evt fastsatte gebyrer, jvf PSI-lovens § 8, stk 3, og jeg anmoder samtidigt om de oplysninger,der måtte være knyttet dertil, jvf PSI-lovens § 8, stk 4. med venlig hilsen Torsten Brinch TBSSI TB SUMSSI
15-07-02 07:03 TB:Kære Ole Jensen, Idet jeg henviser til - at SSI ved sagsbehandler Mette Fjord Kristensen ved afgørelse af 23.januar 2015, ved at undlade journalføring af da allerede foreliggende vigtige akter til sagen j.nr. 14/17234, _før_ behandling af min anmodning, i særdeleshed Datatilsynets mail med spørgsmål til SSI af 15.januar 2015 vedrørende SSI's anmeldelse af Registeret for rituel omskæring, unddrog denne mail fra min aktindsigt, - at SSI på min anmodning af 18.juni 2015 om fornyet aktindsigt ved sagsbehandler Marie-Louise Paludan i mails af 24. og 25.juni 2015 henviste til samme afgørelse af 23.januar 2015, med påstand om at der fortsat ikke foreligger flere akter på sagen end hvad der fremgik af SSI's afgørelse af 23.januar 2015, og - at SSI ved sagsbehandler Marie-Louise Paludan, ved fremsendelse af konkret bevis på denne påstands uholdbarhed, har ændret den til, at der nu, angiveligt, ikke skulle foreligge flere akter på sagen j.nr. 14/17234, end hvad der fremgik af SSI's afgørelse af 30.april 2015, beder jeg dig bekræfte, at det faktisk forholder sig således. med venlig hilsen Torsten Brinch TBSSI TB SUMSSI
15-07-02 09:02 OLJ-SSI:Kære Torsten, SSI har ikke oppebåret indtægter fra data og datasammenstilling fra Registret for rituelle omskæringer. Mvh. Ole Jensen TBSSI TB SUMSSI
15-07-02 09:45 TB:Kære Ole, Var SSI klar over at det forholdt sig sådan, da det oplyste mig om det modsatte? med venlig hilsen Torsten Brinch TBSSI TB SUMSSI
15-07-02 13:17 Kære Torsten, Statens Serum Institut (herefter SSI) bekræfter modtagelsen af dine to e-mails modtaget 19. juni 2015 samt din e-mail modtaget 2. juli 2015. Vedrørende dine e-mails af 19. juni 2015: For så vidt angår dine bemærkninger om eventuel manglende indgivelse af politianmeldelse oplyser SSI, at den tekst, du refererer til, er sendt som led i generelle drøftelser mellem SSI og det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse, nu Sundheds- og Ældreministeriet, vedrørende ordningen med indberetning af rituelle omskæringer af drenge. SSI har ikke taget stilling til eventuelle overtrædelser af indberetningspligten til Landspatientregistret eller andre registre. Ordningen med indberetning af rituelle omskæringer er, som du allerede er bekendt med, under nærmere overvejelse, jf. brevet af 10. april 2015 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til dig. Det er endvidere SSI’s opfattelse, at der ikke er grund til at foretage sig yderligere i forbindelse med dine bemærkninger om virksomhedsjurist Mette Fjord Kristensens vurdering af, om der var behov for en præcisering af din anmodning af 9. juni 2015 om dataudtræk fra Registret for indberetning af rituelle omskæringer af drenge. Vi bemærker i den forbindelse, at du i vores afgørelse af 18. juni 2015 blev vejledt om muligheden for at klage over afgørelsen, herunder over underretningsfristen i forbindelse med svaret på din anmodning af 9. juni 2015, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2.

Vedrørende din e-mail af 2. juli 2015 Du har anført, at ”SSI ved sagsbehandler Mette Fjord Kristensen ved afgørelse af 23.januar 2015, ved at undlade journalføring af da allerede foreliggende vigtige akter til sagen j.nr. 14/17234, før behandling af min anmodning, i særdeleshed Datatilsynets mail med spørgsmål til SSI af 15.januar 2015 vedrørende SSI's anmeldelse af Registeret for rituel omskæring, unddrog denne mail fra min aktindsigt…”. Indledningsvist skal SSI oplyse dig om, at retten til aktindsigt indtræder, straks efter at et dokument er indgået eller oprettet, og det er derfor ikke afgørende for spørgsmålet om aktindsigt, om det pågældende dokument er journaliseret eller lagt på den pågældende sag. Endvidere gælder retten til aktindsigt efter offentlighedsloven alene dokumenter, der foreligger på tidspunktet for indgivelsen af aktindsigtsanmodningen. Du anmodede om aktindsigt i sagen j.nr. 14/17234 ved mail af 6. januar 2014. Datatilsynets mail af 15. januar 2015 indgik således først hos SSI, efter at SSI modtog din anmodning om aktindsigt, hvorfor SSI ikke havde pligt til at inddrage dokumentet i din anmodning om aktindsigt af 6. januar 2015. SSI vurderer videre, at der ikke forelå sådanne omstændigheder, som gør, at SSI efter princippet om god forvaltningsskik burde have oplyst dig om, at der var indkommet yderligere dokumenter i sagen efter modtagelsen af din anmodning om aktindsigt af 6. januar 2015. Vi bemærker i øvrigt, at du ved SSI’s afgørelse af 30. april 2015 bl.a. fik aktindsigt i Datatilsynets mail af 15. januar 2015. Du har videre anført, at ”…SSI på min anmodning af 18.juni 2015 om fornyet aktindsigt ved sagsbehandler Marie-Louise Paludan i mails af 24. og 25.juni 2015 henviste til samme afgørelse af 23.januar 2015, med påstand om at der fortsat ikke foreligger flere akter på sagen end hvad der fremgik af SSI's afgørelse af 23.januar 2015, og at SSI ved sagsbehandler Marie-Louise Paludan, ved fremsendelse af konkret bevis på denne påstands uholdbarhed, har ændret den til, at der nu, angiveligt, ikke skulle foreligge flere akter på sagen j.nr. 14/17234, end hvad der fremgik af SSI's afgørelse af 30.april 2015…”. SSI bemærker indledningsvist, at du i mail af 18. juni 2015 skrev følgende ”Jeg anmoder hermed om aktindsigt, akter og aktliste for sag nr 14-17234. Jeg skal oplyse at Statens Serum Insititut ved tidligere afgørelse af 23. januar (ref 15/0071) har givet mig aktindsigt til og med akt nr 15 i sagen”. SSI kan oplyse, som vi også oplyste over for dig i mail af 30. juni 2015, at angivelsen af datoen ”23. januar 2015” var en almindelig dato-fejl, og at der retteligt skulle have stået afgørelsen af ”30. april 2015”. Du fik ved denne afgørelse aktindsigt i akt. nr. 16, 19 og 20, der var tilkommet efter afgørelsen af 30. april 2015. SSI undtog ved afgørelsen af 30. april 2015 akt. nr. 17 og 18 fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 23, stk. 1. Du fik endvidere ved afgørelsen udleveret den aktliste, som du også sendte til SSI ved mail af 25. juni 2015, og hvor det fremgår, at akterne 16-20 var tilkommet efter SSI’s afgørelse af 23. januar 2015. Som SSI har oplyst dig tidligere, findes der ikke yderligere dokumenter i sagen 17/17234, end hvad der følger af SSI’s afgørelse af 30. april 2015. Generelt kan SSI oplyse, at du har mulighed for at klage over de afgørelser, SSI træffer. Det følger af offentlighedslovens § 37, stk. 1, at afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. Det følger af § 37, stk. 2, at klagen fremsendes til den myndighed m.v., hvis afgørelse der klages over. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen. I medfør af § 37, stk. 5, finder stk. 2-4 tilsvarende anvendelse i forbindelse med klager over afgørelser om sammenstilling af oplysninger, jf. § 11. Det er SSI’s vurdering, at der ikke er grundlag for at foretage sig yderligere i forbindelse med dine henvendelser af 19. juni 2015 og henvendelsen af 2. juli 2015. Mvh. Ole Jensen
TB SUMSSI
15-07-02 11:22 OLJ-SSI:Kære Torsten, Ved vores afgørelse af 18. juni 2015 oplyste vi alene, at vi opfattede at udlevering ville være en del af vores indtægtsdækkede aktiviteter - ikke at der rent faktisk skulle have været indtægter. Som anført nedenfor har SSI ikke oppebåret indtægter fra data og datasammenstilling fra Registret for rituelle omskæringer. Mvh. Ole Jensen TBSSI TB SUMSSI
15-07-02 13:36 TB:Kære Ole, Citat fra afgørelsen: "Det er .. SSIs vurdering, at offentlighedslovens regler, herunder om ret til dataudtræk, ikke gælder i de tilfælde, hvor en forvaltningsmyndighed oppebærer en indtægt på grundlag af salg af det pågældende materiale.. Da den af dig ønskede sammenstilling af data fra Registret for rituelle omskæringer af drenge således stilles til rådighed for forskning mv. mod betaling, finder SSI ikke, at du kan meddelses aktindsigt efter offentlighedslovens.." med venlig hilsen Torsten Brinch TBSSI TB SUMSSI
15-07-02 15:01 TB:Kære Ole, Det er ikke korrekt, at den tekst jeg refererer til er sendt som led i generelle drøftelser mellem SSI og det daværende Ministerium for Sundhed og forebyggelse vedrørende ordningen med indberetning af rituelle omskæringer af drenge. Det fremgår af mailen (SSIs mail til SUM af 16.februar 2015), at drøftelserne er direkte foranlediget af min henvendelse (af 11.februar 2015) til SUM om det specifikke spørgsmål, om private klinikker med udmeldelsen af den nye indberetningspligt til det nye register, er forpligtet til indberetning til det nye register, oveni deres eksisterende indberetningspligt til Landspatientregisteret(L efter bekendtgørelsen. I mailen oplyser SSI i den forbindelse, at SSI har kendskab til at "mange af dem, der faktisk er forpligtet til indberetning [til LPR], alligevel ikke kan gøre det", og at "de fleste af de der evt, ville være omfattet af denne dobbelte indberetningspligt rent faktisk ikke vil være i stand til at indberette [til LPR] rent teknisk". Forudgående, på mine henvendelser til SSI, har SSI oplyst i mail til mig af 7.august 2014: "For så vidt angår dit spørgsmål om bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 kan SSI kan henvise til det allerede oplyste, hvorefter der skal foretages indberetning til Landspatientregistret af patienter på private sygehuse eller klinikker i overensstemmelse med reglerne heri. Såfremt betingelserne heri i øvrigt er opfyldte, skal private klinikker således fortsat foretage indberetning til Landspatientregistret, uanset den nye centrale registrering.", og, i mail til mig, af 9. september 2014 oplyste SSI mig: "Såfremt SSI som registeransvarlig myndighed bliver bekendt med en overtrædelse af bekendtgørelsen, f.eks. ved manglende anmeldelse til Landspatientregistret, vil der efter en konkret vurdering blive indgivet politianmeldelse." Den beslutning, der kom ud af de nævnte drøftelser fremgår af SUMs mail til mig af 27.februar 2015. "Som svar på din henvendelse af 11. februar 2015, kan ministeriet orientere om, at drengeomskæringer udført på private sygehuse eller klinikker skal indberette til Landspatientregisteret, jf ovenfor omtalte bekendtgørelse. I den udstrækning omskæring udføres i hjemmet eller på klinik og ikke i forvejen skal indberettes til Landspatientregisteret, skal omskæringen indberettes til det nye register." SUM meddelte mig således, at de operatører som er forpligtet til indberetning til LPR, skal indberette til LPR, og IKKE til det nye register, _samtidigt_ med at SSI var bekendt med at mange/de fleste af disse operatører teknisk ikke var i stand til at indberette til LPR. Og, det var også på dette tidspunkt SSI bekendt, at der faktisk, i praksis, ikke blev/bliver indberettet nogen rituelle omskæringer til LPR overhovedet, fra sådanne operatører. Jeg hører gerne, hvad SSI har, eller har tænkt sig at gøre ved dette forhold. med venlig hilsen Torsten Brinch TBSSITBSUMSSI
15-07-02 15:33 TB:Kære Ole, Jeg takker for din bekræftelse af nedenstående oplysning. med venlig hilsen Torsten Brinch > Som SSI har oplyst dig tidligere, findes der ikke yderligere dokumenter i sagen 17/17234, end hvad der følger af SSI’s afgørelse af 30. april 2015. TBSSITBSUMSSI
15-07-03 08:07 TBSSITBSSI TB: til DT:
Ved mail af 1.juni 2015 orienterede Datatilsynet mig om, at der ikke er indkommet nye akter på sagen vedrørende Statens Serum Instituts (SSI's) anmeldelse af et nyt registere til Datatilsynet, j.nr 2014-54-0606, siden den 27. januar 2015, hvor Datatilsynet gav mig aktindsigt i sagen. Af akter der indgik i sagen på det tidspunkt fremgår det at anmeldelsen ikke er færdigbehandlet af Datatilsynet. Seneste akt er en mail fra Datatilsynet til SSI af 15.januar 2014, med en række spørgsmål vedrørende den indsendte anmeldelse. Datatilsynets behandling af anmeldelsen beror således, efter det oplyste på SSI's manglende besvarelse af disse spørgsmål.

Jeg er af Statens Serum Institut ved instituttets afgørelse af 18.juni 2015 blevet oplyst, at det ikke på nuværende tidspunkt kan udleveres data eller datasammenstillinger fra det pågældende register. Statens Serum Institut begrunder dette i, at der, ifølge instituttet "ikke aktuelt foreligger en godkendelse fra Datatilsynet til behandling, herunder indsamling af data i registeret".

Efter det oplyste er der imidlertid foretaget behandling i form af indsamling og registrering af personoplysninger i det pågældende register siden 1. januar 2014. Jeg skal hermed forespørge Datatilsynet, om det er i overensstemmelse med Persondatalovens kapitel 12, at der er sket/sker behandling i form af indsamling og registrering af personoplysninger i dette register, uden at der har foreliggget/foreligger foregående godkendt anmeldelse hertil fra Datatilsynet.

med venlig hilsen Torsten Brinch
15-07-03 08:12 TB:Kære Ole, Til din orientering. mvh T. Begin forwarded message: Date: Fri, 3 Jul 2015 08:07:00 +0200 From: Torsten Brinch To: dt@datatilsynet.dk Subject: Datatilsynets j.nr. 2014-54-0606 Ved mail af 1.juni 2015 orienterede Datatilsynet mig om, at der ikke er indkommet nye akter på sagen vedrørende Statens Serum Instituts (SSI's) anmeldelse af et nyt registere til Datatilsynet, j.nr 2014-54-0606, siden den 27. januar 2015, hvor Datatilsynet gav mig aktindsigt i sagen. Af akter der indgik i sagen på det tidspunkt fremgår det at anmeldelsen ikke er færdigbehandlet af Datatilsynet. Seneste akt er en mail fra Datatilsynet til SSI af 15.januar 2014, med en række spørgsmål vedrørende den indsendte anmeldelse. Datatilsynets behandling af anmeldelsen beror således, efter det oplyste på SSI's manglende besvarelse af disse spørgsmål. Jeg er af Statens Serum Institut ved instituttets afgørelse af 18.juni 2015 blevet oplyst, at det ikke på nuværende tidspunkt kan udleveres data eller datasammenstillinger fra det pågældende register. Statens Serum Institut begrunder dette i, at der, ifølge instituttet "ikke aktuelt foreligger en godkendelse fra Datatilsynet til behandling, herunder indsamling af data i registeret". Efter det oplyste er der imidlertid foretaget behandling i form af indsamling og registrering af personoplysninger i det pågældende register siden 1. januar 2014. Jeg skal hermed forespørge Datatilsynet, om det er i overensstemmelse med Persondatalovens kapitel 12, at der er sket/sker behandling i form af indsamling og registrering af personoplysninger i dette register, uden at der har foreliggget/foreligger foregående godkendt anmeldelse hertil fra Datatilsynet. med venlig hilsen Torsten Brinch TBSSITBSUMSSI
15-07-03 14:36 OLJ-SSI:Kære Torsten Vedrørende din anmodning ved mail af 2. juli 2015 , hvori du bad om ”…en konkret vurdering af kompleksiteten og en estimeret pris for en sammenstilling af de foreliggende oplysninger i Landspatientregisteret, som oplyser om det registrede antal udførte behandlinger, med behandlingskode KKGV20 (rituel omskæring), og med aktionsdiagnose DZ412/DZ412A/DZ412B, opgjort månedtligt efter tidspunktet for behandlingens udførelse. Sammenstillingen skal omfatte alle sådanne behandlinger, udført i perioden 1.januar 2014 til datoen for kommandoens udførelse” og endvidere bad SSI oplyse ”…hvor jeg kan finde offentliggjorte oplysninger om evt fastsatte gebyrer, jvf PSI-lovens § 8, stk 3, og jeg anmoder samtidigt om de oplysninger, der måtte være knyttet dertil, jvf PSI-lovens § 8, stk 4”, oplyser SSI, at vi vender tilbage hurtigst muligt og senest mandag den 13. juli 2015. Mvh. Ole, SSI TBSSI TB SUMSSI
15-07-03 14:38 OLJ-SSI:Kære Torsten Jeg henviser til besvarelser af 2. juli 2015 som jeg mener dækker din forespørgsel. Mvh. Ole, SSI TBSSITBSUMSSI
15-07-03 17:57 TB:Kære Ole, Der var såmænd ingen ny forespørgsel, jeg forsøgte blot at forklare dig hvordan tingene hang sammen. Jeg kan tilføje at SSI i mail af 31. marts 2015 til SUM , har givet udtryk for den holdning at det set fra SSIs side er hip som hap, om en privat klinik vælger at indberette en rituel omskæring til Landspatientregisteret, eller til det nye særlige register. Det mener SSI i mailen at den ansvarlige læge selv må vælge, som det nu passer ham bedst. Det er selvfølgelig også en holdning at have for den dataansvarlige for Landspatientregisteret. Men, den er jo altså ikke i overensstemmelse med lovgivningen. Sådan er der så meget. med venlig hilsen Torsten Brinch TBSSITBSUMSSI
15-07-03 17:57 OLJ-SSI:Autosvar Mange tak for din e-mail. Jeg er tilbage på kontoret den 13. juli 2015. Jeg kan kontaktes på 22946177 i hastesager. Med venlig hilsen Ole Jensen TBSSITBSUMSSI
15-07-06 16:20 MLPA-SSI:Kære Torsten Brinch Som svar på nedenstående mail kan SSI oplyse dig om, at ordningen med indberetning af rituelle omskæringer af drenge er, som du ved, under fortsat overvejelse. For så vidt angår de data fra Registret for rituelle omskæringer af drenge, som du allerede har fået udleveret, er det SSI's vurdering, at du som dataansvarlig for de allerede udleverede data selv må vurdere, hvordan du vil bruge dataene. Venlig hilsen Marie-Louise Paludan TBSSITB SUMSSI
15-07-07 09:15 MLPA-SSI:Kære Torsten Brinch Hermed afgørelse om aktindsigt i sag nr. 15/03878. Venlig hilsen Marie-Louise Paludan TBSSITB SUMSSI
15-07-07 11:37 MLPA-SSI:Kære Torsten Brinch SSI vender hermed tilbage til din mail af 2. juli 2015, hvori du anmodede om ”…en konkret vurdering af kompleksiteten og en estimeret pris for en sammenstilling af de foreliggende oplysninger i Landspatientregisteret, som oplyser om det registrede antal udførte behandlinger, med behandlingskode KKGV20 (rituel omskæring), og med aktionsdiagnose DZ412/DZ412A/DZ412B, opgjort månedtligt efter tidspunktet for behandlingens udførelse. Sammenstillingen skal omfatte alle sådanne behandlinger, udført i perioden 1.januar 2014 til datoen for kommandoens udførelse.”, og endvidere bad du os oplyse, hvor du kan finde ”…offentliggjorte oplysninger om evt fastsatte gebyrer, jvf PSI-lovens § 8, stk 3, og jeg anmoder samtidigt om de oplysninger, der måtte være knyttet dertil, jvf PSI-lovens § 8, stk 4.”. SSI kan oplyse følgende: Der skal betales for den samlede sagsbehandlingstid inklusive programmering. Timeprisen er 1.292 kr. eksklusiv moms. Dette fremgår af hjemmesiden: http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Forskerservice/Priser.aspx Der er ingen gebyrer. Kompleksiteten af statistikker baseret på Landspatientregistret er generelt høj. Det skyldes dels, at data er struktureret på en måde, der gør det mere komplekst at hive data ud af registeret, dels at der typisk er en del definitionsafklaring, inden data kan produceres. For så vidt angår din anmodning, er der efter SSI’s vurdering behov for en definitionsafklaring vedrørende din henvisning til ”alle sådanne handlinger”. Det er SSI’s vurdering, at der (i første omgang) er behov for en afklaring af følgende: · Er det antallet af behandlinger? Og hvad hvis samme person er registreret med flere behandlinger inden for et kort tidsrum? · Er det antallet af personer, der har fået behandlingen? · Hvis en person har fået flere behandlinger, skal de så tælles med: § Hvis behandlingerne foregår samme dag? § Hvis behandlingerne foregår samme år? · Skal der sondres mellem de oplyste diagnosekoder, eller skal der blot laves en samlet opgørelse? · SSI kan oplyse, at relevante diagnoser ofte er registreret som bi-diagnoser, hvorfor det skal afklares, om du vil fastholde anmodningen om aktionsdiagnose? Definitionsafklaringen bliver varetaget af tilbudsgiver i Forskerservice på SSI, så det sikres, at du har en præcis beskrivelse af de data, som Forskerservice på SSI kan danne, før du accepterer eller afviser de beskrevne data og den beskrevne pris. SSI oplyser videre, at der typisk er meget afklaring forbundet med tilbudsgivningen, særligt når der er tale om statistikudtræk, således at en del af denne afklaringstid vil blive lagt oven i prisen. Endvidere er der typisk en efterfølgende valideringsproces af de dannede data. Den består dels i, at programmet kontrolleres af en anden programmør end den, der i første omgang har foretaget programmeringen, og dels undersøges det, om SSI har udgivet sammenlignelige statistikker på området. Prisen for det anmodede dataudtræk afhænger altså dels af hvor lang tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen og dels af, hvor komplekst dataudtrækket ender med at blive. Eftersom der mangler afklaring af ovenstående spørgsmål, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse dig om en pris. Det er dog SSI’s umiddelbare vurdering, at du kan forvente en varighed på ca. 5 timer, med en varians på mellem 3-10 timer. Bemærk, at SSI ikke herved garanterer, at varigheden ikke kan overstige 10 timer. Der er heller ikke taget stilling til kompleksiteten af din anmodning. Med henblik på at give dig et nærmere fastsat tilbud, som du anmodede om i din mail af 2. juli 2015, beder vi dig svare på ovenstående spørgsmål. Venlig hilsen Marie-Louise Paludan TBSSITB SUMSSI
15-07-07 22:35 TB:On Tue, 7 Jul 2015 09:37:37 +0000 Marie-Louise Paludan wrote: > > · Er det antallet af behandlinger? Og hvad hvis samme person er registreret med flere behandlinger inden for et kort tidsrum? Det er antallet af behandlinger, som der står i specifikationen. > · Er det antallet af personer, der har fået behandlingen? Det er antallet af behandlinger, som der står i specifikationen > > · Hvis en person har fået flere behandlinger, skal de så tælles med: > > § Hvis behandlingerne foregår samme dag? > > § Hvis behandlingerne foregår samme år? Det er antallet af behandlinger, som der står i specifikationen > · Skal der sondres mellem de oplyste diagnosekoder, eller skal der blot laves en samlet opgørelse? Samlet opgørelse. > > · SSI kan oplyse, at relevante diagnoser ofte er registreret som bi-diagnoser, hvorfor det skal afklares, om du vil fastholde anmodningen om aktionsdiagnose? Aktionsidagnose, som der står i specifikationen. > > TBSSITB SUMSSI
15-07-07 22:42 TB:Jeg beder SSI oplyse grunden til at min anmodning ikke har kunnet færdigbehandles inden for den frist der angives i offentlighedslovens § 36, stk 2, som udløb den 6. juli 2015, og hvorfor myndigheden i den forbindelse ikke har opfyldt sin underretingspligt efter loven. med venlig hilsen TBSSITB SUMSSI
15-07-08 08:16 MLPA-SSI:Kære Torsten Brinch Ved mail af 1. juli 2015 oplyste SSI dig om, at du kunne forvente svar på din anmodning om aktindsigt i sag nr. 15/03878 senest 7. juli 2015. Der burde have stået 6. juli 2015. SSI beklager den ene dags fristoverskridelse, som skyldes en almindelig fejl. Du kan klage over fristoverskridelsen til Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K, sum@sum.dk. Venlig hilsen Marie-Louise Paludan TBSSITB SUMSSI
15-07-13 07:06 TB:Det fremgår af vedhæftede email af 12.maj 2015 fra SSI til SUM, at Sundhedsstyrelsen at SSI på tidspunktet for mailudvekslingen "netop har modtaget en forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen omkring udlevering af oplysninger" fra registret for rituel omskæring. Jeg skal hermed anmode om aktindsigt, dvs aktlister og akter for den sag hvortil den nævnte forespørgsel er journaliseret, samt evt. andre tidligere sager, der vedrører Sundhedsstyrelsens efterspørgsel af oplysninger fra det nævnte register. Jeg skal for en god ordens skyld oplyse at anmodninger om aktindsigt ifølge offentlighedsloven skal behandles og afgøres snarest, dvs. så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingsfristen, jvf offentlighedslovens § 36, stk 2, for denne anmodning om aktindsigt udløber den 22. juli 2015. med venlig hilsen Torsten Brinch TBSSITB SUMSSI
15-07-13 11:41 TBSSITB SUM: til TB: (i forbindelse med aktindsigt i 1305415 og 150440:
For en god ordens skyld skal det bemærkes, at du endnu ikke har fået svar på dine henvendelser vedrørende registreringen af det særlige register vedrørende rituel omskæring af drenge, jf. sagsnr 1305415. Det skyldes, at der i øjeblikket pågår et arbejde i Statens Serum Institut og Sundheds- og Ældreministeriet med registeret. Ministeriet forventer, at du vil kunne modtage svar på dine henvendelser fra ministeriet i løbet af august måned 2015.
15-07-13 13:09 MLPA-SSI: Kære Torsten Brinch SSI kan oplyse dig om, at henvendelsen fra Sundhedsstyrelsen vedrørende udlevering af oplysninger fra Registret for rituelle omskæringer ikke er særskilt journaliseret. Korrespondancen er alene omtalt i sagen med j.nr. 15/03878, i hvilken du allerede har fået aktindsigt. Korrespondancen med Sundhedsstyrelsen skete telefonisk, hvor SSI orienterede Sundhedsstyrelsen om de igangværende overvejelser vedrørende Registret for rituelle omskæringer af drenge, og at SSI var nødt til at afvente dette. Det er SSI's vurdering, at der ikke i forbindelse med telefonsamtalen med Sundhedsstyrelsen var pligt til at gøre notat. Jf. offentlighedslovens § 13 eller i medfør af principperne om god forvaltningsskik. SSI har ikke andre sager, hvor Sundhedsstyrelsen har henvendt sig med henblik på udlevering af oplysninger fra Registret for rituelle omskæringer af drenge. Venlig hilsen Marie-Louise Paludan TBSSITB SUMSSI
15-07-15 11:09 TBMLPA-SSI: Kære Torsten Brinch SSI vender hermed tilbage til din nedenstående mail af 7. juli 2015, hvor du svarede på SSI’s spørgsmål i mail af samme dato i forbindelse med din anmodning om tilbud på dataudtræk fra Landspatientregistret. Vi kan oplyse dig om, at din anmodning er overgivet til Forskerservice på SSI, som varetager sådanne anmodninger. Dine nedenstående svar er også sendt til Forskerservice. Vi kan i den forbindelse oplyse dig om, at det er Forskerservices vurdering, at der fortsat er behov for definitionsafklaring af din anmodning. Du vil derfor blive kontaktet af Karin Holm Andersen (kaha@ssi.dk) fra Forskerservice med henblik på komplet udfyldelse af ansøgningsskema, så anmodningen kan blive håndteret bedst muligt. Vi kan oplyse dig om, at Forskerservice aktuelt har en sagsbehandlingstid på ca. 50 arbejdsdage. Vi beder dig henvise til j.nr. 15/06030 ved fremtidige henvendelser vedrørende denne sag. Venlig hilsen Marie-Louise Paludan SSITB SUMSSI
15-07-15 14:03 TBKAHA-SSI: Til Torsten Brinch Jf. mailen nedenfor tillader jeg mig at henvende mig til dig for at hjælpe dig med udfyldelsen af det elektroniske ansøgningsskema som Forskerservice har. Jeg vil gerne bede dig om at kontakte mig på telefonen, da det er den bedste måde som jeg kan hjælpe dig gennem ansøgningsskemaet på. Med venlig hilsen Karin Karin Holm Andersen Kontorfunktionær SSITB SUMSSI
15-07-16 09:37 TBTB: Kære Marie-Louise Paludan, Jeg har været i kontakt med Karin Holm Andersen, som har orienteret mig om visse tekniske formaliteter omkring udfyldning af ansøgningsskemaet til Forskerservice Klassisk. Hun har herunder orienteret mig om hvorledes jeg med indsætning af en ugyldig P-kode i skemaets obligatoriske betaler-felt kan få systemet til at acceptere det udfyldte skema, og om at jeg med efterfølgende fremsendelse af kopi af den efterfølgende autokvittering fra systemet kan fremme at hun efterfølgende lettere kan fange anmodningen fra fejlbunken den derved havner i, få den overført til bunken af andre ubehandlede anmodninger, og hermed få afsluttet hendes egen involvering i sagens behandling inden hun tager på sommerferie den 31. juli 2015. Vedrørende udfylding af ansøgningsskemaets felt 'abstract' henviste hum mig til blot at indkopiere mine allerede fremsendte specifikationer i feltet. Vedrørende de obligatoriske følgedokumenter 'Projektbeskrivelse' og 'Udtræksbeskrivelse', uden hvilke det elektroniske ansøgningsskema ikke teknisk kan indsendes, henviste hun mig til at skabe to dummy-dokumenter indeholdende de samme, allerede fremsendte specifikationer, og vedhæfte disse. SSI oplyser nedenfor, at det er Forskerservices vurdering, at der fortsat er behov for definitionsafklaring af min anmodning om tilbud på dataudtræk fra LPR, også efter at jeg, som SSI skriver, svarede på SSI's spørgsmål i den forbindelse ved min mail af 7. juli 2015. Det ville måske være hensigtsmæssigt, om SSI kunne indvie mig i, hvilken definitionsafklaring Forskerservice mener der fortsat er behov for. Den kunne passende da medfølge ansøgningsskemaet ved dets udfyldning. Som jeg forstod Karin Holm Andersen, er det Ane Dahl Jørgensen fra Forskerservice som indtil nu har været involveret. Forskerservices tilbageværende tvivlspunkter kunne således måske fremgå fx. af interne mails fra Ane Dahl Jørgensen, som SSI kunne give mig indsigt i. med venlig hilsen Torsten Brinch SSITB SUMSSI
15-07-16 09:42 TB:Anmodning om aktindsigt: Under henvisning til SSI's oplysning, se nedenfor, om at Forskerservice aktuelt har en sagsbehandlingstid på ca. 50 arbejdsdage på anmodninger om tilbud på datatudtræk, anmoder jeg om aktindsigt i alle akter og aktlister for sager der vedrører SSI's overvejelser og bestræbelser for at nedbringe sagsbehandlingstider hos Forskerservice til et acceptabelt niveau, set i forhold til kravene i dansk national lovgivning, og minimumskravet der fremgår af EU direktivets Artikel 4, stk 2. med venlig hilsen Torsten Brinch TBSSITB SUMSSI
15-07-16 10:16 TBTB:Kære Karin Holm Andersen, Jeg takker for behagelig telefonsamtale i går. Jeg har noteret mig dine instruktioner om den tekniske udfyldning af ansøgningsskemaet, så det kan sendes, herunder tricket med indtastning af invalid P-kode, og at du ønsker at jeg sender dig en kopi af den autokvittering som jeg vil modtage efter at have indsendt det, således at din arbejdsgang med at fiske den ud af en fejlbunke, til overførsel til senere reel sagsbehandling lettes. Det skal jeg nok gøre. Jeg har også noteret mig, at du går på ferie den 31. juli 2015. Marie-Louise Paludan (MLPA) har oplyst mig, se mail af 15.juli nedenfor, at det er Forskerservices vurdering, at der fortsat er behov for definitionsafklaring af min anmodning om tilbud på dataudtræk fra LPR, også efter at jeg, som SSI skriver, svarede på SSI's spørgsmål i den forbindelse ved min mail af 7. juli 2015. Jeg har i den anledning gjort henvendelse til MLPA, om SSI kunne indvie mig i, hvilken definitionsafklaring Forskerservice mener der fortsat er behov for. Den kunne jo da passende medfølge ansøgningsskemaet ved dets udfyldning sammen med de allerede fremsendte specifikationer. Så, det afventer jeg lige udkommet af. med venlig hilsen Torsten Brinch SSITB SUMSSI
15-07-17 12:05 TBMLPA-SSI:Kære Torsten Brinch Vi vender hermed tilbage til din nedenstående mail. Som du er blevet gjort bekendt med, har Direktionssekretariatet videregivet din henvendelse vedrørende anmodning om tilbud på dataudtræk fra Landspatientregistret til Forskerservice, således at din henvendelse kan blive håndteret bedst muligt. For så vidt angår spørgsmål som vedrører denne henvendelse, beder vi dig kontakte Karin Holm Andersen (kaha@ssi.dk) fra Forskerservice. Aktindsigt For så vidt angår din anmodning om aktindsigt i "interne mails vedrørende Forskerservices tilbageværende tvivlspunkter" i forbindelse med din anmodning om tilbud på dataudtræk fra Landspatientregistret, kan SSI oplyse, at alle dokumenter vedrørende din anmodning om tilbud på dataudtræk fra Landspatientregistret er journaliseret på sag nr. 15/06030, herunder interne dokumenter vedrørende tilbudsgivningen. SSI kan ikke imødekomme din anmodning om aktindsigt. Vi har vedhæftet en aktliste over sagen 15/06030. Vi har lagt vægt på, at det fremgår af offentlighedslovens § 23, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses bl.a. dokumenter, der ikke har været afgivet til udenforstående, jf. offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1. Dokumenterne er endvidere ikke er omfattet af offentlighedslovens § 26, stk. 1, hvorefter retten til aktindsigt uanset § 23, stk. 1, ikke omfatter visse interne dokumenter, som foreligger i endelig form. Der er heller ikke oplysninger i de udtagne dokumenter om sagens faktiske grundlag eller eksterne eller interne faglige vurderinger, der skal udleveres i medfør af offentlighedslovens §§ 28-29. Meroffentlighed Det fremgår af offentlighedslovens § 14, stk. 1, at en forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, end loven forpligter til, med mindre andet følger af reglerne om tavshedspligt mv. (meroffentlighedsprincippet). SSI har derfor vurderet, om de udtagne oplysninger burde udleveres til dig. Vi har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § 23 (hensynet til den interne beslutningsproces), og på den anden side den berettigede interesse, du måtte antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Vi har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere oplysningerne til dig. Klagevejledning Du kan klage over denne afgørelse i det omfang, SSI ikke har imødekommet din anmodning om aktindsigt. Hvis du ønsker at klage, beder vi dig sende din klage til Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Købehavn S, serum@ssi.dk. Hvis din klage ikke giver SSI anledning til at ændre afgørelsen, sender vi din klage og denne afgørelse til Sundheds- og Ældreministeriet inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, jf. offentlighedslovens § 37, stk. 1 og 2. Venlig hilsen Marie-Louise Paludan SSITB SUMSSI
15-07-17 12:37 TBTB:Kære Marie-Louise Paludan Kan jeg gå ud fra, at SSI ville have benyttet lejligheden til fortælle mig om, hvilken definitionsafklaring Forskerservice mener der fortsat er behov for, hvis SSI havde haft noget kendskab til det? med venlig hilsen Torsten Brinch SSITB SUMSSI
15-07-17 13:09 TBMLPA-SSI: Kære Torsten Brinch Jeg kan oplyse dig om, at Forskerservice hører under SSI, ligesom Direktionssekretariatet. Forskerservice varetager anmodninger, som din, vedrørende tilbud på dataudtræk fra bl.a. Landspatientregistret. Derfor har vi videregivet din anmodning til Forskerservice, således at din anmodning kan blive håndteret på bedst mulige måde. Som du blev gjort bekendt med i mail af 7. juli 2015, var det Forskerservice vurdering, at din anmodning om tilbud på dataudtræk fra Landspatientregistret behøvede yderligere definitionsafklaring. SSI, herunder Forskerservice og Direktionssekretariatet, har ingen interesse i at tilbageholde informationer vedrørende definitionsafklaringen i forbindelse med din anmodning. Evt. behov for yderligere definitionsafklaring varetages af Forskerservice. Venlig hilsen Marie-Louise Paludan SSITB SUMSSI
15-07-17 13:25 TBTB:Kære Marie-Louise Paludan Kan jeg gå ud fra, at ingen hos SSI aner hvilken definitionsafklaring Forskerservice har vurderet der fortsat er behov for? med venlig hilsen Torsten Brinch SSITB SUMSSI
15-07-17 13:33 TBMLPA-SSI: Kære Torsten Brinch Som nævnt tidligere beder jeg dig kontakte Forskerservice, såfremt du har yderligere spørgsmål vedrørende definitionsafklaringen i forbindelse med din anmodning om tilbud på dataudtræk fra Landspatientregistret. Direktionssekretariatet har ikke kendskab til, om der skulle være behov for yderligere definitionsafklaring. Venlig hilsen Marie-Louise PaludanSSITB SUMSSI
15-07-17 15:21 TBTB:Kære Marie-Louise Paludan, Det er Direktionssekretariatet, der har meddelt mig, _at_ der skulle være behov for yderligere definitionsafklaring. med venlig hilsen Torsten Brinch SSITB SUMSSI
15-07-17 15:27 TBMLPA-SSI: Kære Torsten Brinch Jeg har ikke yderligere kommentarer til nedenstående. Du kan, som nævnt flere gange tidligere, henvende dig til Forskerservice, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende din anmodning om tilbud på dataudtræk fra Landspatientregisteret, herunder nærmere definitionsafklaring af din anmodning. Venlig hilsen Marie-Louise PaludanSSITB SUMSSI
15-07-17 15:40 TBTB: Kære Marie-Louise Paludan, Jeg beder SSI oplyse den anvendte specifikation og definition på det ganske tilsvarende dataudtræk, som jeg tidligere har modtaget fra SSI ved brev af 4.november 2014 (J.nr 14/23826). med venlig hilsen Torsten Brinch SSITB SUMSSI
15-07-17 16:01 TBMLPA-SSI: Anmodning om aktindsigt i korrespondance vedrørende nedbringelse af sagsbehandlingstider i Forskerservice.pdf Status Forskerservice juni 2015 [DOK1745923].pdf
Kære Torsten Brinch Jf. vedhæftede afgørelse af d.d. Venlig hilsen Marie-Louise Paludan
SSITB SUMSSI
15-07-17 16:03 TBMLPA-SSI: Kære Torsten Brinch Jeg har videresendt din forespørgsel til Forskerservice. Jeg kan oplyse dig om, at Forskerservice aktuelt har en sagsbehandlingstid på ca. 50 dage. Venlig hilsen Marie-Louise Paludan
>Kære Marie-Louise Paludan, Det er Direktionssekretariatet, der har meddelt mig, _at_ der skulle være behov for yderligere definitionsafklaring. med venlig hilsen Torsten Brinch
SSITB SUMSSI
15-07-20 13:32 TBTB: Kære Marie-Louise Paludan, Til din orientering vedhæfter jeg det nedenfor nævnte tidligere dataudtræk fra Landspatienteregisteret, fremsendt af SSI ved mail af 4.november 2014 (J.nr. 14/23826) (med data for de enkelte måneder januar til oktober 2014). Jeg vedhæfter også det ganske tilsvarende, men endnu tidligere udtrukne dataudtræk, fremsendt af SSI ved mail af 22. maj 2014 (J.nr. 14/19281), (med data for 2014 da kun for de enkelte måneder januar til marts 2014). Det jeg nu skal ansøge Forskerservice om er i al sin enkelthed at få opdateret denne dataserie, med senere tilkomne indberetninger til LPR -- det vil sige, det samme dataudtræk skal køres (blot nu naturligt med adgang til flere måneders data), og med samme SAS programkode, som SSI tidligere har anvendt. Til brug for ansøgningen til Forskerservice beder jeg derfor SSI *oplyse* den ved de tidligere udtræk anvendte specifikation og definition. med venlig hilsen Torsten Brinch SSITB SUMSSI
15-07-20 13:32 TBMLPA-SSI: Jeg holder ferie i perioden fra mandag den 20. til fredag den 31. juli 2015. Jeg er tilbage på kontoret mandag den 3. august 2015. Din mail bliver ikke videresendt. Du kan kontakte Statens Serum Institut på serum@ssi.dk Venlig hilsen Marie-Louise PaludanSSITB SUMSSI
15-07-20 14:32 TBForskerservice-SSI: Kære Torsten Brinch Vi har 20-07-2015 14:31 modtaget din ansøgning om adgang til data via Forskerservice til projektet 'Opdatering dataserie januar 2014 og fremad, månedtlig antal indberetninger af KKGV20 til LPR siden 1.januar 2014'. Ansøgning har fået tildelt FSEID-00001711. Det tildelte FSEID skal anvendes ved al fremtidig kontakt. Se vedhæftet fil. Hvis du har anmodet om adgang til data via Forskermaskinen, er der sendt orientering til abonnementsansvarlig. Med venlig hilsen Forskerservice Dette er en automatisk genereret e-mail, der ikke kan besvares.SSITB SUMSSI
15-07-20 14:40 TBTB:Kære Karin Holm Andersen, Som aftalt, til din videre foranstaltning af ansøgningen, tilsender jeg dig kopi af kvittering for min indsendte ansøgning til Forskerservice. Ansøgningsskemaet ar udfyldt som aftalt, med et ugyldigt P-nummer 1111111111. med venlig hilsen Torsten Brinch Begin forwarded message: Date: Mon, 20 Jul 2015 14:32:12 +0200 From: SSITB SUMSSI
15-07-21 10:46 TBKAHA-SSI: Opdatering dataserie januar 2014 og fremad, månedtlig antal indberetninger af KKGV20 til LPR siden 1.januar 2014
Til Torsten Brinch
Du har den 20. juli 2015 søgt om at modtage et statistikudtræk / aggregeret data-udtræk vedrørende antal månedlige udførte og indberettede antal indberetninger af KKGV20 til LPR siden 1.januar 2014 fra: · Landspatientregisteret (LPR) til brug for ovennævnte projekt.
Forskerservice skal hermed bekræfte, at ansøgningen er modtaget og, at der umiddelbart ikke er kommentarer til den fremsendte dokumentation. Sagsbehandlingen vil derfor fortsætte og forudsat, at den fremsendte dokumentation kan godkendes og, at det er teknisk muligt at levere det ønskede udtræk, vil du modtage en afgørelse om levering af data-udtræk, samt et tilbud og forslag til selve data-udtræk.
Den videre proces for en ansøgning er normalt følgende:
o Du modtager et OK til modtagne dokumentation når denne er på plads (Information til forsker om status på ansøgningen)
o Du vil modtage et tilbud fra Forskerservice som du skal acceptere eller have en dialog med Forskerservice omkring indtil, at du kan acceptere det fremsendte tilbud
o Når tilbuddet er accepteret går Forskerservice i gang med at lave en afgørelse til dig
o Når Forskerservice har lavet afgørelsen til dig går Forskerservice i gang med at lave dit udtræk
o Når udtrækket er lavet sendes det til dig som anbefalet post
o Til sidst kommer der en faktura
Med venlig hilsen
Karin
Karin Holm Andersen
SSITB SUMSSI
15-07-22 11:28 TBSKOV@k.dk til SSI:
Fra: Mette Skov Hansen [mailto:skov@k.dk]
Sendt: 22. juli 2015 11:28
Til: Thomas Tjørnelund Nielsen
Emne: kristeligt dagblad vedr. spørgsmål om sundhedsdokumentation

Kære Thomas,

Jeg har forsøgt at ringe, men desværre uden held.

Jyllands-Posten har en artikel om, at læger i Norge nægter at omskære drengebørn, hvilket ellers er en opgave for landets sygehusene.Jeg ved, at det i Danmark er okay for enhver person at udføre en omskæring på drenge, så længe der er en autoriseret læge til stede, men jeg tænkte på, hvor mange der får det gjort på den måde, og hvor mange der får en autoriseret læge til at omskære barnet.

Mit spørgsmål til dig er altså, om omskæringer i Danmark (hvordan de foregår og hvor) registreres, eller om I har nogen idé om,hvem der kunne have de oplysninger.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Mette Skov Hansen
Journalist
SSITB SUMSSI
15-07-22 13:37 TBHEMH-SSI til SKOV@k.dk

From:Henrik Mulvad Hansen
To:skov@k.dk
Date:7/22/2015 4:36:58 AM (13:37)
Subject: kristeligt dagblad vedr. spørgsmål om sundhedsdokumentation

Kære Mette Skov Hansen

Tak for din henvendelse.

Vi er ved at etablere et register for rituelle omskæringer af drengebørn, der netop sigter på at kortlægge omfanget samt hvem der udfører indgrebet.

Da registeret endnu ikke er endeligt godkendt at datatilsynet, er der desværre ikke data at udlevere.

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-07-22 13:51 TBHEFP-SSI til HEMH-SSI:
From: Helle Falborg Pedersen
To: "Henrik Mulvad Hansen"
Date: 7/22/2015 4:50:37 AM (13:51)
Subject: SV: kristeligt dagblad vedr. spørgsmål om sundhedsdokumentation

Hej Henrik,

Super. Tak for info.

Kan du hjælpe mig med en anden ting: En journalist fra Alt for Damerne spørger ind til rapport fra os med bl.a. antallet af kosmetiske indgreb årligt. Mon ikke, det er opgørelserne her:
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsvaesenet%20i%20tal/Specifikke%20omraader/Plastikoperationer.aspx


eller findes der andet?

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-07-22 15:04 TBHEFP-SSI til TBW-SUM:
Fra:Helle Falborg Pedersen
Til: Thomas Bille Winkel
Dato: 22/07/2015 15.04

Hej Thomas,

Holder du ferie? Ellers ville jeg gerne lige hurtigt vende en ting med dig

VH
Helle
Med venlig hilsen
Helle Falborg Pedersen
SSITB SUMSSI
15-07-22 22:35 TBTBW-SUM til HEFP-SSI:
Fra: Thomas Bille Winkel
Sendt: 22. juli 2015 22:35
Til: Helle Falborg Pedersen
Emne: Re: holder du ferie?

Hej Helle

Ja, jeg er i Grækenland frem til mandag. Tirsdag er jeg tilbage på pinden i SUM. Sig til, hvis det ikke kan vente. Så kan vi evt. ringes ved i morgen.

Hilsen
Thomas
SSITB SUMSSI
15-07-24 12:25 TBHEFP-SSI til MLHA-SUM, OLJ-SSI, NSP-SSI:
From:"Helle Falborg Pedersen"
To: "Marie Louise Hagemeister" "Ole Jensen" "Nils C. Strandberg Pedersen"
Date: 7/24/2015 3:25:11 AM (12:25)
Subject: register for omskæring

Kære alle,

Blot til orientering, så skriver Kristeligt Dagblad en artikel om registret for rituelle omskæringer af drengebørn. Henrik Mulvad Hansen fra Sektor fra National Sundhedsdokumentation og Forskning deltager i artiklen med beskrivelse af registret og oplysning om, at det endnu ikke er endelig godkendt af Datatilsynet.

VH
Helle
Med venlig hilsen
Helle Falborg Pedersen
Presse- og Kommunikationskonsulent
SSITB SUMSSI
15-07-24 11:46 TBHEMH-SSI til SKOV-k.dk
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 24. juli 2015 11:46
Til: Mette Skov Hansen
Emne: SV: artikel fra kristeligt dagblad

Kære Mette

Tak for udkastet.

Jeg har tilladt mig at rette lidt til i forhold til bl.a. citaterne. Endvidere har jeg rettet et par faktuelle elementer til. Endelig har jeg rettet min titel til, da du har fået gjort mig lidt finere end virkeligheden er.

Hvis du er enig kan jeg godkende artiklen i denne form. Kunne du give mig en tilbagemelding på dette?

Rigtig god weekend.

/Henrik


Nyt register for omskæring af drengebørn
Inden årsskiftet forventes offentliggørelse af et register for omfanget af rituelle omskæringer i Danmark, og hvem der udfører indgrebet. Registret skal kvalificere debatten herhjemme, lyder det

Af Mette Skov Hansen
skov@k.dk

Debatten om omskæring af drengebørn er i dag ofte præget af modstridende påstande om, hvor mange børn der bliver omskåret, og hvor mange der efterfølgende oplever komplikationer. Nu skal et nyt register forsøge at skabe klarhed om netop de spørgsmål.Afdelingen for Sundhedsdokumentation under Statens Serums Institut er i gang med at etablere et register for rituelle omskæringer af drengebørn, der netop skal kortlægge omfanget af omskæringer herhjemme. Ved indberetninger om omskæringer skal det nu oplyses om indgrebet er klinisk eller rituelt betinget, og om det er foretaget af en læge eller under opsyn af en læge, som er de to muligheder, der er for omskæring i Danmark. Registret mangler endnu den endelige godkendelse fra datatilsynet, men forventes at stå klar inden årets afslutning.
Håbet med det nye register, som den tidligere regering tog initiativ til at få lavet i 2013, er at kunne kvalificere omskæringsdebatten, fortæller Henrik Mulvad Hansen, der er Sektionsleder i afdelingen for Sundhedsdokumentation på SSI.
”Det er et ønske om mere viden på et område, hvor indgrebet ikke er klinisk betinget. I Sundhedsdokumentations registreringer har vi ikke tidligere skelnet mellem de to former for omskæring, og derfor har man ikke kunnet følge op på, om der ofte opstår eventuelle sundhedsmæssige komplikationer efter de rituelle indgreb. Et register vil kunne tilføre mere konkret viden på området.”

Ifølge tidligere overrabbiner Bent Lexner er der årligt 10 til 15 omskæringer af jødiske drenge i Danmark, hvoraf han foretager størstedelen.
”De omskæringer fører vi i forvejen selv journal over, og derfor ser jeg intet problem i et nyt register. Det er udmærket at finde ud af, hvad der foregår, og hvem der foretager omskæringerne.”
Talsmand for Det Islamiske Trossamfund i Danmark, Imran Shah, finder det interessant, hvorfor man vil skelne mellem de forskellige typer af omskæringer og tror, flere vil opfatte det som problematisk, at man dermed begynder at registrere folk på baggrund af deres religion. Men et register er fint, så længe det styres af mennesker, der er objektive i deres holdning til rituelle omskæringer.
”Hvis registret bliver et politisk redskab til at fremme et forbud, så er det ikke en god ide. Derudover er jeg spændt på, hvordan registreringer skal foregå, og hvordan man får fat i dem, der enten ikke vil indberette omskæringen eller får det gjort i udlandet. Der er et gråzoneområde, som kan være med til at skævvride registrets data,” siger han og tilføjer, at omskæringen af muslimske drenge altid udføres af læger.

Religionshistoriker på Syddansk Universitet og næstformand i foreningen mod børneomskæring Intact Denmark, Mikael Aktor, kalder etableringen af registret godt, men ”for lidt og for sent.”
”Omskæring har fundet sted i flere hundrede år i Danmark, og hvad angår børnenes interesse, så løser et register ikke noget. I Intact mener vi, der må indføres en mindstealder for omskæring hurtigst muligt, så børnene selv kan vælge. Jeg er selv jøde og omskåret og har oplevet komplikationer. Hvis vi med et register kan sætte fokus på problemerne ved omskæring, er det godt, men et register baseret på indberetning vil for eksempel ikke sige noget om omskæringer foretaget på rejser til udlandet eller om illegale omskæringer foretaget herhjemme.” Dansk Folkeparts sundhedsordfører, Liselott Blixt, var med at presse på for at få en kortlægning af den rituelle omskæring i Danmark, og hun er spændt på at se, hvordan registret kommer til at virke fungere i praksis.
”Der er forskellige beretninger om ulemper og ricisi ved omskæring, heriblandt grufulde beretninger. Dansk Folkeparti ønsker ikke, at man omskærer drengebørn, og registret kan måske få flere til at se, at det er forkert.”
SSITB SUMSSI
15-07-24 11:52 TBHEFP-SSI til NSP-SSI:
From:"Helle Falborg Pedersen" To:"Nils C. Strandberg Pedersen" Date:7/24/2015 11:52:33 AM Subject:VS: artikel fra kristeligt dagblad ..

Fra: Henrik Mulvad Hansen Sendt: 24. juli 2015 11:46 Til: Mette Skov Hansen Emne: SV: artikel fra kristeligt dagblad <..>
SSITB SUMSSI
15-07-27 11:10 TBPEH-SSI til flere-SSI:
Fra: Poul Erik Hansen
Sendt: 27. juli 2015 11:10
Til: Flemming Christiansen; Ole Jensen; Helle Falborg Pedersen; Karen Marie Lyng; Henrik Mulvad Hansen
Cc: Lise-Lotte Teilmand
Emne: Register for omskæring af drengebørn

Kære alle.

TV2 (Malene (jeg har glemt hendes efternavn)) har ringet til mig for at få en kommentar om, hvad man kan bruge oplysningerne i et register om omskæring af drengebørn til. Jeg sagde, at det måtte hun snakke med en anden om. Vi indsamler dem blot efter en bestilling fra Folketinget.

Jeg henviste hende i stedet til Morten Frisch. Hun har talt med ham og er vendt tilbage. Morten viste ikke, hvad der er det nye i forhold til der allerede er vedtaget.

Problemet er, at historien går i de forskellige medier på, at der nu oprettes et nyt register. Det gør der ikke, men det register, der har været under vejs, er ikke endelig godkendt og eksistere derfor som sådan ikke som et selvstændigt register.

Der er tale om en fortsættelse af den indberetningspligt, som blev indført den 1. januar 2014 til et selvstændigt register for omskæringer. Dette register er imidlertid ikke blevet endelig godkendt af Datatilsynet. Tilsynet har spurgt til hjemmel til oprettelsen af registeret. Det har bragt departementet i tvivl om hjemlen, og om registeret skal opretholdes, men nu er der nok ingen vej tilbage.

Registeret forventes først endelige godkendt inden udgang af 2015, men der er registeret til det. Indberetningerne svarer dog kun til ca. halvdelen af det forventede. Vi kan imidlertid ikke tillade os at rykke før den endelige godkendelse foreligger.

Der er udleveret oplysninger fra registeret i henhold til offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt, men ikke direkte til forskerer mv.

Henrik Mulvad varetager den fortsatte dialog med journalisten, og henvis venligst til ham, hvis I bliver spurgt, således at det er den samme historie, der bliver fortalt hver gang.

Mvh.
Poul Erik
SSITB SUMSSI
15-07-27 11:19 TBHEMH-SSI til flere-SSI:
From: "Henrik Mulvad Hansen"
To: "Poul Erik Hansen" "Flemming Christiansen" "Ole Jensen" "Helle Falborg Pedersen" "Karen Marie Lyng"
Date: 7/27/2015 2:19:20 AM (11:19)
Subject: SV: Register for omskæring af drengebørn

Kære Alle

Jeg har d.d. talt med journalisten og forklaret hende at det ikke var tale om et nyt register - så der var to men om en endelig etablering af det aftalte register fra 2013/14.

Efter at det faldt på plads virkede hun ikke synderlig interesseret i sagen - men man kan naturligvis aldrig vide med journalister.

Jeg udtalte mig i øvrigt alene til baggrund.

/Henrik
SSITB SUMSSI
15-07-27 11:43 TBHEMH-SSI til flere-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 27. juli 2015 11:43
Til: Poul Erik Hansen; Flemming Christiansen; Ole Jensen; Helle Falborg Pedersen; Karen Marie Lyng
Cc: Lise-Lotte Teilmand
Emne: SV: Register for omskæring af drengebørn
Prioritet: Høj

Kære Alle

Jeg har lige haft Kristeligt Dagblad i røret igen.

Mette Skov, der skrev artiklen d.d., ville høre om det ikke var problematisk at registrere folk efter deres religion.

Jeg sagde så til hende, at vi netop ikke registrerede efter religion, men alene hvorvidt, der var tale om en rituel betinget omskæring eller en medicinsk begrundet omskæring.

Endvidere fortalte jeg hende, at vi ikke har registre i øvrigt, hvor vi registrerer folks religiøse tilhørsforhold.

Hun arbejder på en opfølgning på sagen, men vil sende eventuelle citater til godkendelse senere i dag.

/Henrik
SSITB SUMSSI
15-07-27 11:53 TBHEFP-SSI til NSP-SSI:
From:"Helle Falborg Pedersen"
To: "Nils C. Strandberg Pedersen"
Date: 7/27/2015 2:53:40 AM (11:53)
Subject: VS: Register for omskæring af drengebørn
T. O.
VH
Helle

-----Oprindelig meddelelse----- Fra: Henrik Mulvad Hansen Sendt: 27. juli 2015 11:43 Til: Poul Erik Hansen; Flemming Christiansen; Ole Jensen; Helle Falborg Pedersen; Karen Marie Lyng Cc: Lise-Lotte Teilmand Emne: SV: Register for omskæring af drengebørn Prioritet: Høj

Kære Alle

Jeg har lige haft Kristeligt Dagblad i røret igen.
SSITB SUMSSI
15-07-27 12:55 TBHEMH-SSI til HEFP-SSI:
From: "Henrik Mulvad Hansen"
To: "Helle Falborg Pedersen"
Date: 7/27/2015 12:55:40 AM
Subject: TV2 har også taget nyheden

Kære Helle

TV2 og andre medier har også taget nyheden.

http://nyhederne.tv2.dk/2015-07-26-alle-religioese-omskaeringer-skal-nu-registreres

/Henrik
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-07-27 12:59 TBJK-Mosaiske til HEMH-SSI:
Fra: Jonas Herzberg Karpantschof [mailto:JK@mosaiske.dk]
Sendt: 27. juli 2015 12:59
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: dokumenter

Kære Henrik Mulvad Hansen

Mange tak for samtalen i fredags.

Vil du ikke være venlig at sende mig afsættet fra 2013 for det nye register for rituelle omskæringer af drengebørn? Vi har efterhånden læst en del i diverse medier dog uden at kunne forholde os til det, da vi ikke har de nødvenlige og konkrete oplysninger på dette tidspunkt.

På forhånd tak,

Jonas


Jonas Karpantschof
Politisk Chef
SSITB SUMSSI
15-07-27 13:26 TBHEMH-SSI til JK-Mosaiske :
Fra: Henrik Mulvad Hansen [mailto:HEMH@ssi.dk]
Sendt: 27. juli 2015 13:26
Til: Jonas Herzberg Karpantschof
Emne: SV: dokumenter
Prioritet: Høj

Kære Jonas Karpantschof

Selv tak.

For at få den detaljerede baggrund, skal du henvende dig direkte til Departementet. Her på SSI håndterer vi alene den faglige del af registrene.

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig igen.

/Henrik
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-07-28 10:39 TBJK-Mosaiske til HEMH-SSI:
Fra: Jonas Herzberg Karpantschof [mailto:JK@mosaiske.dk]
Sendt: 28. juli 2015 10:39
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV: dokumenter

Kære Henrik Mulvad Hansen

Jeg er noget uforstående overfor din reaktion på min anmodning. Du har udtalt dig til medierne om det nye register/nye registeroplysninger, hvorfor det må være naturligt at forvente, at du vil være i stand til at kunne efterkomme min helt naturlige anmodning i og med at jeg repræsenterer en af de berørte grupper, som det nye register konkret vedrører. I fredags anmodede jeg pr. telefon om skriftlig information om selve registeret. Dette var ikke muligt at få oplyst, da den konkrete beskrivelse ikke var klar endnu. Med henblik på en kvalificeret stillingtagen til det nye register, skal jeg bede om at følgende oplysninger tilgår Det Jødiske Samfund uden unødigt ophold:


·Hjemmelsgrundlag/Politisk beslutning
·Beskrivelse af registeret, herunder datafangst
·Anvendelsesmuligheder, herunder hvem der kan nyttiggøre registeret
·Registersikkerhedsmæssige overvejelser
·Eventuel ansøgning til Datatilsynet, hvis den er udarbejdet

På forhånd tak,

Jonas
Jonas Karpantschof
Politisk Chef
SSITB SUMSSI
15-07-28 10:10? TBHEMH-SSI til flere-SSI:
From:"Henrik Mulvad Hansen"
To:"Poul Erik Hansen" "Flemming Christiansen" "Ole Jensen" "Helle Falborg Pedersen" "Karen Marie Lyng"
Date: 7/28/2015 1:10:25 AM (10:10?)
Subject: SV: Register for omskæring af drengebørn

Kære Alle

Hermed status i sagen.

Jeg har lige talt med Mette Skov om hendes opfølgning på artiklen og i denne forbindelse henvist hende til Departementet for yderligere kommentarer. Det var hun indforstået med.

Jeg forventer derfor ikke umiddelbart yderligere citater fra SSI i sagen.

/Henrik
SSITB SUMSSI
15-07-28 11:22 TB SSITB SUM-MWA til JK-MOSAISKE:
Fra:Mathilde Augusta Wahl
Sendt: 28.juli 2015 11:22
Til: Jonas Herzberg Karpantschof
Emne: Indberetninger af rituelle omskæringer
..udredning fra SUM til Mosaiske
15-07-28 12:14 TBHEMH-SSI til flere-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 28. juli 2015 12:14
Til: Helle Falborg Pedersen
Cc: Poul Erik Hansen ; Flemming Christiansen ; Lise-Lotte Teilmand ; Ole Jensen
Emne: Registrering af rituel omskæring
Prioritet: Høj

Kære Helle

Som aftalt med Niels udkast til svar til Mosaisk trossamfund:

Sender du det videre i systemet – Når jeg får en tilbagemelding sender jeg det (i eventuel revideret form) videre til Jonas Herzberg Karpantschhof.

/Henrik

Kære Jonas Herzberg Karpantschof

Tak for din henvendelse.

I forhold til dine spørgsmål kan jeg oplyse følgende:

Etableringen er baseret på en Folketingsbeslutning fra 2013. Da registeret er under etablering er hjemmel ikke endeligt fastlagt. For yderligere information om denne proces skal du derfor henvende dig til Sundhedsministeriets Departement.

Registeret bliver baseret på indberetninger fra samtlige læger, der enten udfører indgrebet eller overvåger at indgrebet finder sted. Indberetning sker enten til Landspatientregisteret eller via en særlig registreringsmulighed på området beregnet på læger, der ikke umiddelbart er vant til at indberette til Landspatientregisteret. Der indberettes de samme informationer ad begge kanaler, nemlig information om data for indgrebet, CPR-nummer på den person som omskæres, samt information om hvorvidt lægen førte opsyn med indgrebet eller selv udførte dette. I forhold til indberetningen til Landspatientregisteret skal man yderligere angive, hvorvidt der er tale om en medicinsk begrundet omskæring eller en rituel betinget omskæring. Dette er ikke nødvendigt ad den anden kanal, da denne kun er beregnet til indberetning af rituelle omskæringer.

Registeringen vil betyde, at man blandt andet kan følge helbredstilstanden for de omskårne drenge via samkøring med andre af de centrale registre, herunder om der tilstøder komplikationer på et senere tidspunkt, der kan tilskrives omskæringen.

I forhold til datasikkerheden så gælder der de samme regler som for samtlige de centrale registre. Der vil derfor alene kunne udleveres data fra registeret på individniveau efter tilladelse fra Datatilsynet til specifikke forskningsprojekter.

Da registeret ikke er endeligt godkendt af Datatilsynet foreligger anmeldelsen ikke i den endelige form.

Jeg håber at dette besvarer dine spørgsmål. Alternativt er du naturligvis velkommen til at vende tilbage til mig.

Med venlig hilsen
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-07-28 12:49 TBHEFP-SSI til NSP-SSI:
Fra: Helle Falborg Pedersen
Sendt: 28. juli 2015 12:49
Til: Nils C. Strandberg Pedersen
Emne: VS: Registrering af rituel omskæring
Prioritet: Høj

T.O.

Henriks forslag til svar. Han havde ikke noget navn på en fagperson i Dep. , som vi kan sende til. Jeg prøver at ringe til pressechefen og hører, hvem han vil pege på.

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-07-28 12:55 TBHEMH-SSI til HEFP-SSI:
From:"Henrik Mulvad Hansen"
To: "Helle Falborg Pedersen"
Date: 7/28/2015 12:55:10 AM
Subject: Til orientering

En af de meget engagerede borgere på området for rituel omskæring har uploadet et klip fra TV2 news fra i går om emnet.

/Henrik
https://www.youtube.com/watch?v=T2ey9mnWFxI
/Henrik
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-07-28 12:58? TBNSP-SSI til HEFP-SSI:
From:"Nils C. Strandberg Pedersen"
To: "Helle Falborg Pedersen"
Date: 7/28/2015 3:58:41 AM (12:58?)
Subject: SV: Registrering af rituel omskæring

Helt fint svar mvh Nils


Fra: Helle Falborg Pedersen
Sendt: 28. juli 2015 12:49.. snip
SSITB SUMSSI
15-07-28 12:59 TBMACR-SSI til HEMH-SSI:
Fra: Margit Caroline Rasted
Sendt: 28. juli 2015 12:59
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: Jødiske samfund

Hej Henrik

Der ringede en fra det Jødiske samfund som ville tale med dig. Jeg sagde du var gået til møde ude i byen, men var her igen i morgen kl. 9.00 Han ville ringe.

Venlig hilsen
Margit Rasted
Sundhedsdokumentation
SSITB SUMSSI
15-07-28 14:13 TBHEMH-SSI til HEFP-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 28. juli 2015 14:13
Til: Helle Falborg Pedersen
Emne: VS: Jødiske samfund

Kære Helle

Til orientering.

Jeg får nok en opringning fra ham her i morgen så hvis vi kunne få svaret inden på mail ville det være godt.
Hvis ikke det lykkes parkerer jeg ham bare når han ringer og siger at han får et skriftligt svar.

/Henrik
SSITB SUMSSI
15-07-28 ??:?? TBTelefonnotat 28.07.2015
Mellem Helle Falborg Pedersen SSI og Thomas Bille Winkel SUM

Orienterede om, at der har været flere pressehenvendelser samt henvendelse fra Mosaisk Trossamfund. Da en del af spørgsmålene fra Mosaisk Trossamfund formentlig hører under Departementet, aftalte jeg at orientere ham, før svaret sendes.

Vi aftalte i øvrigt, at journalister med forespørgsler om nye vinkler, som ikke går på de faktuelle spørgsmål omkring registret, som SSI kan svare på, henvises til ham.

hefp
SSITB SUMSSI
15-07-28 14:24 TBHEFP-SSI til HEMH-SSI:
Fra: Helle Falborg Pedersen
Sendt: 28. juli 2015 14:24
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV: Jødiske samfund

Kære Henrik,

Jeg har netop talt med pressechefen i ministeriet, Thomas Winkel og aftalt at sende svarudkastet til ham.

I øvrigt har vi også aftalt at, jeg henviser eventuelle journalister som spørger til nye vinkler - dels til denne gamle pressemeddelelse om registreringen: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Andre_ydelser/2013/Juni/Astrid-krag-omskaering-af-drenge-skal-foelges-taettere.aspx

Og ellers til ham, men først fortæller dem, at det kan være rigtig svært at få hurtige svar, da der jo er sommerferie.

Jeg har prøvet at ringe til Henrik Dørge fra Weekendavisen, som dog ikke svarede.

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-07-28 14:26 TBHERMH til HEFP-SSI:
From: "Henrik Mulvad Hansen"
To: "Helle Falborg Pedersen"
Date: 7/28/2015 5:26:15 AM (14:26)
Subject: SV: Jødiske samfund

Kære Helle

Super tak

/Henrik

Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-07-28 14:28 TBHEFP-SSI til TBW-SUM:
From: "Helle Falborg Pedersen"
To: "Thomas Bille Winkel \(tbw@sum.dk\)"
Date: 7/28/2015 5:28:46 AM (14:28?)
Subject: som aftalt

Hej Thomas,

Her er som aftalt et bud på et svar til Mosaisk trossamfund.

VH
Helle


Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 28. juli 2015 12:14
Til: Helle Falborg Pedersen ..snip
SSITB SUMSSI
15-07-28 14:59 TB SSITB SUM-MWA til JK-MOSAISKE :
Fra:Mathilde Augusta Wahl
Sendt: 28.juli 2015 14:59
Til:Jonas Herzberg Karpantschof
Emne: SV:Indberetning af rituelle omskæringer

Kære Jonas

Jeg prøvede lige at ringe til dig, men det lader til at jeres telefoner lukker kl. 14. Vil du evt. ringe?


Vh. Mathilde
15-07-29 ??:?? TB SSITB SUM 1302452 aktliste Dok 1743843:
Brev fra Sophie Løhde om omskæringsregisteret sendt til sundhedsudvalget
15-07-29 ??:?? TB SSITB SUM 1302452 aktliste Dok 1748987:
Historisk overblik sendt til ministeren
15-07-29 ??:?? TBTelefonnotat
29 juli 2015
Mellem Helle Falborg Pedersen, SSI og Thomas Bille Winkel SUM
Har informeret Thomas Bille Winkel om forespørgsel fra Weekendavisen v. Henrik Dørge dels om antallet af registreringer siden 1. januar 2014 og om baggrunden for, at der ikke foreligger endelig godkendelse fra Datatilsynet. TBW har også talt med Henrik Dørge og forventer at svare senere i dag. Aftalte, at SSI ikke udtaler sig men svarer på faktuelle spørgsmål og sender omkring ham først.
hefp
SSITB SUMSSI
15-07-29 10:17 TBSSISSITBHEMH-SSI til MWA-SUM:
From:"Henrik Mulvad Hansen"
To: mwa@sum.dk
Cc: Helle Falborg Pedersen; Thomas Tjørnelund Nielsen (fra SUM aktindsigt)
Date: 7/29/2015 1:16:40 AM (10:17)
Subject: Registrering af rituelle omskæringer

Kære Mathilde som aftalt en kort beskrivelse af hvad der registreres.

Der er som bekendt to måder at indberette data på – Dels til Landspatientregisteret for læger med egen shak-kode, der i øvrigt benytter denne kanal til andre formål og dels en særlig indberetningsmulighed for læger, der ikke er vant til den lidt tekniske indberetning via LPR. Sidstnævnte kræver alene at man har et autorisations-id og dermed kan alle læger indberette ad denne kanal.

Der indberettes følgende informationer i begge:


·CPR-nummer på den der har fået foretaget indgrebet
·Dato for indgrebet
·Angivelse af hvorvidt lægen har udført indgrebet selv eller har overvåget at en anden ikke autoriseret person foretog indgrebet

For indberetninger til Landspatientregisteret skelnes mellem rituelt betingede- og medicinske indgreb via en tillægskode. Indberetninger via det særlige skema skal kun ske for rituelle omskæringer og denne skelnen er derfor ikke nødvendig her.

Jeg håber at det besvarer dine spørgsmål. Alternativt er du naturligvis velkommen til at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen

Henrik Mulvad Hansen
15-07-29 14:14 TBSSISSITBMWA-SUM til HEMH-SSI:
Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Sendt: 29. juli 2015 14:14
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV: Omskæring

Kære Henrik,

I svarudkastet skriver I: ” Registeret bliver baseret på indberetninger fra samtlige læger, der enten udfører indgrebet eller overvåger at indgrebet finder sted. Indberetning sker enten til Landspatientregisteret eller via en særlig registreringsmulighed på området beregnet på læger, der ikke umiddelbart er vant til at indberette til Landspatientregisteret. ”

Handler det ikke om, at omskæringer udført i hjemmet, fx af en rabbiner, rent teknisk ikke kan indberettes til LPR?

Vh. Mathilde
Mathilde Augusta Wahl
15-07-29 14:39 TBDORGE-Weekendavisen til POEH-SSI:
Fra: Henrik Dørge
Dato: 29. jul. 2015 kl. 14.39.13 CEST
Til:
Emne: registrering af omskæring af drenge
Svar til:

Kære Poul Erik Hansen,

Tak for samtalen.
Jeg vil som nævnt gerne have oplyst, hvor mange anmeldelser Landspatientregisteret har modtaget fra læger, som har foretaget omskæring af drenge (årsbasis).
Det er til en artikel, jeg skal skrive i dag.

På forhånd tak.
Med venlig hilsen Henrik Dørge

Journalist Henrik Dørge
SSITB SUMSSI
15-07-29 14:42 TBPOEH-SSI til HEMH-SSI:
Fra: Poul Erik Hansen
Sendt: 29. juli 2015 14:42
Til: Henrik Mulvad Hansen
Cc: dorge@weekendavisen.dk
Emne: Fwd: registrering af omskæring af drenge

Kære Henrik.

Har du mulighed for at hjælpe Henrik Dørge (cc på denne mail) med nedenstående?

Mvh.
Poul Erik
SSITB SUMSSI
15-07-29 14:45 TBHEMH-SSI til HEFP-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 29. juli 2015 14:45
Til: Helle Falborg Pedersen
Emne: VS: registrering af omskæring af drenge

Kære Helle

Vil du kontakte Henrik Dørge og evt. henvise ham til Departementet.

/Henrik
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-07-29 15:03 TBSSISSITBHEMH-SSI til MWA-SUM:
Fra: Henrik Mulvad Hansen [mailto:HEMH@ssi.dk]
Sendt: 29. juli 2015 15:03
Til: Mathilde Augusta Wahl
Emne: SV: Omskæring
Prioritet: Høj

Kære Mathilde

Det kan man godt sige – Indberettere til LPR skal være oprettet i SHAK og dermed have en gyldig sygehuskode.

Da man ville ramme alle relevante aktører på området blev der derfor også etableret en indberetning, der kan foretages af læger uden SHAk kode, men alene via autorisations-id.

/Henrik
15-07-29 15:16 TBSSISSITBMWA-SUM til HEMH-SSI:
Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Sendt: 29. juli 2015 15:16
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV: Omskæring

Kære Henrik,

Jeg synes også at det er dét, I har sagt tidligere. Men så ville jeg forslå, at I erstatter formuleringen ”ikke vant til at indberette” med en formulering om, at indberetterne ikke er oprettet i SHAK.

Vh. Mathilde
15-07-29 15:27 TBHEFP-SSI til HEMH-SSI og NSP-SSI:
Fra: Helle Falborg Pedersen
Sendt: 29. juli 2015 15:27
Til: Henrik Mulvad Hansen ; Nils C. Strandberg Pedersen
Emne: SV: registrering af omskæring af drenge
Prioritet: Høj

Hej Nils og Henrik,

Jeg har netop talt med Henrik Dørge (weekendavisen), og senere Thomas Bille Winkel om to spørgsmål:

-- Hvor mange registreringer af rituelle omskæringer er der foretaget i registret siden 1. januar 2014?
Hvad er baggrunden for, at der ikke foreligger endelig godkendelse fra Datatilsynet? Henrik Dørge skal skrive artikel i aften, og jeg måtte love ham at gøre mit bedste for at få svar på spørgsmålene – men sagde, at det jo ikke var let at få fat i folk her i ferien.
Han vinkler utvivlsomt på, at der er indsamlet data uden godkendelse.
Jeg aftalte med Thomas, at vi fra SSI ikke udtaler os mere i sagen, men at vi svarer faktuelt på spørgsmålene og sender dem omkring ham først. Nils, vil du melde, om det ser ok ud for dig?
Svarene fra SSI kunne være:

- Der er foretaget 564 registreringer af rituelle omskæringer via den registrering, der blev oprettet 1. januar 2014.
- Mht. godkendelse, så er der en dialog med Datatilsynet, som har udbedt sig yderligere oplysninger om registrets formål.

Ifølge Thomas Bille Winkel vil Henrik Dørge formentlig få et par skriftlige udtalelser fra Departementet, som formentlig vil handle om, at det havde været ønskeligt, om man havde ventet med at starte med at registrere, indtil godkendelsen var på plads, og at man ønsker indsamlingen standset (og muligvis data slettet).

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-07-29 15:28 TBSSISSITBHEMH-SSI til MWA-SUM:
Fra: Henrik Mulvad Hansen [mailto:HEMH@ssi.dk]
Sendt: 29. juli 2015 15:28
Til: Mathilde Augusta Wahl
Emne: SV: Omskæring
Prioritet: Høj

Kære Mathilde

Fint – det ændrer jeg naturligvis – Er der andet eller skal jeg så sende svaret afsted?
Revideret version nedenfor: ------

Kære Jonas Herzberg Karpantschof

Tak for din henvendelse.

I forhold til dine spørgsmål kan jeg oplyse følgende:

Etableringen er baseret på en Folketingsbeslutning fra 2013. Da registeret er under etablering er hjemmel ikke endeligt fastlagt. For yderligere information om denne proces skal du derfor henvende dig til Sundhedsministeriets Departement.

Registeret bliver baseret på indberetninger fra samtlige læger, der enten udfører indgrebet eller overvåger at indgrebet finder sted. Indberetning sker enten til Landspatientregisteret eller via en særlig registreringsmulighed på området beregnet på læger,der ikke er oprettet med et selvstændigt sygehusnummer. Der indberettes de samme informationer ad begge kanaler, nemlig information om data for indgrebet, CPR-nummer på den person som omskæres, samt information om hvorvidt lægen førte opsyn med indgrebet eller selv udførte dette. I forhold til indberetningen til Landspatientregisteret skal man yderligere angive, hvorvidt der er tale om en medicinsk begrundet omskæring eller en rituel betinget omskæring. Dette er ikke nødvendigt ad den anden kanal, da denne kun er beregnet til indberetning af rituelle omskæringer.

Registeringen vil betyde, at man blandt andet kan følge helbredstilstanden for de omskårne drenge via samkøring med andre af de centrale registre, herunder om der tilstøder komplikationer på et senere tidspunkt, der kan tilskrives omskæringen.

I forhold til datasikkerheden så gælder der de samme regler som for samtlige de centrale registre. Der vil derfor alene kunne udleveres data fra registeret på individniveau efter tilladelse fra Datatilsynet til specifikke forskningsprojekter.

Da registeret ikke er endeligt godkendt af Datatilsynet foreligger anmeldelsen ikke i den endelige form.

Jeg håber at dette besvarer dine spørgsmål. Alternativt er du naturligvis velkommen til at vende tilbage til mig.

Med venlig hilsen
Henrik Mulvad Hansen
/Henrik
15-07-29 15:31 TBSSISSITBMWA-SUM til HEMH-SSI:
Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Sendt: 29. juli 2015 15:31
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV: Omskæring

Kære Henrik

Jeg vil helst ikke godkende svaret, men jeg undrede mig bare over formuleringen i udkastet.

Vh. Mathilde
15-07-29 15:38 TBSSISSITBHEMH-SSI til MWA-SUM:
Fra: Henrik Mulvad Hansen [mailto:HEMH@ssi.dk]
Sendt: 29. juli 2015 15:38
Til: Mathilde Augusta Wahl
Emne: SV: Omskæring
Prioritet: Høj

Kære Mathilde

Ok – vi skylder ham jo et svar så det vil være fint om I kan få udkastet igennem til godkendelse.

I kan naturligvis frit redigere/slette i mit forslag.

Jonas Karpantschof er ret ivrig for at få svar.

/Henrik
15-07-29 15:39 TBHEFP-SSI til ????:
From: "Helle Falborg Pedersen"
To: ????
Date: 7/29/2015 6:39:22 AM (15:39)
Subject: VS: registrering af omskæring af drenge

T.O.

VH
Helle

Fra: Helle Falborg Pedersen Sendt: 29. juli 2015 15:27 ...snip
SSITB SUMSSI
15-07-29 15:46 TBSSISSITBMWA-SUM til HEMH-SSI:
Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Sendt: 29. juli 2015 15:46
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV: Omskæring

Kære Henrik,

Det er Serum, der står som afsender. Jeg synes ikke, at vi skal godkende Serums svar til Mosaisk.

Vh. Mathilde
15-07-29 15:47 TBSSISSITBHEMH-SSI til MWA-SUM:

From: "Henrik Mulvad Hansen"
To: "Mathilde Augusta Wahl"
Date: 7/29/2015 6:46:48 AM (15:47)
Subject: SV: Omskæring

Kære Mathilde

Det var ellers aftalen med Departementet via Helle Falborg cc. denne mail.

/Henrik
15-07-29 16:57? TBHEFP-SSI til TBW-SUM:
From: "Helle Falborg Pedersen"
To: tbw@sum.dk
Date: 7/29/2015 7:57:09 AM (16:57?)
Subject: svar

Hej Thomas,

her er, hvad jeg tænker, vi kan svare:

Svarene fra SSI kunne være: - Der er foretaget 564 registreringer af rituelle omskæringer via den registrering, der blev oprettet 1. januar 2014. - Mht. godkendelse, så er der en dialog med Datatilsynet, som har udbedt sig yderligere oplysninger om registrets formål.

Det vil nok være mig, der står som afsender, og det er det jo normalt aldrig. Har du et råd til at formulere mailen til ham på en måde, så det ikke bliver et "ifølge pressekonsulent Helle Falborg" men blot "Ifølge SSI"?

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-07-29 21:16 TBHEFP-SSI til DORGE-Weekendavisen:
Fra:Helle Falborg Pedersen
Til: Henrik Dørge
Dato: 29. juli 2015 kl. 21.16

Hej Henrik Dørge,

Så har jeg svar på dine spørgsmål om registreringer af omskæringer. Beklager, det blev lidt sent.

Som sagt er en del af de relevante fagpersoner på ferie. Eftersom jeg hverken er fagperson på området eller talsperson for SSI, vil jeg derfor sætte stor pris på, om du vil formulere det som noget i retningen af "ifølge SSI" og ikke citere mig for svarene. Det håber jeg, er ok.
- Der er foretaget 566 registreringer af rituelle omskæringer via den registrering, der blev oprettet 1. januar 2014.
- Mht. endelig udtalelse fra Datatilsynet, så er der en dialog med Datatilsynet, som har udbedt sig yderligere oplysninger om registrets formål.

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-07-29 21:18 TBHEFP-SSI til HEMH-SSI, NSP-SSI og PEH-SSI:
Fra: Helle Falborg Pedersen
Sendt: 29. juli 2015 21:18
Til: Henrik Mulvad Hansen; Nils C. Strandberg Pedersen; Poul Erik Hansen
Cc: Ole Jensen; Lise-Lotte Teilmand
Emne: VS: Svar til Henrik Dørge omskæring

Kære alle,

T.O. har jeg svaret Henrik Dørge nu som nedenstående

VH
Helle
________________________________
Fra: Helle Falborg Pedersen
Sendt: 29. juli 2015 21:16 .. snip
SSITB SUMSSI
15-07-29 21:55 TBDORGE-Weekendavisen til HEFP-SSI og TBW-SUM:
Fra: Henrik Dørge [dorge@weekendavisen.dk]
Sendt: 29. juli 2015 21:55
Til: Helle Falborg Pedersen; Thomas Bille Winkel
Emne: Re: omskæring

Hej Helle,
Tak!
Jeg er nødt til at vide, hvilken periode de 566 registreringer omfatter. Eller bliver det ikke præcist nok.

Mvh Henrik fra WA
Journalist Henrik Dørge
SSITB SUMSSI
15-07-29 22:06 TBHEFP-SSI til DORGE-Weekendavisen:
Fra:Helle Falborg Pedersen
Til: Henrik Dørge
Dato: 29. juli 2015 kl. 22.06

Hej Henrik,

det er for hele perioden fra 1. januar 2014 og til d.d.

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-07-29 22:09 TBDORGE-Weekendavisen til HEFP-SSI:
Fra: Henrik Dørge [dorge@weekendavisen.dk]
Sendt: 29. juli 2015 22:09
Til: Helle Falborg Pedersen
Emne: Re: omskæring

Bare for at være helt sikker: Altså frem til den 29. juli 2015?
SSITB SUMSSI
15-07-29 22:10 TBHEFP-SSI til DORGE-Weekendavisen:
Fra:Helle Falborg Pedersen
Til: Henrik Dørge
Dato: 29. juli 2015 kl. 22.10

ja
SSITB SUMSSI
15-07-29 22:09 TBDORGE-Weekendavisen til HEFP-SSI:
Fra: Henrik Dørge [dorge@weekendavisen.dk]
Sendt: 29. juli 2015 22:11
Til: Helle Falborg Pedersen
Emne: Re: omskæring

kan du bekræfte at det i kalenderåret 2014 var 412?
SSITB SUMSSI
15-07-29 22:12 TBHEFP-SSI til DORGE-Weekendavisen:
Fra:Helle Falborg Pedersen
Til: Henrik Dørge
Dato: 29. juli 2015 kl. 22.10

det ved jeg desværre ikke
SSITB SUMSSI
15-07-30 09:39 TBOLJ-SSI til NSP-SSI:
Fra: Ole Jensen
Sendt: 30. juli 2015 09:39
Til: Nils C. Strandberg Pedersen
Emne: Fwd: SV: Vedr. indberetning af rituelle omskæringer

Her er den første mail, hvor vi (på embedsmandssprog) klart beder om lukning. På mødet bad jeg på godt lige ud af landevejen jysk om lukning hurtigst muligt. Vi fik besked på at vente på ministerforelæggelse, som jeg også rykker for nedenfor.

Mvh. Ole

Start på videresendt besked:
Fra: Mathilde Augusta Wahl
Dato: 19. maj 2015 kl. 14.31.28 CEST .. snip
SSITB SUMSSI
15-07-30 09:53 TBNSP-SSI til HEFP-SSI:
From: "Nils C. Strandberg Pedersen"
To: "Helle Falborg Pedersen"
Date: 7/30/2015 12:53:06 AM (9:53)
Subject: VS: SV: Vedr. indberetning af rituelle omskæringer


Fra: Ole Jensen
Sendt: 30. juli 2015 09:39
Til: Nils C. Strandberg Pedersen .. snip
SSITB SUMSSI
15-07-30 12:20 TBTBW-SUM til HEFP-SSI:
Fra: Thomas Bille Winkel
Sendt: 30. juli 2015 12:20
Til: Helle Falborg Pedersen
Emne: VS: Folketingets nyhedsbrev

T.O.

Fra: Folketingets abonnementsservice [mailto:nyhedsbrev@folketinget.dk]
Sendt: 30. juli 2015 12:03
Til: Thomas Bille Winkel
Emne: Folketingets nyhedsbrev SUU, Alm.del - 2014-15 (2. samling) - Bilag 17: Orientering vedr. register om omskæringer, fra sundheds- og ældreministeren
SSITB SUMSSI
15-07-30 12:36 TBHEFP-SSI til flere-SSI:
Fra: "Helle Falborg Pedersen"

Kære alle,
Her er link til Folketingets Nyhedsbrev fra i går med orienteringsbrev fra ministeren til sundhedsudvalget om indstilling af indsamling af data.
VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-07-30 ??:?? TBTelefonnotat 30. juli 2015

Samtale mellem Direktør for SSI, Nils Strandberg Pedersen og Dorthe Søndergaard fra Sundheds- og Ældreministeriet 30. juli 2015

Undertegnede kontakter Dorthe Søndergaard for at få bekræftet, at udmeldingen fra sundhedsministeren betyder, at indsamlingen af data til Registret for rituelle omskæringer skal stoppes, men at data endnu ikke skal slettes.

/Nils Strandberg Pedersen
SSITB SUMSSI
15-07-30 12:49 TBNSP-SSI til flere-SSI:
Fra: Nils C. Strandberg Pedersen
Sendt: 30. juli 2015 12:49
Til: Helle Falborg Pedersen
Cc: Ole Jensen; Henrik Mulvad Hansen; Poul Erik Hansen; Lise-Lotte Teilmand; Marie-Louise Paludan
Emne: Re: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring


Der betyder at vi stopper indsamlingen dd men foreløbig sletter vi ikke indsamlede data.
Mvh Nils

Den 30/07/2015 kl. 12.36 skrev "Helle Falborg Pedersen" .. snip
SSITB SUMSSI
15-07-30 13:16 TBHEMH-SSI til NSP-SSI og HEFP-SSI:
From: "Henrik Mulvad Hansen"
To: "Nils C. Strandberg Pedersen" "Helle Falborg Pedersen"
Date: 7/30/2015 4:16:53 AM (13:16)
Subject:SV: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Vi har nu fjernet indberetningsadgangen for de brugere, der havde adgang til den særlige indberetning af rituelle omskæringer i SEI.

Dette betyder at der ikke vil kunne indberettes yderligere data til registeret.

/Henrik
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-07-30 13:34 TB SSITB JK-MOSAISKE til SUM-MWA:
Fra:Jonas Herzberg Karpantschof
Sendt: 30.juli 2015 13:34
Til:Mathilde Augusta Wahl
Emne: SV:Indberetning af rituelle omskæringer

Kære Mathilde

Det lader til at der er en del uklarheder vedr. den eksisterende indberetning og datafangst af omskæringer. Jeg vil være utroligt taknemmelig hvis du har mulighed for at sende mig dette.

På Forhånd tak.>BR> Jonas

Jonas Karpantschof
Politisk Chef
15-07-30 14:35 TB SSITB SUM-MWA til JK-MOSAISKE :
Fra:Mathilde Augusta Wahl
Sendt: 28.juli 2015 14:59
Til:Jonas Herzberg Karpantschof
Emne: SV:Indberetning af rituelle omskæringer

Kære Jonas

Tak for din mail. Jeg er ikke helt sikker på, præcis hvad du henviser til. Du må derfor meget gerne uddybe, hvad du gerne viæ have tilsendt.

Med venlig hilsen
Mathilde Augusta Wahl
15-07-30 14:01 TBHEFP-SSI til TBW-SUM:
From: "Helle Falborg Pedersen"
To:"Thomas Bille Winkel \(tbw@sum.dk\)"
Date:7/30/2015 5:01:17 AM (14:01?)
Subject: som aftalt

Hej Thomas,
Referatet via copy-paste:
Møde i Sundheds-og ældreministeriet mandag den 29. juni 2015
Møde afholdt mellem SSI og SUM vedrørende Registret for rituelle omskæringer, herunder henvendelser fra Torsten Brinch. Der er enighed om, at der ikke skal udleveres yderligere data fra Registret for rituelle omskæringer på nuværende tidspunkt. SSI finder det uhensigtsmæssigt, som tidligere anført over for SUM, at der fortsat sker indberetning til registret. SSI afventer herefter SUM’s stillingtagen hertil.
Med venlig hilsen
Helle Falborg Pedersen
SSITB SUMSSI
15-07-31 ??:?? TBSSITB Fra SUM 1302452 aktliste Dok 1749005 Ministerens afvisning af forelæggelse 1302452
15-07-31 09:23 TBHEMH-SSI til HEFP-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 31. juli 2015 09:23
Til: Helle Falborg Pedersen
Emne: VS: Registrering af rituel omskæring
Prioritet: Høj

Kære Helle
Hvad skal vi gøre med den her.
Jeg kan ikke sidde på et svar meget længere, men vi kan jo ikke så godt svare som i det oprindelige udkast.
Jeg foreslår følgende svar til ham
/Henrik

Kære Jonas Herzberg Karpantschof

Tak for din henvendelse.
I forhold til dine spørgsmål kan jeg oplyse følgende:
Etableringen er baseret på en beslutning truffet af den daværende Sundhedsminister Astrid Kragh og sundhedsordførerne for de øvrige partier.
Som en konsekvens af at registeret ikke er endeligt godkendt er indberetningen til registeret indtil videre sat i bero.

Med venlig hilsen
Henrik Mulvad Hansen

Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-07-31 10:53 TBHEFP-SSI til HEMH-SSI:
From: "Helle Falborg Pedersen"
To: "Henrik Mulvad Hansen"
Date: 7/31/2015 1:53:45 AM (10:53?)
Subject: SV: Registrering af rituel omskæring

Hej Henrik,

Som jeg også sagde tidligere på ugen, så har jeg ingen kompetencer til at sige, hvad og hvornår der skal svares på den slags henvendelser.

Det er Marie-Louise og Ole, der er inde i sagen, og de kommer begge tilbage på mandag. Kunne det ikke vente?

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-07-31 10:54 TBHEMH-SSI til HEFP-SSI:

Den 31/07/2015 kl. 10.54 skrev "Henrik Mulvad Hansen" :
Kære Helle

Ok – jeg dukker mig for henvendelser fra ham i dag. Men hvem tager sagen videre mandag?

/Henrik
SSITB SUMSSI
15-08-02 15:25 TBHEMH-SSI til flere-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Dato: søndag den 2. august 2015 kl. 15.25
Til: Helle Falborg Pedersen
Cc: Ole Jensen , Poul Erik Hansen , Lise-Lotte Teilmand
Emne: Re: SV: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Kære Alle

Jeg er lige blevet ringet op på mit privatnummer af Berlingske Tidende. De var interesserede i hvorfor registreringen er stoppet. Jeg udtalte mig overhovedet ikke og henviste dem efter aftale til Niels Strandberg eller Departementet i sagen.

/Henrik

Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-08-02 22:16 TB SSITB JK-MOSAISKE til SUM-MWA:
Fra:Jonas Herzberg Karpantschof
Sendt: 30.juli 2015 13:34
Til:Mathilde Augusta Wahl
Emne: SV:Indberetning af rituelle omskæringer

Kære Mathilde

Tusinde tak for din mail. Jeg var lidt hurtigt på tasterne

Vi vilmeget gerne have fremsendt de gældende regler for den eksiterende registrering af omskærelser. Vi vil blot være sikre på at vi overholder de gældende forskrifter.

Derudover, er vi via Weekendavisen blevet gjort opmærksom på at indsamlingen af oplysninger er blevet st i bero af sundhedsminister Sofie Løhde, dette er blevet bekræftet i et brev til Folketingets Sundhedsudvalg i onsdags d. 29.7.2015. Jeg vil høre om du har mulighed for at sende os et kopi af brevet?
På Forhånd tak.>BR> Jonas

Jonas Karpantschof
Politisk Chef
15-08-03 00:24 TBHEMH-SSI til HEFP-SSI:
From:"Henrik Mulvad Hansen"
To: "Helle Falborg Pedersen"
Date: 8/2/2015 12:24:50 PM (3.august 2015 0:24)
Subject: Re: SV: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Kære Alle

Til orientering har Berlingske lige lagt artiklen om nedlukningen af Registeret for rituelle omskæringer on-line.

http://www.b.dk/nationalt/minister-bremser-ulovligt-register-over-omskaeringer

/Henrik
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-08-03 07:12 TBMLPA-SSI til HEMH-SSI:
From:"Marie-Louise Paludan"
To:"Henrik Mulvad Hansen"
Date: 8/2/2015 10:12:09 PM (3.august 2015 07:12)
Subject: Re: SV: Registrering af rituel omskæring

Kære Henrik

Jeg er tilbage fra ferie. Jeg har læst hele mailkorrespondancen og tager den herfra.

Hav en god mandag
/Marie-Louise
SSITB SUMSSI
15-08-03 09:01? TBNilas Heinskou-Politiken til HEFP-SSI:
From:"Nilas Nordberg Heinskou"
To:"Helle Falborg Pedersen"
Date:8/3/2015 12:01:04 AM (9:01?)
Subject:Kontaktinfo
Venlig hilsen
____________________
Nilas Heinskou
Politisk reporter
POLITIKEN
Rådhuspladsen
SSITB SUMSSI
15-08-03 09:05 TBHEFP-SSI til flere-SSI:
Den 03/08/2015 kl. 09.05 skrev "Helle Falborg Pedersen" :

Hej alle,

Politikens Christiansborg-journalist Nilas Heinskou spørger til, hvad formålet for omskæringsregistret er med henvisning til Berlingskes artikel og ministerens orientering af sundhedsudvalget – eftersom begrundelsen for stoppet i orienteringen er beskrevet som: ” Ministeriet har gjort mig bekendt med, at registret er anmeldt til Datatilsynet, men at Datatilsynet fortsat behandler anmeldelsen af dette register og er i dialog med Statens Serum Institut med spørgsmål til registret, idet formålet med registreringen ikke står Datatilsynet klart”

Hvad/Hvem svarer ham?

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-08-03 09:30? TBHEMH-SSI til MLPA-SSI:
From:"Henrik Mulvad Hansen"
To:"Marie-Louise Paludan"
Date:8/3/2015 12:30:13 AM (9:30?)
Subject: SV: SV: Registrering af rituel omskæring

Kære Marie-Louise

Tak for det og velkommen tilbage.

/Henrik
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-08-03 09:38 TBHEPH-SSI til flere-SSI:
Fra: Helle Falborg Pedersen
Sendt: 3. august 2015 09:38
Til: Ole Jensen; Henrik Mulvad Hansen
Cc: Nils C. Strandberg Pedersen; Poul Erik Hansen; Lise-Lotte Teilmand
Emne: SV: Politiken spørger til formålet for registret

Hej igen,

Givet, at der nok kommer flere henvendelser, som jeg jo nok skal henvise til departementet, kan jeg så bruge denne formulering til Politikens – og andres forespørgsler i dag:

Statens Serum Institut har på foranledning af Sundheds- og Ældreministeriet(eren?) lukket for registrering af rituelle omskæringer. Der henvises til ministeriets departement for spørgsmål om formålet (hjemmel, fortolkning og anvendelse af – hvis der spørges til disse) med registret, da dette hører under departementet.

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-08-03 09:42 TBHEMH-SSI til flere-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 3. august 2015 09:42
Til: Helle Falborg Pedersen ; Ole Jensen
Cc: Nils C. Strandberg Pedersen ; Poul Erik Hansen ; Lise-Lotte Teilmand
Emne: SV: Politiken spørger til formålet for registret

Hej Helle

Det er fint

/Henrik
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-08-03 10:48 TBHEPH-SSI til HEMH-SSI og OLJ-SSI:
From:"Helle Falborg Pedersen"
To:"Henrik Mulvad Hansen" "Ole Jensen"
Date:8/3/2015 1:48:24 AM (10:48?)
Subject: SV: Politiken spørger til formålet for registret

Til orientering har Nils talt med Politiken-journalisten – kun til baggrund

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-08-03 12:00 TBMette Skov-Kristeligt dagblad til Presse-SSI;
Fra: Mette Skov Hansen
Sendt: 3. august 2015 12:00:17 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris
Til: Presse
Emne: vedr. aktindsigt i sag om register for rituelle omskæringer

Kære presseafdeling,

Jeg sender denne anmodning til jer, men lad mig endelig vide, hvis der er en bestemt person, jeg selv skal videresende mailen til.

Jf. offentlighedsloven vil jeg gerne bede om aktindsigt i samtlige dokumenter, der indeholder oplysninger om det nye register forrituelle omskæringer af drengebørn i perioden juni 2013 til dags dato.

Jeg ønsker også aktindsigt i korrespondancer mellem SSI og SUM samt SSI og Lægeforeningen om registret i samme periode.

Jeg vil også gerne have tilsendt en kopi af samtlige akter i journallisten.
Det hele må gerne sendes pr. mail til skov@k.dk – medmindre I skulle ønske hellere at sende det med post.

Anmodningen haster, da jeg skriver om sagen i disse dage. Derfor håber jeg, I vil kunne reagere hurtigt.

Hvis I har brug for uddybninger eller lignende, er I velkomne til at kontakte mig pr. telefon eller denne mail.

Med venlig hilsen
Mette Skov Hansen
Journalist
SSITB SUMSSI
15-08-03 12:00 TBPresse-SSI til HEFP-SSI:
From:Presse
To:"Helle Falborg Pedersen"
Date:8/3/2015 3:00:21 AM (12:00)
Subject: VS: vedr. aktindsigt i sag om register for rituelle omskæringer

Fra: Mette Skov Hansen
Sendt: 3. august 2015 12:00:17 .. snip
SSITB SUMSSI
15-08-03 12:18 TBMette Skov-Kristeligt dagblad til HEFP-SSI;
From:"Mette Skov Hansen"
To:"Helle Falborg Pedersen"
Date:8/3/2015 3:18:08 AM (12:18)
Subject: kristeligt dagblad vedr. mulig kommentar

Kære Helle,

Tak for din tid. Som vi snakkede om, er jeg ikke sikker på, at SSI udtaler sig om den indsamling af data til registret over rituelle omskæringer af drengebørn, der er foregået siden 2014.

Men hvis I gør, vil jeg gerne høre, om de bekymringer, som SSI selv har udtrykt over for Sundhedsministeriet (hvilket fremgår af noget aktindsigt Weekendavisen har haft) samt brugbarheden af den indsamlede data.

Lad mig høre, om det er muligt at få en kommentar.

Tak for din td.

Med venlig hilsen Mette Skov Hansen Journalist
SSITB SUMSSI
15-08-03 12:22 TBHEFP-SSI til OLJ-SSI og NSP-SSI;
From:"Helle Falborg Pedersen"
To: "Ole Jensen" "Nils C. Strandberg Pedersen"
Date:8/3/2015 3:22:24 AM (12:22)
Subject: VS: kristeligt dagblad vedr. mulig kommentar

Kære alle,

Kristeligt Dagblad spørger til, om vi vil udtale os om bekymringen fra SSI’s side. Jeg har sagt, at vi formentlig vil henvise til Departementet lige nu, men lad os vende den.

Hun har søgt aktindsigt i korrespondancen, så hun vil jo under alle omstændigheder få oplysninger om datoer m.m. derigennem.

VH
Helle
SSITB SUMSSI
15-08-04 05:32 TBMLPA-SSI til OLJ-SSI:
From:"Marie-Louise Paludan"
To:"Ole Jensen"
Date:8/4/2015 5:32:27 AM
Subject:VS: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Hej Ole

Se nedenstående vedr. beslutningen om at stoppe indsamlingen. Jeg aftalte lige med Nils, at jeg går lidt mere ind i hvad kriterierne for bevaringsværdige oplysninger er, før vi sender en mail til SUM med besked om at vi sletter data. Med tanke på hele DAMD-sagen, er det måske sikrest, at vi i hvert fald har undersøgt om der er tale om bevaringsværdige data.

Venlig hilsen
Marie-Louise Paludan
Virksomhedsjurist
Direktionssekretariatet
SSITB SUMSSI
15-08-04 14:00 TB SSITB MWA-SUM til HEMH-SSI(fra SUM aktindsigt)
Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Sendt: 4.august 2015 14:00
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: Reg. i Landspatientregisteret

Kære Henrik,

I Sundhedsstyrelsens notat fra 2013 om omskæring skriver de på side 5: "En registrering i eksempelvis Landspatientregisteret (LPR) af alle omskæringer kan overvejes mhp. evt. senere opfølgning".

Det lyder som om, at Sundhedsstyrelsen ikke er klar over, at man allerede registrerer omskæringer i LPR - både rituelle og andre. Ved du, hvor længe man har kunne skelne mellem rituelle omskæringer og andre omskæringer i LPR? Hvordan læser du Sundhedsstyrelsens tekst i notat om LPR?

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2013/omskaering-af-drengeboern

Med venlig hilsen

Mathilde Augusta Wahl
15-08-04 14:06 TB SSITB HEMH-SSI til MWA-SUM(fra SUM aktindsigt)
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 4.august 2015 14:06
Til: Mathilde Augusta Wahl
Emne: SV: Reg. i Landspatientregisteret
Prioritet: Høj

Kære Mathilde

Samtidig med etableringen af registeret blev der indført koder i LPR, der gjorde det muligt at skelne mellem medicinsk begrundede og rituelle omskæringer.

Før dette var det ikke muligt at skelne de forskellige indgreb fra hinanden. Kun de indgreb der udføres i speciallægspraksis registreres typisk i LPR.

/Henrik

Henrik Mulvad Hansen
15-08-04 14:10 TB SSITB MWA-SUM til HEMH-SSI(fra SUM aktindsigt)
Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Sendt: 4.august 2015 14:10
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV:Reg. i Landspatientregisteret

Kære Henrik,

Tak for det hurtige svar. Hvornår startede registreringen af omskæringer i LPR? Og hvor mange registreringer var der i 2014?

Vh. Mathilde
15-08-04 14:41 TB SSITB HEMH-SSI til MWA-SUM(fra SUM aktindsigt)
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 4.august 2015 14:41
Til: Mathilde Augusta Wahl
Emne: SV: Reg. i Landspatientregisteret
Prioritet: Høj

Kære Mathilde

Indberetning af rituel omskæring blev oprettet som kode i LPR i 2005.

Det var de tillægskoder, der angiver om lægen har udført eller overvåget indgrebet som blev introduceret i forbindelse med opstart af registreringen af rituelle omskæringer.

Vi har lavet et træk i LPR og der er registreret 3 rituelle omskæringer i 2014

/Henrik
15-08-04 14:45 TB SSITB MWA-SUM til HEMH-SSI(fra SSI aktindsigt)
Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Sendt: 4. august 2015 14:45
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV: Reg. i Landspatientregisteret

Jeg må også lige høre, hvor mange indberetninger til det særlige register I modtog i 2014?
15-08-04 14:53 TB SSITB THTN-SSI til MWA-SUM(fra SSI aktindsigt)
Fra: Thomas Tjørnelund Nielsen [mailto:THTN@ssi.dk]
Sendt: 4. august 2015 14:53
Til: Mathilde Augusta Wahl
Cc: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV: Reg. i Landspatientregisteret

Kære Mathilde,

Der er i alt blevet indberettet 564 unikke cpr-numre til det særlige register. 415 i 2014 og 149 i 2015.

Derudover er der to dubletter i registeret.

Med venlig hilsen
Thomas
15-08-04 14:54 TB SSITB MWA-SUM til HEMH-SSI(fra SSI aktindsigt)
From:"Mathilde Augusta Wahl"
To:"Thomas Tjørnelund Nielsen"
Date:8/4/2015 5:54:01 AM (14:54)
Subject:SV: Reg. i Landspatientregisteret

Tak for hjælpen begge.
15-08-04 16:04 TB SSITB OLJ-SSI til MWA-SUM og JALU-SUM(fra SUM aktindsigt)
Fra: Ole Jensen
Sendt: 4. august 2015 16:04
Til: Mathilde Augusta Wahl; Jakob Lundsager
Cc: Marie-Louise Paludan
Emne: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Kære Jakob og Mathilde,

På baggrund af sundhedsministerens beslutning om, at stoppe indsamlingen af data til Registret for Rituelle Omskæringer, har SSI besluttet at slette de ulovligt indsamlede data. SSI vurderer, at der i relaton til Arkivloven ikke er tale ombevaringværdige data, da data i registret ud fra en faglig vurdering er inkomplette. SSI har herved lagt vægt på, at der på området for rituelle omskæringer formodningsvist eksisterer et stort mørketal, som altså ikke er blevet indberettet til registeret. SSI vurderer derfor, at der ikke er pligt til at aflevere de allerede indsamlede, ulovlige data til Rigsarkivet, og dataene kan dermed slettes.

Mvh. Ole,
SSI

Fra: Nils C. Strandberg Pedersen
Sendt: 30. juli 2015 12:49 ..snip
15-08-05 08:53 TB SSITB MWA-SUM til THTN-SSI(fra SSI aktindsigt)
Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Sendt: 5. august 2015 08:53
Til: Thomas Tjørnelund Nielsen
Cc: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV: Reg. i Landspatientregisteret

Kære Thomas,

Har du mulighed for inden udgangen af ugen at lave en oversigt over indberetninger af omskæringer til LPR pr. årsbasis fra 2005 og frem? Både medicinsk betingede omskæringer og andre.

Med venlig hilsen
Mathilde Augusta Wahl
Fuldmægtig, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik
15-08-05 09:48 TB SSITB OLJ-SSI til DES-SUM:
From:Ole Jensen
To:Dorthe Eberhardt Søndergaard
Date:8/5/2015 12:48:03 AM (09:48)
Kære Dorthe, Kan forstå at både Mathilde og Jakob er på ferie endnu – se venligst nedenfor.
Mvh. Ole

Fra: Ole Jensen
Sendt: 4. august 2015 16:04 .. snip
15-08-05 10:19 TB SSITB MWA-SUM til OLJ-SSI:
From:"Mathilde Augusta Wahl"
To:"Ole Jensen"
Date:8/5/2015 1:19:15 AM (10:19)
Subject:VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Kære Ole,

Tak for din mail. Har I vendt det med Statens Arkiver?

Med venlig hilsen
Mathilde Augusta Wahl
Fuldmægtig, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik
15-08-05 11:07 TBMikkel Danielsen-Berlingske til HEPH-SSI:
From:"Mikkel Danielsen"
To:"Helle Falborg Pedersen"
Date:8/5/2015 2:07:53 AM (11:07)
Subject: Berlingske: Kort snak

Kære Helle,

Jeg har lige prøvet at ringe.
Jeg vil meget gerne have fat i dig til en baggrundssnak om den indsamling af oplysninger om rituelle omskæringer SSI har stået for.

Flere politikere peger fingre i retning af SSI for ikke at have styr på tilladelserne. I den forbindelse vil jeg blandt andet høre, om I har underrettet myndigheder om den manglende godkendelse fra Datatilsynet.

Venlig hilsen,
Mikkel
SSITB SUMSSI
15-08-05 11:35 TBHEMH-SSI til CHT-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 5. august 2015 11:35
Til: Charlotte Harbst
Emne: Flytning af dokumenter
Prioritet: Høj

Kære Charlotte

Som aftalt liste over dokumenter der skal flyttes fra sag 14/17234
Dokument nummer 25 flyttes til sag: 14/21258 [Akt nr. 25 er blevet flyttet til sag nr. 14/21258 (Henvendelser vedrørende aktindsigt – rituel omskæring), hvor det er journaliseret som akt nr. 5]
Dokument nummer 27 flyttes til sag: 15/03878[Akt. nr. 27 er blevet flyttet til sag nr. 15/03878 (overvejelser om ændring af indberetningsordning (rituel omskæring)), hvor det er journaliseret som akt nr. 13]
Dokument 33 flyttes til sag 15/06727 [Akt nr. 33 er flyttet til sag nr. 15/06727 (Indberetning af rituelle omskæringer til LPR), hvor det er journaliseret som akt nr. 1]
Vil du sige til når det er ekspederet?
På forhånd tak
/Henrik
Henrik Mulvad Hansen
SSITB
15-08-05 11:49 TBMikkel Danielsen-Berlingske til HEPH-SSI:
From:"Mikkel Danielsen"
To:"Helle Falborg Pedersen"
Date:8/5/2015 2:49:52 AM (11:49)
Subject:Berlingske: En række spørgsmål

Kære Helle,

Tak for snakken.

Jeg sender lige de punkter, som jeg gerne vil spørge jer om. Måske kan du allerede svare helt eller delvist på nogle af dem. Ellers kan du måske finde frem til svaret.

1. På Christiansborg har flere sundhedsordførere kritiseret SSI for ikke at stoppe indsamlingen af oplysninger om rituelle omskæringer, selvom der har manglet en godkendelse fra Datatilsynet. Er kritikken berettiget eller har informeret SUM eller andre myndigheder om, at den manglende udtalelse fra Datatilsynet? Hvis I har informeret SUM vil det selvfølgelig være godt at se dokumentationen?

2. Nu har SUM valgt at bremse indsamlingen. Kunne I have bremset den tidligere eller skulle i afvente besked fra SUM?

3. Hvordan er lægerne, der har foretaget indsamlingen blevet gjort opmærksomme på/blevet pålagt at foretage den?

4. Har SSI i andre tilfælde foretaget indsamling af oplysninger, samtidig med at en anmeldelse af indsamlingen var i gang hos Datatilsynet?

5. Hvem har søgt indsigt/og hvem har fået indblik i alle eller dele af de omtrent 556 registreringer, der allerede er gjort?

6. Jeg vil gerne søge indsigt i registret om muligt.

Venlig hilsen,
Mikkel Danielsen
SSITB SUMSSI
15-08-05 ??:?? TBHEFP-SSI telefonnotat:
Telefonnotat
05 august 2015
Orienterede TBW om henvendelse fra Berlingske Tidende v. Mikkel Danielsen.
hefp
SSITB SUMSSI
15-08-05 12:25 TBCHT-SSI til HEMH-SSI:
Fra: Charlotte Harbst
Sendt: 5. august 2015 12:25
Til: Henrik Mulvad Hansen
Emne: SV: Flytning af dokumenter

Kære Henrik

Dokumenterne er nu flyttet.

Med venlig hilsen
Charlotte
SSITB
15-08-05 12:47 TB SSITB DES-SUM til OLJ-SSI:
From:"Dorthe Eberhardt Søndergaard"
To:"Ole Jensen"
Date:8/5/2015 12:47:51 PM
Subject:Re: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Kære Ole

Ministeren vil gerne have en drøftelse med ordførerne herom. De har møde på mandag. Vi vender tilbage.

Mvh Dorthe
15-08-05 12:44 TBMikkel Danielsen-Berlingske til HEPH-SSI:
From:"Mikkel Danielsen"
To:"Helle Falborg Pedersen"
Date:8/5/2015 3:44:26 AM (12:44)
Subject: Re: Berlingske: En række spørgsmål

Og I er selvfølgelig mere end velkomne til at kontakt mig når som helst, hvis der er nogle af mine spørgsmål, der skal præciseres. Det er på 50764493.

Venlig hilsen,
Mikkel

Den 5. august 2015 kl. 11.49 skrev Mikkel Danielsen<..>
SSITB SUMSSI
15-08-05 13:44 TBHEMH-SSI til MLPA-SSI:
From:"Henrik Mulvad Hansen"
To:"Marie-Louise Paludan"
Date:8/5/2015 4:44:32 AM (13:44)
Subject: VS: Flytning af dokumenter

Kære Marie-Louise

Så skulle dokumenterne være flyttet.

/Henrik
SSITB
15-08-05 16:37 TBJeppe Findalen-metroxpress til presse-SSI:
Fra: Jeppe Timermann Findalen
Sendt: 5. august 2015 16:37:14 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris
Til: Presse
Emne: register over religiøse omskæringer - metroxpress
Hej,
Jeg har netop læst denne orientering fra sundhedsministeren til Folketingets sundhedsudvalg vedrørende et register over religiøse omskæringer af drenge.

http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/suu/bilag/17/1538418/index.htm

Jeg vil høre, om jeg kan få oplyst, hvor mange personer Serum Instituttet uretmæssigt har registeret uden at have en godkendelse fra Datatilsynet?

Er det en fejl, at man har indsamlet oplysningerne uden at have den fornødne godkendelse?

Og hvad har man angivet som begrundelse for at ville indføre registeret over for Datatilsynet?

Mvh,
Jeppe
Med venlig hilsen
Jeppe Timermann Findalen
Journalist
jeppe.findalen@mx.dk
SSITB SUMSSI
15-08-05 16:37 TBpresse-SSI HEFP-SSI:
From:Presse
To:"Helle Falborg Pedersen"
Date:8/5/2015 7:37:18 AM (16:37)
Subject:VS: register over religiøse omskæringer - metroxpress

Fra: Jeppe Timermann Findalen
Sendt: 5. august 2015 16:37:14 .. snip
SSITB SUMSSI
15-08-05 17:41 TBNana Fischer-ritzau til HEFP-SSI:
From:"Nana Fischer"
To: "Helle Falborg Pedersen"
Date:8/5/2015 8:41:15 AM (17:41)
Subject:Omskæringsregistret

Kære Helle,

Er det muligt at få en kommentar til, at SSI nedlægger omskæringsregistret?

Vh

Nana Fischer
Ritzaus Bureau
Tlf. 3330 0460
SSITB SUMSSI
15-08-06 10:49 TB SSITB THTN-SSI til MWA-SUM(fra SSI aktindsigt)
From:"Thomas Tjørnelund Nielsen"
To:mwa@sum.dk
Date:8/6/2015 1:49:39 AM (10:49)
Subject:SV: Reg. i Landspatientregisteret
Attachments:Resultat_2005_2015_DEP.xlsx

Kære Mathilde,

Jeg har vedhæftet den ønskede oversigt.

Efter råd fra det sundhedsfaglige personale, har vi for at finde indberetninger af omskæringer, benyttet de to operationskoder KKGV20 (Rituel Omskæring) og KKGH10 (Phimosisoperation). Vi kan ikke garantere, at vi har fanget alle omskæringer med de to koder, jf. følgende mail fra vores læge:

” Den kode, der skal anvendes ved operation for forhudsforsnævring (phimosis) er KKGH10 – markeret med gult nedenfor i udsnit fra operationsklassifikationen i SKS.

Man kan muligvis vælge at operere på forhuden med lignende indgreb i forbindelse med visse sygdomme – f.eks. pga. eksem? – men her må du nok høre fra en kliniker, hvorvidt dette forekommer og i givet fald hvorvidt man da vil benytte en anden kode ved patientregistreringen, eller phimosis også i sådanne tilfælde vil være baggrunden for indgrebet.

Af andre operationer på forhuden kan for fuldstændighedens skyld nævnes hudplastik på penis, herunder forhudsplastik og operation for kort forhudsbånd (frenulum breve) samt lukning af fistel, men de hører ikke med i en opgørelse over forekomsten af medicinsk begrundet mandlig omskæring.

Nedenfor skemaet er desuden medtaget et par opslag fra Klinisk Ordbog t.o.

Tekst Kode
Klassifikation af operationer K
Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv KK
Operationer på penis KKG
Rekonstruktioner på penis KKGH
Sutur af penis KKGH00
Phimosisoperation KKGH10
Operation for induration eller krumning af penis KKGH20
Resektion eller ligatur af vena dorsalis penis KKGH30
Arteriel revaskularisering af penis KKGH33
Operation for priapisme KKGH40
Excision af spongiokavernøs fistel i penis KKGH50
Operation for hypospadi KKGH60
Operation for hypospadi på glans penis KKGH60A
Operation for hypospadi på corpus penis KKGH60B
Operation for penoskrotal hypospadi KKGH60C
Operation for perineal hypospadi KKGH60D
Operation for epispadi KKGH70
Hudplastik på penis KKGH80
Forhudsplastik KKGH80A
Operation for frenulum breve KKGH80B
Lukning af fistel i forhud KKGH80C
Anden rekonstruktion på penis KKGH96
Frilægning af penis KKGH96A
Plastik ved penoskrotal sammenvoksning KKGH96B
Konstruktion af penis KKGH96C

circumcisio masculina, posthetomia, postetomi, mandlig omskæring: operativ fjernelse af (en del af) penishovedets forhud (·preputium). Foretages som behandling ved forhudsforsnævring (·phimosis); foretages også rituelt hos mange befolkningsgrupper (tidligere betegnet omskærelse); se også ·circumcisio feminina.

frenulum preputii, forhudsbåndet: hudfolden der forbinder forhuden (·preputium) med undersiden af penishovedet, ·glans penis. ”

Det vedhæftede Excel-ark indeholder også en pivottabel med diagnoser, hvis der skulle blive brug for at se hvilken diagnose der er knyttet til operationen. Det er mest kritisk i forhold til de rituelle omskæringer, hvor der kan være nogle besynderlige aktionsdiagnoser.

Der er slettet 130 dubletter som bl.a. er patienter der er blevet registreret med samme operation to gange samme dag. Det kan give lidt afvigelser i forhold til andre operationsopgørelser f.eks. når der kommer detaljerede operationstabeller på åbent eSundhed, hvor der ikke er foretaget sådan en afgrænsning.

Sig endelig til, hvis du har spørgsmål til opgørelsen.

Med venlig hilsen
Thomas
15-08-06 12:44 TB SSITB FRE-SUM til SERUM-SSI:
From: "Frederik Rechenback Enelund"
To:serum
Date: 8/6/2015 3:44:03 AM (12:44)
Subject:Brev til Statens Serum Institut om omskæringsregister
Attachments: Brev til Statens Serum Institut om omskæringsregister [DOK1751521].DOCM fesdPacket.xml

Vedhæftet fremsendes ministeriets brev af dags dato vedr. omskæringsregisteret.

Med venlig hilsen

Frederik Rechenback Enelund
Fuldmægtig
Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik
15-08-07 12:47 TBSERUM-SSI til OLJ-SSI og HIS-SSI:
Fra: serum
Sendt: 6. august 2015 12:47
Til: Ole Jensen ; Heidi Søltoft
Emne: VS: Brev til Statens Serum Institut om omskæringsregister
SSITB SUMSSI
15-08-07 12:49 TBOLJ-SSI til flere-SSI:
From:"Ole Jensen"
To:"Nils C. Strandberg Pedersen" "Marie-Louise Paludan" "Henrik Mulvad Hansen" "Helle Falborg Pedersen"
Date:8/6/2015 3:49:24 AM
Subject:VS: Brev til Statens Serum Institut om omskæringsregister
Attachments:Brev til Statens Serum Institut om omskæringsregister.msg

Så kom den formelle besked.

Mvh. Ole
SSITB SUMSSI
15-08-07 13:13 TBPresse-SSI til Jeppe Findalen-metroxpress:
From:Presse
To:"Jeppe Timermann Findalen"
Date:8/7/2015 4:13:07 AM (13:13)
Subject: SV: register over religiøse omskæringer - metroxpress

Kære Jeppe Timermann Findalen,

Som svar på din mail får du her følgende udtalelse fra Adm. Direktør ved SSI, Nils Strandberg Pedersen:

”Der er foretaget 566 registreringer af rituelle omskæringer via den registrering, der blev oprettet 1. januar 2014. Baggrunden for registreringen er et initiativ fra den daværende sundhedsminister Astrid Krag (Se pressemeddelelse fra SUM http://sum.dk/Aktuelt/ Nyheder/Andre_ydelser/2013/Juni/Astrid-krag-omskaering-af-drenge-skal-foelges-taettere.aspx) og efterfølgende dialog med Sundhedsministeriets departement.

Det er Statens Serum Institut, der er dataejer og dermed ansvarlig for, at registreringen er godkendt. Indsamlingen af data burde derfor ikke være startet, før Datatilsynets godkendelse forelå. ”

Med venlig hilsen

Helle Falborg Pedersen
SSITB SUMSSI
15-08-12 11:38 TB SSITB OLK-SSI til DES-SUM:
Fra: Ole Jensen
Sendt: 12. august 2015 11:38
Til: Dorthe Eberhardt Søndergaard
Cc: Marie-Louise Paludan ; Mathilde Augusta Wahl ; Jakob Lundsager ; Thomas Bille Winkel ; Nils C. Strandberg Pedersen ; Henrik Mulvad Hansen ; Birgitte Drewes
Emne: SV: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Kære Dorthe

Vi regner med at igangsætte sletning af data på fredag.

Mvh. Ole
15-08-12 11:59 TBHEMH-SSI til OLJ-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Dato:2015/08/12 11.59 (GMT+01:00)
Til: Ole Jensen
Emne: SV: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Kære Ole

Jeg har brug for en endelig besked vedrørende sletning - ikke mindst hvis I forventer at det er noget vi skal ekspedere fredag.

Det kan jo ikke fortrydes og er heller ikke trivielt at ekspedere.

/Henrik
SSITB SUMSSI
15-08-12 15:27 TB SSITB DES-SUM til OLJ-SSI:
From:"Dorthe Eberhardt Søndergaard"
To: "Ole Jensen"
Date:8/12/2015 6:27:01 AM (15:27)
Subject:SV: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Kære Ole

Tak for info. Det lyder godt. Jeg gav Strandberg en kort tilbagemelding på SMS efter ordførermøde. Der var på mødet enighed om at slette de allerede registrerede data.
Mvh. Dorthe
15-08-12 15:37 TBOLJ-SSI til HEMH-SSI:
From:"Ole Jensen"
To:"Henrik Mulvad Hansen"
Date:8/12/2015 6:37:33 AM (15:37)
Subject: RE: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Kære Henrik,

Vi har grønt lys fra dep. til sletning. Giv venligst besked om, hvornår det kan effektueres. Hvordan foregår det i praksis, er der fx form- eller dokumentationskrav eller andet?

Mvh. Ole
SSITB SUMSSI
15-08-12 15:41 TBHEMH-SSI til OLJ-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Dato:2015/08/12 15.41 (GMT+01:00)
Til: Ole Jensen
Emne: SV: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

Kære Ole

Det ved jeg ikke – Jeg har aldrig gjort noget lignende før.

I forhold til sletning er der to operationer:
1) Sletning af den aktuelle tabel i databasen.
2) Sletning af backup-lobs relateret til den pågældende tabel.

Den første del er uproblematisk, mens DOS meddeler at den anden del vil kunne tage flere uger og væsentlige ressourcer.

/Henrik
SSITB SUMSSI
15-08-07 15:49 TBOLJ-SSI til flere-SSI:
From:"Ole Jensen"
To:"Nils C. Strandberg Pedersen" "Helle Falborg Pedersen" "Marie-Louise Paludan"
Date:8/12/2015 6:49:50 AM (15:49)
Subject:Vs: VS: Folketingets nyhedsbrev - brev til sundhedsudvalget vedr. omskæring

-------- Oprindelig meddelelse -------- Fra: Henrik Mulvad Hansen Dato:2015/08/12 15.41 (GMT+01:00).. snip
SSITB SUMSSI
15-08-18 09:43 TBHEMH-SSI til OLJ-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 18. august 2015 09:43
Til: Ole Jensen
Emne: VS: Telefonbesked fra statens arkiver om rituel omskæring.

Kære Ole

Vil du kontakte Statens Arkiver i denne sag. De har åbenbart nogle spørgsmål vedrørende vores nu slettede register.
På forhånd tak!

/Henrik
Henrik Mulvad Hansen
SSITB SUMSSI
15-08-18 09:49 TBHEMH-SSI til OLJ-SSI:
Fra: Henrik Mulvad Hansen
Sendt: 18. august 2015 09:49
Til: Ole Jensen
Emne: SV: Telefonbesked fra statens arkiver om rituel omskæring.
Prioritet: Høj

Kære Ole

Vi har også en e-mail adresse på hende:
Mette Hall-Andersen

/Henrik
SSITB SUMSSI
15-08-18 10:02 TBOLJ-SSI til HEMH-SSI:
From:"Ole Jensen"
To:"Henrik Mulvad Hansen"
Date:8/18/2015 1:02:51 AM (10:02)
Subject:SV: Telefonbesked fra statens arkiver om rituel omskæring.

Kære Henrik

Jeg har snakket med Mette Hall-Andersen.
Statens Arkiver er enige i, at registeret ikke er bevaringsværdigt af de grunde vi har anført internt tidligere.

Mvh. Ole
SSITB SUMSSI
15-08-18 12:57 TB SSITB MWA-SUM til OLJ-SSI:
Fra: Mathilde Augusta Wahl [mailto:mwa@sum.dk]
Sendt: 18. august 2015 12:27
Til: Ole Jensen
Emne: Vedr. data i omskæringsregisteret

Kære Ole,

Jeg skal blot høre, om I er i gang med at slette data fra omskæringsregisteret? Jf. vedhæftede mail. Er det afklaret med Statens Arkiver, at dataen kan slettes?

Med venlig hilsen
Mathilde Augusta Wahl
Fuldmægtig, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik
15-08-18 15:11 TB SSITB OLJ-SSI til MWA-SUM:
From:"Ole Jensen"
To:"Mathilde Augusta Wahl"
Date:8/18/2015 6:11:17 AM (15:11)
Subject:SV: Vedr. data i omskæringsregisteret

Kære Mathilde

Data er slettet fra selve registeret, hvilket omfatter samtlige umiddelbart tilgængelige versioner. Tilbage resterer et større arbejde med at fjerne data i de sikkerhedselementer, der normalt skal medvirke til at reducere risici for datatab. Disse elementer er ikke direkte tilgængelige uden special-værktøjer og særlige adgange. Det drejer sig om en såkaldt ”shadowkø”, der skal nulstilles og hvor backup-filer løbende udløber (inden for 90 dage som jeg forstår det). Dertil kommer sletning i en såkaldt ”MQ ind-kø”, der forventes ekspederet i løbet den kommende uge. For øvrige back-up’s er der lovet en særskilt plan snarest. Disse udløber også løbende, og da det er meget arbejdskrævende at åbne og slette 6 mdr.’s back-up, undersøges så vidt jeg forstår andre muligheder – herunder om en håndteringsinstruks ift. registeret, hvis man mod forventning skulle få brug for en af back-up’erne. Det vender jeg lige tilbage på, når jeg hører noget.

Endeligt har jeg snakket med Statens Arkiver, der mundtligt har erklæret sig enige i vores tolkning af, at registeret ikke er bevaringsværdigt.

Mvh. Ole
15-08-19 09:13 TB SSITB MWA-SUM til JK-MOSAISKE:
Fra: Mathilde Augusta Wahl
Sendt: 19.august 2015 09:13
Til: Jonas Herzberg Karpantschof
Emne: Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet

Kære Jonas Herzberg Karpantschof,

Du har anmodet om en kopi af sundhedsministerns brev af 29.juli 2015 sendt til Sunhedsudvalget. Brevet er vedhæftet mailen her.

Du har også anmodet om at få tilsendt de gældende regler om omskæring. Idet registreringen til det særlige register over rituelle omskæringer er sat i bero indtil videre, skal omskæring i øjeblikket udelukkende anmeldes til landspatientregisteret. Den læge, der udfører elle bistår omskæringen, skal registrer omskæringen. Det følger af § 1 i bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker. Bekendtgørelsen findes på følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11425

Jeg beklager den sene tilbagemelding.

Med venlig hilsen
Mathilde Augusta Wahl

Mvh. Ole
15-08-20 ??:?? TB SSITB Brev til Serum fra Rigsarkivet:
Dato:20. august 2015
Journalnummer:2015-014906
Telefon:33 92 33 10

Ang. register over omskæringer

Rigsarkivet er via dagspressen blevet opmærksom på, at Statens Serum Institut har ført et register over personer, som er omskåret udenfor sundhedsvæsenet. Statens Serum Institut har efterfølgende oplyst, at registret er slettet.

Vi skal gøre opmærksom på, at alle statslige myndigheder skal anmelde nye it-systemer til Rigsarkivet inden ibrugtagning i henhold til cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013. Formålet med anmeldelsen er, at Rigsarkivet kan foretage en bevaringsvurdering af data i registret.

I henhold til arkivbekendtgørelsens § 5 fastsætter Rigsarkivaren om data fra statslige it-systemer må kasseres.

For at imødegå en tilsvarende situation, bedes Statens Serum Institut løbende anmelde registre til Rigsarkivet i henhold til cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013.

Med venlig hilsen

Mette Hall-Andersen
Områdeleder
Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdata
15-08-21 12:53 TBOLJ-SSI til MLPA-SSI:
From:"Ole Jensen"
To:"Marie-Louise Paludan"
Date:8/21/2015 12:53:20 AM
Subject:VS: Register over omskæringer
Attachments: SSI_omskæringsregistret.pdf

Til sagen.
Mvh. Ole
Fra: # Rigsarkivet [mailto:mailbox@sa.dk]
Sendt: 20. august 2015 14:28
Til: serum
Emne: Register over omskæringer

Til Statens Serum Institut

Hermed brev om register over omskæringer.

Vh. Mette Hall-Andersen
SSITB SUMSSI
15-08-21 12:58 TB SSITB TB til SUM-MWA:
From: Torsten Brinch
Date:21. august 2015 12:58
To: Mathilde Augusta Wahl
Subject:Re: Forespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret
Kære Mathilde Augusta Wahl,

Jeg tillader mig at bringe de ubesvarede henvendelser nedenfor i erindring. Siden vilkårene er skiftet, så der nu ikke længere kan være tale om nogen supplerende indberetningspligt til det særlige register for rituel omskæring, resterer spørgsmålet om behandlingsstedernes indberetningspligt til Landspatientregisteret, efter bekendtgørelse nr 1073 af 06/09 2007, for behandlinger der udføres på behandlingsstederne.

Ud fra en gennemgang af Sundhedstyrelsens tilsynsrapporter ses, at nedenstående 9 private hospitaler og klinikker udfører rituelle omskæringer af drengebørn/har udført rituelle omskæringer inden for det sidste år før tilsynet. Alle de nævnte tilsyn er foretaget i perioden august 2014 til juni 2015.

Som du ved, blev der i hele 2014 indberettet kun 3 rituelle omskæringer til Landspatientregisteret (fra 2 forskellige behandlingssteder, kan jeg tilføje). Indberetningsaktiviteten er således i praksis aktuelt meget begrænset. 7 af de 9 behandlingssteder, som ifølge tilsynsrapporterne aktuelt udfører rituelle omskæringer, har SHAK-kode, som muliggør deres indberetning til Landspatientregisteret.


Privathospitalet Mølholm Aarhus- Højbjerg, SHAK 6010, Ydernr N/A
Kirurgisk Klinik Århus v/Jan Lindholt, SHAK 7043, Ydernr 278424
Privathospitalet Danmark, SHAK 1523, Ydernr N/A
AROS Privathospital, SHAK 7042, Ydernr N/A
Kirurgisk Klinik v/T Norre Rasmussen, SHAK N/A, Ydernr 206601
Speciallæge Karl Erik Brok Aps, SHAK 4231, Ydernr 244015
Uroklinik v/Speciallæge i urologi Mowafak Yasin, SHAK 1595, Ydernr N/A
Kirurgisk Klinik Amager v/Kim_Jensen, SHAK N/A, Ydernr 203270
Speciallægeselskabet Asger Lind Poulsen Aps, SHAK 1540, Ydernr 215201

med venlig hilsen

Torsten Brinch
15-09-01 08:37 TB SSITB TB til SUM-MWA:
From: Torsten Brinch
To: Mathilde Augusta Wahl
Cc: sum@sum.dk, Sundhedsstyrelsen
Subject: Re: Forespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret
Date: Tue, 1 Sep 2015 08:36:32 +0200
Kære Mathilde Augusta Wahl,

Ministeriet har primo august modtaget en oversigt fra Statens Serum Institut (også her vedhæftet), hvoraf det fremgå at der til Landspatientregisteret i hele 2014 blev indberettet kun 1 (een) kontakt med den forventede aktionsdiagnosekode DZ412* og operationskode KKGV20 for en rituel omskæring af en dreng.

For indeværende år 2015 indtil 10.juli fremgår ligeledes kun 1 (een) sådan indberetning af oversigten.

Der er helt åbenbart misforhold til det blotte antal, 9, af private hospitaler og klinikker, som efter Sundhedsstyrelsens seneste tilsynsrapporter inden for det sidste års tid har udført rituelle omskæringer af drenge, og til det naturligt endnu større antal af journaler for rituelle omskæringer af drenge, som Sundhedsstyrelsen i rapporterne angiver at have gennemset ved tilsynene.

Alt tyder således på, at der foreligger misligholdelse af behandlingsstedernes indberetningspligt til Landspatientregisteret efter bekendtgørelse nr 1073 af 06/09 2007, et forhold som ifølge bekendtgørelsen straffes med bøde.

Jeg forventer nu et snarligt respons fra Sundheds- og Ældreministeriet, med frist til den 8. september 2015.

med venlig hilsen
Torsten Brinch
15-09-01 12:37 TB SSITB SUM-MWA til MLPA-SSI:
Fra: Mathilde Augusta Wahl
Sendt: 1.september 2015 12:37
Til: Marie-Louise Paludan
Emne: VS:Forespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret
Vedhæftede filer: Resultat_2005_2015_DEP.xslx

Hej Marie-Louise,

Torsten Brinch har sendt nedenstående henvendelse. De ni klinikker han henviser til, har han også skrevet om i en tidligere henvendelse - det drejer sig om følgende:


Privathospitalet Mølholm Aarhus- Højbjerg, SHAK 6010, Ydernr N/A
Kirurgisk Klinik Århus v/Jan Lindholt, SHAK 7043, Ydernr 278424
Privathospitalet Danmark, SHAK 1523, Ydernr N/A
AROS Privathospital, SHAK 7042, Ydernr N/A
Kirurgisk Klinik v/T Norre Rasmussen, SHAK N/A, Ydernr 206601
Speciallæge Karl Erik Brok Aps, SHAK 4231, Ydernr 244015
Uroklinik v/Speciallæge i urologi Mowafak Yasin, SHAK 1595, Ydernr N/A
Kirurgisk Klinik Amager v/Kim_Jensen, SHAK N/A, Ydernr 203270
Speciallægeselskabet Asger Lind Poulsen Aps, SHAK 1540, Ydernr 215201

Sådan som jeg forstår henvendelsen, spørger han om hvorvidt de ni klinikker indberetter til LPR. Vil du undersøge, om det er tilfældet?

Med venlig hilsen
Mathilde Augusta Wahl
15-09-03 11:37 TB SSITB MLPA-SSI til SUM-MWA :
Fra: Marie-Louise Paludan
Sendt: 3.september 2015 11:37
Til: Mathilde Augusta Wahl
Emne: SV:Forespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret
Vedhæftede filer: Kopi af resultat_2005_2015_DEP_udvalgte_sygehuse.xslx

Hej Mathilde,

Hermed det efterspurgte materiale, jf. din mail nedenfor

Som du kan se, er det kun Privathospitalet Mølholm, der har indberettet rituelle omskæringer

Er du sød lige at ringe til mig, når du har tid?

Venlig hilsen
Marie-Louise Paludan
15-11-26 13:06 TB SSITB SUM-MWA til MLPA-SSI:
Fra: Mathilde Augusta Wahl
Sendt: 26.november 2015 13:06
Til: Marie-Louise Paludan
Emne: Indberetning af omskæring

Hej Marie-Louise,

Jeg er ved at gennemgå mine ubesvarede henvendelser og kan se, at Torsten Brinch mangler at få svarr på en henvendelse vedr. manglende indberetning af omskæringer. I henvendelsen nævner han nogle konkrete klinikker, som han mener ikke indberetter. Jeg prøvede lige at ringe til dig, men telefonen gik på telefonsvarer. Vil du ringe en af dagene?Med venlig hilsen
Mathilde Augusta Wahl
15-11-26 13:07 TB SSITB SUM-MWA til OLJ-SSI:
Fra: Mathilde Augusta Wahl
Sendt: 26.november 2015 13:07
Til: Ole Jensen
Emne: VS:Indberetning af omskæring

Kære Ole,

Hvem kan jeg henvende mig til i stedet for Marie-Louise? Jeg fik autosvar om, at hun ikke længere arbejder hos Serum.Vh. Mathilde
15-11-26 15:13 TB SSITB SUM-MWA til BD-SUDA:
Fra: Mathilde Augusta Wahl
Sendt: 26.november 2015 15:13
Til: Birgitte Drewes
Emne: Indberetning af rituelle omskæringer
Vedhæftede filer: Kopi af resultat_2005_2015_DEP_udvalgte_sygehuse.xslx

Kære Birgitte,

Jeg er ved at følge op på mine ubesvarede henvendelser og kan se, at jeg mangler at besvare en henvendelse fra Torsten Brinch vedr. indberetning af rituelle omskæringer. Hvem hos jer har overtaget området nu efter SSI?Med venlig hilsen
Mathilde Augusta Wahl